Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1864

tH 4 Zondag 22 Mei GOUDSCHE COURA Uitgave van A BRINKMAN Zange Tiendeiceg D n 61 Prijs van iirt gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eeiie hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVER a 462 jo per kan 59 cents Jenever i soort Moutnijn ïi 4fi2 ju per kan 57 Vs cents inl BRAXDEWIJX 462 o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigiieid GouD 18 Mei ISli BL E en BUfTENLlNDSCUE BOEKHANDEL A BRINKMAN Lange Tiendeweg Wijk D n 61 te GOUDA Rfcommandecrt zich tot het leveren van alle Binnen en BuitenlandSChe BOEKEN TIJDSCnRJFTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle Cüuraulcn levert bin ïen den kortst mogelijken tijd alle Kantoor Boek en Steendrukwerk tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best Hollandsch en Velin SclrrijT fe F ostpapier en En veloppes Heeft wed r ontvangen eene partij extra best onbreekbaar Papillottenpapier pr js per riem van 24Ü vel ƒ 1 Monsters GRATIS te bekomen ADVERTEiVTIE V Bevallen van een Zoon N WELTER tan DER A OLF Goi PA 14MeilS64 Voor de vele benijzen van deelneming gedurende de ziekte eu bij het overlijden van onze geliefde oudste Dochter betuigen wij onzen ivelgemeenden dank K J KOPPEN OL 01 DA L M KOPl EXOL 17 ïei 18C4 VAN DER Kaa H F Gorissen FIEPJNGSÏEA VT F 78 heeft de eer zijnen begunstigers te berigten dat hij voornemens is zijnen danseurSUS gedurende de zomermaanden voort te zetten en zich verder aanbeveelt tot het geven vau bijzondere lessen aan de hni cn LOODGIETER en LEIJDEKKER enz bengt aan zijne geëerde begunstigers en er pre sladgenootea dat hij verhuisd is aii de Tvrfijturlt naar de Gouwe Wijk II eu recommandeert zich bij UEd aan tot het leveren en repareren van Tingoederen XlLTATlirVDÊXr Taiidmeeittr dubbelde buurt GO UDA Zet KUNSTTANDEN in volgens het laatst uitg koaien s 3tema die de natuurlijke in ailes evenaren Hij neemt met de minste pijn alle T A X D E X en K I E Z E X uit en vcrrigt verder alles tot het vak behoorende 25r Staats Loterij Ten Kantore van den gck valificeerden KoUecteur J H van LEENT te GOl DA Zijn voor de 254 STAATSLOTERIJ waarvan de trekking op aanstaanden Maandag den 2 3 dezer maand een aanvang neemt gedeelten Van LOTEN Prijscourant te bekomen GouüA l Mei i 4 VO ORLOOPIG BERI GT De DIfiECTEUR der GASFABRIEK alhier maakt bekend dat hij hoopt Q e daags de prijsvermindering van het Gas tot op 15 ets per kub El te kunnen doen plaats vinden Dat de juiste tijd echter afhankelijk is van de de goedkeuring door de bevoegde autoriteit van het laatst genomen Eaadsbednit daarop betrekkelijk Dat hij echter voorziet dat zoodra die termijn éénmaal is vastgesteld er vele Ingezetenen tot het gebruik van Gas zullen overgaan en alsdan niet aan alle aanvragen tot het maken van aanleg even spoedig zal kunnen worden voldaan Reden waarom hij hen die daartoe geregen mogten zijn in hun belang uitnoodigt zich nu reeds bij de Directie aautemelden tot het doen opnemen der kosten of het doen daarstellen van den aanleg ten einds lat3r geen oponthoud daarin te moeten ondervinden H F ROLL DlBEf TEUK WALüWOLL WAAREX FABRIK VON H SCHMIDT C Remda Thuringerwoud HOOFD DEPOT voorXEDEEL lND EN BELGIË BI J C HAM Utrecht Geen zcKcrder liciizamer en goedkooper middel ter t enezing van de meest inge ïortelde RIir M Tir lv i n i iiilt Ii llo ttiU Kies T niJ of Monripijn bestaat er d iü de krachtig crkeiide SCHMIDTSCÏÏE WaldwOl artikelen die tevens het voordeel lieuben iii zeer gemakkelijk aangewend te kunnen worden en niet de geringste schadelijke uitucrking kunnen te v eeg brengen men leze hierover de Brochuren die gnti vprknji baar zijn Lijders die een enkel pakje Waldwolwatten a 23 Cts en flescl je DENXEX OLIE a 33 ris gebruikt hadden betuigden geheel hersteld te zijii van deonverdraairlijkste