Goudsche Courant, zondag 8 mei 1864

n te bewegen is om met Engaland tegen Duitschland op te treden j i inJien Engeland zich voorwaart waagde ïast besloten schijnt om het uau zijn lot over te laten Engeland ziet daarin niets dan eene wraakneming omdat hei geweigerd heeft toe te treden tot het voorstel des keizers om een europeesch congres te houden Het is mogelijk dat dit werkelijk zoo is De straf die EugeianJ ontvangt is dan echter in zeker opzigt verdiend daar men voor zijne toenmalige weigering nog altijd geen anderen grond weet op te geven Lin kleiugeestigeu naijver of nevenbedoelingen waarvocr de britsviiie regering zelve niet fhirft uitkomen Hoezeer Engeland hoofdzakelijk de partij is die op hetoogenblik zijn invloed te Kopenhagen en Berlijn aanwendt zooheeft loch cns kobinet aan wien het aangaat doen welen dathet zich in beginsel aan alle stappen dier mogendheid aansluit Eusland geeft raad gehee in den zin dier stappen Xu Engeland met Pt zenden eener vloot naar de Oostzee gedreigd heeft voor het geval dat de oostenrijksche vloot die binneustoomde verneemt men dat juist Oostenrijk het geweest is dal onlangs Engeland to zoodajiige demonstratie heeft aangezet om Denemarken tot de aanneming der voorwaarden te nopen Men schijnt hier weer gerust gesteld over Garibaldi plannen Het geschreeuw der half officiële bladen moest weiligt hoofdzakelijk dienen om de italiaansche regering op hare hoede te doen zijn De secajt heeft met eenparige stemmen afwijzend beschikt op het verzoek om het senaatslid Brenier wegens woorden in die vergadering gesproken te vervolgen De keizer van Mexico heeft reeds behalve aan ons kabinet am drie mo endheden van zijne troousbeklimming kinnis gegeten nl Oostenrijk België en den kerkeljken slaat J erst na zijne aankomst iu Mexico zullen de overige mugendbeden de kennisgeving ontvangen Even als de Morningpost behelst ook de Globe weder eenvan verbo igenheid overvloeyend redenerend artikel legen Duitschland wegens deszelfs onreglvaardigen oorlog tegen Denemarken Het ministeriele blad waars huwt de aanranders om mette ver te gaan of te veel te vei wachten van de lankmoedigheid der overige groote mogendheden Brussel Ó Mei De kamer van afgevaardigden heeft heden met 2i tegen 4 stemmen het wetsontwerp aangenomen waarbij wordt besloten tot het uitgeven van nieuwe munt ter waarde van 50 en 2ü centimes Tevens is besloten om aanstaanden vrjjd ig een aanvang te maken met de discussiun over het budget Berlijn 4 Mei Van een goed onderrigte zij le wordt verzekerd dat het stellige plan bestaat om de Noordzee met de Oostzee door middel van een kanaal te verbinden De heer Lenize geheim opperbouwraad die het terrein in oogenschouw heeft genomen stelt voor om het van Eckernturde naar Uendsburï en Brunsebuttel ie doen loopen Turijn 5 Mei Volgens eene depêche van Corfu ontvangen hebben op nieuw ongeregeldheden te Athene plaats gehad Men zag eene ontscheping van soldaten van de fransche en engelsche oorlogschepen te gemoet ter bescherming van de bank Hamburg 6 Mei in de Hamburger Xachrichlen wordt het volgende uit Rendsburg berigt Het meerendeel der gijzelaars uit Jutland is op vrije voelen gesteld daar ze de hun opgelegde oorlogsbelastiug betaald hebbeu Ook zegt men dat de vrijlating der in verzekerde bewaring genomene jutlandsche ambtenaren eerstdaags z il volgen Kopenhagen Ö Mei Denemarken verwerpt de voorTTuardeu door de duitsche grootmagten voor den napenstilstand gesteld en wil de blokkade niet opheffen ömnenlant Gouda 7 Mei Volgens een telegram uit Batavia gedagteekend 23 maart heeft de gouveruenr generaal concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg