Goudsche Courant, zondag 22 mei 1864

tie Tan europeesch belang gemeenschappelijk met de orerige groote mogendliedea b proefd wordt volgi uit den aard der stiatkundige bel ekkingen en het is allien deze verhouding welke de regering in de laatste zinsnede der verklaring van Si Tan erktude Aüeen een gemeenschappelijk opzoeken van en beraad gen over de middelen om tot eene oplossing te ger iken kan het doel der conferentie ijn iisteren is hier onder het voorzitterschap van den heer V d Ileydt eeue commissie bijeengekomen tot vestiging van ee ie m iaisehappij op aandeelen vour het graveu van een sleeswijk holsteinseh kana il tot verbinding van de Noordzee met de Oostzee Het aanbod van de staatsregering om de voorbereidende werkzaamheden op staatskosten uit te voeren lerd met dankzegging aangenomen De geh regeringsraad Leutze is d iarraede belast 11e Voss Ztg behelst het volgende ingezonden artikel Naar aanleiding van het gedrag der Engelschen ten opzigte van l uitschlaud verklaren onderscheidene handeldrijvendeii alhier dat zij gL jne engelsche goederen van welken aard ook meer züllen koopen of verbniiken en nocdigen zij hiermede alle duitsehc medeburgers uit om tot dit besluit toe te treden Frankfort is Jlei Volg ns een telegram in de Wiener Postz g wordt in de pruisis u oostenrijksche voorstej en die in de gisteren gehouden zitting der conferentie te Londen overgelegd zijn voorgesteld de volkomen autonomie der hertog dommen met de persoLele unie onder materiele guarantiun houdende handhaving van het bondsstandpunt in de opvolgiugskwestie weshalve de heer von Beust met die voorstellen instemde Tliialand heeft zich niet teruggetrokken Dresden 19 Mei Volgens authentiek berigt heeft de gevolmagtigde van den bond zich tegen iedere verbinding der hertogdommen met Denemarken verklaard terwijl de personele unie door de Denen werd verworpen Stuttgart H iJei Heden verscheen het laatste bulletin het lui it als volgt Hoewel inden toestand des koning geen bepaalde vooruitgang ten goede is waargenomen bevond Z il zich toch in de laatste S dagen naar omstandigheden redelijk en is het te hopen dat het warme weder van een gunstigeu invloed zal zijn Het geven van buUetii s wordt hiermede gestaakt ömnenlauö CrOUda 21 Mei Wij zijn in staat te kunnen mededeelen dat gisteren een adres aan den koning is verzonden door 179 der gegoedste inwoners dezer stad met verzoek aan Z M om als burgemeester dezer gemeente te benoemen den heer m A A van Bergen IJzeudoorn en vernemen wij dat nog een dergelijk stuk circuleert met hetzelfde doel De eerste kamer der staten generaal is tot hervatting vanhare werkzaamheden opgeroepen legen donderdag 2 Junij a s Door het bestuur der posterijen is een nieuw model van postzegels Vastgesteld waarvan reeds enkele in omloop ziju Dezenieuwe postzegels zijn even als de tegenwoordige van 5 10 en 15 cents Zïj dragen de beeldteuis van den koning naar eene nieuweafbeelding het opschrift postzegel komt daarop zeer duidelijkvoor Verder zijn op de vellen in d lengteen breedte zoo vele doorboorde randen aangebragt als er noodig zijn om elk zegel zonderschaar te scheiden even als zulks in Engeland Frankrijk enz reeds plaats vindt Papier en bewerking getuigen