Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1864

zueed ehe iij MUii cr tenrijkers bet dÏM onto tot S pCl door hongersnood Li ti i tei 1 In Noord Amen 1 brnikt dat 15000 ii iin op vrrsehillcnde j liberaal altijd want hij eerbiedigt slechts ééa beginsel en geraakt onvermijdelijk in conflict met het vooroordeel de bekrompenheid en de zelfzucht waar zich die ook voordoen Men verwijt den Nederlander zijn phlegma zijne laauwheid en niet geheel onregtvaardig het ontbreekt velen aan vast beginsel en zij verbergen die leemte onder den schijn van bedaarUlieid De goede zaak eiseht ijverige handhavers mannen van beginsel die open en rond voor hunne overtuiging uitkomen geene zoetsappige mooipraters die ouder een vloed van woorden hun gemis van zelfstandigheid verbloemen Die zich zijner overtuiging schaamt bezwijkt op de proef Wat partijdigheid is hebben wij in onze dagen overvloedige gelegenhei l op te merken in de hevige bestrijders der tegenwoordige bewindslieden die dagelijks bloot staan aan persoonlijke invectiveu en insinuatien van eene op alle punten geslagene partij die het gebrek aan goede gronden aanvult door hoonende aantijgiug en lastering In die weinigen is al den ijver van de hatelijkste partijzucht geconcentreerd en al het phlegma van het onuitputtelijk geduld m den groeten hoop halve en kwart liberalen die naauwelijks door het echt verlicht en vrijzinnig bestuur bewogen kunnen worden tot het aannemen der dringend noodzakelijke wetten die onze staatkundige inrigting moeten voltooijen Wij behoeven alzoo eeu kandidaat van wiens vrijzinnige rigting wij volkomen verzekerd zijn van wien wij weten dat hij alleen zijne overtuiging zal volgen die verheven boven zelfzucht geen vooroordeel vleit geene bijzondere of plaatselijke belangen beoogt die wel hooge waarde stelt in het hemverleende mandaat maar die het geen enkel oogenblik behouden wil ten koste van eer en geweten die geen grootheid buldigt geen meester eerbiedigt dan de waarheid en het regt buitenland IiOnden 9 Mei in het lagerhuis heeft sir G Grey minister van binnenlandsche zaken in antwoord op eene interpellatie verklaard dat de conferentie eene wapenschorsing van ene maand heeft aangenomen Spreker kon op dit oogenblik dt voorwaarden er van niet mededeelen maar eerstdaags zal hij die bekend maken In het hoc erhuis heeft graaf Russell in antwoord opeene interpellalie van lord Carnarvon verklaard dat Denemarken de voorkeur geeft aan eene eenvoudige schorsing der vijandelijkheden boven een wapenstilstand De grondslag der wapenschorsing is het uti possidetis zoodat elke mogendheidzoowel ter zee als te land hare tegenwooruige positie behoudt maar de blokkade zal geschorst worden De wapenschorsing zaleene maand duren ingaande den 12den dezer De conferentie zal aanstaanden Donderdag weer bijeenkomen Op eene interpellatie van den heer Osborne heeft sir G Grey in het lagerhuis te kennen gegeven dat de regering eentelegram van Helgoland heeft mtvangen meldende dat eengevecht heeft plaats gehad tusschen twee oostenrijksehe fregatten en drie kanonneerbooten ea twee deeusche fregatten eneene korvet en dat de oostenrijksehe schepen in dit zeegevechtgeslagen zijn Een oostenrijksch fregat is in brand geraakt de andere oostenrijksehe oorlogsvaartuigen hebbeu zich tenslotte gehaast Helgoland te bereiken Faxijs 8 Mei De bey van Tunis heeft de constitutie ingetrokken De rebellen dringen er op aan dat de ministers gevonnisd en waarborgen tegen knevelarijen gegeven zullen worden Zij hebben een arabischen bey gekozen die te Testour 20 mijlen van Tunis aan het hoofd van eene armee staat welke op 40 000 man geschat wordt De aard van den opstand heeft niets vijandigs ten opzigte van de vreemdelingen en beoogt de