Goudsche Courant, zondag 1 mei 1864

slechts een gezant aameljk de prins de la Tour d Aayergne voor KusHnd de russische gezant baron Brunnow en de heer Ener die reeds vroegrer als speciial gezint door EusUnd naar Kopeuhaïen wda fj Zünden oor Zweden de generaal griaf Waehtmeistpr M itrzekert dit graaf Eussell ondersteund door üen priua Ie liTour d u ergiie dadelijk na de opening dr dl Ui aien een ipenstilstand tusschen de oorlogvoerende pirtijen Yoor=teide en dit de vertegenwoordigers van Oostenrijk en Pru sen weigerden dat voorstel te bedi fas ieren op grond dit Ij op dit punt geen m tructien hadden ontvangen Het was dunoodzikelijk dat zij vooraf hunne regeringen dienaangiaude riidpleegden Die meune hinderpaal vernekt bij het publiek ilhier niet de miiistp vernoimeriiig an den beginn af heef men hier voor peul dat Oostenrijk en Pruisen zich vin lUe mogelijke uiwiugten zouden bedienen om tijd tenmneii en het doel der conferentie zoo mogelijk te veiijdelen Hel bliji t nu d t men zibh volstrekt niet vergist ht=fi Dat Oo tenrijk en I ruiden moe nillig hinderpalen inden neg werpen val voor geen oogeublik te Letnijfelen nant beide mogendheden vïis en toch zeer nel dat ingennd en Frankrijk dadelijk een ipenstilstind zoudeli vooratellen en nddeu dua tij I genoeg om hire vertegennoordigera vaa de ojdige instructien cleawese te voorz en 29 PanjS 2d Volgen tijdingen uit lurijn zi het miiiiateiie neer viijvTt op ijn fciel Len geruchu ml dat er iprike is v lu N ipeU tot hoofdstid des rijks te m iken ten einde de zuidilijkeprovinciën meer aan Ie meune monarchie te binden en z chnader bij Pvorae te bevinden Volgens een serucht heeft het mazzmisiisch comn ite teLonoen geprotesteerd tegen de engeische aristocratie negenshet zich metster miken v n Garib ildi ten einde dien lield vanzijne natuurlijke vrienden af te scheiden 28 4pril Het wordt bevestigd da de be vin Tunisnog altijd met de noomge strijdkrich en de hoofdstad bezethoudt om tesen tand aan de opstandelingen te bieden Defrin Jche enaeiche eu itiliaausche chepen hebben troepen ontscheept die eraeen= ch ippel jk zullen hindelen zoo het noodigis de ouderdinen hunner reï ing n te beschermen Brussel 29 Weenen 2 Apnl olgens de oesterr Zeitung 13 het voorstel m de contereutie ged lan tot het sluiten vaneen wapenstilstand met behoud vin de blokkade zoonel te Weenen als te Berlijn als onaani eembaar verworpen Berlijn 2S 29 Ipril Alen wil neten Jat de bezet mg van Fridencia naai Funen getrokken is en dat de kroonprins 1 au Pruisenmet generaal Wrangel morgen zullen binnenrukken Bucharest 27 Apnl Het gouvernement heeft een zeer hberial ontwerp van kieswet aangeboaea en de kamer tol 14 Mei verd lagd Gi teren heeft er eene openbare demonstratie phais gehad tegen het afkeurend votum der kamer fgeugt te gen de anbieding der net waarbij am de boeren vergunning wordt verlt ud grondeigendom te bezitten Heden nerd de voorlezing van de boodschap v arbij de verdaging bevolen wordt door het publiek levendig toegejuicht De vorst vertrekt morgen naar Moldavië öinnenlanïr CrOada o Apnl Het onderzoek van het ontwerp van wet op hel regt van zegel is in de afdeelingen der tweede kamer zaturdag laat tl afgeloopen De afdeelingen houden zich thans