Rhumatisclio pijnen men zorge slechts zich van de echte te bedienen kenbaar aan de oui Ligen waarop bovenstaand vignet staat en alleenlijk te GOVDA verkrijgbaar bij Mej de Wed BOS MAX verder teOiidenater A BuijS Harmeien W G Kurvers Woerden C G L Rmten Rotterdam Wed P de Koster Eu Prijzen de Effecten AMSTERDA M Dingsdag 17 Mei j Hoogste I koers G3 Gebleven koers 62 V Laagste koers 75V4 98 Vi6 9SV4 146V 146V 45 96V8 99 8 74V4 84 189V2 59V4 30 7978 64 8 102 473 96V4 84V4 833 190 59V2 30V 6 80 65V8 84 833 1893 59Vw 30 79V8 pCt Xed w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3V2 Handelra op resc België Roths 2V2 Spanje obl 2V Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S28 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d G serie 5 d bijH 18604Vo Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 213 21V8 59 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 603 58V4 43V8 d d 6 59V4 43V4 d 1882 6 Mexico 1851 5 43V4 Ter Boekdrukkerij van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is fi franco p post 2 25 De inzending der Advertentitn kan geschieden tot des morgensten 11 ure Overzigt GOUDA ai Mei De gunstige vermoedens die men ten aanzien der conferentie door het spoedig tot stand brengen der wapenschorsing welligt mogt opgevat hebben moeten wel terug deinzen voor de hopelooze uitzigten op eene duurzame schikking eu men zal zeer tevreden mogen zijn als de eerstvolgende zitting der conferentie 28 mei het besluit neemt ter verlenging der wapenschorsing Aan de afdoening der geschillen valt niet te denken zoolang de eischen zoo ver uit elkander loopen Te Kopenhagen is Een weinig ingenomen met de opheffing der blokkade e L eenige ministers zijn uit misnoegen daarover afgetreden Voor Denemarken is de zaak der hertogdommen eene levenskwestie en men beweert daarom ook dat het nimmer in de afscheiding zal berusten Aan de andere zijde blijkt bet dat Pruisen terstond geweigerd heeft te onderhandelen op den voet van het tractaat van 1852 en niet gezind is met geringe vergoeding van wezentlijke voordeelen af te zien Pruisen heeft reed 30 millioen aan deze onderneming gespild waarvoor de vertegenwoordiging geen penning heeft toegestaan de ministers nemen gelijk zij vroeger dreigden het geld waar zij het vindeij De veroverde gewesten weten er van te spreken en zelfs nu gedurende de wapenschorsing klaagt men over afpersingen en plimderingen Oostenrijk heeft andere belangen het houdt zich bijna onwillig aan Pruisen maar het gevoelt dat het in eene niet zeer verwijderde toekomst groote behoefte kan hebben om door Pruisen geholpen te worden in het behoud zijner staten Engeland alleen zoekt opregt den vrede maar de kans vermindert door de dubbelzinnige houding der mogendheden Slechts de heerschzuchtige bedoelingen van Pruisen vertoonei zich het duidelijkste de hertogdommen worden overstroomd door geschriften die het volk tegen Denemarken opzetten ei het heil der pruisische heerschappij voorspiegelen Buslani schijnt bedaard toe te zien maar er komen documenten aai iet licht die bewijzen dat het Pruisen in het geheim tot geweld aanmoedigde toen het opentlijk van vrede en bemiddeling sprak Liok Frankrijk houdt zich rustig en onverschil i maar zijn tijd zal komen om mede te spreken Daar houd men van volksstemmingen die kunnen Pruisen en Oostenrijk nis goedkeuren of keizer en koning mogten in gevaar komei door de meerderheid hunner onderdanen met groot verW weggezonden te worden Zelfs in de hertogdommen zou ii dat geval de nu ter zijde geschoven Augustenburg weder o den voorgrond komen Dezer dagen is hij nog te Altona irgehaald en als souvereiu begroet Het is bijna te vreezei dat Denemarken het slagtoffer zal blijven van het geweld ci dat de algemeene sympathie voor zijne zaak niet meer helpe zal dan al het geschreeuw der tallooze