van doelmatige verbetering terwijl de doorboorde randen voor denverbruiker tot groot gemak zijn Arbiters hebben uitspraak gedaan in de zaak der komraissie van het feest in de teekenakademie tegen de haagscheassurautiekompagnie de assuradeurs zijn veroordeeld tot betaling van ƒ 16 181 90 zijnde de gevorderde schadevergoeding Keeds worden hier en daar kandidaten genoemd die bijde aanstaande verkiezingen in aanmerking zouden komen Zoovernemen wij dat iu Leyden tot kandidaat zal worden gesteldde heer dr P Bleeker gepensioneerd kolonel oud ehef van de geneeskundige dienst ia Indie staatsraad in buitengewonedienst In Deventer wordt als kandidaat genoemd de heermr H J A Eaedt van Oldenbarnevelt In Hoorn zal naarverzekerd wordt van vrijzinnige zijde met kracht ondersteund worden de candidatuur van het oud lid der kamer mr A S Tau K crop terwijl in Haarlem zeer in aanmerking komt deheer rar Fock burgemeester van Haarlem Ock de oppositie werkt in sommige districten reeds voor hare 1andidaten Zoo zal zij in Goriuchem kandidaat stellen den heer Schilfer van Bleiswijk terwijl in Haarlem de candidatuur van baron van Hall weder zal beproefd worden Overzigt van de opbrergst der middelen hoofdsom enopcenten over de vier eerste maanden van 1864 directe belastingen 164 242 f 8 in en uitgaande regten l 476 017 21 actijnaen 6 522 580 641 2 gouden en zilveren werken ƒ 8 5 892 381 2 indirecte beiastingea 4 803 779 95 dommeD ƒ 442 763 301 2 posterijen ƒ 757 764 83 staatsloterij ƒ 137 139 jagt en visscherij ƒ 443 53 loodsgelden ƒ 184 3 4 211 2 Totaal ƒ 21 575 017 72 tegen ƒ 20 234 920 9 over hetzelfde tijdvak iu 1863 De ramin wa3 U 02S4 28 S Gravenhage 18 Mei in de zitting der tweede kamer van heden zijn al de onderwerpen welke in staat van v ijzen waren afgehandeld en is de kamer uiteengegaan Mea herinnert zich evenwel iiet gezegde van deu minister van binnenl zaken toen er n eene vorige zitting twijfel geopperd Werd of de kamer niet nog tot werkzaamheid kon worden opgeroepen hij verklaarde dat zoo dit noodig bleek te zijn en er nog het eeu of ander was dat kans op afdoening had hij niet zou aarzeleu deu voorzitter der kamer te verzoeken de leden op te roepen De heden aangenomen wetten waren de volgende 1 onteigening van perceeleu ten behoeve van deu spoorweg van Zwolle naar Jleppel in de rigting van Staphorst 2 verkoop van rijksgebouwen aan de uederlandsche bank te Amsterdain 3 Onteigening van perceelea ten behoeve van den spoorweg van Alkmaar naar den IJdijk dat is in de rigting van de Zaanstreek naar Amsterdam eu niet over Haarlem met welks verbinding de hollandsche ijzeren spoorweg zich meer dan waarschijnlijk zal belasten Voorts heeft de minister in den loop der discussie eenige mededeelingen gedaan nopens h 3t vermoedelijk tijdstip van voltoüijing of e p oitat ie van oiidej scheijene spoorweglijnen waaruit blijkt dat met den meesten spoej de werken worden voltooid eu de aansluitingen gaande weg gereed koiien Gorinehem is Mei Iler sedert 11 vrijdag itisezette zomerweder heeft reeds eenen allergunstigstcu invloeJ op de landerijen te weeg gebragt AUerwege is reeds overvloedig gras in de weilanden voorhanden De prijzen van bet vee zijn daardoor dan ook nog altijd stijgende