Goudsche Courant, zondag 15 mei 1864

1864 suiker en dikwerf gingen en neefjes en kennissen Tan ambtenaren derwaarts die naderhand als nabobs terugkwamen maar dit was alles wat men wist Na 1848 is ook het licht in Indie doorgebroken ea in de laatste jaren waren de Indische belangen het groote strijdperk waarop de partijen elkander slag leverden Ontwikkelingvan Indie verbetering van dea toestand der inboorlingen regeling der verschillende belangen bezuiniging opheffing van gunstUetoon en gelijkstelling van alien voor de wet zonder eenige uitzondering dat eischt de liberale partij vcor lödie dat is het regeringstelsel dat zij in Indie bevorderd heeft zooveel zij vermogt en zoo wel als het moederland zijn de koloniën daarbij wel gevaren En wat heeft Nederland nog van die partij te wachten Wat is voor huar nog te doen r Hoeveel reeds gedaan is in alle opzigten blijft nog veel te doen Vele takken van bestuur wachten nog op regeling Zijn het lager en middelbaar onderwijs geregeld het hooger onderwijs wacht nog en daar is juist veel middeleeuwsch on te ruimen De geneeskunde wacht op hare wetgeving De schutterijen verkeereii in ongeregelden toestand De wetboeken en de regtspleging nog op frauschen napoleontischen leest geschoeid moeten herzien en op nieuw geregeld worden Daarvoor en voor zooveel andere zaken heeft men nog eenkrachtige regering noodig gesteund door een gelijkgezindekamer en wat de koloniën betreft talrijk zijn de gebreken diedaar nog bestaan Of is het niet hoogst noodzakelijk dat eenstrenge controle worde ingevoerd in een land waar 114 miilioen spoorloos kunnen verdwijnen Spreken Multatuli sgestolen buffels niet van schandelijke misbruiken die zoo spoedig mogelijk volkomen moeten opgeruimd worden Ook handel en nijverheid vragen nog om opheffing van boeijen die devrije beweging verhinderen En heeft eindelijk het belastingstelsel niet een geheeie herzieuig noodig meer overeenkomstigde algemeen aangenomen begrippen van gelijkheid van allenvoor de wet Veel is dus nog voorde liberale pai tij te doen krachtig moet zij tot heil des lands voortgaan op den ingeslagen weg en met kracht zich tegen alles aankanten uat instrijd is met de beginselen van vooruitgang verliciiting enbeschaving Gelijkheid en regt voor allen zij en blijve hare euze en hoe bestreden en dikwerf miskend eens zullen harebeginselen al om zegevieren 1 bondag 15 Mek Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Jjingsdag 10 Mei Afwezig zijD de hh Rcmy Buchner Droogleever vau Genuep Westerbaan en Reutingcr De notulen vau het verhandelde in de vergadering vaa den 6n dezer worden gelezeo De heer Kemper brengt bedenking ia het midden dat geene melding in de notuieu iS gemaakt van de redenen welke hem hebbeu geleid de notulen der vergadering welke H n 6n dezer geresumeerd werden goed te keuren met welke notuieu liij zich niet kou vreenif en omdat er naar zijne zienswijze uit kou worden opgemaakt dat niet alléén zonder resumtie aan de gasmaatschappij van het laatstelijk over de gasverücbtiiig genomen besbüt zou worden keunis gegeven maar de onderwerpelijke zaak zelve verder niet meer in deu raad ter sprake zou komen bestaande de redeueu welke hem die notulen hebben doen goedkeuren in de voor hem voldoende toelichting door den Burgemeester gegeven wenschende hij dat daarvan in deze notulen melding worde gemaakt De hh Prince en Kist beameu hetgeen door den hr Kemper is opgemerkt en nadat de burgemeester verklaard had er zich niet tegen te serzeti a worden de notulen wat het gedeelte er van aangaat hetwelk betrekking heeft op de goedkeuring der voorafgaande ittiug met bijvoeging der zinsnede op grond van door den Burgemeester gegeven inlichting eenparig aangenomen Eeue disi ositie van hh ged staten gocdkeunug behelzende vaa het raadsbesluit uaarbij de jageisstU in gebruik wordt afgestaan wordt aangenomen Vüor notificatie De Burgemeester deelt mede