Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1864

Men schrijft uit New York van den 4 mei Lee wachteen aanval Grant is vpn de Rapidan teruggetrokken zouder slag te leveren De noordelijken hebben Washington in N Carolina ontruimd Een gerucht wil dat de zuidelijken NieuwBerü hebbeu ingesloten In Tennessee verwacht men een veldslag 15 Mei Eenige dagen geleden is alhier een deputatieaangekomen die zich ten doel stelt de bekende aanspraken vanden prins van Augustenbnrg te doen gelden Deze deputatieheeft eene audiëntie bij graaf Hussel aangevraagd maar kree daarop een afwijzend antwoord Zij heeft zich thans tot denbaron von Beust gewend met het verzoek om de door haarmedcgebragte doenmenten tot ondersteuning der eischen van denprms aan de conferentie mede te ueelen In eene particuliere correspondentie uit Yokuhama van 18 maart nordt gemeld dat de Taikoen die gelijk men weetnaar Kioto was vertrokken het aldaar met den Mikado eensis gewor ieii omtrent de houding der regenng tegenover devreemdelingen in dien zin dat zij hun geene zwarigheden meerm den weg zal leggen en dat de Taikoen gelijk vroeger gedurende een gedeelte van het jaar zijne residentie te Jeddo zalhouöen tot regeling van alle officiële betrekkingen mst hen Volgens den berigtgever had men de zekerheid dat de leenvorsten voor zoover zij hierin gekend moeten worden aan de eovereenkomst hunne goedkeuring zullen schenken 16 Mei Uit Calcuttp is onder dagteekening van 28 aprilalhier berigt ontvangen dat de heer Ashley Eden bntsch vertegenwoordiger in Bhootan door de inlandsche hoofden van Durbar ua opentlijk door hen beleedigd te z jn gevangen genomen en genoodzaakt werd tot de onaerteekening van een tractaat tot afsta d van het eugelsche gewest Assam aanBhootan In Ab ssinie heerscht volslagen regeringloosheid KeizerTheodorus is door zijne oproerige onderdanen ingesloten Hetleger was tot een ernstigen wederstand vast besloten Al detroepen waren te Gondar geconcentreerd De conferentie te Konstautmopel had in hare zitting van 16 dezer besloten dat eene speciale commissie zal worden benoemd om een onderzoek in te stellen naar de eigendomsregten der kloosters Parijs i t Mei Men ziet te vergeefs uit naar de mededceliii PB ntrent hetgeen in de zitting der conferentie te Londen van 12 dezt is voorgevallen waarin sommigen het bewijs willen 7ien dat de jsngste beraadslagingen geen resultaat hebben opgeleverd Vnj algemeen is men daardoor echter niet zeer teleurgesteld daar het te voorzien was en blijft dat de beide te behandelen vraagpunten namelijk de staatkundige regeling zelve en de door Denemarken te vergoeden oorlogskosten ieec langdurige besprekingen zuilen vereischen In de diplomatieke kringea alhier wordt zelfs beweerd dat men zich gelukkig zal kunnen rekenen indien de conferentie tegen 12 Junij nog de wapenschorsmg slechts met eene maand zal behoeven te verlengen Gelukkigerwijze echter venacht men veel van het bedaren der hartstogten van beide zijden gedurende de wapenschorsmg en voorziet dat het tegen den afloop van deze niet moeijelijk zal wezen een wapenstilstand te sluiten Wat de oplossing der kwestie van de hertogdommen zelve betreft is men overtuigd dat het pruisische inlijvingjplan weiuig kaus heeft te slasen en door dat tot annexatie van het deenscLe gedeelte van Sleeswijk bij Denemarken en van het overige deel van dit hertogdom benevens Holstein bij den duitschen bond zal worden verdrongeu Zelfs het fransche gouvernement is voor dat ontwerp in de onderstelling