Goudsche Courant, zondag 22 mei 1864

GOUDSCHE coimAHrT Nieuws en nj voor Gouda en Middelburg is Mei Tarwe zonder v aag vrij goede n Z ƒ 8 25 a ƒ 8 50 Puike c walch ƒ 8 50 ƒ 8 80 Kogge J6 a ƒ 6 25 Puike wiutergers ƒ 5 50 d zomer ƒ 5 2 5 Haver zouder vraag Walch bruine bconen ƒ 10 50 Erwten ƒ 7 Deventer 20 Mei Tam e ƒ 8 5 o a ƒ 9 25 Eo ge ƒ 0 40 a 6 80 Boekiveit ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 50 a ƒ 4 Boter pr 20 n 1 s ƒ 17 75 a ƒ 19 75 2 s ƒ 15 50 a ƒ 16 50 Zwolle 20 Mei Middelprijzen Tarwe n ƒ 8 75 Kogge ƒ 6 45 Boekweit ƒ 6 55 Gerst ƒ 6 70 Aardapp ƒ 1 70 Boter pr n ƒ 1 20 n S ƒ 20 Groningen 20 Mei Tams en Eogge onveranderd Boekweitt lö c haver 10 o Gerst 10 a 15 c hooger Londen 16 Mei Granen lal tarwe 1 a 2 lager en vr circa 1 gerst 6 d gedaald zoo ook haver Aanvoer van 9 14 Mei 1019 qr inl en 9651 qr vr tarwe 309 qr inl en 4592 qr vr gersl en 1894 qr inl en 31715 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden uugeboden 4670 runderen 192 kalveren 25520 schapen en 530 varkens Prijzen onveranderd 17 Mei Boter Friesche 100 Kamper en Zwolle 92 a 93 Kaas Edam gras 56 a 0 en hooi 42 è 46 Gouda gras 52 a 54 en hooi 42 a 44 18 Mei Granen Eng Terwe 1 a 2 lager vr is dalende stemming gerst en haver üriattw Aanvoer van 14 17 Mei 210 qr inl en 210 qr vr tarwe i080 qr vr gerst en 3910 qr inl en 3610 qr vr haver 19 Mei Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1170 runderen 485 kalveren 8690 schapen en 220 varkens Voor beste varkens werd 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA GhBOEES 18 Me Elizabeth ouders A Verschut en H M S hep Jacobus ouders J Boelhouwer en J A van Mensch OvtBLLDts 13 Mei W van Loou 78 j 16 A ïerdonk 47 j 17 J van L oa 2 j V van Tok 68 j J M van Velsea 47 j 18 P van Rijk 3 j 8 m J C Kellerman 9 j 11 m M Clemens wed G Kleck 62 j J de Pater Sm 19 A anRoon 8 m H J klopper 11 m D D Verzaal 4 j 6 m GtHUWD 18 Me A bliedrtcht en P Hardeubol C Kieuwveld en S A Everliug M Schriek en W S de Beun P G den Broeder en M 1864 Donderdag 2ö Mei I 995 Adverlentielilad Onislreken ADVEHTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D a 61 P DEN UIJL É gjg van Gouda 151 i J P v iN GALEN Ija MiDDELBUEG 18 Msi 1864 Heder overleed tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en verdere etrekkingen mijne hartelijk geliefde Echtgenoot CHKISTIXA ADRIANA PUTS in den ouderdom van 44 Jaren F H WEÜEMAN GorB v 19 Mei 1864 Onze lieveling KL AAS GERaEDUS werd ons heden tot onze diepe droefheid in den ouderdom van ruim 6 maanden ontnomen H PAXDEE C M PANDER geb Veiend Go uda 21 Mei 1864 Heden avond overleed alhier tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en kindskinderen de WelEilel ZeerGeleerde Heer Dr D WILLEMIEE oud rector der Laiijnsche School te Gocda in den ouderdom van ruim 81 jaar Utrecht F L B QUAEIN 19 Mei 1864 Wed D Willemieb Een e kennisgeving Op uitdrukkelijke begeerte van den overledene zullen er geerde uiterlijke teekenen van rouw gedragen norden De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij op heden zijnen Winkel in GRUTTERSWAREN op de lange Tiendew eg wijk D n 70 zal openen zich voornemende bij eene prompte en civiele bediening zijne geachte begnnsligers steeds de deugdzaamste waren te zullen leveren A BLONK De ondergeteekende heeft de eer hiermede bekend te maken dat zij haar Magazijn in GALANTERIïiN KRAMERIJEN PARFUMERIËi enz op de groote Markt wijk A n 54 naast