Goudsche Courant, donderdag 26 mei 1864

sing geleiffrd maar daardoor is niets beslist Lee is den 7den in goede orde afg rokken en werd toen vervolgd door Grant li ii Ssien eu Oden liad ieu er schermutselingen plaats Een derde veldilag had den lOdeo bij Sportsylvania plaats Het verlies der noordelijken wordt in het geheel op 40 000 man a i de oden gekwetsten eu vermisten gesehat De generaal loiigstreet is ook gewond Het resultaat van het laatste gevecht was evenmin beslissend De rusaisohe enuaiil idhier is ten behoeve van zijn eouvernement ids aau lager opseireden tegen eeni e Polen die inhet be it zijn v in nationale schiihllirieveu ten bedrage van £ 400 000 elke tijdens d ii opst md aan de fcliatkisf te W irschau zijn ontvreemd De l iss leggen den Polen diefstal telaste en de Polen beweren dat zij dit bedraii onder zich houden als oorlosrsschattini De kv estie zal hier als eene civielez ii k Morden behan leld en het zal belangrijk zijn te weten uitwelk Ui L pi nt de ei gelsihe wet de vijmdige houding tusschenIlusi i en V ülen z d be ehouwen In de nabijheid van Grimsbv heeft men een nieuw ijzerveld ontdekt dat naar men meent de verbazende hoeveelheidvan Oo OO 0 000 penden van dit metaal lal ople eren Parijs iO Mei In het wetgevend iiichanm is heden medegedeeld dit de regering in de volsende ziltiiis eene wet zal indienen t t wijziging van art 443 van het strafwetboek Het amendement van den heer Jules Favre betretfende de zaak Lesnrque is daarop met lUS tegen 47 stemmen verworpen De rio ering heeft met de heeren Botiet Simon en Trotter een contnct gesloten voor het lesreen vnn eener e ider7 ee sehen teleïr iaf van Frankrijk ni r Xoord Amcrika De kosten zijn geraamd op IS millioen frines en de lijn moet in drie jaren voltooid zijn De staat heeft een waarbors van rente van O milüoen tegen 4 pCt en eene jaarlijkache betaling van j4tj 00 fr op zicti genomen 22 Mei De Moniteur deelt berigten mede uit Algiers van den lfl I e tijdingen luidei L unstig De uitslag der expeditie van den kolonel Deügny he ft een goeden indruk gemaakt Men mag eehter idet ontveinzen dat op onderscheidene punten van het gebied oproerige beweginïen hebben plaats ïehad en dat de muzelmani en onderling in g heime verstandhomlinoverkeeren Het gedrag der tunisiaaiische opstandelingen toont de werking aan van godsdienstige genootschappen die ook hun invloed op Zooveel blijkt dan uu dat de opstand in Algerie niet slechts met dien in Tunis in verband staat maar dat de geheele beweging een godsdienstig karakter draagt en uit geloofsijver voortspruit die op nieuw is opgewerkt door de godsdienstige genootschappen Volgens bijzondere berigten uit Tunis in dato 13 dezerheeft de toestand des lamls geene verandei ing onderdaan enworden de opstandelingen door het voortduren van den staatTan zaken niet weinig in hunnen overmoed gesterkt Zij hebben dan ook reeds verschillende kleine dorpen geplunderd enzullen zoc ligtelijk niet van hun ultimatum afzien Verscheidene steden zijn door de bcwoiters uit vrees voer de opstandelingen geheel verlaten Natuurlijk wordt door een en andergroote schade aan den handel toegebragt Brussel 23 Mei De verkiezingen voor de provinciale raden zijn voor zoover de uitslag nu reeds bekend is over het algemeen zeer gunstig voor de liberale partij afgeloopen Hier ter stide zijn al de kandidaten der liberale vereeniging gekozen ïe Antwerpen echter hebben de kandidaten der meeting en der clericale vereeniging gezegevierd Berlijn 22 Mei De constitutionele vereenisina te Bonn heeft naar aanleiding van het adres Arnira Boytzenburg de kwestie der inlijving van Sleeswijk Holsteiii bij Pruisen aan een ïrrondig onderzoek onderworpen en zich bepaald tegen een dergelijk plan verklaard Prof Sybel toonde in e n uitgebreide met grooten bijval bekroonde voordragt het onuitvoerlijke daarvan aan 24 Mei Een telegrani uit Yeenen meldt Engeland enen Frankrijk hebben verklaringen aan onze regering doen toekomen dat zij het tractaat van 1 52 opgeven en toestemmenin de vereeniging van Hoistein net zuidelijk Sleeswijk omgescheiden te worden van Denemarken De personele unie derhertogdommen is absoluut verworpen Frankfort 21 Mei in rejeringskringen is men ten gevolge van particuliere mededeelingen uit Parijs tot de overtuiging gekomen dat het er v einig op aankomt wat