vestiging van een regentschap Volgens een particulier schrijven uit Oostenrijksch Polen zon laen moeten aannemen dat Oostenrijk weder de oude rol op zich genomen heeft om door knevelarijen van allerlei aard de bevolking tot een opstand te provoceren In Gallicie is de handel geruïneerd door de willekeurige maatregelen der oostenrijksehe authoriteiten Het verkeer zelfs van personen is bijna onmogelijk geworden W ie zich van de eene plaats naar de andere begeeft en in het bezit van eenig geld wordt gevonden wordt stelselmatig gearresteerd onder beschuldiging ran de o standeliugen in Bussisch Folen te hulp te willen ko men De oensuur over de drukpers is hersteld en wordt met ongeloofelijke gestrengheid gehandhaafd In het algemeen wordt er de stand van zaken als onhoudbaar afgeschilderd Herinnert gij u nog den tijd toen het bloot vermoeden dat er tusschen Eusland en Oostenrijk eene overeenkomst gesloten was waarbij Oostenrijk zich verbond den opstand te helpen dernpen in de diplomatieke wereld een storm deed losbarsten Welnu zachtkens aan heeft men zich aan het denkbeeld gewend dagelijks ziet men de overeenkomst tusschen die twee mogendheden zich in feiten openbaren en in geheel Europa gaat geen stem meer daar tegen op De Moniteur Algérien meldt dd dezer dat de generaal Martineau zich slechts door geweld den weg tot Ge iyvillc heeft kunnen banen Er zijn twee gevechten geleverd waarbij de fracsche troepen de overwinning behaalden Het eerste was zeer bloedig De onzen verloren daarbij i 8 man aan dooden terwijl bovendien 33 man buiten gevecht werden gesteld Het verlies van de zijde der opstandelingen was veel grooter Een en ander moet groote ontmoediging in de gelederen der insurgenten te weeg gebragt hebben De berigten uit Tunis luiden minder geruststellend In de I vallei van Medjerda hadden de Arabieren de voornaamste plaatsen geplunderd De stnd Hébeur teu noorden vun Kef was door hen met de wapens in de hand veroverd en verwoest Er werden fransche troepen aan de grenzen geconcentreerd ten einde aap alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden Berlijn lO Mei Volgens berigten van Helgoland dd maandag avond 9 ure heeft een hevig gevecht plaats gehad tusschen het vereenigd pruisisch en oostenrijksch eskader en drie deensche fregatten Het oostenrijksehe fregat Scliwar enberg geraakte iii brand en verloor den fokkeni i t en de boegspriet De Schwarzenberg telde 100 en de Eidetzky 25 dooden en gewonden De pruisische schepen zijn wel belïouden Het eskader ligt thans voor anker achter de duinen Ue Denen hebben naar het schijnt sterk geleden en deiuzen af ia eene noordeiijke rigting Men is hier van gevoelen dat wanneer de geallieerdenJutland ontruimen Tridericia aan de Denen niet teruggegevenzal worden althans niet als vesting Men meldt uit Eendsburg dat den 8 mei aldaar eenevolksvergadering is gehouden waartoe ea ÖSÜOn pers jnen opgekomen waren en door welke besloten werd onwriklj iar vastte houden aan het goed regt afscheiding van Dencm irkeu eneen vrij Sleeswijk Holsleiu onder de erfelijke regering vun l rederik VII Verder vorderde men dat den vertegenwoordigers des lands gelegenheid zal worden gegeven om voor regten deszelfsgetuigenis af te leggen en werd het besluit te kennen gegeven om alles voor de goede zaak te wagen Bovendien is beslotenaan de geallieerde armee den dank der bevolking te betuigen Ten slotte gaf men het verlangen te kennen dat de weerbaremanschappen verder aan den bevrijdingsoorlog deel zullen nemen Frankfort 8 Mei Naar men uit eeue goede bron meldt heeft de russisebe regering aan hare vertegenwoordigers bij onderscheidene europesche hoven zoo als te VVeenen Berlijn en Londen eene vertrouwelijke mededeeling gezonden waarin zij te