Goudsche Courant, zondag 15 mei 1864

Aan de veemarkt van heden werden aaageboden 1385 runderen 611 kalveren 8740 schapen en 160 varkens Voor beste kalveren werd 5 8 en voor d lammeren 8 betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 10 Mei Anna Helena ouders A Vingerling en A Westbroek 12 Arie ouders S TaUoo en C vas dor Hoeve OvEELEDEN 10 Mei G M van Blokland 2 j 6 m A H van Dillen 14 d 11 M Verbruggen 3 w T van den Oe er 3 j 8 m M W van Veen 8 w M Ont sLoom wed J Kröok 65 j 12 C van Straalen 12 d P Zandijk 63 j Gehuwd 11 Mei H Jansen en J Leenderts J Vermeulen en M van Rijsdam G Kielliger er van Leeuwen N vaa den Berg en 3 de Vrij A H van M er en K de Vos P V van Eijk en C P JCahon D Verke i en C Mijvogel C Verhoeif en M W van Vunien P J H van Werkhoven en G van den Serg 12 J X Scheltema en A G van Sonsbeek OUDEWATEB Ingeschreven van 4 tot 10 Mei 1864 Bevailen Emmigje de Wit geb vai Veen z OvEELEDEN Johanna Dane 18 j AL t Boele 8 j Gehvwd Hendricus Franciscns Ekel jm 47 j met Maria Lonisa Storm jd 20 j bCHOONHOVEN Ingeschreven van 39 Aprii tot en met 6 Mei Geboren Theodorus Hubertus ouders G de Kooij en E V Alberts Anthonia ouders I Heijkoop en H van der Aa Johanna Magdaleoa ouders H Kapoen en L van Baaren Huibert ouders H Xaarsenmaker en E Pelt Mietje ouders I van Goch en J Berkley OvEKLEDEN H L Mireau 53 j echtgenoote van N C H G Scbarten C Verroef 6 m J Kooiman ruim 20 j I8 4 Büntfcrdag 19 Mei 3 GOÜDSCHE COÜEAIÏÏ Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 61 ADVERTENTIEN C F CavergnOy Turfmarkt wijk H n 232 heefi ONTVANGEN eene nieuwe collectie Heeren en Kinderwandelstokken en alles wat tot het vak behoort Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris A KLUIT Hz residerende te Moobdkecht bij veiling en afslag op Vrijdag den 20 Mei 1864 des voormiddags ten 10 ure te BERKENWOTJDE in het Gemeentehuis van 11 Bund 34 Roed 77 Ellen VT EI Hooien Henneplandy gelegen onder BERKENWOUDE alles breeder bij biljetten Informatien zijn te bekomen bij den Heer J J SNEL Makelaar te Mooedbecht alsmede ten Kantore van boveng Notaiis Wintergerst ƒ 5 90 Zomergerst ƒ 5 i ƒ S 60 Paardebootien ƒ 5 80 a ƒ 6 MestiBg erwten ƒ 7 20 a ƒ 7 30 Haver vlug verkocht ƒ 3 40 a ƒ 4 30 Aan stads waag gewogen van 4 13 Mei 931 8 en 305 16 te zamen 20670 n B Hooiboter ƒ 42 a ƒ 46 het vierde ƒ 1 05 a ƒ 1 15 per n Sê Grasboter ƒ 52 a ƒ 56 het vierde ƒ 1 30 a ƒ 1 40 per n B Deventer 13 Mei Tarwe ƒ 8 50 a 9 40 Kogge ƒ 6 50 a ƒ 7 Boekweit ƒ 7 25 a ƒ 8 Boter pr 20 n 8 1 8 ƒ 1S 50 a ƒ 21 2 s ƒ 17 50 a ƒ 18 Zwolle 13 Mei Middelprijzen Tarwe 8 80 Sogge ƒ 6 55 Boekweit ƒ 6 65 Gerst ƒ 6 90 Aardapp ƒ 1 95 Boter pr n ƒ 1 07 20 n fi ƒ 20 50 Groningen is Mei Tarwe Hegge en Boekweit onTerandcrd Gerst 10 e zwarte en dikke haver 5 c hooger Londen 9 Mei Er was weinig eng tarwe ter markt en voor puike werd 1 hooger besteed vreemde met beperkte vraag m iar vast gerst en haver prijshoudend Aanvoer van 2 7 Mei 14Ö9 qr inl 6496 qr vr tarwe 4S1 qr inl en 2337 qr vr gerst en 1342 qr inl en 15 785 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 4788 runderen 158 kalveren 22 640 schapen en 480 varkens 10 Mei Boter Friesche 100 Kamperen Zwolle 90 a 96 Kaas Edam gras 56 a 60 en hooi 42 a 52 Gouda gras 52 il 54 en hooi 42 ü 44 11 Mei Granen In