Goudsche Courant, zondag 1 mei 1864

ADVERTENTIEN Burgerlijke Stand GO JDA Geboee 26 April £ 1ogiza Looisa JobaDoa ouders A Sweegers en P C Weteriiizs Abraham Hubertu ouders A H au DJUeii en J Wordon 27 Cornelia onderi H Siiec en Vermeulen Helena onders D Seijffera en H Cats 28 Arie ouders P Hooimeijer en H Verblaauw Johanna Margaretha onders M ytok en E Soeterfaoek OVERLEDEN 26 April M P Scheffer 13 j 27 E M van Kijn 22 d 28 M M Berendsen 19 w G Soet huisvr van M den Haan 76 j 29 H Hordijk 12 w GtHl WD 27 April J Plemper én S Vogel A van der Deijl en J Okker J Preiiger en M T van Xanten i9 8 04 Uüuderdag 5 Mei OUDSCHE COURANT AANBESTEDING Op Vrijdag den 13 l ej 1864 des voormiddags ten elf me zal onder nadere goedkeuring door de Coviinissie belast met het beheer van den weg van de Hojlaan nabij Rotterdain naar Gouda op het Eaadhct der gemeente MOORDRECHT worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkertsteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Rotterdam naar Gouda tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1864 en eindigende den 30 April 1867 De7e aanbesteding zal geschieden alleen bij inschrijving De biUetten van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der gemeente Moordrecht Het bestek lig ter lezing ten Raadhuize van de gemeente Moordrecht Xieiiwerterk op d Tssel Capelle op d Yssel en Kralinyen en voorts te Rotterdam in het Xe derlandsche Wapen en de Groote Euuiehi en te Gouda in de Zalm en het Ilerthuis Inlichtingen ziju te bekomen ter Secretarie der gemeeii e Moordrecht en bij den Opzigter J Oudijk te Nieuirerkerl op d Tssel De COMMISSIE voornoemd H LAMBERT Pz r oordtter C van VOLLENHOVEN tiecretaris Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 PU m Heden vieren te llA iSTEECUT gjg hm ne Bi jarige Echtvereeniging Sjg F IEDERIK ZWEREN en M XEELIJE STOrïHAED S Ni H dankiare Schoonzoon C ZUIDAil Laxoe Ruige AVube I U Ibfi J Scliroefstooiiiboot Dienst RIJN en GOUWE VARENDE TUSa HFN BODEGRAVE LEYDE en GOLDA Zomerdienst van af il April 1864 Uren von of en opraart MAANDAG DINGSDAG en VOENSD G Bodegraven Leyden tisa verse Van Bodegraven s morg 5 u 40 m s nam 2 u 30 m Van Alphn s morg 6 u 30 min s am 3 u 20 min Van Levden s morg 9 u 30 min s nam 5 u 30 min DONDERDAG Bodsgraven Alphen Gouda Leyden Van Bodegraven naar Alphen en Gouda s morg i u 45 min Van Gouda naar Leyden s morg 11 u 30 m Van Leyden naar Bodegraven s nam 5 u 30 min VRIJDAG Bodegraven Leyden vim versa Van Bodegraven s morg 4 u 40 min s nam 3 u min Van Alphen s morg 5 u 30 min s nam 3 u 50 min Van Leyden s midd 12 u 30 min s nam ó u 30 rein ZATUBÜAG Bodegraven Leyden visa versa Van Bodegraven s morg 5 n 40 min s nam 3 u min Van Alphen s morg 6 u 30 mir s nam 3 u 50 min Van Leyden s midd 12 u 30 min s nam 5 u 30 min Nadere inlormatiën zijn te bekomen op de Expeditiekantoren van van Gend Loos te Leyden en bij den ondernemer J VAN DER Linden te Alphen g Doorden iavallenden Hemelsvaartsdag d 2 week Woeoadag De schrijver van den ongetee kenden brief gedagteekeud 28 April wordt verzocht zich m persoon aan hetzelfde adres te vervoegen ten einde zich nader te verklaren waarmede hij zeer zal ver pligten De door hem belasterden Sociëteit ons Genoegen Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden Dingsdag 3 Mei besloten gezelschap J F van der VLIST Kastelein Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns hj eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 10 per kan 60 cents Jenever 2de soort Moutwijn a 462 j o per kan BSVs cents inl BRANDEWIJN 46Vj per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDi 30 April 1864 G L F SMEÜLDERS WOERDEN heeft de eer te berigten dat hij met Mei