Goudsche Courant, zondag 8 mei 1864

11 64 ZoBdag 8 Mei tebrekkige toestand blij n vooftdaren en waar moet het iu den aanstaanden zomer toe leiden bij de groote bevolking dier school JSen der ouders van onderen dier school Burgerlijke Stand GOUDA Gesorfs 28 April Cornelia Maria ouders G Beerman en L van Es 29 Johanoes ouders A Bakker en L Vergeer Pieternella Jacoba ouders P Nieuwenhuijzen en C J Pijpenzeel 30 Authoaius ouders W J Oosterliug en N Wout Paulina ouders h Begeer en de Joog 1 Mei Cornells ouders C van Straalen en M E de Jong ü Maria ouders A van Vlaardingen ea C P Houthoif Uitgave van A BRINKMAN Lange TiendeKeg D n 61 advertx ntien 833 8 1881 58 V 29V8 79 6 16 C V3 581 591 8 42 Te Amsterdam overleed heden op ruim 75 jsrigen leeftijd onze veel geliefde Vader en Behmvd vader de hoogeerwaarde zeer geleerde Heer J M L EOLL Emeritus Predikant Eidder der Orde van den Xederlandsche Leeuw H F EOLL J V EOLLS5 April 1864 KK iTZENSTEiN Algemeene KeHnisgeting Op uitdrukkelijke begeerte van den overledene zal Je familie geene uiterlijke teekenen vau rouw aannemen PülKLÏXGSTRAATSCH HOOI Geperst ƒ 35 per duizend kilo Los prijs naar hoeveelheid Geperst per pak van honderd kilo 3 60 Verkrijgbaar bij J HUUBRECHTS commissionair Nieuwebaven te Gouda De DIEECTIE van de MAATSCHAPPIJEN Genot dook Vookzokg en DE Nedeelasdsche Weekman maken bij deze bekend dat de persoon van P H KESLER te GOl DA uit zijne betrekking ten opzigte van die Maatschappijen reeds den 11 = April 11 ONTSLAGEN is De Directie voornoemd OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING TAN ruim ELF Bunders WEI en HOOILANDEN gelegen aan het JAAGPAD in den Polder BLOEMENDAAL binnen de GEMEENTE van BROEK op Donderdag den 12 Mei 1864 des namiddags ten I1£N ÜPE in het Logement DE ZA LM op de Markt te GOUDA Nadere infonnatien zijn inmiddels te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAB te Zuid ifaddinxvetn OTEBt BSa 29 April F Harkiali 4 w S Vermeulen hoijTrvan W van Maren 69 j L H Kuis 58 j F Tan Gent 6 j 1 Mei N Schuling wed H Nieuwland 83 j A Tafeber 9 m K A Cats 74 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 22 tot en met 29 April OvEELïDEN W E Eooseuburg 26 j A Schermers 7 m OUDEWATEE Ingeschreven van 27 April tot 3 Mei 1864 Bet ALLEN Auna Keppel geb Biermans z OviBLEDEN Elisabeth Christina Scliadde 87 j Ceuuwd Nars Verkerk jm Oü j met Mavrigje van Busselen jd 20j AANBESTEDING Op Vrijdag den 13 Mei 1864 des voormiddags ten df ure zal onder nadere goedkeuring door de Comumsie belast met liet beheer vau den weg van de Hofiaan nabij BotlerdaM naar Gouda op het EiADiins der gemeente MOOEDEECHT worden AANBESTEED Het onderhouden van de met kUnkertsteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Rotterdam naar Gouda tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1864 en eindigende den 30 April 1867 Deze aanbesteding zal geschieden alleen bij inschrijving De billetlen van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Eaadhuis der gemeente iloordrecJtt Het bestek ligt ter lezing ten Eaadhuize van de gemeente iloordreclt Xieiticerlrrl op d l s se Capelle op d l el en KraVmg ii en voorts te Ruttt rdum in het Vé derlandhclie JFapen en de Groote liomein en te Gouda in de Zalm en het llerthdx Iniichtingeu zijn te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht eu bij den Opzigtei J Oi DiJK te Kitmcerkerk op d Yssel De CO MMISSIE voornoemd H LAMBERT PZ roorsitter C van VOLLENHOVEN Secretarie Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Dingsdag 3 Mei PIAM O DAVID Laagste i koers i 98 i6 9174 145V 53V 45 961 4 97 Va Hoogste koers 75 983 14ül s 451 8 9CV4 973 4 Gebleveu koers 6211 15 pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 Handelm op resc België Eoths 21 2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 EusL obl H 5 d 1828 29 5 d J 1840 4 d o serie 5 d öf serie 5 d0 b jH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito d rentcAmst di nat lSö4 Pruisen 1859 Italië 1861 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d d 1882 