namelijk dat het protocol van 1S52 als iondslag der oplossing van het vraagstuk door de conferentie zal worden verworpen Het wordt meer en meei waarschijnlijk dat de heer dePersiguj geroepen zal worden om ons regeringsstelsel geheelte hervormen De heeren Fould en Eouher zouden naar mener bijvoegt hunne betrekkingen nederleggen en de tegenv oordige minister van binnenl zaken tot lid van den senaat wordenverheven De drukpers za het eerste worden getroffen dekieswet zal belangrijke wijzigingen ondergaan en het gouvernement zijn vroeger besluit laten varen om zich niet in deverkiezingen voor de algemeene raden te mfngen Hoewel dezegeruchten allezins bevestiging vereischen hebben zij echter zeergroote ongerustheid verwekt Men verzekert eindelijk dat hetvooral de keizerin is aan wie men deze plannen moet toeschrij en 15 Mei Alles ademde hier heden vrede t was misschien de invloed van den feestdag Nergens hoorde men meervrees voor het uitbreken van een oorlog in Europa uiten menscheen allerwege diep overtuigd dat de conferentie er in slagen zal den vrede voor goed te vestigen Men verhaalde datPruisen geheel en al van zijne heerschzuchtige plannen had afgezien en niets anders begeerde dan dat Sleeswijk en Holsteindoor middel vac het algemeen atemregt lulleu verklaren wel ken regeringsvorm en welk opperhoofd zij verkiezen De koning zelf zou door middel van den heer von Goltz verklaard hebben dat het nimmer in zijne bedoeling zou gelegen hebben om de hertogdommen aan Pruisen te annexeren Dat men evenwel voor de juistheid van al deze geruchten niet kan instaan zal wel geen betoog behoeven Moaiteur deelt heden berigten uit Algerie mede waaruit blijkt dat onze troepen hare operatien met succes voortzetten maar die evenwel het spoedig dempen van den opstand nog niet laten voorzien Weenen 1 6 Mei Te Raab is uitgegeven en aan de pastorv vanden geestelijke a 5 kreuzer verkrijgb iar gesteld een geschrift gerigttegen het bekende werk van deu heer Eenan Het heeft deavolgenden titel Helsche landdag of de installatie van denantichnst Eenan door de duivels aan het hof van koninffLucifer De pogingen in Pruisen gedaan om eene inlijvin der duUsche hertogdommen te bewerken worden hier feu hoogste afgekeurd Men houdt zich overtuigd dat de regering in dit opzigt gelijke gevoelens koestert als in de dagbladen worden beleden Berlijn 15 Mei Men beweert dat onderscheidene grootmagten ii et ongezind zijn Sleeswijk Holsteiu als het met aanDenemur kan blijveu ook van Duitschlaud te scheiden enals Belg Zwitserland tot neutralen staat te maken I de ntip zitting van den 4 hebben Engeland en Frankrijks j niagtigden verklaard dat het met de hedendaagsche wijze oorlogvoeren strijdt wegens weigeii ng van oorlogs contributitn represaillcd op personen uit te oefenen In de baai van Kiel leggen de Pruisen thans eenige werken aan die bestemd zijr om die voortrefTeiijke haven ten eenemale ontoegankelijk te maken voor een vijandelijke vloot Te dien einde hebbeu zij daar ter plaatse biieengebragt een gedeelte der legertakkebosain en schansKorven welke zij gereed hadden voor het beleg v m üuppel en Fredericia en die niet gebruikt zijn geworden Bovendien hebben zij in de magazijnen van Kiel veel kanonnen geplaatst die op de Denen iju veroverdji alsmede eker aauial gegleufde kanonnen uit de duitsche tuinhuizen aangevoerd Op het oogeublik van het sluiten der wapen ehorsiug waren zeer veel arbeiders aan het werk en zonder tw ijfol mag men aannemen dat het kabmet van Berlijn voornemens