polenvrienden ds ongelukkig volk gebaat heeft In de Donauvorstendommeu doet vorst Couza een beroo op het volk de arietocratisohe vertegenwoordigers zijn wef I De prijs der Advertentinn an ée n tot ze I regels met inbegrip an het egel ia 60 Cert voar eiken regel daarboten 10 Cent Bui engowoue letters s orden berekend naar plaa aruimte gezonden toen zij weigerden eene vrijzinnige kieswet in oehaudeling te nemen het volk steunt den vorst De zitting der fransche wetgevende vergadering is verlengd maar de debatten boezemen geringe belangstelling in daar zij te veel ontaarden in hatelijke twisten De weinig talrijke oppositie kent de waarde niet eener kalme onbuigbare waardigheid maar put zich uit in onverstandige drift De Fransohen hebben nog veel te leeren eer zy weten hoe zedelijke kracht het geweld bedwingt Het is een tijdperk vau groote onz kerheiJ waarin Europa verkeert en hoezeer de tegenwoordige verwikkelingen geen oplossmg bieden ook aan het scherpzinnigst doorzigt mag men niet toegeven aan te groote bekommering Alle berekening faalt onvoorziene omstandigheden besusseu en bieden dikwerf gunstiger uitkomst dan wij konden vermoeden 6uttenlan Londen 18 Mei De conferenlie heeft hare zitting verdaagd tot den 2S dezer De pruisische en oosienrijksehe gevolmagtigden hebben geweigerd het tractaat van Londen tot grondslag der onderhandelingen aan te nemen In eenige daw bladen werd reeds voor eeuigen tijd gesproken van eene geheime correspondentie die in de laatsie viermaanden heeft plaats gehad tusschen Rusland Oostenrijk enPraisen betreffende de deensche k e tie Er yijn uu bier dienaangaande nieuwe en belangrijke feiten aan het hcht gekomec die in onze diplomatieke en staatkundige kringen zeer veelsensatie teweegbrengen Men heeft namelijk bet bejtian ontdektvan verschillende documenten die het bewijs aan de hand geven dat Rusland in het duitsch deensche geschil eene zeer dubbelzinnige rol heeft gespeeld en dat het kabinet van Petereburg terwijl het voorgaf de iutegrileit van de deeusche monarchiete willen handhaven de dujtsche mogendheden in het geheimaanmoedigde tot voortzetting iiarer plannen Parijs 17 Mei Men nil hier eten dat de conferentie geen kans ziende om het eens te worden op de groudsla cu der traetaten van 1851 52 besloten heeft ze als vervallen ie beschouwen Bevestigt zich dit berigt dan heeft de franscke politiek in de conferentie gezegevierd en zal Frankrijks vertegenwoordiger alsnu het algemeen stemregt hebben te verdedigen als middel om de bedoelde traetaten te vervangen Volgens berigten uit Tunis zag men daar ieder oogenblik het losbarsten van een opstand te gemoet De franscheconsul bevreesd dat de Europeanen daarvan de slagtotferszouden kunnen worden hetgeen de aanwezigheid van het franscheskader niet geheel zou kunnen beletten heeft er op aangedrongen dat eene brigade infanterie van Algerie naar Tuniszou worden gezonden Het is evenwel niet waarschijnlijk datmen Algerie op dezen oogenblik van troepen zou kunnen ontblooten daar de opstand aldaar nog alles beiialve onderdrukt is Het wetgevend ligchaam heeft met de meerderheid vaneene stem namelijk met 112 tegen 1 3 stemmen in zijne zittingvan 16 dezer in beginsel tot de rehabilitatie van den ongelukkigen Lesurques en dat wel niettegenstaande den wederstandder regering besloten Thans moet nog het cijfer der terug tegeven gelden worden bepaald dat door de vooi stellers van hetamendement op ruim 54 000 frs buiten de iutressen sedert 1796 is gesteld £ erlljn I9 Mei In eene depêche van von Bismarck aan Bernstoff verklaart de pruisische regering zich geheel ontslagen van al de verpligtingen die uit het tractaat van Londen van 1852 kunnen worden afgeleid eu dat zij geregtigd is iedere andere combinatie geheel onafhankelijk va dit tractaai te bediscussiëren Dat eene oplossing van een kwes