Goudsche Courant, zondag 15 mei 1864

Berlijn lO Mei De apenstUstand 13 nu toch tot stand gekomen onder voorn urden die betrekkelijk voor Duitschland niet onvoordeelig zijn ij hebben dit oogenschijnlijk aan de onbuigzaamheid au Denemarken te danken dat geen lust had om door het aannemen v iu een foimeelen wapenstilstand een beginsel op te offeren en dus de vooikeur gaf aan de wapenschorain waardoor niets geprejudieieerd woidt Dit 13 nn de derrie keer dat die onbuigzaamheid den Duitschers in de huul erkt ire de november constitutie te regter tijd ingetrokken het geheele conflict ware vermeden gen orden en de pene of andere schikking op de basis van de tiactaten van 1S51 n l 52 tot = t uid gekomen Den T Alaart deze jaars kon neuem irken nog een voordeehgen i apenstüatind zonder het veriiLa der duppeler schansen sluiten en nu heeft het Pruisen door aan eene wapenachorsing de voorkeur te ge en weier een vernederenden wapenstilstand bespaard lie ochtendbladeT dcelen eene oproeping mede die dooi eenaantal tot de hoog conseri lüvepanij behoorende personen met dengraif ou Fr hcerscht tlians lu Duitschland vooral na de geruchten die De teri irdebestelLng van het stoffelijk overschot vanMeijerbeer heeft met veel plegtigheid plaats gehad De kistwas omringd met bloemen en bedekt met kransen wiaiondermen kransen opmerkte van de Koningin en van ae prinsesIriedrich Kirl Het personeel der op ra opende de plegtigheid met een treurzang door den overlecene zelf gecomponeerden de ribbijn Joel ui Breslau hieb de lijkrede De metpalmtakken vorsierde lijkkoets bewoog zich voorafgcgaiu doormuziek en ge olgd door een aanlal koetsen waironder degalaéquipige van het hof door de met menschen opgevu aestraten naar het Israëlitische kerkhof waar de plegtigheid meteen gebed besloten werd Turijll 12 Mei De Opmione deelt een gerucht mede volgens hetwelk de regenng om de bekommering van cle italii ansche onderdanen te Tunis te doen bedaren een fregat met eeo ge troepen derwaarts zal zenden Men gelooft dat Franknjk en Engeland üeuzelfden maatregel zuUeu nemen ötnnenUnïr Gouda l i Alei Men verneemt dat onze burgemeester de heer Izendoorn zich tot Z M den kor ing genend heeft met het ver opk om uit zijiie betrekking te worden ontslagen Gisteren bezochten onze tid de profcs ioren Gunniug en Grothe meteen twintigtal kweekelmgen derpohtechnische seli ml te Utrecht die cenige voorn ime fabrieken bezigtigd hebben als de kaarsenfabriek de stroopfabriek eene pottenfabriek eene pijpenmakerij enz Nadat op woensda jl door de politie alhier op de marktwas aangehouden een te Znammerdam uit de weide gestolenkoe waarvan dt dader was ont lugt is donderdag morgen wederom door de politie op de markt alhier aangehouden een uitde weiae te Ter Var ontvreemde koe terwijl de dader medeIS gearresteerd die na het ondergaan van een verhoor bij decommissaris van politie heeft bekend de dader te ziju van beidediefstallen Lit de inlichtingen door den mini ter van bmnenlandsche zaken gegeven op het rapport der commissie nopens heiverslag over de verrigtingen aangaande het armbestuur over1S61 ontleenen wij het volgende Hoenel het tot dusver bij de menigvuldigheid der werkzaamhedeu an wetgevng aan de gelegenheid ontbrak tot wederopvattmg van de vroeger vruchteloos beproefde wettelijke regeling der banken van Icening kan echter de verzekering worden gegevtn dat het bedrag der renten van üp pandgevers geheven in het algemeen slechts voor bepaalde