eng tarwe ging nog al wat omtot vorigen prijs beste vreemde vast inf stil puike gerst vastzoo ook haver Aanvoer van 7 10 Mei 420 qr inl en 5750 qr vr tarwe 1S30 qr vr gerst en 1140 qr inl en 16990 qr vr haver VO ORLOOPIG BERI GT De DIRECTEUR der GASFABRIEK alhier maakt bekend dat b j hoopt eerdaags de prijsvermindering van het Gas tot op 15 ets per kub El te kannen doen plaats vinden Dat de juiste tijd echter afhankelijk is van de de goedkeuring door de bevoegde autoriteit van het laatst genomen Raadsbesluit daarop betrekkelijk Dat hij echter voorziet dat zoodra die termijn éénmaal is vastgesteld er vele Ingezetenen tot het gebruik van Gas zullen overgaan en alsdan niet aan alle aanvragen tot het maken van aanleg even spoedig zal kunnen worden voldaan Reden waarom hij hen die daartoe genegen mogteu zijn in hun belang uitnoodi zich uu reeds bij de Dikectie aantemelden tot het doen opnemen der kosten of het doen daarstellen vaa den aanleg ten einde later geen oponthoud daarin te moeten ondervinden H F I OLL Directeur Openbare Yerkooping te € i O 97 M Jl op Maandag den 23 Mei 1864 des voormiddags ten elj ure in het logement i E Gouden W vgen van den heer BLOM aan den Kleiweg aldaar van Een aangenaam gelegen HUIS en ERF staande en liggende aaa den Kleiweg te G0UD wijk C u 6G Eene op goeden stand staande YZERen HOEFSMEDERU daarnevens roet Bovenhuis wijk C n 65 En Vier HUIZEN en ERVEN achter de voorgenoemde perceelen liggende wijk C nf 66a tol 66d Kadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Kotaris V J FOETÜIJN DROOGLEETER te GOÜD Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JEXEVER ii 462 o per kan 59 cent Jenever 2 soort Moutwijn a 462 0 per kan 57 Vs cents inl BRAXDEWIJIT 462 i o o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 14 Mei 1864 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 13 Mei Laagste 1 Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2V2 62 l6 63 dito 3 751 4 75Vl6 75V dito 4 98 Vl6 9S7 98 Amort Sijnd 3V2 Handebn op resc 147 V4 1473 4 1471 0 België Roths 21 2 551 8 Spanje obl 2V4 44 8 44 Vl6 44 B Portugal obl 3 467 46 Vi6 4e V Rusl obl H 5 96 961 j 961 d 1828 29 5 981 3 98 98 d 1840 4 71 71V8 71 d 5 = serie 5 741 2 d 6e serie 5 833 4 837 8 83Vh d bijH 18604V2 831 4 83 83V Volgef Spw 5 I891 2 189 Oost Metall 5 58 59Vis 591 8 dito dito 21 2 29 4 30Vh 297 d renteAmst 5 80 801 8UV4 d nat 1854 5 64 651 4 65 rri senl859 5 101V8 Ital e 1861 5 621 dito Amst 5 Griekenland 5 20V 21 21 Ver Staten 5 58V4 587 8 d 1871 5 d d 6 6OV4 6011 16 601 d 1882 6 581 4 59 587 8 Mexico 1851 5 42 i 42 1 42 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Ueze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 3 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure De keuzen in ons district Wij worden gedurende de laatste jaren vertegenwoordigd door twee mannen die zich alleen onderscheiden door het belemmeren en tegenwerken van het bestuur Zij zijn verklaarde tegenstanders van het ministerie en indien zij de uitdrukking zijn v iu de heersoljende gevoelens en gezindheden dan leven wij in een zeer duisteren hoek van het verlichte Nederland Maar wie zou dit willen beweren integendeel eik die eenigzins nader met de bevolking beiend is weet dat wij hier zoo achterlijk niet zijn dat er