verleend aan de neu indische spoorweg maatschappij en zulks zonder subsidie of rente garantie Te oordeeien naar opmetingen welke in de laatste dagent Eotterdam worden gedaan is het plan waarvan vroegerwerd gewag gemaakt in verdere studie strekkende om eeneverbindteuis van den hoUandschen spoorweg met de staatsspoor wegen daar ter stede tot stand te brengen door het leggenvan een viaduct midden door die stad en overbrugging van derivier de Maas Men melat uit het Westland De veldgewassen staanhier over het algemeen goed en veel belovend terwijl de zoozeer gewenschte en dezei dagen gevallen regen eeuen heiizameninvloed heeft gehad Dinsgdag werden van hier de eerste aspersiss benevens de eerste nieuwe aardappelen twi e mandjes naar Amsterdam verzonden Het geheels vooijaar bragt weinig groeizaamheid mede toch geschiedt deze eerste verzending slechts 5 dagen laler dan beide vorige jaren Het graan kan zich bij gunstig weder van de geledene koude nog veel herstellen doch van het koolzaad is eene schrale opbrengst te wachten De perenboomen beginnen te bloeijen en beloven even als de appelbooinen vele vruchten Ingevolge art 100 der kieswet zal den tweeden dingsdag der maand juuij dingsdag H junij de helft der ledenvau de tw eede kamer der sUiten generaal aftreden Naar denopgemaaklen roosier behooren dit jaar af te treden uit de navolgende districten de hh Groningen mr J H GeertsemaCz Ajipingadara dr E Westerhoff Assen mr L graaf v Heiden leineslein LecawarJen mr J Dirks Sneek mr S Wijbeuga Dockum jhr mr S W H A van Beyma thoeKiugma Steenwijk jhr C M Storm van s Gravesande Zwolle mr P Mijer Almelo mr P A S van LimburgBrouwer Deventer mr G Dumbar Zutphen mr F P vanBosse Arnhem mr W baron van Linden Xijmegen mr C J Heijdenrijck Amersfoort mr J K baron van Goltstein Ulreclil mr E van Voorlliuyscu Hoorn mr P M Tulein Noilheuius Alkmaar jhr mr C van Eoreest Amsterdam mr C van Houkeloni mr J van Heemskerk Az S Cool Leyden mr 11 J graaf Schiminelpenninck Gouda jhr TLi V M de Brauw Delfl C Hoekwater Kotterdam I VV C Blom s Gravenh ige jhr mr W T Gevers Deynoot Dordrechf mr P Blussé van Oud Alblas Gorinchem mr J ü v m der Poe Middelburg mr D van Eek Goes B P G van Diggelei Breda C V Oomeu Tilburg mr C C A Beciis Eindhoven mr J B Bjls Maastricl t mr P F E van NViniershoven Roerimnd mr F biron de Keverberg Boxmeer II C F Kerslens s Bosch lir J H H de Poorter Bovendien zuilen er drie nieuwe verkiezingen moeten plaats he ben lingcvol c de gewijzigde kir stabel en wel te Winschoten Deventer en Haarlem Er zulieii dus Ie z inien negen en dertig verivieiiugeu moeten plaats Lebben De Bre lasciie Cour in ddt dat eenige in en opgezetenenvan de aloUile baronnie van Breda voorloonig hgt denkbeeldhebben gevormd om ter gelegenheid van het op 13 Junij e k te vieren zilveren bruilofialeest van Z I den kuning e zijnegemalin eenig bewijs van eerbied liefde en hoogaciiting aanhen van wege die baronnie aan te bie len bestaande in eenigzilveren of ander voortbrengsel van nationale nijverheid Mogtechier weldra blijken dat dit denkbeeld alom in den lande gedeeld en aUoo geheel Nederland geneigd bevonden wordt zichdaarbij te willen aansluiten dan is luen gaarue bereid de zaakverder uit te breiden en te beschouwen als eene hulde vangeheel het uederlandsche volk De redactie der genoemde courant verklaart zich bereid de zaak bevorderlijk te zijn enga irne de beivijzen te zullen ontvangen dat het opgevattedenkbeeld meer en meer ingang vindt en op ondersteuningen medewerking zou kunnen gerekend worden S Gravenliage 4 Mei Heden hield de tweede kamer der slatengeneraal eene zitting waarin verschillende stukken zijn ingekomen