Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1864

f 864 Dwöerdag 12 Mti fc inl en 17667 d vr tarwe 536 qr iul en 143S d vr gerst en 419 qr inl en 42239 d vr haver Heden waren aangevoerd 5270 runderen 25820 schapen 209 kalveren en 510 varkens Men noteert beste runderen 4 10 d schapen 4 10 d kalveren 5 10 d varkens 4 6 pr steen 3 Mei Boter Friesche 96 a 98 Kampen en Zwolle 90 a 94 Kaas onveranderd 4 Mei Granen Eagelsche en vreemde tarwe met weinigvraag tot vorigen prijs gerst en haver stil maar vast Aanvoer van 30 April tot 3 Mei 910 gr inl en 130 d vr tarwe 20 qr iul en 930 d vr gerst en 130 qr inl en 7040 d vr haver GOUDSCHE COURAJÏT Uitgave van A Zange Tietit BRINKMAN X no 61 Burgerl ijke Stand GOUDA Glbores 2 Mei Adrianus Anthonius ouders A van Vuuren overleden en P J van der Loos 3 Leo ouders M J Sauders ea L van Dantzig 4 Hendricus Francisctis ouders N H Koks eu M C Everwiju 5 Paulus ouders H de Zeeuw ea G vau den Berg 6 Adnaua oaders van der Kïeij eu J Hofman OVERLEDEN 3 Mei J bloot 3 m 4 X vau Waas 4 m S vaa Dantzig 7 w A Schrijer 57 j huisvr van H de Xijs 5 J Komeijn Sm P Theuseu 4 w Gehuwd 4 Mei H I aby en P de knegt W de Vroom en 1 van Rijswijk J G Kromme eu C IL Liewes B den Hertog en W J de Bruin T de Gruijl en Y Luijueoburg M A Ileerkena en B J Spijkerman P Verdouiv en Y de it ADVEÏITENTIEN ƒ 4 10 Lange d 3 10 a 3 60 DuiTeboonen 8 Paardeboonen ƒ 6 Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 11 Gr erwten 7 a ƒ S Witte erwten ƒ 7 75 Aan stads waag gewogen van 28 april tot 4 mei 638 8 en 162 16 boter te zamen 14380 n ffi Hooiboter 40 a ƒ 45 het vierde 1 a ƒ 1 1 2Vs pr n ffi Grasboter 52 a 60 het vierde 1 30 a 1 50 pr n E Middelburg 4 Slei Puike u z tarwe met weinig handel S 40 d n Walch 8 50 a 8 75 goede kwaliteit bij redelijken handel 8 40 Puike n z rogge bij gerijf ƒ 6 25 Puike Wuitergerst 5 50 d Zomergerst ƒ 5 25 N Walch br boouen bij weinig handel ƒ 10 25 Groene erwten bij weinig aanvoer ƒ 7 Deventer Me Tarwe 8 25 a ƒ 9 Rogge 6 40 a tJ vO Boekweit ƒ 6 50 a 7 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver 3 50 a 4 Büter pr 20 n S 1 = s 18 a 20 2 s ƒ 17 il ƒ 17 25 Zwolle 6 Mei Middelprijzen Tarwe 8 87 Kogge 6 65 Boek fit 6 75 Gerst 6 67 Aardapp 1 80 Boier pr n 1 20 n S 20 25 G roningeil U Mei Gerst 5 e hooger andere granen onveraiHlerd liOnden 2 Mei Granen Eng tarwe bragt eerst nagenoeg hooger op maar ten slotte was dit avans niet meer te maken vreemde nagenoeg onveranderd zoo ook gerst terwijl haver flaauw was Aanvoer van 25 30 April 729 qr f 40 J iEioE ECHTVEREEXIGlXGtJl Met gelatenheid berust ik in den wil van den Algoede m V 1N J C v iy TEEUMIXGEN EN C E BOLAXDEK Simne daiiHare Kinderen GoiDi ft om 5fi Wed V KANSHÜIJSEN Geb Ader Gouda den 4 Mei 1864 Eeni e en Algeinetne kennUgevinfj Openbare Verkooping te 9i ii MJ U Jl feï 8 Mei 1864 op Maandag den 23 Mei 1864 des Heden nacht omtrent 2 ure behaagde het den Almogende tct mijne diepe droefheid alsook mijner kinderen behuwd en kleinkinderen plotseling van mijne zijde te nemen mijne hartelijke geliefde en eeiiige dochter Mejufvrouw ANNA FKANCISCA KAN3HUIJSEN in den ouilerJom van 59 jaren Hoe smartelijk mij dit verlies moet treffen op mijnen 84 jarigen leeftijd kunnen alleen zij beseffen die haar Tan nabij gekend hebben voormitidags ten elf vre in het logement DE GouDiV W voen van den heer BLOM aan den Kleiweg aldaar vanEen aangenaam gelegen HUIS CU ERF staande en liggende aan den Kleiweg te GOUDA wijk C n 66 Eene op goeden sttnd staande YZERen HOEFSMEDERIJ daarnevcas met BOVenllUiS wijk C n 65 En Vier HUIZEN en ERVEN achter de voorgenoemde perceelen l ggende wijk G n 66a tot 66d Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOKTUIJN DROOGLEEVEE te GOUDA WEDEROM ONTVANÓEN De MEDICINALETEERZEEP Deze Zeep is volgens de eenparige getuigenis der beroemdste Geneesheeren een uitmuntend middel tegen allerlei soort van huidziekten Scharing Tablets een geurige