noch ijver noch vooruitgang ontbreekt hoewel meest op het punt van staatkundige verlichting De algemeene bedrijvigheid de toenemende bloei en welvaart verhoogeu den ijver voor stoffelijk welzijn en laten geen ruimte om zich met staatszaken en staatsbelangen in te laten en menig kiezer zou moeite genoeg hebbeu om zich de namen te herinneren onzer vertegenwoordigers Weinigen vermoeijen zich om keunis te nemen van de ber iadshigiugen en inzonderheid te letten op de houding der geachte afgevaardigden uit Gouda De vriendelijke oude heer die steeds zooveel belangstelling betuigt in industrie en landbouw staat bij velen gunstig aangeschreven want dat hij tegen alle verbeteringen stemt merken zij niet op en dat hij meestal zwijgend en stelselmatig veroordeelt bekommert hen niet maar de haagsche jonklieer is den meesten geheel onbekend zij nemen geene notitie van zijne welsprekende aanvallen en nog minder van de teregtwijzingen die hem ten deel vallen Dat het hem gebeurd is te veel te zeggen en dat hij terug deinzende voor de verantwoording zijne in de kamei gesproken woorden opentlijk moest terug nemen heeft opzien gebaard en de weinige sympathie voor hem zoo mogelijk nog verminderd Voorzeker hij zou slechts zeer enkele ste Timen bekomen indiende kiezers aan zich zelven overgelaten werden Maar de min verlichte weinig belangstellende kiezers worden door een kleine lichtschuwe partij geëxploiteerd hatelijke insinuatien en lastelijke geruchten worden ten aanzien der bedoelingen van het bestuur verspreid men bekommert de gemoederen met ongegronde en ongerijmde schrikbeelden en zoo worden onkundigen en onverschilligen ligt bewogen den naam in te vullen van een man dien zij wel niet kennen maar die hun aanbevolen wordt als een David die den Goliath der Philistijnen verslaan zal En hierin ligt het geheele onheil wij schromen den laster en de infrigen der duisterlingen niet maar de laauwe onverschilligheid uit gemis van kennis en verlichting geboren die stompzinnige volgzaamheid uit gebrek aan zelfstandigheid Deze toestand is niet op eens weg te nemen maar men moet dien ook niet vereeuwigen en dit gebeurt als men tegen den eenen onbekende eenen even weinig bc nde stelt als men van weerszijden slechts overreding beproeft en door persoonlijk gezag en invloed tot het kiezen van een kandidaat tracht te bewegen die den kiezers geheel vreemd is De kiezer moet zoo mogelijk zelf overtuigd zijn dat zijne keuze is in het belang des vaderlands Dit hopen wij van den verlichten zin der kiesvereeniging dat zij eenen kandidaat stelle die zijne aanbeveling zelf medebrengt en die niet door geheime Be prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zege is 60 Cent voor eiken regel daarboyeu l i Cent Buitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte voorspiegelingen maar door de verwijzing op zijn bij allen bekend karakter den kiezers wordt aanbevolen öutlcnlanïr Londen 14 Mei in het hoogcrhuis is even als in t lagerhuis ia t breede gesproken over de oorlngsschattingen die door de duitsche grootmagten in Jutland der bevolking worden opgelegd In t lagerhuis heeft de minister Grey die heffingen segispt maar toch de meening geuir dat zelfs die onbillijkbeid kon medewerken om den vrede te bespoedigen In t hooaerhuis heeft lord Russell