dat de gasmaatschappij de gestelde voorwaarden heeft aangenomen Aan de orde is de verordening op de brandweer de artikelen uit welk hoofdstuk IIJ bandelende over de brandblusmiddelcn bestaat worden allen giicd gekeurd Van hoofdstuk IV maatregelen te nemen bij brand worden art 78 90 behanJ kl mtt of zouder wijziging worden zij aaugenomen terwijl over art b J de stemmen staken Daarna gaat de vergadering uiteen Bu rgêHïjke Standi De prijs der Adve tentien van één tot zea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elien regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave vai A BRINKMAN Lange Tiendèteeg D nO 61 GOÜJU GtBOEi 5 Mei Maria Josina ouders C Lafeber en M W Sonnen 7 CorneliSj ouilcr i N i crk en II C Nobel Agatha ouders A J Stolwijk en A AIlIu Leo ouder I x Trijbits en A an Leeuwen lleiiderika oude s W an Eijk en ft deu Uil 9 Ehze ouders F Grendtl en M J v t i de Koemer Jacobus ouders C van deu Berg en A de Zci uw luhaniia ouders B d Molen J 8 van der ïltij 0 nahinx 4 Mil C au der Mtl i2j A F llanshuijzen 59 j G OtLe wed A üopkoper 48 j 1 Kisman 56 j 6 D Mraver 11 d 7 C A van den Hoet wed J B Verbruggen 73 j 9 H A C Koppenol 15 j 9 m ADVERTENTiE Hedeu nacht omtrent 2 ure behaagde het den Almogeude tot mijne diepe droefheid alsook mijner kindereo behuwd en kieinkinderen plotseling van mijne zijde te nemen mijne hartelijke geliefde en eenige dochter Mejufvrouw ANNA FRANCISCA EANSHUIJSEN in den ouderdom van 59 jaren Hoe smartelijk mij dit verlies moet treffen op mijnen 84 jarigen leeftijd kunnen alleen zij beseffen die haaivan nabij gekend hebben Met gelatenheid berust ik in den wil van den Algoede Wed F EANSHUIJSEN Geb Adee GorDA den 4 Mei 1864 Etnige en Algemeerie kenni igemng Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling door ons ter gelegenheid Tan ons veeriigjarig huicelijH eest genoten betuigen wij onzen hartelijken dank J C V 1N VEEUMINGEN C E BOLANDER GoüDA 11 Mei 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda m i inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minsten tien kan h contant Zuiver overgehaalde JENEYEE a 462 io o per kan 59 cents Jenever Z soort Moutwijn a 46 o per kan 57 Vü cents inl BRANDEWIJN 46Vjo o o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 Mei 1864 Scliroefstoomboot Dienst RIJN en GOUWE VARENDE TUSSCUEN BODEGliAVE V LE i E en GOLDA Zomerdienst van af n April 1864 Oren vati af t i ojjvaart MAANDAG DINGSDAG en WOENSDAG Bodegraven Leyden visa versa Van Bodegraven s morg 5 u 40 m a nam 2 u 30 m Van Alphen s morg 6 u 30 min l s nam 3 u 20 min Van Leyden s morg 9 u 30 min s nam 5 u 30 min DONDEEDAG Bodegraven Alphen Gouda Leyaen Van Bodegraven naar Alphen en Gouda s morg 4 u 45 min Van Gouda naar Leyden s morg 11 u 30 m Van Leyden naar Bodegraven s nam 5 u 30 min VEIJDAG Bodegraven Leyden visa tersa Van Bodegraven s morg 4 u 40 min s nam 3 u min Van Alphen s morg 5 u 30 min s nam 3 u 60 min Van Leyden s midd 12 u 30 min s nam 5 u 30 min ZATUEDAG Bodegraven Leyden visa versa Van Bodegraven s morg 5 u 40 min s nam 3 i min Van Alphen s morg 6 u 30 miu s nam 3 u 50 min Van I oydeu s midd 12 u 30 min s nam 5 u 30 min Nadere informaliën zijn te bekomen op de Expeditiekantoren van van Gen Loos te Leyden en bij Jen ondernemer J VAN DEB Lindes te Alphen Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 10 Mei Gebleven koers 627 75V4 Laag te 1 Iloüsste koers koers 627 3 75V4 627 9S i6 l Ct Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 146V3 147 1463 Handelm op resc 46Ve 95 973 4 74V2 837iG 84 il 3 91 2 587 8 29Vs 8OV4 G4 16 62 467l6 961 4 98V4 96Vi 83V 84V8 893 4 59Vl6 293 62V4 83 7l5 89 587 3 29V8 807 647 3 België Eoths iVa Spanje obl 2Vi Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6e serie 5 d bijH 18604V2 Yoljref Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 l ruiseulS59 5 Italië 1861 5 207 3 20V8 57V8 58V8 57V8 423 