roet de wet op de registratie bezig Waarschijnlijk zal dit onderzoek nog nel een paar dagen aanhouden Daarna is het ontwerp op de bieren en azijnen aan de orde gesteld Bengteu nit Batavia van 16 MIaart melden Te beginnen niit 1 Mei Kïl aan gepensionneerden of met verluf naar En ropa gaande ambtenaren en officieren voor reiskosten eene som van lOOl worden toegekend e voor kinderen beneden de 12 jaren ƒ 500 terwijl aan ieder gouvernements passagier 1 kl uit Nederland naar Ned Indie vertrekkende ƒ 650 en voor kinderen beneden de 12 jiar ƒ 025 zal uitbetaald oiden Demang Lehman is op 4 Febr 11 m de Oeloe Batoe Litjin oostkust door eene zich aldaar geiestigd hebbende bende gediüste kettinggangers in nier k impong hij tot he erlangen van vo dsel nas gelokt overvallen en gevangen genomen Naar Batoe Litjin afgevoerd is dat beruchte opstindelmghoofd verder met zijne drie vrouwen en een 4Ü tal andere heden waar onder bovenbedoelde kettinggangers eu eenige van Kalangan en Pengarou gevi igte p udehugen op den 16 door het waarn hoofd van Batoe Liljm naar Banieimassing overgebragt en den 21 aldaar uitgeleverd Op de volgende dagen neidcn vele getuigen m zijne zaak gehoord en tond hij vuoi den krijgsraad te velde teregt eise hem tot de straf des doods met den strop veioordeelde Deze strif onlergiii hij den 2T te AmmerstOl 29 A nl De vangst der zalm 13 in de lails e Sdigei vrij bevredigen 1 geneest vm z tnrdig 23 tot heden iiju hitr verkocht l zalmen gemiddelde uigt 16 halve n ponden prijs ƒ 1 a ƒ 1 10 De elftvingst is ecl er sterk verminderd zaturJig 23 naren er jSÜ stuks tei nnikt eu he den morgen le its 07 Het koud v etr en de noor len wind werkt diunp eer ünïunstiï De prij per stuk die in het begin der week 4U Cts v as is daardoor weder tot bü a C5 Cts gestegen Gorinehem 28 Deventer 28 Apul Hen fetstconcert v m dmg dig avond overtiot onze stoutste vern ichting zoo we een aincaerking moeten m iken dan zou het die ijii f it het conceit te veel g if De heer C irl Schneidei heeft ook hier zijii goeden naam ten vol e gehandhiitd In dtu moigen van noen dig had er 1 1 de open lucht op den Drink de uitvoering pints van het Te Deum van Sigismund ettegenstaande er tallooze vreemdelingen hier narenen ae avonds door de straten als t ware zich een raenschenmassa voortb noog nerd nersei s de goede orde ook maar eer oogenblik V ei broken wij hebben met vernomen dat de policie ergens behoefde tnsschenbeide te komen De Derentenareu naren zich hunner roeping volkomen bewust ZIJ hebben feest gevierd op een n lardige n jze op een nijze die blijken driigt dat men ook hier met de vijftig jaren der meun ere geschiedenis heeft gewoekerd Gemengde Berigteii Pe Ivprlvronn is te Warschau opgeheven de klokken en orgels laten zi h weder hoüren Napoleon is in eeniLe boheerasrhc dorpen tot eereb r er benoemd uit dankbaarheid dat hij Max aan een keizerrijk gehol pen öeeft Fe Londen is overleden Eene dame te s Bosch heeft den nek gebroken door dat zij van de trappen nfgaande m de crinoline trapte en vicI Iwaalf paarden van den graaf de Chambord hebben te Paujs 7oOOO fr opgebragt De nettowinst der speelbank te Spa over 1863 bedraagt 1 o67 174 frs Te Poederoijen is door spelende kinderen brand ontstaan waa door 