Mexico 18 51 1461 8 451 8 961 4 973 833 8 83V8 1881 587 8 29 8 80 643 621 83V8 83V c 187V2 297 79V8 64Vi6 62V8 631 8 21V8 581 4 Uit deze wereld beroemde fabriek is bovenstaande PIANINO 7 Octaaf 3 snarig gebouloneerd uitmuntend van toon en soiiede gebouwd voor den geringen prijs van ƒ 360 te KOOP de kist tot verzending er bij met bewijs van echtheid als ook dat dezelve eerst onlangs 24 April 1864 van Pakijs is verzonden Gewone prijs ƒ 450 Adres bij den Boekhandelaar P C MAAS J te Gouda 2Vs Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan k contant 591 8 61 583 60 421 4 Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 io per kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j q per kan SS s cents inl BEANDEWIJN 467jo per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Ter Boekdrukkcrij van A BRINKMAN GocDi 4 Mei 1864 l e Courant versciiijiit des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTEE en WETHOUDEES van de Gemeente GOVDA Gezien Art 228 der Wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad ifi 85 regelende de zamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemec te besturen Brengen ter keifcnis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Eijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de Dienst vau 1863 vóór of uiterlijk op den SO Junij aansbiande behooren te worden ingediend GOUDA den 6 Mei 1864 BUKGEMEESIEB EN WETHOUDERS voomoemd I e Secretarie De Burgemeeiter DEOOGLEEVEE FORTUIJN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA 7 Mei Eene nieuwe bijeenkomst der conferentie heeft tot geene uitkomst geleid De diplomatie gaat haren gewonen langzamen kronkelenden gang niemand stelt vertrouwen ia de goede gezindheid der onderhandelaars en de verwikkeling wordt steeds dreigender voor het behond d s vredes Busknd leent te Londen eu Amsterdam de voorwaarden zijn voordtelig dit alleen is oenoeg om in groote ruimte het verlangde te bekomen Weinigen vragen naar de soliditeit van den Onvermoeiden leener niemand vraagt wat zal hij er igee doen De leeningen hebben altijd gedieud om het oor gvoeren mogelijk te maken welnu daartoe strekt zeker ook de nieuw opengestelde nosteurijksche leen Z Dat makkelijk verkregen geld wordt haastig verspild en de volkeu blijven gedrukt door belaslingen die de welvaart en de ontwikkeling beletten De Denen hebben Fredericia moeten ontruimen eu geheel Jutland wordt nu door de edele Pruisen be et die zich door lage geweldenarijen en schromelijke afpersingen iu hun waar karakter vertooneu Alsen blijft nu nog te nemen dan is het vechten ten einde en blijft slechts het uilplunderen over Tot nu ten minste zijn de Denen ter zee de sterkste maat de oostenrijksche vloot is in aantogt en hoewel het in het duistere ligt hoever zij gaan zal is het ergste te vreezen indien de mogendheden werkeloos blijven toezien Zoo zou het arme Denemarken geheel de prooi kunnen worden van de ouverzadelijke roofzucht der brutale aanranders Engeland is gereed doch blijft onbewegelijk de geheele loop der zaak is in diepe duisternis gehuld eerst later zal men komen tot de kennis der beweegredenen van deze onverklaarbare onverschilligheid en waaruit de mogelijkheid geboren is dat deze verfoeijelijke oorlog zoo straffeloos gevoerd kon worden Uit Amerika zijn ook treurige berigten de zuidelijken maken zich schuldig aan afgrijselijke wreedheden waarschijnlijk is het de bloeddorst der wanhoop en het besef dat het einde van den opstand nadert enkele bijzondere voordeelen kunnen de verloren zaak niet redden het verschrikkelijk pleit is beslist de slavernij wordt vernietigd dit groote feit is de eenige troost voor het rampzalig verderf door den vreeselijken burgeroorlog over de grootste en gezegendste republiek gebragt In Frankrijk regelt men alles meer en meer om elke schaduw van vrijheid te voorkomen een wet ter voorkoming van vereenigingen der werklieden is aangenomen de avond moniteur za zulk en zooveel nieuws brengen als men zonder hinder verduwen kan en de prijs is met zware opoffering zoo laag gesteld dat elke