De gez iaide hcnuip komt krachlvol op en heeft het voor dat gewas begeerde weder heideren zonnesclrju met no jrJemvind Alie aardappelensoorten staan overheerlijk te vel Je De vroege vertooneu reeds den bloemknop Vooroude airJappelen besii e It men thuis van ƒ 2 ƒ 2 25 per mud Grasbjter ƒ 0 85 het ned pond Nieuw gewrongen hooikaas bedong ƒ 2ü de 50 ned ponden De in vollen bloei staande vruciiiljooraen zullen hoogstvermoedelijk bovenmatig met vruchten beladen worden aangezien de bloemen bijna allen zetten en betrekkelijk weinig of geene bloemen niet zetten of afvallen Ook schijnen de steenvruchten meer vrucht te zullen hebben dan velen bij de vele nachtvorsten wel gewacht hadden De aa nstaande Verki ezingen Het zijfi vooral de kiezers in de districten Gouda Zwolle Arnhem Amersfoort Assen Hoera Alkmaar Leyden Delft en Goriuchem die te oordeelen htbben over het karakter der tegenwoordige oppositie en over de wijze ivaarop deze werkzaam is Die kiezers mogen zich wel zeer ernstig afvragen of hunne afgevaardigden be uitw oorden aan de eischen die men flen volksvertegenwoordiger stellen mag en of de politiek door die aigevaardigdigdeii gevolgd strekken kan tot bevordering van het algemeen belang Voor de kiezers in de hoofdkiesdistricten Gouda en Zwolle zijn de aanstaande verkiezingen bovenal gewigtig omdat de afgevaardigden uit die districten nog iets meer beteekenen dan de overige aftredeiiden van gelijke kleur De heer de Brauw is de erkende aanvoerder der zoogenoemde conservatieve partij de heer Mijer het hoofd der koloniale reactie Aan de kiezers iu Gouda zouden wij wenscheu te vragen welk stelsel vertegenwoordigt uw afgevaardigde met amlere woorden welke zijn de beginselen van de partij aan welker hoofd de heer de Brauw staat Er is misschien niet e e n kiezer in genoemd district die deze beginselen weet te omschrijven de heer de Brauw zelf zou Jaartoe hoogst waarschijnlijk uiet in staat zijn Het eenige wat men van die beginselen weet is dat zij vierkant tegen de liberale beginselen overstaan althans men kan niet anders dan dit afleiden uit de omstandigheid dat de heer de Brauw zoo lang hij in de kamer zitting heeft gehad zich steeds heeft doen kennen door een geweldigen afkeer van de liberale beginselen steeds gesproken en gestemd heeft tegen alles wat van liberale zijde kwam Maar eeu afkeer te toonen van de liberale beginselen is niet genoeg om zijne eigen beginselen te doen kennen Men moet duidelijker aantoonen welke deze zijn door ze te onrechrijven in aard eu strekking De heer de Brauw is zoodanige omschrijving nog altijd schuldig gebleven Waarom Wij vermoeden omdat hij zich zelf niet ïegt rekenschap weet te gev n van wat hem dri aB wat hij wil W5 nemen nu aan dat het streven niet is om wanneer het gedaan kan wierden de grondwet op zijde te zetten Als die grondwet nog gemaakt moest worden dan zou de heer de Brauw stellig niet medewerken om haar zoo mild te maken als zij is menige bepaling die haar liberale herkomst bewijst zou zeer zeker hevige oppositie vinden bij den heer de Brauw Maar wij willen aanneaien dat nu zij er eenmaal is en vooral bij de wetenschap dat de natie zich eenparig ten krachtigste zou verzetten tegen elke poging om haar te