termijnen is geregeld en dat bij elke herziening na het verstrijken dier termijnen het beginsel wordt betracht dat niet meer mag worden gevorderd dan tot verzekering van het bestaan der instelling noodig is S Gravenhage li Mei lu dezittmgvan helen heeft de tw ede kamer der s aten generaal met 32 tegen 27 stemmen aangenomen het wets ontwerp tot nadere bekrachtiging van e a artikel dei concessie van het kanaal door Holland alsmede zonder beraadslaging dat tot bekrachtiging der provinciale belastingen in Zuid Holland 1 i Mei In de bijeenkomst der tweede kamer van heden heeftde minister van financiën op de tot hem gerigte interpellatie vanden heer keverberg geantwoord dat de verhooging van de grondbelasting in Limburg uithoofde van de op anden zijnde sluiting der zitting onafgedaan zal blijven dat de verordeningop de heffing van den accijns op het bier in het belang derkleme brouwerijen zal worden omgenerkt dat ook de ingediende vooidragt betreffende de belasting van het zout zalworden herzien Verder heeft de minister te kennen gegeveneene hei vorming van het belasting stel el te beoogen door verboogmg dei belisting op het gedistilleerd en len afstand vmeen gedeelte derzeUe aan de geuiccmcu uoor eene ociaugrijkevermindering van de belasting op het personeel en eeae ontlasting an 2i opcenten op de grondbelasting der gebouwdeeigen lommen ten einiV daardoor k gemeenten m tiat tes ellen hire plaats lijke accijnseu af II s nffui met e overname van hetgeen door het rijk voor het personeel woidtvrijgelaten De minister sleit zich vooi om voor de rijksschat kist eene verhoogiug van l 2 mülioen van tousumtive belastingen vjor te stellen en het overige uit de baten te vinden derwijze dat de rijksbelasting met een bearag vin due mdlioen zou woi dtu verminderd 3 Iei In de b eenkom v in de tweede kamer derstaten genei id vin heden zijn de due am de orJe gesteldeontwerpen van wet aangenomen en is bes otcu om morgen ieberaadslagen over de begrooting voor buitenlmd che zaken De keikeriad der herv gemeente alhier heeft a ingenomeneen adus aan de synode houdende btznaien tegen de vreeradeleer dei moderne theologie zoo is z j doüi U Zubngontnikkeld wordt Dit i lies zal opebiir iin de g ineea e me iegedeeid wordci A in de predikanten was er btliihc de hhKoevers en Zidberg die zioh van medes eaiming o ithicldeii niemand dm d Gunning die er zn n tegen vpiivliiile Hetvoorstel tot ontzetting vm d Koevers als prelikani vin hetweeshuis en van d Zi Ibeig als opleider van t jekomstigegodsdienstonderwijzeressen moesi eclitcr vallen omd it er aaude vereischic meerderheid vai tnee derden tnee stemmenontbraken Aniinerstol 13 Mei Van 1 jdag 6 Mei tot heden zijn hiei gevangen ibO zalmen en C40 elften De wigt der zalm nis van ü tot 2 Va i d ponden do prijs 90 Cts a ƒ 1 10 De elft gold van 85 tot 75 Cts per stuk naar gi ootte Gcmensiiile Bcri ten In het palatinaat EaJom hebben in een gevecht de pooUche insurgenten do overhand behouden op de Russen Te Forn bij Detmold zi n 50 hnizen en het fraaije raadhuis door brand vermeld I e keizer van Ru Und heeft zyn lunigeu dank betuigd dio Gort hakoff Bcra Muranieir en AuuenkjT voor de v ddadcn door hen aau l olci bcvvezeu De jipaii=the imbaseide wordt met julij in cde land vermeht De Kubseu hebben 200000 muzelnianhche Cireas iers gednonscii uit t nijk naar tnrk h grondgebied lu Overijssel is eene ziekte rgenr jen in e dbnkozeu en persikenboomen A oor den spoorweg n