verklaard op het punt der oorlogsscbattingen minder te zijn gebonden dan we anders omtrent de zaken op de coiifereutie beh iudeid lij gaf te kennen dat de conferentie in deze besloten ha l dat door de ge diii erden gedurende de schorsing der vijandelijkheden noch in Jutland noch ergens anders op het terrein alwaar zij hunne positien hebben oorlogscoutributien zullen worden geheven maar dat zij zich alle benoodigdhejen voor hunne Ir epen tegen betaling zullen aanschaffen Aangaande de vroeger opgelegde contributien heeft de conferentie niets bepaald doch er bestond grond tot de veroadcrs elling dat de duitsche mogendheden in den geest eeuer loyale opvatting der overeenkomst zich van de heffiug van iedere oorlogs contributie zullen behooren te onthouden Intusscheu heeft de conferentie aan het bloedvergieten een einde willende maken en tevens de bevolking tegen de bedoelde contributie willende vrijwaren haar besinsel daaromtrent geformuleerd tern ijl zij de regeling en de bijzonderheden der uitvoering overlaat aan de bevelhebbers der land en zejman Overigens meende hij geene vrijheid te hebbeu om betretTende dit een en ander in détails te treden Alleen wilde hij er nog wel bijvoegen dat het oostenrijksch goevernement op eenit e door hem gemaakte opmerkingen geantwoord lieeft dat de heffing van oorlogs Lontribulie tot onderhoud der troepen in oorlogstijd tot de nsantien behoo de Wat evenwel daarvan voegde spr er bij in andere landen moge zijn van de zijde van Engeland beeft zoo iets nooit plaats gehad Tot een voorbeeld in dit geval wees hij op den hertog van Wellington die tijdens den veldtogt in Spanje steeds zorg droeg dat er geeiie contributien werden geheven en dat alle aan de troepen gedane leverantien betaald werden Graaf de Mentorough was slechts ten ha ve voldaan over deze mededeeliugen de minister scfaiea slechts zijne persoonlijke opvatting te hebben geopperd eu l ij verzocht derhalve dat deze ter plaatse waar zulks behoort inzonderheid zou wijzen op bet feit dat er nog op denzelfdea dag toen de conferentie het besluit nam tot de schorsing der vijandelijkheden aan de bevolking van Jutland eene euntributie van 650 vüO kroonen is opgelegd De spreker verlangde te meer de aandacht daarop te vestigen omdat het allen schijn heeft dat tot de heffing dier contributie last werd gegeven toen men reeds wist dat het tot eene schorsing der vijandelijkheden zou komen t geen om welke redenen alzoo gehandeld was niet getuigde voor de welwillendheid der duitsche grootmagten In het lagerhuis heeft de heer Long nog gevraagd of graaf Russell ondanks de afsperingen der Diiitschers bet voorzitterschap der conferentie zal blijven waarnemen Si Grey heeft geantwoord dat hij dit zal doen en dat daardoor eene verkorting der vijandelijkheden te waarschijnlijker is De heer Griffith gispte het dat het oostenr eskader niet door eene engelsche observatievloot begeleid is Op eene interpellatie van den heer Baring betreffende schepen d er zuidelijken antwoordde de sollicitor general dat de foreign enlistment act vooreerst onveranderd blijft De koningin is naar Balmoral vertrokken Vijf schepen van de kanaalvloot zijn naar Plymouth teruggekeerd De eerstvolgende zittingen van de conferentie eu van het parlement zullen donderdag plaiis vinden X