was Kiel in een duitsche bondshaven anderen zeggen een pruisische haven te herscheppeu Het belangrijkste nieuwa van den dag is dat de heervon Bismarck tegenover de vreemde diplomatie den schijn aanneemt als bestond bij Pruisen met de geringste wensch om deveroverde hertogdommen in te lijven Hij heeft sedert gisteren m gesprekken met den engelschen met den fra ischen enmet den oostenrijkschen gezant dien toon aanueslagen Dezaak baart des te meer opzien omdat ieder weet dat hij hetjuist is die het denkbeeld van eene mlnving altijd voorgestaanen in de officiële dagbladen als wenschelijk voorgesteld heeft Frankfort 15 Mei Op 12 jumj e k zullen de keizer en de keizerin van Eusland te Kissingen aankomen en aldaar tot 20 julij daaraanvolgende vertoeven De keizerin van Oosteurijk wordt tegen het einde dezer maand in gemelde badplaats verwacht Zij zal door eenen zeer tali ijken hofstoet worden vergezeld De bekende ingenieur Wilhelm Bauer heeft dezer dagen uit Munchen een beroep gedaan op de duiiscbe regeringen en de vaderlandsliefde van Duitschlands zonen ten einde hem in staat te stellen om zes duikerschepen te vervaardigen waarmede hij 1 Kopenhagen en de deensche vloot aldaar zal vei iiielen en 2 eene latere blokkade der dnitbche havens onmogelijk zal maken Hij behoeft tot verwezentlijking daarvan 500 000 thai en deze kunnen voor het verstrijken der wapensohorsing gemakkelijk worden bijeengebragt en spoedig is hij dan in staat om zijn woord te houden Uit Munchen berigt men dat zich aldaar eene maatschappij heeft gevormd met het voornemen om eenen nieuwensc iouwburg te Douwen welke aan de eischen van den tegenwoordigen tijd beantwoordt De koning heeft voor een grootaantal actiën geteekend ömnenlanö Gouda 18 Mei Den 20 21 en 23 jumj a 5 zal te Haarlem het 19 landhuishoudkundig congres worden gehouden Doorden gemeenteraad is eene scm van ƒ 1000 aan het bestuur van dat congres toegezegd voor het houden van muziekuitvoerinjen Verder zijn door den raad ƒ 1000 aangewezen tot dekking van een eventueel te kort en zal 7 00 worden besteed aan eene te houden illuminatie Volgens het programma voor de 15 = algemeene tentoonstelling van vee voortbrengselen van en werktuigen voor den andbouw zal zij te Leyden door de hoUandsche maatschappij van landix w worden gehouden op dingsdag 22 september 1864 en de vier da rop volgende dagen voor het vee en pluimgedierte de tvvee laatste dagen op het plein der Rnme Onderscheiden prijzen zijn uitgeloofd voor het beste der ingezonden voorwerpen Wij vernemen eenige nadere bijzonderheden omtrent deeerstdaags aan de beurs te brengen nieuwe oostenrijksche zilverleening groot fl 7 mm verdeeld in obligatien van fl 1000 O W voorzien van halfjaarlijksche coupons waarvan de eerstel Nov a s vervalt betaalbaar te Amsterdam met ƒ 29 41 te Frankfort met fl 29 10 kreutz e Berlijn met th 16 20 teParijs met fr 6I 721 2 te Londen met £ 3 10 De leening wordt in S5 jaren door inkoop afgelost tenzij de koers boven pari mogt stijgen als wanneer de aflossing a pari door loting zal plaits hebben De leening wordt te Amsterdam door de algemeene maatschappij voor handel en nijverheid aan de beurs gebragt en worden de coupons bij haar betaalbaar gesteld Met betrekking tot den stand der gewassen kan uit hetWestland gemeld worden dat na de laatste regens alles eenander aanzien gekregen heeft Het wintergraan staat goed enbelooft zelfs op sommige plaatsen veel Het vlasgewas komtnu ook goed voor den d i zoo ook de uitgezaaide haver Hetgras groeit