aanstaande zijn MAGAZIJN van Garen Band Manufacturen Modes enz zal openen in de N uorstraat wijk A n 299 zullende trachten lio r eene prompte en nette bediening en zoo goedkoop raooe lijk gestelde prijzen zich het vertrouwen waardig te maken PÏmlNGSlMATSCH HOOI Geperst ƒ 35 per duizend kilo Los prijs naar hoeveelheid Gepest per pak van honderd kilo 3 60 Verkrijgbaar bij J HÜIJBRECHTS commissionair Nieuivehaven te Gouda J A H Ai DWERE M KLEEDERMAKER heeft de eer zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten te berigien dat hij zijne affaire heeft verplaatst van de Hoogstraat naar de WosthaveU wijk B n 179 en hoopt door eene prompte en nette bediening zich het zoo uiraschoots genoten vertrouwen steeds meer en meer waardig te worden Trr 3oekdrulkerij van A BKINKMAN i cze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a ouds te jren De prijs per drie maanden is 2 Iraiicop püst 2 25 De iuzeudinir der Adverteutieu kan geschieden tot des taorgens len il ure AFKONDIGING BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van 6 O üD A gelet op Art 30 1 ea 2 der Wet van deu 29 Maart 18b3 Staatsblad u 4 op het PERSONEEL houdende ART 30 § 1 Voor ieder dienstjaar te beginnen met 1S33 zullen de ontvar jers der directe belastingen ieder in zijne gemeente en ouder oezigt des controleurs dier bclastin gen aan de woi iugen van a ingezetenen in persoon bezor gen of door eeuen gemagtigde doen bezorgen een beschrij ivmgsbiljet bevattende eene beknopte opgave van de voornaam ste bepalingen der wet en der door haar aan de belastiug schuldigeii opgelegde verpiigtingen en geschikt tot aangifte bij wij e van antwoord op de vr igen daarbij overecukomitig het achter deze wet gevoegde formulier voorgesteld bijzouder lijk Vdii het bedrag der huurwaarde het aantal öeureii en vensters en haardsteden mitsgaders van h n verlangen om de waarde van hun mobilair bepaald te zien op den voet des tariefs bij art 28 § 3 vastgesteld oftewel tot het vn gen van schatting en teiliiig dier voorwerpen op deu voet als bij Sj 2 en 3 van art ti bepaald van het aantd eu de klasse der in dienst of in gebruik g houdene dienst en wtrkbodeu eu paar den alles voor zoo verre wegens ieder dier voorwerpen de belasting op 1 Mei des jaars was verschi iu id en met aan wijziug van alle zoodanige verdere bijzouderli eu als waarvan de kemiis volgeus de bepaliugeu dtver wet worJt vercischt lot regeling di r verschuldigde bel ialiiiir f 2 De tijd der uitreiking van de beschrijvingsbiljetten zul dour het gemeentebestuur vooraf wordeu bekeud gemaakt en verblijft de beschikking desivegc aau iedereu Commissaris dcs Kouings in zijne provincie Geliji tijdig met voorschrevene bekendmaking zal het gemeen tebesiuur de iugeieteuen verwittij en van le namen der per souen welke ingevolge art 29 f 2 door hetzelve als tegen schatters zijn benoemd Maken bij de e aan de inwoners dezer gemeenic bekend Dat de ontvanger der directe belastingen voornoemd aau hunne woningen op den 9 Alei aanstaande en volgende dagen zal doen bezorgen een heschrijringaUlJet hetwelk inhoud eeue korte schets van de grond lage der voornoemde hcla iiiug zijnde 1 De Huurwaarde 2 Deuren en Vensters 30 De Haardsteden 4 Het Mobilair 5 De Dienstboden 6 De Paarden bij welk biljet waarin de verpligtiug jegens s lliji s Ecbptkist in betrekking tot de belasting wordt opgegeven aan ieder ingezetene de noodige vrageu dienaangaande ter beantwoording zullen zijn voorgesteld ten einde Lij iietzelve met de meeste naau keurigheid invuüe Dat acht dagen na de uitreiking van voormelde biljetten zij ino evuld van de woningen der iugczetpnen door of vauwef eii den Ontvanger zullen worden afgehaald staande liet echter aan