Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1864

Toorgrond te stellen en aanleiding te geven tot het vermoeden Tan aanmatiging en eerzucht Men bedenke daarbij dat het op zich nemen van het mandaat van vertegenwoordiger voor edeldenkende en geschikte personen een lastpost is vergezeld van velerlei opofferingen Het zal dan nog wel lang aanhouden dat in den regel de kandidaten gesteld worden en alleen bij uitzondering zichzelven stellen Eene tweede vraag is echter moet de kandidatuur door den voorgestelde aangenomen worden Gewoonlijk doet men pogingen om dit doel te bereiken doch m ir onze bescheidene meening is dit geenzins noodzakelijk Wanneer men eene gunst wil bewijzen mag het goed zijn te onderzoeken of die dankbaar zal aangenomen worden maar als men overtuigd van de geschiktheid Zijne keuze g3vestigd heeft dan is het vrij onverschillig of de bedoelde persoon zijne benoeming al of niet begeerlijk verklaart Dit zal na de benoeming blijken dan is het eene kwestie van vollen ernst of men zich wijden wil aan de belangen des volks daa toe geroepen door het vertrouwen zijner medeburgers Dan is het een geheel ander ge7al dan wanneer enkele vrienden met twijfelachtige verwachting hunnen gunsteling blootstellen aan bittere teleurstelling en bespotting Kiest dien gij waardig en geschikt acht bekommer u niet over iijne wenschen draagt uw mandaat den bescheidenste op en weest verzekerd dat hij die de benoeming het minste zocht het meest schroomen zal den wensch en liet vertrouwen zijner medeburgers doc eene weigering te leur te stellen öuttt nlanïr Londen 30 Apnl in het huis der gemeenten verlangde de heer Disraeli van de regering te vernemen oi d conferentie over de sleesnijk holstemsche zaak tot een bepaalde dag was uitgesteld en wanneer zij v eaer zoude zamenkomen Sir G Grey antnoordde hierop dat hij niet lo staat w as te zeggen op welken dag de conferentie andermaal eene vergadering wilde houden T ij geloofde niet dat een bepaalde dag daartoe was aangenezen maar dit ko ide hij zea en oat zij niet voor onbepaalden tijd was verschoven at echter de oorzaak der verdaging was kon de minister op dit oogenblik niet verklaren Aan het parlementslid Stansfeld die wegens de aantijgingen van verstindhouding met Mazzini zijne ministeriele belrekking heeft neuergelegd zal door zijne vrienden een zilverencandelabre ter waarde van £ 250 nagenoeg ƒ 3000 wordenaan seboden De Weekly Standard van Buenos Ayres geeft een over igtvan de i atoen cultuur daar te lande naarin o a het volgendevoorkomt De presulent Lopez heeft uit de vereenigde staten90C balen katocLzaad ontboden A eel daarvan inzonderheidhetgeen uit Georgië was gekomen werd bevonden van slechtekwaliteit te zijn doch daarentegen schenen de and re in hetland aangekweekte den de meest bevredigende resultaten opte leveren Een afdoend bewijs voor de snelle uitbreiding diercultuur lag vooral in het feit dat er in de republiek op 30 jnLij 1333 een aantal van 773 480 lijnen iedere lijn gerekendop c rca 250 parijsche voeten met katoen waren beplant welkaantal van dien datum tot uit Pept met 736 931 lijnen vermeerderd en alzoo tot meer dan l millioen gestegen was Het aantal katoenbonmen werd begiooi op 20 000 waarvan menpene opbrengst verwacht van 50 millioen ponden Ofschoonenkele partijen daarvan wel naar Frankrijk en België zullenworden geëxporteerd bestaat ei evenwel geen twijfel of hetmeerendeel zal naar Enseland worden uitgevoerd 2 Mei Men meldt uit Kopenhagen dat de Pruisen behalve requisititn in natura aan Jutland lene contributie van £ 72 000 opgelegd hebben binnen 48 ure i te betalen 3 Mei In het parlement heeft sir George Grey medegedeeld dat er drie of vier oostenrijkscbe oorlogschepen bijDuins waren aangekomen die naar hij geloofde door anderi izullen gevolgd worden Voorts voegde