Scheerzeep het stuk 30 cents Het gunstig bekende POETSPOEDER neemt oogenblikkelijk al het beslag Tan het Metaal weg Aangeslagen Lampenglazen worden daarmede gepoetst in een oogenblik zoo he der als kristal Geen ander poelsgoed is zoo geschikt om Brittania Trekpotten Keukengereedschap Knoopen en Ornementen Sabelscheden en andere Wapenstukken er mede te poetsen Het VIOLET POEDER is een welriekend poeder dat de daarmede ingewrevene huid ongemeen verfrischt blank maakt en de liefelijkste geuren om zich heen verspreid Het is ook voor de luijermand zeer aan te prijzen het pakje kost 40 ecnts Verkrijgbaar bij d Wed A C SCHOUTEN Markt Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene I oeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overïehaalde JEXEVEE a 462 ii o o pci kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn ü 462 io o per kan Ö8V2 cents inl BRANDEWIJN 46V 0 per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 6 Mei IS 64 Prijzen tier Effecten Laagste koers 623 75 98V 9IV4 145 44V8 46V8 95s 97 V2 71 4 ny S2 V 823 188 57V8 287 9 78V8 63V2 57V8 AMSTERDAM Vrijdag 6 Mei Gtbievec koerj 627 75V Hoogste koers 278 75 l45 4tiV s 96 9778 145V8 44V8 46V8 9574 97Vj S3V4 83 I88V2 67i 82 V 6 82 7u 88 6778 297 7878 647 pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Eoths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 18 0 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 Z 4 78 4 6378 d o dito 2V d renteAmst 5 d nat l 54 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 19 l6 57V8 19V 57V4 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 59Ae 59V 57 40V 597 8 577 4078 d do d 1882 Mexico 1851 5 40 7 6 CORRESPONDENTIE Twee iujjtzondene stukken betreffende de verkiezing in Junij komen ons ontijdig voor Geheel eenstemmig met L kon de voorbarige plaatsing der zaak slechts scheden Het ingezonden stuk nit W stelt een oniereikbaar dool het vermelde gerucht is geheel onjui t maar echter ware het veiligst dien weg te betreden de gelegenheid tot onderling overleg zal aangeboden vi orden T r Boekdrukkerij Tan A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morfcens tenll ure SCHUTTER IJ B E KEN D M A K ING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GO VB A Gezien de IVtt op de SCHUTfEKIJEN van den H i April 1927 Staatsblad n 17 alsmede de Etylemmtaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van deu 21 Maart 1828 N 6 In aanmeiking nemende dat het tijdstip genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot het INSCHEIJVEN voor de SCHÜTTERLIJKE DIENST Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis te geven dat een ieder iii de termen der Wet vallende vcj pligt is zich voor de DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ te doen inschrijven Dat tot de intcltrijving zitting zal worden gehouden in het Raadhuis de er Gemeente op M iANl vG den 23 Jfei aanstaande van des vooriniddag i tieu tot des nanüdags een ure Dat de bovengemelde V et ten aanzien der voorschrevene verpiigting de navolgende bepalingen ea voorsüUnften behelst Akt 1 Ieder Ingezeten van iiet Kijk die op den l t Januarij van elk j iar zijn 23 jaar zal zijn iugetredeu eu zijn 34ste nigt voteiüJigd zal hebben al ingevolge de Lepaimgen dezer Wet daartoe opgeroepen zijnde verpligt wezen de Schutterhjke dienst uit te oefenen Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing tlezer wet beschouwd a Alle NeJerianders binnen het Rijk hun gewoon ver blijf houdende b Alle Vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welke hun voornemen om zicli daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd het zij door eene uitdrukkelijke verklaring het zij door het Kerkelijk overbrengen vau deu zetel van hun vermogen en de hoofdmiddeien van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenlge ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zich zelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersien Januarij