kennen geeft bij de overtuiging te blijven volharden dat eeu europeesch congres niet in staat zou zijn alle hangende vraagstukken te beslechten in geen geval zou Rusland ooit toestemmen deel aan een congres te nemen dat het vraagstuk betreflende de poolsche natioualiteit zou moeten ter sprake brengen Eusland blijft er bij voinarden dat het een onschendbaar regt bezit om de poolsche kwestie als eene binnenlandsche aangelegenheid te beschouwen en die in het belang van het geheele rijk te regelen De beleekenis dezer verklaring wordt nog verhoogd door de omstandigheid dat zij gedaan is in een oogenblik dat men van verschillende kanten pogingen schijnt aan te wenden om de londensche conferentie in een europeesch congres te veranderen 10 Mei De Postzeitung behelst in hare avondeditieeene depêche uit Weenen waarin gezegd wordt dat de mogendheden het op de conferentie eens geworden zijn dat daaropreeds douderdag vredesonderhandelingen worden geopend endat de vooruitzigten niet ongunstig zijn Hamburg lO Mei Eene dépêche uit Cuxhaven meldt dat het pruissisch oostenrijksch eskader heden vroeg in den morgen aldaar was teruggekec d De Schwarzenberg heeft in het gevecht met het deensoh eskader niet slechts den fokkemast en de boegspriet verloren maar nog andere aanmerkelijke schade bekomen Het verlies aan de zijde van het eskader der geallieerden bedroeg 170 man zoo dooden als gewonden Het gevecht heeft plaats gevonden tusschen Helgoland en de Elve Turijn 9 Mei Bij koninklijk besluit is de heropening der universiteiten te Turijn en te Pavia vastgesteld Bijna alle studenten hebben verklaard zich bij de voortzetting van den cursus aan de reglementen te znllen houden 6tnncnlfln Gouda 9 Mei Heden morgen is door de politie alhier aangehouden de persoon van Bart Stevens die zich in den afgeloopen nacht had schuldig gemaakt aan diefstal van touw van een schip waarmede hetzelve aan den wal vast lag ten gevolge waarvan het schip is gaan drijven en in groot gevaar kwam hetwelk gelukkig is voorkomen door den schipper die inmiddels wakker was geworden De aanhouding van bovengenoemden persoon die reeds bij herhaling ter zake van diefstal als anderzins is gestraft geweest werd zeer gewenscht Uit het zeer uitgebreid voorloopig verslag betreffendede voorgestelde verordeningen op de personele belasting blijkt dat 46 leden aan het onder oek hebbeu deelgenomen Veleleden hebben verlangd te vernemen in hoe ver de ministeraan zijne vroeger kenbaar gemaakte bedoelingen getrouw isgebleven en hebben gemeend dat dienaangaande eene toenemende onzekerheid blijft heersehen De veranderde bestemmingnopens de belasting op de dienstboden en paarden is hunvoorgekomen als een bewijs van s ministers wankelbaarheid Het stelsel wat de haardsteden betreft wordt in eere hersteld zonder dat de staten generaal in de gelegenheid zijn geweest hun gevoelen over de afschaffing van hetzelve te doen kennen an die zijde wordt beweerd dat men de indiening van alde te verwachten voorstellen tot herziening van het belastingstelsel behoort aftewachten alvorens over een deizelve teberaadslagen Andere leden hebben den minister verdedigd en doen opmerken dat het bewind tot het behoud van de twee grondsliigen heeft besloten ten gevolge vau de bedenkingen welke iit al de oorden des lands deswege zijn ingediend en dat er geene reden bestaat om met de berandslaging over het onderwernelijk voorstel te w achten tot de indiening van andere welke daarmede in geen verband staan Het daarstelien van eene wet van beginselen op het stuk van belasting is dezen leden onuitvoerbaar voorgekomen Het altijd in de lucht hangende ontwerp eener inkomstenbelasting daarlatende gelooven velt leden dat de voorgestelde wijzigingen geene verbetering