vernietigen e heer de Brauw haar als ail accompli eerbiedigt Doch j jist dit schijnt ons toe de gro te moeijelijkheid op te leveren voor dm heer de Brauw om van zijne begiuseijn en van zijn drijvf i rekeuschap af te leggen want hij moet daarbij telkens stuiton op de grondwet die hij niet ve lieiigen wil Het eeuige wat van zijn politiek stelsel voor zooveel wij het uit zijne handelingen kunnen opmaken is te zeggen zou dit zijn hij wil om de grondwet heeu hij wil haren iiberalea geest zooveel mogelijk temperen bij il er aan doen wat hij kan om haar te verwringen tot een wet meer overeenkomende met de anti vrijzinnige denkbeelden hij wil het ligchaam van de grondwet behouden maar de ziel donden Maar zoo dat de strekking is van de staatkundige gedragslijn üie hij volgt de vraag blijft nog altijd over welke zijn de beginselen welke hem daarbij voor oogen staan Wat wij daar noemden is slechts een werk van afbreken en staatkun aige beginselen moeten ook een opbouwend karakter hebben De heer de lirauw heeft er misschien nooit aan gedacht dat de staatsman meer moet kuunen dan afbreken eu zoo hij er al aan gedacht heeft dan betwijfelen wij het of hij wel ooit een stelsel heeft gevormd naar hetuelk hij na afgebroken te heub n ook zou kunuen opbouwen Dd liberale rigtiug die in deu heer de Brauw een verklaard tegenstander vindt heeft t t het diatrict Gouda aanhangers genoeg om aan den vrij luui on kaudida it die daar mogt worden voorgesteld minstens evenveel kan op de overwinning te verzekeren als de heer de B auw op zijne hcrkieziug heeft Alles zal daarvan afhangen welke keuze de liberalen doen bij het stellen van een kandidaat Men is hier en daar in het doen van zoodanige keuze niet altijd even gelukkig en van daar dat dikwijls om redenen van niet poUtieken aard eene meerderheid zich vereenigt op een aftredend lul Wij raden de goudsche kiezers ernstig a in zich tijdig onderling te verstaan omtrent de candidatuur die zij tegenover den heer de Brauw willen stellen Moeijelijk kan het niet zijn eeu bekwaam eu vrijzinnig man te vinden die in het district bekend is He verdient opmerking dat terwijl hei district Gouda nair de tweede kamer twee anti liberalen buiten het district wonende li eft afgevaardigd een Gouwenaar in de eerste kamer zitting heeft die onder de weinige vrijzinnige pairs die wij bezitten geteld mag worden Wij bedoelen deu heer Viruly vau wieus veelomvattende kennis en bekwaamheid zeker meer nut te trekken ware wanneer hij zitting had in de tweede kamer Kamper Cour Gcmeni de Berigtcn De Denen kla en dat de Pruisen gedurende de Mapensehoisiug voortgaan met afpersingen en plundeviiigeu In Hoi ga je is uilu met ie vreden met de aangeboden coneesiien Men beweeit oat Rusland eene zeer dubbelzinnige rol gespeeld heelt iu de detiisehe kwestie Prina apoleon gaat eerstdaags op reis uaar Seiit gal Üp de buUeuji iaats aa Rothschild te Ferrièrcs is door brand eene èebade aaugcrigt van 4Ü000Ü frs Tc Napels zijn 70 personen oud oÜieieren en voorname ingezetenen ombourbousehe woeïingea gearresteerd De ambtenaren an het eng ministerie van oorlog passereu bun tijd met grof te spelen Twee belhamelsïijn weg gejaagi De weinig talrijke fransche oppositie begint zich geweldig