van het jaar hun 25 jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich by het bestuur der gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Aki 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullm zij zich doen inschrijven iu de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken Wordende dientengevolge alle ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke deu eersten Januarij 11 hun 23 jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 18 9 naits i i ers de zoodanigen tusschen de 24 en 35 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1863 zich alhier met der woo hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden dag op de uren en op de plaats ter inschrijving bepaald aiin te melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zijn niet te min van wegen het gemeente bestuur ambts De prijs der Advertentien van één tot zcg regels met inbegrip an het zegtl is SO Cent too eiken regel daarboven 10 Cent r Üui engew one letters worden berekend naar plaatsruimte halve worden ingeschreven en bovendien door den SchuttertRaad worden verwezen tot eene geldboete terwijl dezulken ZONDER LOTINf bij de SCHUTTERIJ zullen worden imjelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de Tserzmmde insclirijting geene redenen tot uitduUhig of vrjsteUirg te hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de lusckrijring moeten voldoen verwittigd dat zij bij gemelde inschrijving moeten overleggen hun bemijs van Geboorte zullende zij voor zoo verre zij alhier geboren zijn zich te dien einde moeten vervoegen op de Secretakie dezer gemeente op MAANDAG den 9ii Mei aanstaande van des tüormiddagi tieu tot des namiddags één ure En zullen zij tevens verpligt zijn bij de imclirijcing op te geven hun naam en roornuaui de nlraat de icjk en bet nuittnier van het kuis hun beroep benevens dat hunner ouder alsmede sedert wanneer zij Ingezetenen dezer gemeente geweest zijn GOl hA den 4 Mei 1864 BuRCbMEEblLÜ EN WETHOUDERS VOOmOCmd 73e Secretar is De £ urge uester DROOGLEEVER FORTUIJX IJZENDOOfiN Moet de Raiulidaat eene bepaalde rigüiig hebben Men is gewoon groote waarde te hechten aan onpartijdigheid en dit niet ten onregte indien men slechts vasthoudt aan de juiste beteeken is des woords Partijdig noemt men hem die met blinde vooringenomenheid personen volgt en voorstaat en tegeu geene middelen terug deinst om zijne bedoelingen te bereiken Een partijman in dezen zin kan het volk niet op waardige wijze vertegenwoordigen Waarheid en regt moeten gelden boven persoonlijke voorkeur beginsel kenmerkt dea man zelfstandigheid moet hem sieren hij moet zijner overtuiging leven Maar dit is dan ook de onvoorwaardelijke eisch den voKbvertegenwoordiger gesteld dat hij eene vaste onwankelbare overtuiging bezitte en dat hij daarvan voor geen goed ter wereld wijke Wij wensohen iu hem een voorstander te ontmoeten van ontwikkeling en vooruitgang een verlicht eu bezadigd vrieud van vrijheid en hervorming door geen bekrompen vooroordeel beneveld die geene verouderde misbruiken lief heeft die door geene partijzucht verblind het goede iu nicn ook erkenue en huidige Dikwerf echter verstaat men onder onpartijdigheid geheel iets anders Men vereert hem met den na m van onpartijdig die zonder vaste eigene overtuiging zich overlaat aan toevallige inzigten en wankelhare meeningen die naar omstandigheden he lcn ja en morgen neen zegt die nu den vooruitn an huldigt maar weldra het behoud voorstaat om door drift of lust bewogen der reactie de baud te bieden Het getal dier dobberende en weifelende onpartijdigen is altyd eu allerwegen groot want zelfstandigheid eu geestkracht woiden niet algemeen gevonden die partijloozeu m iken de meerderheid uit en worden dikwerf geëerd boven de belangeloo e ijverige viienden des volks Hun valt het vette der aarde ten deel want zij voegen zich in alle omstandigheden in elke igting en compromittei en zich nooit Dat doet de opregte