h vd en de vroege aardappelen welke volstrekt nieisvan de nachtvorsten geleden hebben sta in bijzonder goed Devruchtboomen beloven buitengewoon veel en ook do druivenboomeu aan de muren ontwikkelen zich dermate dat alle hoopbcst uit dat deze cultuur dit jaar aan de verwachting zal beantwoorden De vooruitzigteu ijn dus zoowel voor den landman als voor den tuinder zoo gewenscht mogelijk S Gravenhage 14 Mei in de zitting van de tweede kamer vai heden is het t Hdg t van het dep van buitenlandsche zaken na uitvoerige beantwoording vin deu minister op een aantal vragen met algemeene stemmen aangenomen Dingsdag zijn eenige andere werkzaamheden aan de orde gesteld De algemeene synodale commissie der herv kerk heeftdeze week gedelibereerd over t geen haar te doen staat met betrekking tot onderscheidene bij haar ingekomen klagten overde veranderde wijze van toekennen van het schoolgeld vannjki wege aan predikants zonen Zij besloot hare beste pogingenaan te wenden om van de regering te veikrijgen dat aan billijkeklagten w orde te gemoet gekomen eii wegeu idein on en tijd ëranderde rigting in de wetenschappelijke opleidine een andere maatstaf dan de vorderingen in de latijnsche taal wordeaangenomen waarnaar die schoolgelden worden tuegekend 17 Mei In de bijeenkomst van de tweede kamer vanheden znn eenige wetsontwerpen van mindere aangelegenheid enconclusien betreffende verslagen en mededeelingen aangenomen Gemengde Berigten De onwillige kamer te Bucharest is ontbonden Te Tonjn heeft men nog eens gekeuveld over de rooiemsche kwestie Juarez houJt zirh nog altijd staa ide in Mexico eertien huizen zijn te oude IVkela door brand veraseld Oostenrijk concentreert vele tioepen in Zevenbergen Tc Edinburg hebben opiocnge tooneckn plaata gehad we rena het innen san kerkegelden Men be int de nood dkehjkhejd m te zien an de verlenging der w apensLhorsing om den tragen gang der diplomatie De stad Gonaives oj Ilaiti is gedeeltelijk door biand vcraield Lit de officiële opgave blijkt da de Pruisen bij de bestorming dtr duppeler schansen aan doeden gekwetsten en vermisten veilorea 70 olficicreu en 1118 onderofficieren en mau chapprn Te Bru d ziet men nog altijd eerstdaags een clericaal kabinet te gemoet ondag 3 april heeft te Demerary een geweldige brand geheele straten en elc openbare etbouwen vermeld en eene schade vin minstens 7 en een half millioeu gulden veroorzaakt De msarrectie wordt m Tuni algemeen maar de stad zelve blijft rustig Te Panjs amuaeeit men zich met etn afschuwelijken vergiftiger Ifl Polen is hangen en doodschieten nog dtijd aan de orde Den 16 Mei zijn ter reede van het Nieuwe Diep vijf oostenrijksche corlogschepen aangekomen In de residentie bamaraüg heeft men plan de aldaar aanwezige oliebronnen te cïploiteren De nassausche landdag heeft de uitgaven voor de buitenland che gezantschappen van het budget geschrapt ö ïnsiezonden Geachte Medeburgers Vele menschen zijn zoodanig met nieuw e en vreemde zaken ingenomen dat zij niets voor deugdelijk verklaren of het moet nieuw en vreemd zijn liet gevolg is dat zij dikwijls veel geld onnoodig uitgeven en zich op den koop toe bedrogen zien Doch niet alleen is dit het geval met stoffelijke zaken ook met zulke die daarmede niet in vergelijking kunnen gebrngt worden Wanneer iemand eene ligchaam kw aal heeft an zijn gewoonlijk de doctoren in zijne nabijheiu niet bekwaam noeg om hem daarvan te verlossen Hij heeft van Jan ofPiet gehoord dat er in eene audere plaats een geneesheerwoont die alleen in staat