hij er bij dat Oostenrijkverzekerd heeft aan de schepen alleen bevelen te hebben gegeven tot bescheimiDg van de handeisvaart in de noordzee entot bet beletten eener blokkade aan de monden van den Wezeren van de Elbe Overigens weigerde de spreker te cor sta terendat aan de kanaalvlool bepaalde instruetien zijn gezonden terwijl hij ten slotte verklaarde d meening te zijn toegedaan dat d ooïtenrijksche vloot niet nsar de Oostzee zou opvaren Parijs 1 Mei Volgens de jongste berigten uit Tunis is de toestand der regering aldaar zeer hagchelijk De iiisurgeuten ter sterkte van 12 a 15 duizend man hebben de geregelde troepen gesl gen en bevinden zich op een afstand van 10 ureu van de hoofdstad Met zekerheid kan niet meer op de trouw der bevolking en van het garnizoen worden gerek q dersteuuing van b iten daagt niet op De Delofte dat eene vermindering der belasting zou worden ingevoerd en dat de grondwet zou worden afgeschaft heeft de insurgenten niet tevreden gesteld Eene zameuzwering in de hcofdstad is ontdekt De regering houpl dat zij de bovenhand zal behouden door Je hulp der europesclie eskaders 2 Jlei Meer en meer wint het gevoelen veld dat deheer Olivier tot de regeringspartij overgeloopen is Men wilweten dat de heer Mocquard hem de betrekking van lid vanden staatsraad aangeboden heeft en dat hij geneigd scheen omin transactie met het gouvernement te komen Men verzekert dat ii de laatste dagen ernstige ongeregeldheden hebben plaats gehad op de pol teclinis he school zou zelfs dat verscheidene leerlingen gearresteerd zijn Metzekerheid is daaromtrent evenwel mets bekend Men leest in den Momteur Daar de britsche regering aan de oosteurijksche opheldering gevraagd had nopens haar voornemen om oorlogschepen naar de Oostzee te zenden heeft het kabinet an Weenen geantwoord dat daartoe geen plau bestond Dien ten gevolge heeft het gouvernement van H M er van afgezien om een engelsch eskader naar de Oostzee te laten vertrekken Oostenrijk en Pruisen dringen erop aan dat de blokkade zal opgeheven worden als voorwaarde van den wapenbtilstaud Pruisen zou voorstellen om Juiiand teri g te geven indien Alsen door de Denen ontruimd nordt de blokkade opgeheven en de genomen schepen teruggegeven worden De wetgevende vergadering heeft heden de wet op de coalitien met 92i tegen S stemmen aangenomen Tijdineen door den minister Vdn oorlog ontvangen houden in dat men in de zuidelijke afdeehng van Or in meester van den toestand is De vereeniging van de kolounes Delign ei Martineau maakt eene verdere uitbreiding des op=i ands onmogeluk Aietandre Dumus is thans ijvei ig be oni hier cnemaatschappij tot redding van schipbrenkeliuïen te oraf inieren even als hij dit reeds te Napels ge laan hecfl Daar liein tothet aanknopen v in de eerste reddiugboot het noodige geld ombrak heeft hij n ier anderen daartoe eene iuschrijv ngslijst geopend en op eigen gezag boven a iii ihe lijst een aai ral nan nisreplaatst ieder voor 100 fij zooals piins Napoleon prins Humbert en al de ministers van het koningrijk Italië Menverzekert dat de manoeuvre geslaaa d is en dat geen der bedoelde hooggeplaatste personen zich aan de betaling der 100 francs onttrekken zal Weenen 30 April Algemeen is men van gevoelen dat de nieuwe leening van 70 miliioen spoedig tot stand zal worden gebragt Deze maatregel levert het bewijs zegt de Presse dat Oostenrijk altijd geld kan verkrijgen wanneer het slci its gel v rlangt Een ander dagblad dit berigt mededeelende zegt dat eer velen zich den tijd herinneren nelke nog niet ver verwijderd is dat de heer Brentano met ledige handen uit Londen terugkeerde om van andere voorbeelden van dien aard niet te genagen terwijl ge ncgen wordt m de opofferingen welke de schatkist zich voor die hup moet getroosten 3 Mei In de Berlijn 30 April Men berigt uit Fredericia