8 gebouwen vermeld werden De Denen werven tegen grof handgeld matrozen m Zweden Te Mexico gaat men druk comedie spelen de directeur der opera zil aarlyks uit stads kas 200000 frs ontvangen De koning van Beijerèi ludrtig ƒ is ernstig ongesteld geweest Het Koningrijk Cayor al geam eieerd worden bij üe fransche kolonie m benepal De bruid an den zoon van E Pereirp te Panjs droeg bij de huwehjks pleg tigheid een sUijer ter waarde van 100000 fr He grieksche ministerie heeft zijn ontslag genomen De poolsche partij te Warschau beweert djt het revolutionair bestuur nog m wezen is Pnnses Anna Murat li an de prote t nt che tot de katholieke kerk overgegaan Tt 11 ver pool ziju proeven genomen met eene uieuwe sooit au kaaoiiueii waartegen geeoe pantsermg bestand is ï aar de Üonauvorstend urnen hebben zich meer dan oO fransche officieren als instruc eurs bei even keizer Maiimiliaan zal het egjptische battaiUon negera in dienst houden Al de loodsen te Emden 7 jn tegen 1 julij ontslagen De zuidelijken heLben bij de inname van het fo t Pillon alle negers aldaar vermoord U Lissabon zijn vier oo tenrijkschc oorlogst hepen binnen gtloopeu Te Brtslau is de gioote stoomkortomoleu gthLcl afgebrand Len spaaansch edtlman heelt eene collecte gedaan voor koumg iiaua van Napels en a miUioen realen ingezameld Keizeiia Lugenie is etmgzins ongesteld Vergadering van den Gemeenteraad Zittmg van Fnjdoff 29 Apnl Bij de opening der vergadering ontbreken slechts de hh Droogleever en Eeutinger die later binnen tied n De notulen vau het verhandelde m de vergadering van 13 dezer worden gelezen en goedgekeurd De heer Dr A 1 uijtun verkozen tot lid van den gemeenteraad zijne geloofsbrieven hebl t ude ingezoadeu worden deze in handen gesteld der hh irulij sterbaaa eu Hiau aar ten tme van onderzoek en rappjri waar ue ZIJ ich een korte poo buiten de raad id begeven en weder binnen ge treden tot de totla iu na het ver tnjken vau den vastgestelden t imijn adviatrtu wairmede de raaa 7ich verei nui Lene dispos tif van d statea oveigeuomen in het provinciaal blad hou dende bepaling van den tijd binnen w II en de gemeente i keu n moet worden mg k erd wordt gel zen en aar enomen voor notif zoo als m de g daan v üldt in t eenc besehmkiug van dezeltde autoriteit f oedkeu lug beh Izeode 11 oii sttl 1 af en ovci eliii ung op de be jroot m van looi i i een mi = i u vau LljLg aat eu Uoo iieL niad n van behieland in dato 7 dezer keiiui evi i b Iz ad dat bij het ophelieu van hel puldetbestunr V n Broek e a m de vule li g der b ttingen aan de gemeente Gouda 000 kan te beuit v dl i t 1 j daai eiittotn de weijen in d korte akkrien i i ond rboud wil oven i wa rtoe eeue jaarlij v ehe uitj aaf van f 2 lU wordt geiaaul benood 1 l ziju wordt be loten die som ondei de r o r a rd u m oti te neuieii iJ en W deelen mede dat conimissarie van het kiankzmnigengesticht t Rotterdam wairui vojr rekeu ig in uuda thans 10 peisouen v rjlt pi wolden h bh n ktnius grf eve i dat bij bc hikk ng van B en vV val Ivottcrdain de vtrplcging kjstcn van 4 op tO per kwaitaal n r per oon tiebr t zyn dat daa op onderzo i of ii t op and ie pldiWen vooid eli ei vooiwaaideu zjn te bel ii dat bevond n is dat zul w ikeb k h t f evai is zoo als it f n u ov