2IV4 573 8 591 8 srvs 433 8 58Vs 573 8 42l3 6 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d d 1882 Mexico 1851 5 T r Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deïe Coïirant versohijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Df prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 D inzeud ing der Advertentién kan geschieden tot dea morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 14 Mei In de maandag gehouden zitting der conferentie werd tot eene wapenschorsing besloten die donderdag ingegaan is Deze verrassende uitkomst is in de eerste plaats te danken aan de toegevendheid van Denemarken dat in de opheffing der blokkade stemile terwijl sommigen meenen dat het ook Alsen zou willen ontruimen tegen het terug trekken der geallieerden uit Jutland Ook meldt men dat de oontributien gedurende de schorsing niet verder ingevorderd zullen worden Met nog meer genoegen werd het berigt ontvangen vaa een zeegevecht bij Helgoland waarin de Denen cfsehoon min der sterk gewapend de overhand behielden op de oostenrijksche en Pruisische vaartuigen die bij Helgoland eene schuilplaats moesten zoeken In het eügelsche lagerhuis werd de aaukon liging dezer overwinning met zoc luide en herhaalde toejuiching begroet dat het publiek tegen alle usantie daarmede instemde Het ongelukkig lot van Denemarken verwekt dan ook zonder uitzondering de algemeene sympathie en Pruisen is thans in verschillende opzigten zoo diep gezonken dat dit zekerlijk de Franschen en hunnen keizer aangenaam streelt en met zoete verwachtingen vervult Hoe de koning van Denemarken den kommandant van zijn eskader eeren zal is eene curieuse vraag nu de keizer van Oostenrijk zijn geslagen kapitein tot schout bij nacht verheven heeft Het is niet dan het ontveinzen van den spijt dien men over de door geheel Europa toegejuichte nederlaag gevoelt en het zal zeker nog lang duren eer de duitsehe landen onder de zeemogendheden mede geleld worden De wapenschorsing is voor eene maand gesloten en zal waarschijnlijk nog wel eens verlengd moeten worden voor dat men ten aanzien der vredesvoorwaarden overeen gekomen is De stemming is den Denen gunstig maar de bedoelingen van Pruisen zijn zeer heerschzuchtig de geheeie zaak is zeer ingewikkeld reeds 14 jaren is de diplomatie daarmede bezig werkelijke bevrediging der betrokken partijen is bijna niet te voorzien en eene afgedwongene oplossing zou in de gevolgen leer noodlottig kunnen zijn voor de rust van Europa ïe Parijs zijn de discussien begonnen over de begrooting en daaruit blijkt ten overvloede dat het keizerrijk des vredes niet goedkoop is Frankrijk verspilt de schatten in verre en vreemde landen het doel schijnt de exportatie der vrijheid waarvan de invoer op strenge straffen verboden is De oppositie mannen als Thiers en Berryer stelt onaangename waarbeden in het lich en ofschoon eene overgroote meerderheid der regering ter dienste staat blijft de invloed der openbaar gemaakte redevoeringen voortwerken onder het betere deel des volks om eenen andereu toestand voor te bereiden De rnasische regering beschouwt den opstand in Polen als gedempt en de keizer prijst zijne waardige dienaren die elders beulen genoemd worden En toch is de rust in Polen nog niet zoo groot daar men bij herhaling leest van nieuwe gevechten en hier en daar zich vertoonende benden Uit Spanje verneemt men Ievensfeekenen van de liberalen die beweren de meerderheid voor zich te hebben en die slechts door militair geweld wordt onderdrukt Te Turijn komt nog altijd het onoplosbare vraagstuk van Bome ter sprake maar de Italianen doen wijs als zij geduld oefenen Tijd brengt raad en ook de oplossing der kwestie In Noord Carolina en Louisiana hebben de noordelijken niet onaanzienlijke verliezen geleden de nieuwe veldtogt zal weldra aanvangen mogt de beslissing niet langer uitblijven en dit jaar het einde brengen van den vernielenden