is om hem te genezen en zondernu in zijne omgeving hulp te zoeken neèïnt hij terstond totdien vreenjdo zijne toevlugt Gelukkig voor den patient indien de vreemdeling ten minste g n kwakzalver is Xiet alleen zou hij dan zajn geld mi ir welligt ook vour altijd zijnegezondheid verliezen Deze ïed ichten kwameu in mtj op nadat mijne vrouw in de afgelcopene week door d n wt elelenzeer geleerden heer d Buchner alhier van den lintworm verlost was Zoodra ik net gevaar vernam waarin mijne vrouwverkeerde sprak ik verscheidene menschen die mij zeulen o daar is wel raad voor maar dm moet gj naar EotierJam gaan want hier weet men er mets van Zoiid r dicu raadechter te volgen wendde ik mij tot bovengenoemdcn doctor die mijne vrouw in zeer korten tijd van dezen gov iarljk n enlas igeu vijand verloste Xu meende ik dat de openb larmakiug van deze geneeskund ge behjujelin van den he r Buchner èn voor hem èn voor m jne me leburgero van groot belani w as oor hem omdat daaruit blijKt dat er in ons nederigstadje wel ver3taudi2 e menschen m de geneeskunst nonen waaronder hij met het vol te regt mag getel 1 worden en voormijne medeburgers omdat z j in het vervolc gcevc rroole onkosten behoeven te maken indien zij n et il en roover vmvan s me schen levenslust mjgten gekweld worJen Ik zouhun ten miuste toeroepen G at gerust ua ir d Büchner Gouda P I HUIJBEEGTS Mijti ieer de redacteur Achtereenvolgen lezen wij in uw geacht blad onder de rubriek Ingezonden stukken van mets anders dan viii libeniïen conservatieven euz en hunne handcluiizen ten opzigte van e ki r Vourtsschrijft de redactie zehe over het k mdid iten s i n tot welkepartij de kandidaat dient te behooren enz I ini alle wattenenwoordiTj lu uw blad voor ornt uit ezon i 1 de liiiitrulandsche tijdingen en e ikole ilelnijsehe vcorv tUen hieü tendoel om niet alleen aanzieplgktii en ontwikkel lm m if ookde minder ontwikkeldf 11 de voIL te leeren inzien en begrijpen datbij de aan aaude verkie mgei kier uit de oo pii moet wordengezien D e poging vind ik goed zelfs eJe ht i is eene bekendewaarheid de kamers hebben er herhaalde m iieu blijken vangegeven er moet veranderinj komen De we euschip maaktreuzenschreden ook de politiek moet het doen ook zij moetkrachtiirer handen aan t werk slaan ook z i moet met langerschermen met middeleeiinsche denkbeelden Zij is in de wereld ireroepen om de belan2 en te behartigen van het kosibaarste ji voortredelijkste wat zich op onzen aardbol bevindt iil het menschdom en daarom muet zij toonen dat z j zulks opeene gepaste maar tevens eerlijke en billijke wijze kcU Daaromdanken wij den heer P dat hij al die oude sn ovei bekenderedeneringen korten kiachtig m eennieuw gewaad heeft gestoken 700 dat het voor een ieiler verstaanbaar en begrijpelijkwas Maar nu iets anders Hoe goed ik al li t ireschreveiie ookvinde toch wenschte ik in het belang der zaak d it dieafgetrokkene beschouwingen over de junij verkieziug een ei ijenamen en tevens dat men er maar ridderlijk vooruit kwam hoe en wat men wilde Dan kon ieder oordeeien denken riiderzoeken net zoo ais hij zulks verkiest Iliennele bid K iknu niet dat er kandidaten gesteld moeten worden iloor m ddel van uw blad en het vervolgens regenen van artiktis we lvede al of niet geschiktheid van den Burgerlijke Stand GOUDA D U Uf n d s CU in lU iiica M e ir 1 t 3il GtBORF 12 Mei Tecndert oud r E van Gent il B Cornells Johanne = ouder C Ackttk en t Rilii w J ihir P Happel en A C van A sten Icouirl oudir I lil Omptfofn is Mei A Tmioo 2 u it V