i ei deu staat blijkt lellei 11 B eu W v jor de hiertoe bc i kkel jke stul i te visi van de lede I neder te leger u ten cmde daaio m rt ne volpCndc VLi aderiuti te beslu len dieuovcreenl oni tig woidr be lote O i iond van den kwijnenden staat waar i de avond h u op de bur gerei tu icheuscüol iiverkeeiea stelt de pi hoole ii nissi voorde school j cldtn voor beide dte avondscholen op de 1 lit vin het thans vastgestelde bcdra te verminderen Ter vi ie De rekening en verantwoordi i d r gizotdlieil commissie ziji Ie ii geko men woidt zij staande de vcrpadernig opf enom ii en goed kenid Lene missive van de hh Paul van Mi lugtn c s met eene schet teekenii van eencn gtprojtctetiden cpoon ftr z eh bij Gouda aansluiteadc wordt ter visie nedcigel gd our not wordt aai gei umcn eene m s=ive van dt i hen Laonjn dairbij dank zeggende voor het in hem gestelde vertrouwin Ingekuinei adree=cn van den hr Krom om tot cotcmi caris over het stoomboot ei veel en van verschillende person a om tot hojiweger te wor den benoemd woideu ter visie gelegd Het ver ïlag van B eu omtrent den toc taid der gemeente over iSbd wordt iD lev erd Het wordu aangenomen voor kennis vuig en zal wolden gedrukt gelezen eene missive van den minister van b zaken m dato 2j dc er waarbij Lsc te kennen geeft genegen te z n C ond i eene rijks hoogeie school met uriejangen cursus te vtsti cj ui neer de laad genCj ea i daa toe beschikbaar te stellen het lohial van L l gijmnasium eu e n ge ai dere opgc ven zaken v 3or zijne rekening te nemen Op voorstel des Burj emee Itrs vereenij t de raad zieh in btg sel met hetgeen üc minister heeft aaigegeven en magtigt B en W met den heer la pecteur over het onderwijs over deze zpak m oveilegte treden teneinde daarna een nieuw uit ewerkt voorstel aan den rnd lu tt leveren 3 en W bieLigen rapport u t omtrent het Tesultaat va het onderzoek ingesteld omtrent den staat der verlichtuig te de7tr tedc l hebben bevonde dat de opeiiig der gispijpen dooi Ie cthn Ie t d van dezelfde afmeting i maar dit de verl htius te wen chen jveilait omdat de vlammen gecne ecnoes a ne erootte hebben en de lantaiins op üe achterbuurten en cingels vooral te ver van tik udei gesteld ziju vveUe afstand in andere steden 7o en alhit r 90 a 101 el bediat t len tinde de gasvlammen in grootte met die van audeic opr enoemde teden g bjk te doen zijn rapporteren B en dat de breedte en hooE e IJ bij 7 duim mo t bcdriiiKn derhalve meer dan 2b vicikante duimen üj als de directie dei gasfabriek bij h ar ve zoek tot i il ngii der concessie heeft aangegeven B en geven by de incdedceling van het vooicaaiide aan den raad in bedenking de verlan de vcrlenj mg van het contr e op de crot er vooi e telde vooiwtarden in te willigen ondtr lijvoeging der wijzij iDg straks genoemd betrekkelijk de hoegiootheid d lichtvlaminen Hierover ontstpan uitgebreide discussieu waaraan deelnemen de burge meester de h i Buchner Kcmper Pnnee Kist El wordt in bet midden gebiagt besproken verdedigd en bestreden lo dat bij eene bepaling van de lootte der g vlam ook de licht sterKt d ent e worden uitgearukt 2o dat Is eene vermeerdering van lantaarns noodig zulks op kosten der ga fabiiek dient te gcschi dm wti e naHtig is siits jaren in htt leveren van