de Sociëteit geopend heeft Door eene rjime keuze van de nieuwste artikelen billijke prijzen en zorgvuldige bediening zal zij trachten de tevredenheid barer bezoekers te verwerven M Palmen M M De onde geteekendc heeft de eer zijnen begunstigers te berigten dat hij voornemens is zijnen daHSCUrSUS gedurende de zomermaanden voort te zetten en zich voortdurend aanbeveelt tot het geven van PrivaatLessen aan huis of ten huize van den ondergeteekende H F GORISSEN Spieringsiraat F 78 j B oivivekim LOODGIETERenLEIJDEKECER enz bcrigt aan zijne geëerde begunstigers en verdere stadgenooteu dat hij verhuisd is van de Turfmarkf naar de Goutce Wijk C n 9 en recommandeert zich bij UEd aan tot het leveren en reparersn van Tingoederen Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Bijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan p contant Zuirer overgehaalde JENEVEE a46Vio q per kan 59 cents Jenever 2 ï soort Moutwijn a 462 per kan 57 Vs cents inl BKiNDEWIJN 46Vio per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte na ir evenredigheid GoiTOA 21 Kei 1864 Versch FACHNER SELTSERen SCHWALBACH ST AAL WATER vulling 1864 heele en halve kruiken bij partij en enkele kmik tot civiele prijzen te bekomen bij HESStTfe C Westhaven B n 174 Opeiibare Verkooping De Notaris M KIST te GOUDJ zal op JFoensdag 25 Mei 1864 des voormiddags ten e ure in het Lokaal van de Sociëteit Ons Genoegen in je Boelekade te Gocda publiek verkoopen Een HUIS en ERF aan de Farkenmarkt en Vogelenzang te Gocda wijk M no 127 Een HUIS en ER in de Vuihteeg te Goud wijk H r 129 en een TuiD met TuinhuiS aan de ie te Gouda wijk K n 128 Prijzen der Effecteo AMSTERDAM Vrijdag 20 Mei Laagste Hoogste uebleveo pCt koers koers koers Ned w sch 2Vs 627 8 63 2 Vlfl dito 3 753 8 dito 4 983 987 983 Amort Sijnd S s 91 Handelm op resc 147V 148 1477s België Eoths 21 3 Spanje obl 2V4 Portugal obl 3 467 8 47 4678 Eusl obl H 5 96 96V8 961 8 d 1828 29 5 ftSVs d 1840 4 71 d 5 serie 5 74V4 d 6 serie 5 84Vid 84V 84Vl d bijH 18604l 2 83V8 Volgef gpw 5 189V3 1893 1891 Oost Metall 5 5878 59 59 dito dito 21 3 29 Vw 2913 16 29 dCrenteAmst 5 77V8 77 A 773 d nat 1854 5 641 3 641S 18 643 Pruisen 1859 5 102 Italië 1861 5 6278 dito Amst 5 Griekenland 5 21V fi Ver Staten 5 58V8 68i3 je d 1871 5 d d 6 6O7 d 1882 6 58 Vl6 423 8 593 8 59Vis Mexico 1851 5 42V8 42V8 Ter Bwkdrakïerij van A 3RIN1CMAN Deze Courant ersrliijnt ties PonderÜags en Zoiidai In de Stad geschiedt de nit a e des avonds te KENNISGEVING De BUEGEMEESTEli van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden d it door den Heer Commissaris des Koniogs in de Provincie Zuid Holi ind op den 17 Mei ISfj zijn executoir verklaard een voljaars kohier en een kohier over het vierde kivartail voor de Belasting op i et PERSONEEL beiden betreffende Je dienst van 1863 64 l at voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt i zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen ec dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GtXBSA den 24 Mei 1864 De Bcbgemeester voornoemd IJZENDOOEN Moet de kandidaat Iict ministerie ondersteunen Het tegenwoordig ministerie huldigi het beginsel van den Tooruitgang De minister van binnenlandsche zaken is in Nederland de vader der echt vrijzinnige rigting een man in het buitenland te groot genoemd voor zulk een klein volk eene uitspraak maar al te zeer bevestigd door den nijd en de afgunst die hem onophoudelijk