zullen aanbrengen en integendeel voor de gemeenten nadeelig zullen zijn Na te hebben opgemerkt dat van den grondbezitter en van de inlnstrie in de daad reeds eene inkomsten belasting wordt geheven en van den rentenier niets wordt gevorderd is men aan de zijde dezer leden beducht dat de opcenten op het personeel in de gemeenten in werkelijkheid verre boven de 50 zouden worden opgedreven en de belastingschuldige zijn tegenwoordig personeel eerlang dubbel Ja driedubbel zou moeten betalen Andere leden hebben begrepen dat deze beschouwing niet van overdrijving is vrij te pleiten en meenen dat de regering een goeden weg tracht in te slaan ten einde met afschalfing van al de plaatselijke accijnsen en eeue bepaling om den accijns op het gedistilleerd door het rijk te doen heffen met uitkeenng aan de gemeenten het groote doel de opheffing vau alle binnenlandsche toUinien te bereiken De geleerden verzekeren dat we in t jaar iS65 eenestaartster zullen zien die zoo nabij de aarde zal komen daizij die aanraken of bijna aanraken zal Men behoeft zichechter niet voor te stellen dat hierdoor onze aarde in t minstin gevaar zal worden gebragt want t is reeds als bepaald uitgemaakt zoo als wij dat bij t verschijnen van de laatste grootestaartster in een wetenschappelijk maandschrift vinden aangetoond dat het zamenstel der kometen uit niets anders daneen matten lichtgloed bestaat die men eenigzins zou kunnenvergelijken met het licht dat men verkrijgt als men in dendonker lucifers over eenig voorwerp langzaam up en neer strijkt De hoogleeraar Newmager van Melbourne verzekert dan ook dat zich waarschijnlijk de beide ligchamen dat is onze aardeen de staartster zoo met elkander zullen vereenigen als tweedruppels kwik Geschiedt dit uiet en blijft de staartster vande oppervl ikte onzer aarde verwijderd en slechts hangende inonzen dampkring dan zullen wij in 18G 5 het prachtigteschouwspel waarnemen dat ooit door eeu menschelijk ooggezien is Gedurende driemaal vierentnintig uren zullen denachten dan niet merkbaar ziju daar zich de lucht alsdanaanhoudend zal baden in een onzeker licht veel schitterenderdan dat veroorzaakt door de zon S Gravenhage 7 Mei in de heden gehouden zitting der tweede kamer is het tijdstip van het in werking treden der wet op de regterlijke inrigting bij amendement gesteld op nader te bepalen tijdstip in plaats van den vasten termijn van 2 jaren door de regering voorgedragen Hel voorstel van den heer Cool e s tot tegemoetkoming van de slaveneigenaren op het eiland S Martin op ƒ 100 is aangenomen met 51 tegen 5 stemmen De heer Keverberg heefl aangekondigd nader een interpellatie te znllen rigten tot den minister van financiën nopens de belastingvoordragten 9 Mei In de bijeenkomst van de tweede kamer van heden zijn de algemeene beraadslagingen over de wet voor het Indisch onderwijs begonnen De minister van binneni jiidsche zaken heeft de voordragt verdedigd Morgen zal de minister van koloniën de gemaakte bedeukingen beantwoorden 10 Mei In de zitting van de tweede kamer van heden is hel netsontwerp houdende regeling van het onderwijs in de Indische taal land en volkenkunde aangenomen met 41 tegen 20 stemmen De instelling zal gevestigd worden te Leijden Gciiieiigde Beri iiten Mm wil s Gravenhage met de Noordzee verbieden door ten kanaaluitgaande van den hoek vau Holland l c fransche iloniteur be eLrtde gi uüte schadelijklieid der uulk iu kotiij thee enz In de nabi htlivan Hüljliead is de ketel pespioiiiren der toonibnnt ï i in tLr Ta=3 ec z j idaardoor zes per Oüen oingekomeu Bi pr j i f he kuners ulk n narsciiijnlijk ontbonden en nieuwe vnkieziiigt i tv fw u nuiiher u tp S hTevea worden De EugeUchen verlaten den S junij urn üe eiiadtl en hetnieuwe fort sordea uiet