te roeren Twee houdt d Aapoiitaneu die den kerkehjkeu st tatwilden binnendringen zijn gevangen genomen Tc Brussel wil men etnkanaal graven naar de Schelde De engelsche bladen voeren een oorlogzQchtigeu toon tegen Duitschland De OosteurijkerswiUen de coufereDiienaar Brussel verleggen om den vijandigeu zin der Engelschen Deconrector Ohuesorge Ie Anclam is ontslagen omdat bij de kiezers aanraaddeliberale candidateu te benoemen De heeren ieele Brothers in California liebben aangenomen een kaas te maken die 35000 pond zal wegen Rüeland wil in geen geval toegeven dat de bevolking der deensche bert dommen op eeuigeiiei wijze geraadpleegd worde over haar toekomstiglot Garibaldi is weder lijdende aau ï ijne wonde ten gevolge zijner engelsche vermoeiienissen Meijerbeer kat elf miUioeu frs ua Op denspoorweg van Namen naar Dmant is 17 dezer de trein uit het spoor geraakt en Kijn ier rijtuigen iu de Maas gestort twee dames zijn omgekonim seven personen gekwetst Met paschen waren te Jeruzalem tien duizend pelgrims die tegen gewoonte niet onderling getwjst hebben DeFranschen hebben besloten tot eene maritime espeditie tegen Moutteuleo De engelsche bank heeft 19 JIci het disconto verlaagd op S pCt T e vaste Irug over den Rijn bij Keulen heeft meer dan vijf millioen gulden gekost Geheime inslruclien voor dea zweedseheu gezant op de conferentie zijn iu Duitsehlaud geojjend Te Hengelo Gelderland ziju iu de kom der gemeente uegeu buizen afgebrand In Engeland beeft meu reeds last van oote warmte De deensche oorlog heeft reeds 30 millioen Ihaler aan Prilisei gekost eu toeh is er geen cent voor toegestaan In de nabij fleid Tan Grenada i ene k Tii ïfebriek ia de lucht gesprongen De ftftiifcAè ltóDk heeft het acoiita verlaagd op 7 pCt Te Brussel be weert meu dat het libcialc miuisttTie Rogier aau het bewiud bbjft De Pruisen werpen lu stnjd met de w apeatchorsin batterijen op tvgen Friednchsort De itanaansche senaat heeft het tractaat me Heigie tot afkoop vuu dea scheldetol bekrachtigd Tc Parijs petitiofteert men tegen de dood i rdf ïe Londen zijn ougTmiti e berigteu uit ludie jutvangen Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vnjdag 20 Mti Bij de opening der vergadering ijju afwezig de bh Vfesterbaan Rcutinger tn i rooglee r De twee ecritgenuLuiden komen laUr binueu De burgemeester geeft kennis dat geene bidtukiLg is gemaal t tegen de benoeming van den heer Luijten tot raadslid on ju oot t uc dt bf s oteü den benoemde tot het aüeg en dei voorct i a t u CL Jt ii i te liittn Z£d zijnde biüneugL li d door dun = c Tci iii daartot door d n 1 ge meebter aaogewczi p Ictr in baiideu de iLiïi ittt r = e enltu fif J Jt door den burgemeester icegesproken bejut uüidt die luispraak eu i LtiuT zittmg Di notu en vau het op 13 3eii r vcrh i K Lle nordtr djarna 1 Op eeu strekkeutl Oiii te orden o U tag ii op o d van ttue h m hfurt zullende val u buiteulau isclit l Vi iAUfJ wurdt uad t d ii ner het uoodzakflijke had auugetoonJ o a jj jedig te oorz L i i t vau keurmeeattjr dit alzoo zal opsiU aUen goudgtvoudi r deu hr V i ü ll primo juiij e k etixol üiil K te ltIc uu Den heer Y dü JiovfUi wordt op zi verzoek ca op guri= i advies van deu gemeente huuumei 5 ti afgestaan u gedri ji b