en mededeeliiig is geschied van de benoeming van rapporteurs over verschillende wets ontwerpen enz en bepaald dat op zaturdag a s O wels oulwerpeu in behandeling zullen komen Ammerstol 6 Mei A an zaturdag 30 April tot heden zijn hier gevangen 97 zalmen en zijn er lederen morgen gemiddeld lot elften aangebragt De prijs der zalm was gemiddeld ƒ 1 per 1 2 n pond en der elft 55 Cts p r stuk groot en klein door een gerekend In verscheidene jaren hebben de vruchtboomen algemeen niet zoo veel vrucht beloofd als thans Bijna iedere boom staat vol bloemknoppen De landerijen zijn eenigzins achterlijk door de langdurige schraalte Een enkele dag warmte zal ook ten deze gunstig we ken want over het algemeen liggen de landerijen schoon Gemengde Beriü tea De Oostenrijkers i iUen de vestin werken van Frederica herstellen De cbincsche insurrectie ambassade zal eea jaar in Europa vertoeven Aan het spoorwegstation te Lissabon heeft een ernstig ongeval plaats gehad waardoor verscheidene personen bet leven verloren Het fransche gouvernement wil 300 000 frs besteden ter ondersteuning der laatste poolsche emigratie Meer dan 900000 menschen zijn in den noord ameriliaanschen burgtroovlog gesneuveld gewond gevangen of aan ziekte overleden Alle nict chnstenen bebahe joden mogen notaris worden in het Venetiaansche Alleen de belijders der staatskerk zijn christenen Te Triest komen vele faillissementen voor De duitsche spoorwegen in noordelijke rigting vermindertD hun tarief gedureade de blokkade De Franschen in Mtxico hebben een vertrouwd vriend van Garibaldi den kolonel Ghilaidi ge auj eu genomen en gefusilleeid De napelsehe bandieten te Kome worden zeer lastig omdat de hulpmiddelen van koning Frans uitgeput raken In Frankrijk zijn 45 t00 soldaten met oerlof naar huis gezonden In 1863 zijn 1054 personen over zee als landverhuizers uit Aederland vertrokken De nieuwe mesicaansche leeuin is niet ïol geteekend en wordt met meer dan 3 pCt verlies verhandeld Te Parijs is het disconto verhoogd op 7 pCt te Turijn op 8 pCt en Ie Londen op 9 pCt üe Spanjaarden hebben op S Domingo weder eene overwinning behaald Frederii ia wordt voorzien van eene talrijke bezetting INGEZ ONDEN DE PARTIJEN Een constitutionele staat zonder partijen is onbestaanbaar Hoe klein de staat zij het is ondenkbaar dat alle ingezetenen omtrent het besiuur dezelfde begrippen koesteren en alle wetten juist op dezelfde wijze wU en uitleggen Zij die dezelfde beginselen voorstaan omtrent het bestuur in het algemeen en der geuicenten in het bijzonder vormen een parlij eer woord dus waaraan door ons volstrekt geen slechte beteekeni wordt gehecht Integendeel wij zijn het eens met den dichter de jenesiei als hij u op eeu ander gebied toeroept Wilt ge een man zijn kies parlij Maar het kiezen van eeu partij behoeft geen partijhaat te veroor7aken behoeft niet te leiden tot minacliüng nog minder tot verachiing van anders denkenden Dit is even afkeurenswaardig als onverschilligiieid Den sluatsburger past hel parlij te kiezen na een naauwkeurig onderzoek welke der staalkundige partijen teu opzigte van hare beginselen met zijne wijze van denken overeenkomt En welke partijen heeft men nu op staatkundig gebied hier te lande Men kan sedert ons nieuw staatkundig leven na 1S4S twee hoofdpartijeii ondei scheiden de conservatieve of de behoudende eu de liberale of vrijzinnige partij Beide partijen met enkele uilzoiideringenj beschouwen de grondwet als grondslag van ons staalkundig leven maar zij verschdlen slechts in de ditvoering terwijl de tcne partij de grondwet als het toppunt van vrijheid beschouwt beschouwt de andere partij haar als den grondslag waarop