het uit j gangspunt der onderhandelingen in de londensehe conferentie J3 daar alles toch eindelijk daarop moet uitloopen dat men de hertogdommen vrij over ïich zelven laat beschikken terwijt deze toch eenmaal onherroepelijk voor Denemarken verloren zijn Madrid 24 Mei Door eene commissie van den senaat is voorgesteld om het gouvernement te magtigeii tot eene onderhandeling met de bank strekkende om aile delicitten van de sclialk st te delgen Als middel daartoe wordt voorgesteld dat de b iiik tot een bedrag van 342 millioen fr aan hypothecaire schuldbrieven zal uitgeven rentende 6 pCt van af 1 januarij 1S64 ötnnenlönö Gouda 24 Mei Zoodra was niet zondag morgen het berigt overgekomen dat den burgemeester op zijn verzoek eervol ontslag verleend en in zijne plaats benoemd was m A A van Bergen IJzendoorn of het uitsteken der vlaggeu gaf blijk vau de algemeene ingenomenheid met s kouiugs bescliikkinu In den avond van deuzelfden dag werden serenades met fakkellioht gebragt door de mu iek der stedel jke scliutterij en door die van den alhier garnizoen houdenden staf vau het 4 regiment infanterie zoowel aan den al tredeudeii heer bur elaeester N IJzendoorn als aan den iiieu v benoemden de tallooze menigte gaf bij deze gelegenheid ondubbelziunige blijken van opiegte blijd chap Slechts zeldzaam valt eene dergelijke benoeming zoo ongedeelde bijval te beurt hier is geen sprake van afgunst allen verheugen zich in s kouiugs keuze de vader kon geen beter opvolger vinden dan in ziju voortreffelijken zoon die bij allen ge udit en bemind is door uitstekende bekwaamheid vrijen verli hten zin strikte oupartij hglieid en bezadigde matiging Mogt het deu aitredeudeu burgemeester gebeuren gedurende zijn veertienjarig bestuur veel goeds en belangrijken vooruitgang onder zijne leiding en medewerking te zieu tot stand komen eu de aluemeene achting eu tücgejugeuheid der ingezeteuen te verwerven de benoeuiiiig van ziju zoou is hem de schitterendste kroon op ziju werk Juicliuid wordt die benoeming door de grheele bevolking begroet hier zwijgen iinjver eu ver chil van in iirteii want allen kennen de onpartijdigheid en de gematigdheid v m deu jeugdigen krachtvoUeu mau die tot de beh irtiging der ge meentebelangen geroepen wordt Van die gczindlieid getuigde reeds de zucht ter bevordering zijner benoeming maar weldra za er beter en waardiger gelegenheid geboden wordeu als de kiezers de plaats zuilen aauvullea in d u raad Hen de oudbnrgemeester door de benoeming van zijii zoon niet langer bekleeden kan M heeft benoemd tot luitenant bij de dd schutterijalhier den heer J W de Wiide eu bij het ö Ie regiment tot k ipilein van de derde klasse naar ouderdom van ran i den Isten luiteuantadjudaut IJ Iliethagen van het 4de regiment 25 Mei Morgen avoud zal de kiesverceniging de jrondwet eene vergadering houden tot het stellen van een kandidaatvoor de tweede kamer jisteren is eene raadszitting gehouden waarin de verorniug op het bouwen verder is behandeld en het besluit terverlenging van het gascontr ikt In n 226 zal het uitvoerigerverslag medegedeeld worden Xnar men verzekert zou de tweede kamer hoogst waarschijnlijk op het einde van Junij of in het begin van Julijaanst nog tot het afdo n van ecuige wetsoe werpen en anderewerkzaamheden twee of drie weken bijeenkomen In de N E Courant leest men Xaar wij vernemen komt de heer mr J B L Weniholt kantonregter te s Hage in verschillende gemeenten van het kiesdistrict Gouda in aanmerking voor het lidmaatschap der tweede kamer voor dat distriet In de gemeente Graauw Zeeland heeft dezer dagen tergelegenheid der ke mis eene erge vergissing met petroleumplaats gehad Eene kruik gedeeltelijk met dat vocht gevuld en die in eene tapperij op het buffet was gebragt tot aatwulling der lampen was door een der bcdienueu met bier vol getapt Aan twee bezoekers werd ieder een glas hiervan toegediend Onmiddelijk na daarvan gedronken te hebben gevoelden zij deondragelijkste pijnen in hunne ingewanden Een opgevolgd gebruik van melk had bij den een ie min of meer in beschonken toestand verkeerde een heilzaam braken ten gevolge bijden ander werkte dit uiets uit en diens toestand is zeer gevaarlijk Te Hellendoorn is woensdag avond 11 mevr vai jj de eigenares der honden die onlangs een jongentje zoo hebben gebeten dat het nog in hopeloozen toestand