j zijn in adubouw zynie hui groot een ierkL t 1 t bttulmg au ecu guldtu De raadscommiïöJe btlast met htt ondLrzoek dti in de d t n t doeudu aehuLtuij over lbJ3 brengt bij monde a k van Gennep rapport uit Zij vermeldt op die rekening te hebben aaagetr vier posrr n door haar opgci oemd die ha r tui =t b juen tod i bliiig tt eu weshalve jp hyar 0ürc Ll wordt be lotcu t ji ditt tmd de rc in deu schutter raad terug te zendt ii üortgezet wordt dt behai dijUng der ero d p C bou en el e iu de Met of zoodi r wij ig Lgc uordv U Je art ir i j i1l i v aarna tlu kdti vtrpligt eb te De hurgemecaiLr daa iu toe temmLiidc gt r v Miis iu deze jiidennggeen gi volg te kuinien geven aan het rttU Ui t van het f v i bLtrelTenJe de verlenging aii htt euMlract d i v rl ehtiijg htt Cuuec pt er vau volgens een lOOig it n schr uog ciet iti v t gadeniig au het bv tuur der m utschappij an Lttuwe g erdc j asvt rliehtiiig is gebiagt en alzoo nitt i kuiin n Vvordcu med d of dat bestuur zieh met dt n inhijud an het i jii i p Tot af eu overschrijving van een po=t op de begrootiug voor 1 03 wo dt btsloten Overgaande tot de beuoemitig van een commissaris o tr het stoombooten eer ordt daartoe aangesteld van Reedt Dortlaud met tien stemmen Tv fce stemmen vielen te beuit aau Dan g een a iu i rbcek eu ecu stembriefje was ouiugevuld Daarna gaat de vergadcriug over tot etat zitti ig mft getlt len deuren Marktberigten GrOada lO Mei T irwe PooUehi 34 iO iseJ f 310 en zeeuwsche per mud U a ƒ lt 50 U jir r KuiiLui sbf riCcr ü aO a G 75 Dantzijr O jO ü ƒ 6 7 3 Xs r tu iie i ü ü Ó U Gerst ƒ 4 IJ0 i ƒ 5 50 ILivcr y 75 u K7o lil niuve erwten 7 u ƒ 7 50 Bof k eit l iMïièL he ƒ IVüj t lyö N BiMbant=ohe ƒ 210 f IW Be veemarkt met grooten iianv or de lur ilel iel l v en diger vette sehapeu vlujr ma rere v irLens me grouien a uii jeitot lagere prijzen bijua aiieu vetkuchi Grasboler ƒ i ÖO ü ƒ 1 06 V eiboLer ƒ 0 7Ö u OSO A li gevoerd 25 partijen kaas ƒ 20 k 1 50 D6lft 19 M Aanvoer en haiidel ter orr iaiiiatirk be e gering de stemrniug ïiiet slapper haver komt v e rui nutr voor bet aangebragte raeerendeeb van de ulJt r Tar ey J a ƒ 9 20 Kogge G a ƒ 6 40 AVintergerst 5 hij 0 i Zumergerat ƒ 5 20 k ƒ ö t O Korte haver 4 U a ƒ 4 Lange haver ƒ 3 50 a ƒ 4 Duivebooneu h I tiardebuu eu Ö Groene erwten ƒ 7 a ƒ 8 AVitte erui n ƒ 7 a 7 in Aau stads waag gewogen van 12 i t Mei 2 lOoö sen 136 J6 boter te zamen 22700 u Grasbtjjer ƒ 4S ïi ƒ J4bet vierde ƒ 1 20 a ƒ 1 35 per ii ScbeibuUr y U u 47het vierde ƒ 1 10 a ƒ l lTVs P i Ter markt 410 mud aurdappe en ƒ l JO a 2 30 DordTQCllt 19 Mei Tarwe bij onver a derueu pri = ir i p Puike witte Z larue ƒ 8 70 ït ƒ b bO mindere J 5 a ƒ = 0 Mooije nieuwe ƒ 8 90 a ƒ 9 20 mindere 7 0 i ƒ s 70 Blaajwe ƒ 7 90 a b Zomertarwe niet aan de markt KoL C e slap Viaamsc e ƒ 6 10a G 20 Zeeuw 5 70 u 5 90 overm ƒ 5 50 a o GO Ger t UMutfr akm ƒ 4 20 u ƒ 5 30 e tort ƒ 5 70 Zomerzakm ƒ 5 a ö GO gestort ƒ 5 U Spelt i O a ƒ 3 20 Haver inl voed ƒ 3 ƒ 3 G0 d dikke ƒ 3 GÜ a ƒ 4 40 Paardebooiien ƒ 5 10 i ƒ 5 70 Buivebronen ƒ G 50 l ƒ 7 80 Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 10 50 Blaanwe erwien ƒ 6 90 Mestingsoorien ƒ G 50 ii ƒ G ün Boekweit Peel ƒ 220 u 225 holst ƒ 225 jar fransche ƒ 195