dat de Denen 197 kanonnen hebben achtergelaten uie met een aanzienlijk materieel den Oostenrijkers zijn in handen gevallen Dekonins heeft bevolen dat al het in de duppeler schansen veroverde geschut herwaarts gebragt zal worden Er zijn in het geheel 116 stukken waaronder vele van zwaar kaliber De ontruiming van Friedericia heeft hier groote bevreemding vernekt na het gebeurde met de duppeler schansen welkezoo hardnekkig verdedigd zijn had men zoo iets niet verwacht Men onderstelt vrij algemeen dat staatkundige overwegingentot dien maatregel hebben geleid 3 Mei Volgens den Staats Anzeiger is de divisie vanden generaalmajoor Munster tot Lymfiord doorga drongen GeheelJutland met uitzondering van een deel van noordelijk Lymfiord is in de magt der geallieerden De N Deutsche Ztg zegt dat de groote duitsche mogend heden zich tot nu toe geenzins bereid hebben verklaard om de bezettingstroepen uit Jutland terug te roepen hetzij tegen de opheffing der blokkade hetzij tegen de ontruiming van het eiland Alsen In geval een wapenstilstand met eene opheffing der blokkade en ternsgave der genomen schepen benevens ontruiming der sleeswijksche eilanden mogt tot stand komen dan zouden de duitsche mogeudhedjn ook bereid bevonden worden tot het doen van concessien ten a inzien van Jutland Frankfort l Mei Het gisteren te Stuttgart openbaar gemaakte bulletin omtrent den toestand des konings luidt Ilg De krachten des lijders en de eetlust zijn nieó verbeterd do nachtelijke rast wordt telkenmale gestoord De ademhaling ondervindt niet veel stoornis de verkoudheid begint te wijken De toestand is echter v n dien aard dat zonder bijkomende omstandigheden erst Zaturdag e k op nieuw een bulletin zal worden uitgegeven Kopenhagen 29 April Op bevel der regering is Fredericia geheel ontruimd Het materieel dat de meeste waarde had is medegenomen en de achtergelaten kanonnen zijn vernageld Turijn 3 Mei Te Messina zijn beriaten uit Tunis ontvangen De opstand is algemeen 20 000 Beduinen hebben de communicatie tuoschen Tunis en de provinciën afgesneden en Kirvan bezet Susa en Nonastir worden bedreigd ömnenlanïr GO ada 4 Mei in den vroegen morgen van maandag marcheerde van hier naar Woerden het 4 1 = bataillon van het 4 6 regemeul infanterie onder kommando van den majoor Hamrc ng Scheepel en arriveerde des namiddags circa twee uur van Woerden het S bataillon van hetzelfie egement onder kommando van den majoor Hoogeveen om alhier sarnizoen te houden beide bataillons werden u tjeleid en ingehaald door de muziek van het 4 = resement e i der schutterij Heden morsen i door de politie alhier ot de marktaangehouden ei onder Znamm rdam ontvreemde koe de dader die het ontUit is wordt opjesjioord Xaar aanleiding van de voordnirten d e ds Zaalberg te s Ha se over moderne theolosie houdt is in die gemeenteeene groote iiewesing tegen hem en ijn ambtgenoot en geestlerwant Hoevers ontstaan VUe overige predikii ten en demeeste ouderlingen hebben besloten een adres nan de synodeie rigten en een manifest tegen de moderne theologie uit tevaardigen De subst officier van justitie te s Hasrt heeft dezer daïenbeweerd dat nog iu de volgende eeuwen h t tweegevecht metzonde uitgeroeid worden omdat er omstandiubeden zich kunnen voordoen dat m en niet buiten een tweesevecht k m Gaarne zouden wij weten of de edel achtbare subst officierofk ge egd heelt welke die omstandigheden ijn waarin mener niet buiten kan om tengevolge van een ü eweigerde dansof iets dergelijks zijnen medemensch te vermoorden of minstens hem op de eene of andere wijze te verminken Maarzekerheeft die ecsfrenge heer weinis verwachtins van eene toenemende besiliaving en schijnt hij te gelooven dat men er nooiteen punt van eer in zien zal om zich v ór alles mensch teloonen Indien men op den voorj ond bbjft stellen dat hetduel