strijd öuttenlttnïï Londen 12 Mei Vclgens de Daily Telegraph is in de conferentie besloten dat de geallieerde mogendheden geen oor logsschattingen meer zullen heffen dat zij in het burgerlijk bestuur dier geweJten niet tusschen beide komen en de als gijzelaars gevangen genomen personen op vrije voeten stellea zullen Parijs 12 Mei Volgens den Moniteur sluit de door de conferentie aangenomen wapenschorsing in dat de vijandelijke partijen hare tegenwoordige positien behouden zonder ze evenwel te mogen versterken of uitbreiden ne zoo zou ver Het wetgevend liguhaam heeft hedeu een aanvang gemaakt met de behandeling van de onderdeelen der begrooting De discussie was niet van groot belang De heer Gamier Pages heeft het wensehelijke trachten te betoogen van hetmen van maatregelen om het cijfer der vlottende schuldspoedig mogelijk te verminderen Door den heer Picard werdverlangd dat de ministers bij de zittingen der kamers zoudentegenwoordig zijn Hij was in strijd met de meening vanden heer de Morny van oordeel dat in dien eisch niets inconstitutioneels lag en zou het als een groot voordeel beschouwen wanneer vooral de minister van financiën thans deel namaan de beraadslagingen De zaak had geen verder gevolg daarde voorzitter deu redenaar verzocht zich tot het budget te bepalen en niet in discussie over de grondwet te treden Men verzekert dat oaze vertegenwoordiger op de conferentie in last heeft alie mogelijke coneessien te doen tot behoud van den vrede maai tevens geen enkele gelegenheidvoorbij te laten g ian om te spreken van de overige moeijelijkheden in den politieken toestand vaa Europa en aan dediplomaten de gevaren voor oogen te houden aan den tegenwoordigen staat van zaken verbonden wanneer geene maatregelen genomen worden om die te voorkomen De adhaesie van de deensche gevoimagtigden bij deconferentie aan het voorstel tot opheffing van de blokkade heeft te Kopenïiagen eene ministeriele crisis ten gevolge gehad Volgens berigten uit Mexico is de generaal Almonte naar Vera Cruz vertrokken om den keizer te ontvangen 13 Mei De Moniteur zegt heden d u de regering gebruik makende van het regt haar bij het concordaat geschonken geen verlof heeft gegeven tot openbaarmaking van depauselijke bul van den 17 Maart betreffende de invoeringder romeiusche liturgie in het diocese van Lyon Indien desniettemin openbaarheid aau die bul werd gegeven dandaardoor eeuc wet geschonden worden die de regeringpligt is om te doen eerbiedigen en dit ook wil Er bestaat alle hoop dat de vaste houding van Pruissen in de kwestie van het fransoh duitsch handelstnictaat de oppositie daartegen zal overwinnen Beijeren en Wurtemberg zijn de eenige staten van het tolverbond die zich daartegen verzetten Men meldt dat de heer von Beust tegen Pinksteren hier verwacht wordt Er wordt gemeld dat Turkije te Petersburg ophelderingen gevraagd heeft over de bijeenirekking van nissisehe troepen aan de grenren van Bessarabie Men verzekert dat Pruissen en Oostenrijk gistfren opde conferentie verklaard hebben dat zij zich ten gevolge vanden oorlog ontslagen beschouwen van de tractatea van Ibaien 1852 terwijl Eusland en Engeland het beginsel van dezetractaten willen handhaven Volgeus berigt uit Cherbourg zijn aldaar oostenrijksche oorlogschepeu namelijk een linieschip een fregat een korvet en eene kanonneerboot binneügekxjprn MarseUle 12 Mei Met de post uit Konstantinojjel van 5 dezer zijn de volgende berigten ontvangen Ali pacha heeft de conferentie over de donau vorstendomraen bijeen geroepen Aanstaanden maandag vertrekt Haidar Efendi aU buitensevioon commissaris naar Tunis Vier ooriogscbepen zijn daarheen afgezonden om t oepen aan land te zetten aan welke echter de meest mogelijke voorzigtigheid is aanbevolen Eene leeuing van 20 miilioen francs is te Pargs gesloten terwijl er eene van 121 2 miilioen te Konstantinopel is gesloten tot eene rents van 12 percent