een ieder vrij de invulling te doen veri igten en het biljet zijnentwege te doen onderteekeuen door den Ontvanger of zijnen getnagiigde IXat de ingezetenen welte bij de beschrijving geen biljet zullen hebben outvaugeii gehouden zijn om de vereischte en behoorlijk ingevulde veriilariugen vóór of uiterlijk op den 31 Mei in te dienen ten kantore des ontvangers alwaar de Biljetten ter invulling steeds verkrijrjlaar zullen zijn Dat de nalatigheid onuaauw eurigheid of valschheid in de invulling der beschrijvingsbiljetten ten gevolge zullen hebben de toepassing der boete en pceualiteiten bij art 35 § 1 tot 7 der Wet vastgesteld Terwijl eindelijk tot narigt der Ingezeteuen met belrekking tot hunnen aanslag aan hen wordt kenbaar gemaakt dat de bevolking van de kom dezer gemeente bedraagt een aantal van 13264 zielen en tevens dat tot tegenschlitters ziju benoemd W V 4N BEMMEL A OUDIJK A G VAN DER SCHELDEN en B W MARK ENSTE1JN De pri s a r Ad ert ent if n van e én tot zes regels lïit t uu 1 nn au bet ze el is SO Cent voor eiken rcirt ij ijrLo i n 10 Cent Bn 1 en liL w o lie letters VI orden berekend naar plaatf ruiiii ll ordende een iegeljk ruih deze aai g f inland zich ten titipstenaar de hovenstaajide iepalingen te g ntgen len ehtdt zooveel hem betreft de orde m naautckeitrigheid in de b chrur hj j an voor melde belasting te bevorderen en zich voor s hade te irachtea GOUDA den 26 April 1SÜ4 BlRGEMEESTES CU Wliiiouuers vocniccmd De Secretaris De Jirrgemeester DliOOGLELVER FORTLIJN IJZENDOORN BEKENDMAKIN G Burgemeester ex Weiiioudeks der gemeente GOUDA Gelet op de inisiive v ii de Openbare tjt ondheidstüinmis sie van den i2 Apni jl N 4 Brei gen ter kennis van de eigenaars eu bewoners van huizen dat hei gevaarlijk is om tot het van Ou cdierte zuiveren v n gebouwen gebruik te m ilven van rattenkrtvd en operitieat al uü zicli bij eeu der bewouers v m een op zoodanige wijze gezuiverd huis ver chijnseleii hebben voorgedaan die a in slepende arseuikvergitVigiiig üe lcu deuken op grond waarvan ec u ieder wordt gewa ir cliuwd v iii dat middel geen gebruik te mal eii en te ei s de hoogst mogelijke voorzigtigheid in acht te nemen bij het afb ekeu van huizen vroeger op dezelfde wijze gezuiverd GOUDA den 3 Mei iM i Bchoemeester tx AVethouders voornoemd De Secretaris De Durge i eester DIIOOGLEEVER FOETLIJN IJZENIXJOKN Moet de kandidaat zich stcüeo of gesteld worden Wij zijn wat de verkiezingen betreft nog in onzen leertijd Wat elders vaste vurinea hc tt a mgeuomeu zweeft hier u g in het onzekere het ongewoue = cb jut dikwerf ouvoegz i ii eu de opinien wijken er uit elkander De uatuurhjkste weg zou wel zijn dat de algemeene volks tem deu man aanwees iHen men aU volksvertegenwoordiger Legeerde Waar zoodanige maiineu zich doen keuneii valt de kous ge nikkehjk M iar iut politiek leven is ia Nederland niet zoo jntivikkeld dat men altremecn hen genoeg kent die ettigL u i5pra ik heliben op die eervolle ondt rsoheiding Thans bhjft alles nog maar al te veel overgelatea aau gedienstige aanbeveling van ijverige vrienden en de meerderheid zonder eeiiige of met halve overtuiging mede gesleep nen stelt op onzekere gronden een kandi laat n deze Wanneer eea man die op zijn leven en d iden wijzen kan als op het onderpau zjuer toekomst optreedt als kandidaat achten vvij dit edel en waardig maar integendeel verachtelijk als men eene gunst afbedelt eu beloften doet die den volkswaan of het vooroordeel vleijeu Weinigen echter verkeeren in het eerste geval dit is voor latere dagen bewaard Mannen van karakter en bekwaamLeid zijn bescheiden zij koesteieu geen hoogen dunk vr n zich zei ven zij achten een aniler bekwamer eu geschikter zij schrooraen zich o op deu