cossas gas wiartoe de maat thapj ii mar luid van het contract verpligt 1 en op welke levering de 1 t lud der gaslantaarns ouderling was bepaald op srond dat het lichts veid veimog n van dit gas grooter is dan van da uit steenkolen gestookt Eender leden verklaTt tegen elke verlenging van htt coLtract zijn stem ts zullen uitbi ngeii op arond Jat de veilichiing tot voortdi rende lagten aanleiding heeft aC even en hij m deze verlenging geen waarborg voor d to komst viudt De dis ussien ge loten zijnde heeft eene stemming plaat waarna verschillende leden betuigen met te htbben beirreoen wat door den Di rsrem in rondvraa werd gebragt hebbende Acht leden verklaren er zich voor eu ze zjude de bh vin rraiten Rpm Kist Pnnee Keinptr en Reu iU2 er tege i De hr Tot hbrjemeebter wordt bij eene eeiste stemmms d dehJk i gekozen de hr Hierna woidt de ü ihtre zitting op eheveu lu aat ie raad over t t htt beriadblagen met be loten ueure i Marktberigten Gouda 28 l e veemukt met jrniiiren un oer en tr icn h n l uitjenotnen in de be te kw iliteit nun prt v irkeii n e oro enamvoer trug B ter f O m f 1 Dordrecht l Vpm r nve hjr k f i i nnvoer ri mpiijshoudend tutvLie p irt j n lU e hoü2 i Puike j ir wit eZ S70 i O lauilei f 0 I o je n d ƒ ö 80 ƒ y 20 miiuieie i ƒ 70 uune ïO a ƒ b E o e lijOfTer 1 y j y 9J O crm ƒ o 4 0 1 j 0 jcrat prijb i u i id u t r i u ƒ 4 o 10 gesiort f z tü r mu J ij j o i zt j 0 bpe t y 0 y Huer iiil V r i a I d kkp j iiOd 4 40 nrdeb be tt ƒ mm It i y o M i ooO Duueb Z L O i 7 0 m b tntii ƒ i Ü i lI O Biüiiip d 50 c hooier f ly 10 Eiutei met geringe Delft 2 pr 1 De nn er meer d in voldoende belnive hi er die hooser ving opinuudt Znkoien ïre ri z 1 Tarwe ƒ S 40 i ƒ 90 Iloirse ƒ 5 i 40 oipps er c ƒ 5 t uO Korte hivery 4 i ƒ 4 20 Lin e d 3 20 i jO Duiveb 7 a ƒ 7 2 Pi tr f ƒ h Br bounen ƒ 9 t y 0 Gr e t ruun ƒ a ƒ 10 U ute i 7 V in i U w 11 ire o en tn 2 I 2 Vprii 07I en 204 16 bo er vve ende jIjOii Hooiote 12 i ƒ oO lietvierle y 1 Oa a ƒ 1 2j pi H ü Middelburg 2=1 pnl Puke n 7 txrue mitiir langerferiy 40 ü P U ilch df ƒ S bO i ƒ 5 sO PuKve n Z roHit b 2t Pnik inlfij List ƒ j jO a omer j 2j ileb pnrdeD j 50 d i br bo neoj y 10 oü Wilch gi eiutei 7 deh loAn d f 11 Deventer 9 pr Tuv e ƒ lO i Koirze G O a b 90 B iekuf ƒ i i ƒ 7 40 Ger t ƒ 4 40 i 4 s t Boter per 1 n 1 i9 aJ i 21 25 2 s y l5 a ƒ 1 0 KwoUe 2 Apnl Middeiprij eu 1 irvve n ƒ b i Iloïra e b ü Butkweit n f b 90 Gei t ƒ 7 Viiutpp ƒ 1 5 Boter p n ƒ I 02 2ü n ƒ 22 Groningen p iï Tirwe en PtOEire 10 c Hirer Dikke en 2w htve 5 c hooger Boekw it en eerst on erin lerd Londen 25 prd Gnnen Tir e = til op circa onge prezen Van de vetTiiik t m heden A erbi imrrebodei 43m runderen lo7 kaheren 22 140 ch ipeii ei 470 v irken oor beste k iveren wen o lO per steen bettild 26 A p il B e liitc e 102 kiraper en Zwolle 96 1 100 Kits ou erimeil in pr 27 pr Gr ncn far e stil tn cnvenii erd Tem mede stil en h ivcr wij v t Vinvoer in 2 2b iprU oO qr ml en 2000 qr vr tirwe 5oO qr luI £ er t en luOqr ml eu 13710 qr r hutr 2ö Apnl in de vt enirkt in helen werden iingeboden 990 ii nderen 40 kilveie i 63 iO ipen enl90virkens Voor beste lunderen werl 1 10 voor d kJve en 5 10 ï oor dO 3bHj ti 4 10 VL r c v iKen 4 6 pci er 1 inmnicrtn o den