het gebouw der vrijheid moet worden opgetrokken terwijl de eene partij b v geen koloniale begrooling vvilde omdat de grondwet het niet gebiedt heeft de liberale partij reeds lang een begrooling gevorderd juist omdat de grondwet hare vaststelling niet verbiedt Terwijl de eene partij stilstand rust op haar vaandel schrijft is het wachtwoord der andere partij vooruitgang ontwikkeling afschaffing van misbruiken gelijkheid oor allen in alles Wil men een nadere onderscheiding der conservatieve parlij dan krijgen wij het eer t uit achting voor den ouderdomj de anti revolulionaire partij aangevoerd door mr iiroen van Trinsterer een partij die thans nog slechts enkele aanhangers in de statengeneraal telt maar volgeus het hoofd der partij vooral zijn steun moet vinden in het volk dat achter de kiezers staat om de onbereikbare plannen dier partij te doen voltrekken De theorien der anti revolutionairen hebben hier uiigediend Het gildewezen een staatskerk moge in Pruisen door de jonker partij nog als het hoogste goed beschouwd worden hier heeft de verdraagzaamheid te diepe wortels geschoten hier is de vrijheid van handel en bedrijf te naauw met onze welvaart verbonden om tot de middeleeuwen terug te keeren Hoe meesterlijk het geleerde hoofd dier partij hier te lande dikwijls zijn beginselen verdedigd heeft altijd heeft hij grond verloren en nu tot een paar leden ingekrompen moeten de anti revolutionairen zich vereenigen met mannen van geheel verschillende beginselen Ecu ander gedeelte der conservatieve partij betreurt de goede dagen van voor 4S toen de woorden openbaarheid en controle in ons staatswezen nog vrij onbekend waren en met hand en tand tracht zij alles tegen te houden wat licht kan verspreiden over zaken die tot nog toe in een onduidelijk schemerdonker verkcer l hebben Eischt onze wetgeving hier in alle cpzigten openbaarheid nog anders is het in OostIndie daar is tot nog toe veel verborgen gebleven en vooral is in den laatslen tijd de strijd op koloniaal gebied hevig geweest Had men hier den strijd verloren in Indie hoopte men dien te winnen en allen die bij het Indische sehemerdonker geldelijk belang hadden vereenigden zich uit belangzncht met de conservatieven hier te lande om alle verbeteringen te keeren alle openbaarheid te beletten eu de misbruiken te handhaven Daartoe werden geen middelen ontzien Het beruchte Haagsche blad het orgaan dier partij bevat dagelijks bewijzen te over van de zedelijkheid eu de regtschapen be gmselen van de mannen die slechts strijd voeren niet totwelzijn van den staat en ten voordeele des lands maar totnet behonder van die voordeden die gewoonlijk op misbruikensteunen en daarom zullen ophouden als door de openbaarheidover de verschilleude takken van bestuur meer licht verspreidwordt Verder bevat de conservatieve partij nog eenige miskeuile geniën ond minislers enz die den stroom van vooruitgangnie hebben kunnen volgen an tijd lot ijd zijn achtergebleven enhet uu dikwerf zeer verkeenl virileu dat men niet op henwacht of nog liever tof hen terug keert Eindelijk wordt deconservatieve p irtij nog versterkt door die weinige iiid tstrielen ilie wanhoopen aan hun energie en oaderueming gees en dusvoor zich en hun bedrijf vau de regering beacherming eischen een bcsi herming die door de andere burgers moet beUald worden Maar ooi die partij is inuictelüos om alleen ziju doeite bereiken De meer gezonde begrippen van slaathuishouIkunde die bij het volk zijn doorgedrongen hebben liet langzamerhaudvoor de regering onmogelijk gemaakt om een oeJrijf ten kosted s vidks te bevoordeel V hi d lar dan ook tr pp gew jze afschaffing van bescherming en ubsidien eer