gesleebt Gar bdldï xi iirert de jaarweddewaar oor de hertog van Sutherland deed ii s iijU j 1 oiP t iai kMPkblijien Het engeUehe lal erhlli wensebt wyu ii in n d t epaimgder doodstraf De markies de lioi maakt zih in ib n fr 1 t J eu c naat belngrhelijk door zijnen on innigen haat tegen hi t ei iid Mt n wilte Donlrecht teue meel en broodfabriek op igten 2 provinciën au ilexico zijn hhl niet toegetreden tot dn ii t n d auzaken De frau cLe regciir heefl het plan de ll 1 Ji 10 den iouiteur te abi r ibcrea De o k v in het jap i p thanste Parijs verstaat wtl holland ch maar geen frauM h htlü dezermaand zullen te Gothenburg onder bevel van prin t Z eed5cheen noorweegsche uorloLf eiiepeii eree iigd zijn Het e Vi iU gtou il met 1 julij de in oerregCeii 5iJ pCt verhuujie eiWiehting heeft de senaat daarin gecuc wijzigiug sebrn hcw armee laa 60000 man zal aan de niaiJi n au den Donau bij l iVn legi uoverBnlgarije een kamp hctreLktii De r iad ati Itvtlrn m be ihik baar ae teld voor de tentonn telliiiij ui iindbouu iu ii cr IaVork liire hebben de tr en i ii S e douderbui in gt r ilil Dehün iarsehp land I ig al iil ovti i K i Ji en f eroe i i worden Keu korps 2o i man bt ii i icli op l unen De Oor k iii t te IreJtneia 2 A invoncr en 2 2 sol vu de admiüistratie dfr tebirrapheu verec u De sedert lang op Mndaiii rar vermoorde OL altijd levend terugwin b n l e R jtterdam lijks geregeld beura Dt fra e e bank IieefE e f lüdLii uorden ordt oo Ltl ijï ge di i ii Ti k van uij heid een be tüan Mnden en dat het daarvoor bi gJe kapit ial eirea 1 niillioen gulden bedraagt In Cahforuie bj 1 u i t ron l dieliO oet in omv m j h d en 82Ö voet hoo nns lij er e jOM00 voetgr ond hout op en nten meent d U hij 3irii jiu v i De CDgcl sehe koiiiiiL in zal den zomer in eb jtland doorbti x u ïnf ezo len De Liberale Par lij Wat heef de liberale partij voer Xe leri u ge i i in Sedert de invoering der nieuwe srüudwet i veel ten g Cxle veranderd nadat eenmaal de strijd der grou lwetsber ienini gestreden en de slagboomen van het behoud voor iniiderp bt Tippen irevallen waren kon de liberale parij op ons = taat geb ed e voör hrn treden en haar poginsren iiispanni ii tot het verkrijgen van die organieke etten Ke de grouJwcl ei chte en die onmisbaar waren voor het welzijn des volks i e geiaeeute provinciale cialeen kieswet werden voornamelijk door li iar in iie Ie cu geroepen en niemand die eenigzins niet het gemeentehniahou den an voor Iü4 lifkend is zal durven ontkennen dat alleen reeds door de geineente wet i l geuonuen as Belastingen werden afgeschaft verschillende zaken van hoog belang voor de welvaart des volks werden geregeld denkt slechts aan de scheepvaart wetten aan de tarieven van invoer en aan vele andere wetten die voornamelijk door de liberale pirtij zijn lot stand gebragt En wij i erianert ieh niet de zware schnldpiilast wairouder wij voor J zu ten die klapten over j iarlijksche ekorten die vree vnnr I e ii o en en de malaise daardoor op alle takken van voiksnelva rt te weeg gebragt De openb larheid die Ou e uieu e wi geving vorderde heeft liet se iemer ionker doen vefdwjiien de controle op de financiën heeft de ge ieimen onl=hrjerd cii de te korten zijn in batige saldo s veranderd de leenius zijn door jairIgksohe sohulddelging vervangen Dair ai 7 i zich toch de conservatieve partij de eer niet toekennen uic nog kort geledeu hemel en aanie bewogen heeft om de openb airheid voorindie tegen te handen hceivel wij hier te lande d iarv m de schoonste vruchten hebben gezien En wat heelt de liberale partij voor Indie ged ian voor iiet seli ione lirsuliu die heerlijke pirel aan de kroon van Neerlands koiiing Vcor 1 45 was Indie voor X derlan i een cuibekeiid cebir 1 Me i l aaiile er koffij en