concurrentie onmogelijk wordt Frankrijk gaat met rassche schreden een ongestoorde rust te gemoet of een plotseling ontwaken Hoe dikwerf zal die vertooning van slaafsche onderwerping of van losbandige vrijheid nog herIjaald worden De prijs der Advertentién van één tot e regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiitengLwoue letters worden berekend uaar plaatsruimte Te Eome alleen zegt men Eusland de waarheid de gezant heeft opheldering gevraagd waarom r iet liever dienst met wederdienst vergolden en aan Bome de waarheid gezegd De stof zou niet ontbreken Tunis en Algiers wekken bij e enropesche verwikkelingen si hts geringe belangstelling De Frinschen mishandelen in hunnen overmoed de onverzoenlijke Arabieren of er meer achter schuilt en verband best i it met de dreigende omwenteling in Tunis is onzeker doch niet geheel onwiiarschijuiijk Met gespannen verwachting ziet men ongeduldig uit naar het besluit van het bedaarde engelsche gouvernement heeft het zich tot nu onderscheiden door vijze onthouding de tijd van handelen komt eens de maat is vol de overmoed van Pruisen moet beteugeld worden of de gevolgen zijn onafzienbaar 6uttenlanir LODCLSn 4 Mei In de heden gehouden zitting der conferentie is het voorstel betreffende den wapenstilstand niet aangenomen Maandag houdt de conferentie weder eene zitting Uit New York wordt van den 23 april gemeld Hetgouvernement beeft verboilen berigten naar Virginie over tebrrngen Het corps van Lee is voor 10 dagen geproviandeerd men zegt dat hel eene voorwaartsche beweging zal doen Eengeblindeerd fregat der zuidelijken heeft drie kanonneerbooten der noordelijken te Plymonth in den grond geboord Een briefschrijver in The Daily News hangt een treurigtafereel op van den financielen toestand in New York veroorzaakt door een plotselingen val van 8 a 10 pCt in het gouden van bijna alle koopwaren Verschillende firma s zijn dienten gevolge gefailleerd met enorme deficittcn sommigen zelfsmet een te kort van 25 000 000 dollars De regermg of liever de keizer heeft reeds van denfranschen gezant te Londen een zeer uitvoerig n pport van hetvoorgevallene in de jongste zitting der conferentie ontvangen Nopens den inhoud van dat stuk is nog niets uitgelekt naarmen algemeen verzekert zal echter het sluiten v m den wapenstilstand zich niet lang meer doen wachten Daarentegeuis men op meer stellige wijze nopens een niet onbelangrijkonderdeel der tegenwoordige onderhandelingea ingelicht Pruisen Oostenrijk en de duitsche bond zullen namelijk eene schadeloosstelling voor de duitsche schepen vragen die door dedeensche kruisers zijn opgebragt 6 Mei In het lagerhuis heeft de minister sir G Grey in antwoord op eeue interpellatie van den heer Newdeg itr e egd dat hij hoopte dat eene wapenschorsing het eerste resutaat der conferentie zou zijn De regering zal in overie metandere mogendheden voortgaan met het nemen v m maatregelen om den oorlog te doen eiiKli en en eene bevredigendeschikking tot stand te brengen tusschen Dcüemarken eu Diiitschland Vervolgens deden eenige leilen uitkomen dat als een vreemd eskader op de kust gaat kruisen van een laud waar Engeland handelsbelangen heeft de regering alsdan gewoonlijk ook derwaarts schepen zendt tot bescherming dier belangen En daar het nu bewe en is dat het oostenrijksch fregat Aurora hetwelk in de Noordzee kruiste reeds voor Helgoland verschenen is zoo wenschte men te dieu aanzien opheldering v an de regering te ontvangen Lord Paget heeft in antwoord hierop verklaard hetgeen hij reeds vroeger gezegd heeft namelijk dat Oasteiirijk stelUg verzekerd heeft dat het zijn eskader niet naar de Oos zee zal zenden Fa ri1S Mei Ten aanzien der buiteulandsche politiek verneemt men niets dan dat het bezoek van lord Clarendon in deze hoofdstad niet die vruchten gedngeu heeft welke men zich er destijds van voorstelde Het schijnt toch dat de verkoelin tusschen Engeland en Frankrijk meer en meer toeneemt omdat de britsche regering het ons gouvernement maar niet ver eveu kan dat het zoo kalm eo rustig blijft en maar niet