in sommige gevallen plaats hebben moet d in is er nietveel te hopen maar wij vertrouwen d it de menschleid eenswij er zijn zal dan deze handhaver der gercgtisheid en d italle onze regterlijke personen zullen instemmen met de jurisprudentie door den hoogen raad gehuldigd die wil dal detweegevechten zullen worden gestraft en vervolgd Men ze tin on e eeuw dat hanenffevechteii sch inde zijn en men wilde menschen nog beneden de hanen verlagen Goess H Woerden 2 Mei Omstreeks half negen uren marcheerde alhier binnen het 4 batl van het 4 regt infanterie komende aii Gouda Door het mu iek ïezelschap tot nut en vermaik werdt hetzelve onder uitvoering van fiksche muziek te gemuet gegaan en tot aa de ka erne begeleid Een lialf uur h r begeleid 1 ireif ic gezelschap ook het vertrekkende 3 = batl van het 4 leg naar Gouda gaande tot aan blokjes brug alwaar de kommandant de ro ijoor Hoogeveen het mu ickgezelschap bij eene hartelijke toesprank bedankte voor het uitgeleide Niettegenstaande h t regenachtige weder was er een groote menigte op de been waaronder velen van het vroun elijk geslacht om hunnen vrienden nog een laatst vaarv el toe te roepen Algemeen genoot het vertrekkende bataillon de suupathie der burgers en met leedwezen dan ook zag rjcn hetzelve ver rekken Onder de van hier vertrokken officieren bevindt zich ook de algemeen geac e en kem ige 1 Luit adj Y Biethagen doof wiens ijverige bemoejiiiien alhier het voorgaande jaa e schieibifi volgens t geii ni vinding dnni gesteld is Wij maken belanghebbenden hierop bijzonder opmerkzaam omdat de gelegenheid tot die oefening in verscheidene garni oenen ontbreekt en daardoor ook onze dienstdoende schutterijen in het geheel niet of op onvoldoende wijze in het schie en n lar den schijf kunnen geoefend worden Eene volledige beschr jving met leekening dier schietbaan kan men vinden in het tijdschrift de M litaire Spectator 6 serie 9 = deel NO 1 Gemengde Reii t n njd H T e zalten ts u n Mc co ooiu i loi h li ire beeft lo 12000 man orier 7 fli met ctl rpll Hr j v te AmsterdaD r l i Julij a s r p 1 u i le i Banck e s op Ja a ccvraairije coi ii i r Iti i liiior den gou emnir enri il i n pHfitrn warpT ajtnu cvof rJ OOU tuk v Dm een i ia ind tijds Iif thoTon met ïO i j i pi r i til komen dus 1 10 nOO D u u i piai ii m Jutland jreUmp D mi p rcïït d nhge aak L i iocnul ircpro mc i u strcnpheid Ont r Du muis aa i It ii afL ebi ind Dt u uiii ui Ci i ben 7ijn allen edfr 1 = hden d i i pur idijder chooliiiK n l n hoa d iiiLt 21000 tl De 1 1 he erile an ISO eene vi u J ii s liet Loiivt nirnieiif jt 1 r eet rind De In tv 1 1 V nii de muii stfcMcle = taa ixii t in de trpniccntu wetlo 7 iu i il waarbij drie incn LliLH i K r 11 1 1 pcstp iii in liet i i 1 1 50 000 fr = D n ir 2 te Kofpnh i ren t i V t Mujiibpo 1 m de Poite 71 idt h i 11 l uu Canari afsrelntltn m ii j en il l i t u nde Te n 1mi 1 i h i veert d it dr tiv Ut Mui iiti v el hiIiLen om een cm i jp il m n li u ni di eoiito plejïlïj treiiiitiiletrd K u h iinu j i 1 r folim i en Mf i ijii door de rraiiaLhtn bt tabjl tnonopolie lu V r 1 i 1 c en Is lat doelmaf o J liia zondeii h Een i it i CLit fof i t Slechts korte jaren seleden wenl door liet cinei n ibe iiinr alhier opg erigt eene openbare j jnfvr scho l voor meer ultsebreid lap er onderwijs aarvinr dr l jkal n exprpv plijiv werden creboiiwd uorden ffeineente be tu ir oo i v Tfovenfrenuemde j jnfw school is 70 I sni sebfuwd dat Je ramen uitzien of epl ntst 71J11 ain de inkint oodat op het heetst v m den da alle jon rt jufvrouwen a s in et ne warüi serre zitten om hare ontwikkeling knn tmiM te bp ordereu Onwillekenris roept re zet nu dan toch de rtrai n open Mi o ramp die ramen knnnen mot eopend door het tot alles bevc 1 bil h bon en gepl iaiat dit zij uitkointn op het ni vaneen a d t die daar volstrekt