ten voordeeie vanhet volk in het algemeen en voor de nijverheid zelve in hetbijzonder Deze minilerheden nu imi ievoIutioii iren suikermannen proteclionisten verkerkt door uikeie ou lmii isters vormen hier te lande de con rrv itieve partij die hoe vesohil leii Je in be ni se en ci u doi l ua jaiieii de v ii vin het gehateliberale ministerie Wat de liberaie parii wil zuheii wijnader vien P Vergadering vaa dan Gemesateraad ZifÜKi van rr j a ü Jjd Bij tct opeiif u cicr vci ndtrii 71JI1 alwe lg tli iih Vtsterbaan iiutbner en Rciitiiiccr aii v ilke di u te ctrstgLUOLiiiiie luti T bniiii ii l tdtn De notulcü v m Let ierhaudeld ïimIc trgüüci iig cebuudcu den Ü9 pril 11 wordeu rtlc cn Een der Icik ii iifcr it iiit eeiic d uini oo ku iii iid usut Jc op te mskcr dat niel Ueni u lut a luitj tut vt 1 Lii g iij i l Lo ujiarLct zoe al bit lu de Ol lae Mlgiuklinu wtrd uüiiilii under rerUüilie aai de ii a ilML ippi zal Mjidcii k ii is L cgcien maar d t iii n i u 1li ri iiin u diiLalve zonder dat de zaak uider lu d n r d koi t de gm dki ui ni van dip ttateii op de c oiiderhaiid i he li ii diiiu zil wor liu g raa d 1 w ii lien de gaalabriek zieh vereeniet met Idjetü la = t lijk oo L e rdd daartt gen brengt hij bedeukiim in bet n t uii ai = ziende aii ouidLti dal bet ujutraet tt 11 irevolize an de aangit oiiLn Hierover ont=taan l uiiidurice d cn ii n waaiaaii üilI den i irgtm C ter vele leden deel nemen waarom een adat bet daarop betrekkelijk jidt tlle dtr nctulei andermaal v a voorgelezen en bet gtbliken was d t let zonder rc iin jlg ii vu aan bet genomen beflnit alken bet ik Ie n op d 1 uieLlitg e 11 ne gaiJinaat cbappij te doen worden di io nkn goedg l ed De heer Kemper vervvij lerl 1 h Wordt gelezen eene ni e van li tn W dei op Zoom bondende voor lellm l I rt illrg v ui dj i k dd steden dit stuk was in lui d t l c v ü de k eu op diens prtradvie algeineen L oed iienid llene mis ive van den ehnltei rd d ter iii ei i v r lSt 3 die ge tild wordt in b iiulen eener tjnuui hh linehner van Cennep en l r 1 ir £ ene missive van de loi i ii ie lot de o i ilir J beurt van alluding is a iiuiibr I 15 v i ou g daarin beuotin iig m ten vo etiile vergadtr ng Aan de orde ii boofd tnk II van de verordenii i Langdniig en nitgebreid wordt door versehilk i ae l en verdedigd het gevoelen dat de dienst bij de brand pn t i noel gesteld worden de ditcu siea gesloten zijnde vvordi ie 1 wag inmiddels ten gg l eerdi met negen tegen vier tiinin e 1 1 ge nieeaters en van de bh de Grave Dn o kiv r tn Kemjiei L n de dienst bij de brand pnitcn mnerpligtend ie doen 2i n Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de verscniiknde art tot gezegd booldstnk Ik houdende bepaiiugeu omtrent het persor ctl bij de brandspuiltn beboorcnde en worden zij zonder of met wijzigingen en enkele artikelen vervallend aangenomen Met een voors l van li en W lot af en oversehri vi g var ivtr op de begrootinir van 1SC3 vcveenigt zich de vergaderii g d e d jtrna domden oorzitter werdt gesloten Tffiarkttoerigten Gouda 4 Mei Tarwe Poolscke rr 2100 ned ffi SlO Zeeuwsche pr mud ƒ 9 If 9 Rogge Koiiiugsb ƒ 6 SÜ a ƒ e 75 Dantzig ƒ G 0 ii ƒ 0 7 Zeeuui cl e ƒ C i i a ƒ fi 30 pr mud GeM pr mud ƒ 4 00 a f ï i O Haver pr niiiii ƒ 3 75 a ƒ 450 Blaauwe Erwten 7 a ƒ 7 5U per mml Boekweit Fransche ƒ 190 ii ƒ 195 N Br b ƒ ilf a iM De aanvoer malig de h in le i iet leveii l g le ulve ii de beste vaie koeijen Schapen weiiiis pevraikd en even o masete varkens en biggen K ia ld ii i yoler O O i ƒ 1 114 Delft 4 Mti Ter gra imn t iels ruir er annvuer ini t geriiigen handel ititïe onderd i e vi edfrsior en Tarwe ƒ nM a J M Il i pe 5 n T ƒ C H ki il i iver 3 I a