vervolgen Hem staan mannen ter ïijde die het vertrouwen des konings en de toejuiching des volks volkomen waardig zijn de minister van koloniën is een begaafd en uitstekend man die volkomen berekend schijnt om de groote Indische belangen op goeden voet te regelen de minister van financiën onderneemt met onbekrompen zin de hervorming van het verouderde belasting stelsel de gebiedend noodzakelijke afsehafBog der accijusen berokkent hem tallooze hatelijkheden hoe hij ook met bedaarde matiging de beste oplossing der moeijelijke taak beproeft In een woord het ministerie heeft te kampen met vooroordeel en onkunde met eene eigenbatige aristokratie en onhandelbare behoudsmannen Ondank en versmading is hun loon een verlichter nageslacht zal hun Dr T vereeren Het kan dan wel weinig de vraag zijn of de kiezers dj edele l edoelingen der vrijzinni u inisters erkennen moeten in het stellen van een kandidaat wiens rigting overeenstemt met de beginsel i der tegenwoordige bewindslieden Daardoor is m D geen partijman Partijzucht is blinde volgzaamheid ace delijken mensch onwaardig De vsrtegeuwoordiger moet handelen oaar innige overtuiging hij erkent geen gezag ook dat niet De jirijb d r Ad ertc ut U ii aii et i tot zfS regel iiitl mbeprip n Itt vi 1 is feÜ Leut voor olkcu reL d d t ir mcn 1 f lu B u I T e il g e w o 11 e 1 f 111 r orilen b reker d naar plaatriiiiiite van den besten vov rg iuger hg moe z lisi iiuli iju irjen onbevooroordeeld ikke en wegen eerhierl nog bewondering mogen heii bewegen toe te stem nen wa him str jdig schijnt met het volksbelang Hij moet zich zei ven rekeu cluip geven van zijne Hden en naar in igt en geuelen na Lutt£ p t h indelen Da i mede kan immer gepaard gaan achting er vertrouwen op bekwame en welgezinde bewindslieden Wat d or zulke mannen wordt voorgestelil verdient ernstig onderzoek en iiaauwgezette overwegins en waar men in meening ver spliilr vervalt men niet in hatelijken strijd maar in welu ilieiide discussie die tot weJerzydsche opheldering lei It het gebrekkige in het licht stelt en het beste doet ontdekken Vrijzinnige kiezers wenschen geeneu gi ilaehteloozen naprater geen blind aanbidder van een voortreffelijk miuisierie zij uillen ook geeneu bevooroorJeeldeii e i haiclijkcn legenstan icr maar een zelfstandig man die cht en vrijheid iief heeft en gaarne medewerkt tot de volt oijing onzer insteli i en tot de handhaving onzer vrijheid tot de bevestiging van s volks welzijn De tijd der verkiezing nadert het oogeublit is daar om eene bepaalde keuze te doen De vrijzinnige kiezers moeten zich onderling verstaan De moeijelijkheid oer keuze is wederom gebleken die zich aanbieden nillen wij niet en die wij wenseheii zouuen onttrekken zich uit hescheidcnhcid Het is meer dan waarschijnlijk dat de vr j innige kie ers ook uu weder een kandidaat stellen die in sommiire crcdeelten van het district minder bekend is dit zal gew j 3iutenlflnï Londen 2 Mei In antftoord op eene interpellatie is door den he r Layard aan het parlement medegedeeld t u eene dépêche v an deu heer v n Bismirck aan df heer ven Bernstorff blijkt dat naden Uden Mei reen belasting aan de ingezetenen van J dtland neril op geiegd dat iuilien zij opgeleH nerden het bedrag dair an z il orden g est jeerj ea dat eveneens voor alle gele erde levensmiddelen bet ding zal geschieden Uit New Tork wordt van der 12 mei berigt de generaals Grant en Lee hebben elkr jder Jen oden ei Cden deier