ijmegen naar Mecf is coi eessie verleend De kapitein eomm iadant v i bet oosteuujk eh esk der i voor zijue nedeiUag tot sehout blj naeho verleven D liisihe landdag is met ongunst naar hui gezonden Ie Livcipool w 1 men Garibaldi een prachtig jagt aanbieden Te Petersburg studeren drie en dertig dames m de geneeskunde Het stand eeld van bchiller is te I raukfort plegtig onthuld Cdrlotta Fatti heeft dezen winter bOOOO frs met hare concerten verdiend de geheele ontvangst bedroeg ruim 220 000 frs Door armoede gedwongen zijn 30 000 Polen verhuisd naar den voet van het Lral gebergte waar zij landerijen bekomen De roraeinwhe minister van financiën is gemagtigd tot de uitgifte van Iwee en een half inillioen rente aan 5 pCls schuldbrieven Garibaldi IS 9 mei terug gekeerd op Ciprcra oor de vtapenschorsing heeft de maarschalk EcnomeJ Twee deensche ministers die van justitie en binn zaken hebben bedankt om de schorsing der blokkade De uitvoer van paarden uit i zuidelijke irovmcien van Ensland ia verboden De keizers van Oostenrijk en van KuJand zullen elkander te Kissingen ontmoeten In d n onderaaid=cheu spoorweg te Louden is de ketel eener alleenstaande locomotief gesprongen waardoor belangrijke schade is aangengt en eenige beambten gekwetst werden Bernjer noemde in het wetgevend Ugchaam den decnschen ooilog eene onnutte slagling die men had kunnen beletten Do Persiirnj ze t dat de militaire periode van het tweede keizerrijk Toorbij 1 v iSlén hopen hetzelfde van de anJere penodeu De keizer van Meiico is op Madera aangekomen Op la maart 11 bestond de amei kaai che marine uit 622 bodems van allerlei soort en kaliber waaronder 432 stoom aa tuigen en 71 gepantserde schepen Door het branden van boekweitenveen i dan de Idtterhoofdwijk onder Lutten een ge weinige brand uitgebarsten m de turf van gebr Minke te Avereest Geen muizen hebben langere staarten dan de keikmuizen De koning van Dahomey valt zijne naburen met geweld op het lijf zoo goed als een vroom ehristeuvorst Ingezonden Wat verwijt men de liberale partij Hevig en aanhoudend zijn de aanvallen door de oppositie tegen de liberale partij gerigt niets nordt ontzien om haar in een verkeerd daglicht te stellen en om op het volk dat achter de kiezers staat te werken Een aprd bewegmg schijnt echter met zoo gemakkelijk meer te gelukken De wil is nog wel goed maar daartoe chijnt de magt te ontbreken A ij vv lUen ons niet ophouden bij alle lasterlijke verzinsels en beschuldigingen die van eeu bekende zijde dagelijks worden ten beste gegeven Wij willen slechts kort nagaan wat men voormmplijk Hp litior le partj oz laste legt Vooreerst dan v erw ijt men ha ir het miskennen van de regten der krojn im ir zoude de kroon zich dat laicn welgevallen en IS met reeds dikwerf gebleken dat de kioon in weerwil v lil allen Icgei stand het werk der liberde pirtij bekrachtigde Is nog niet ooLiigs de vaststelling der indische begroeting bij de wet door ae kiuon terstond bekrach igd na de a inneming door de wetgevf ude magt Wel is de oppositie bij deze beschuldiging plus ov diste que Ie roi Lr toch blijkt van tijd tot tijd dat dit ijveien voor de kroon met zoo opregt genieeiiJ is want toen onlangs de legering een provinciale begroo mg had afgekeurd verhieven Zieh dezelfde mannen die Helers voor de kroon ijveren en kl ngden over dwang en inmenging in zaken nairmede mui met noodig had alsof de wet ae hoogp regering niet migtigde om provinciale en gemeentebegrootingei at te keuieu indien zj dit noodig mogt vinden Wordt 00 venuleu de tegennooiJige minister van binneulandsche zaken niet dikwerf beschuldigd van centralisatiegee t Wal Is d it anders din de magt der liooge regering ten ko te der mindeie besturen uithielden en toch zullen de ergs e lasteraars van dezen minister met durven zeggen dit hij met libeiaal is Van eene andere zij Ie wordt de Kber de p irtij n el eens een meerdere of mindere onverschilligheid ten opzigie der godsdienst ten laste gelegd en uit onze nieuwe nettea is ook alles vernnderd wat een eenigzins kerlelijl kirakter hi Kerk en staat zijn tvee afzonderlijke ligchameu gen orden De a it kan geen gelootsbegrippen hebben Zij haudhnft de vr jheid v m geneten en de onderlinge verdraagzaamheid doch s elt zich met als regter Zij zorgt dat de versehiUeni ge indten mist elkander in rust leven zoneier aau een de vooikeur te geven Dit eischt onze wetgeving du zjn ook de beginselen der liberale partij met slechts vooi zich zelf maar viijheid voor allen zonder onderscheid is haar leuze Kunnen hue bestriji ers d t ook zeggen of denken die nog met wellust a in vroeg i d gen toen slechts een kerkgenootschap heeischte en de uidei e slechts geduld werden Die tijden zijn voorbij en nij hopen vooraltijd Verbroedering m pliats van liekleluosheid vnjneid voor allen m plaats van vervolging dit 7ijn de beginselen der liberale partij en het neelerlaudsche volk zou wel diep gezonken moeten zijn mdien hst die beginselen afkeurde die leeds voor Urie honderd j iren door deu eersten Willem den grondlegger van Iveerlands vrijheid beleden werden Handelsvrijheid in den uitgebrcidsten zin is ook een begirsel der liberale partij dat meermalen aan sommigen aan ioot geeft en toch die beginselen hier toegepast hebben handel en nijverheid doen bloeijen en de welvaart vm het geheele land bevorderd Vreemd is het dat velen toch nog huiveren om op den ingeslagen weg voort te gian vreemd is het dat mannen van bekwaamheid nog allerlei kwade voorspellingen deden nu ook de eerste stap gedaan neid om deu koffij verkoop in overeenstemming te biengen met de beginselen van handels vrijheid Hoe ver zal de liberale partij op dit gebied gian Wij hopen en wij zijn overtuigd dat de strijd tusschen vrijen Handel en bescherming eerst zal ophouden als de laatste sl g boom gevallen is maar laster schandelijke laster is het als men de liberale partij vernijt dit zij dien toestautl met een slag wil te voorschijn roepen iNog is er veel verkeerds bij de koffijveilingen maar de eerste stip is gedaan en langzamerhand zullen die verkeerdhedeu worden opgeiuimd Zoo wil de liberale partij de hindelsvrijheid bevorderen jnnrler schokken zonder stooten En moeten wij nog herinneren aan den strijd op koloniaal gebied een strijil ües te heviger om dat het eigenbelang daarin een groote rol speelt en die de liberale partij de grootste overn inningen heelt doen behalen die voorzeker de verbitteimg niet veimindeid hebben Thans geen uitgaven meer in ludie buiteu de wetgeveaef magt Het vieemde schouwspel zal ophouden dat hier de uitgaaf van een halve cent naaunkeurig onderzocht moest worden en de regering m Indie over honderd miUioeuen een vrije onbeperkte beschikking hid En van wie is het voorstel uitgegaan door me is het krachtig onuersieund De liberale partij de partij die men aanhoudend beschuldigt dat zij het batig lot n gi v lar brengt heeft sedert jaren op die regel mg aangediongen Ook in Indie ml zij al hier imgzame ontn ikkeling jaarlijks een stap nader tot een meer gezonden toestand nant zelfs de hardnekkigste aikermanncn zullen toch met luide durven erkennen d it iii Indie alles is zooals het behoort te zijn wat zij in stdte doen ga it ons uie am Eindelijk nog eeu laatste verw jt elit men tegen ae lie ralc partij rigt Dikwerf spreekt de oppositie v m een a lueLu e loten meerderheid van het ulmd volgen van een Ie der van een gegeien wichtnoord en en zj beroemt zich er op dat dit in h u r kamp geeu plaats heett De liberile parij is een nnitj o LL gii s leu Zij iaagt uict vau WIP Is liet voor icl fionistig Zij viaagt komt het voor el overet net miju beginselen en in dat geval ondersteun z j hpi K iii elat pliats hebben bij de oppositie die zooal nj f ez en hebben uit verschillende partijen s zamengC teld die u f leii lianen toon tracht te voeren endiesticds ouder clka ider e ii ijutseien en moeijelijk zoude het zelfs voor dea kiiaps e i u i r a om diarin eenhe d te brengen Bij de libenle piiij m ge meu omtieiit bjzondeiheden versc iii en de hoof Ibegaise en zja bij allen dezelfde zoo lit geea eh voorl ujoJig is om d aaneen gesloten meeidei lei 1 e orme i Ma ir genop r bpoed g zul ca de kie ei e our het gehee eland weder uitspiaik doe tuss icn de partijen Brengen zjhier stemmen uit vol ge 1 = hun r irr eeu ii uivkearig onderzoek wa het belang des 111Js voraer d a km eieuitiioms met tvjfclichug zijU P Vergadering van den Gemeanteraad Utt J l K l i j Ij ji Atwezig 2ijn de hh Ite ni Itu hrci ea ï u r v I etr genoemde heelt ke i ia e l u i 1 De notulen an bet op 1 i erh i leU w j d li en geven kei u d 1 oim k v b h t i rief tot hefliUj van b tel en Ie ploi jj 1 r Benoeming van eeu comnii r c m dt e cd acht ddLCii te houden eergadering 4an de orde is de voortzetUug der bciaad 1 ordt i op de brandweer Het art wda over in Ie vorige vesadern verworpen waan a de eulre i tiktlci uit i met of zonder VMjzi ing weiden aanzei omei slotartilvel bev tte de iral oepiliiige wiu i □ vcrordeuui en 7 1 worden in verbaLd tbn u e e de veroi lening heeft ondergaan zoo al lut e e zal worden oideizoeht of de ver hil u i a stootends in het geheel hebben aan b eIvol lena lat de raad o er fot d b d op het bouwen enz lol rt 14 e al id e bare vcrgadermg ten ciuJe lu te i l Marktberigtcn Gouda i3 Mei luvc Pois e 240 1 l l t v u Zeem elie jermadyi i O Rogge Ke nu g j r i J a ƒ ö 75 Diii zig ƒ G O t f i i Zpeun sclit O 4 i y i per mud fierst per mud 4 O i ƒ o llaver per m d75 a 4 75 Bli ime Lr i en y 7 i 7 J pel ra Boekweit Fiansohe ƒ 190 a ƒ 195 Pnbantsche a ƒ 220 De veemarkt met goeden amvoer doch mcMn eu del beste vare koe jen gingen chtei v g v i i de n ii I e schipen gezocht inageic varkens met j oelen aanveei tr i veikoopcn 20 paitijea hjcikaa 20 a 2 üj i tr ƒ 0 8b a ƒ 1 10 Dordreclat 12 Me Gi acn met kl deuzelfden prjs Puike jir nu e Zieunse e ƒ 8 80 miiideip S lƒ öO mo jp i ie i i mindeie ƒ 7 O i 8 70 Bhaune 7 O r i veil Rogge met trige kooper y 5 90 overu ö 50 a ƒ 5 j Li ei zakm 4 20 a 5 j g 5 7 zakm ƒ 5 I 5 I O e lort ƒ 3 J S p r a ƒ 3 20 Hiver lul voeder f i i f i ke i a ƒ 440 Piaideboonen ƒ 5 lu ƒ 57l i i a ƒ 7 SO W itte en br boonc 5 c b anJe Uitte ƒ 10 a ƒ 12 brume ƒ i i I G kende bl erwten ƒ 6 90 mestii gsoorten O i i y i j i witte y b fiO B ne I Peel J 2 b a f 220 j ir Er HoM f 2X Delft 12 Mei De aanvoer met groot e i de haa el i geanimeei 1 larve ƒ ï G l a ƒ 9 Rogge ƒ e 10 i Al