verkeert terwijl zij den sleutel in de deur stak op den drempel door een geweerschot getroffen Zij is gevaarlijk gewond geworden en den volgeuden dag overleden Van den dader neeft men geen enkel spoor kunnen ontdekken alleen is het zeker dat het schot op een korten afstand op haar is gelost De justitie doet onderzoek Men verneemt dat een van de belangrijkste der in de vergadering van heeren inspecteurs van het lager onderwijs behandelde punten de aansluiung en het verband betreft van het middelbaar met het lager onderwijs Dordrecllt 22 Mei Gisteren werd alhier in de Harmonie de twee en twinligste gewestelijke vergadering in ZuidHolland van het nederlandseh onderwijzersgeuootschap gehouden 7 afdeelinoen werden door afgevaardigden vertegenwoordigd Uit de verslagen bleek dat bestuur eu afdeelingen zooveel mogelijk het hunne toebragten om den bloei van het genootschap in ZuidHoUand te bevorderen Tot honorair Uil des genootschaps werd benoemd D J C van Deventer schoolopziener in het achtste district vaa Zuid Holland Tot afgevaardigde ter altremeene vergadering te Leeuwarden werd benoemd de heer Harrebomée onderwijzer te Gorincheni terwijl de heer Lalleman onderwij er te Moordrecht tot zijn plaatsvervanger werd verkozen Gaarne het tegenwoordio hoofdbestuur willende behouden is de afgevaardigde geoiagtigd om voor de wetsverandering te stemmen opdat iiet tegenwoordig hoofdbesttiur in tuuctie zoude kunnen blijven Een voorstel van den afgevaardigde uit Leyden betrekkelijk de spelling werd aangenomen en de afgevaardigde ter algemeene vergadering ontving d iarom den last een adres aan de regering uit te kken tot vaststelling eeuer eenparige spelling voor de openbare scholen gegrond op de regelen aangegeven door de vervaardigers vau het woordenboek der nederlandsche taal Tot sluiting der werkzaamheden hield de heer Lalleman een redevoering ten onderwerp hebbende Voortdurende oefening en ontwikkeling der zieKvermogens noodzakelijk voor dei mensch en christen in het als emeen en voor oude s eu onderwijzers in het hizonJer Nadat de afgevaardigde van de voorstemmende afdeeliug Delft den dauk der veruaileiing ii in bestuur en redenaar had gebragt sloot de vooivitter deze vergadering mtt den weiisch dat het genootschap meer eu uieer iu ZuidHollaiid in bloei mogt toenemen Eeij eenvoudige maaltijd iloor het bestuur aan de afgevaardiizden aui ebod cn gaf een aangename af isselinir aan de werkzaamheden van des morgens zoodat allen met aangename herinneringen de oude Merwestad zullen hebben verlaten De plaatselijke Accijnsen Eindelijk is er hoop dat wij van de plaatselijke accijnsen met hunne tolliuién en belemmeringen bevrijd zullen worden Het plan hetwelk de minister van financiën in de zitting der tweede kamer van 12 mei II heeft ontwikkeld heeft naar ons oordeel alle kans van slagen omdat daarbij alle plaatselijke aec jusen opgeheven de perceptiekosten voor de gemeentekassen bespaard en de ingezetenen aanmerkelijk ontlast worden Wel hadden wij liever gezien dat de sehalkist geene opofferinsren had gedaan maar wij ontveinzen ons niet dat zouder die opoiferiuiren het geweuschte doel de opheffing d r geraei nle aecijnsen zeker in langen tijd niet te bereiken ware gew est Het geroep der gemeentebesturen om tiulp van den staat was te groot en te algemeen om de hoop te kunnen voeden nu reeds het stelsel te zien zegevieren dat zij bij een veibcd van acciinsheffing alleen vo r zich zelven zouden moeten zorgen Indien wij buitendien bij den tegenwoordigeu stand onzer financiën drie millioen missen kunnen dan is het ophouden der heffing van ai de plaatselijke accijnsen die opolfering wel waard Vermindering van belasting is niet altijd verlies van inkomst De opheffing der gemaal belasting de vermitiderins van het tarief op den in uit en lioorvocr eu zooveel andere voorbeelden zijn daar om dit te bewijzen en bij dz zeer aanzienlijke vermeerdering der opbrengst onzer belastingen in het voorgaande en in de vier eerste maanden van dit jaar is het meer dan waarschijnlijk dat de leemte welke de voorgestelde vermindering vau de rijksbelasting op het personeel en de grondbelasting in de schatkist zal doen ontstaan spoedig aangevuld zal zijn Voor de ingezetenen en de gemeentebesturen sch jnt het plan zeer voordeelig Een volledig oordeel kan men er echter niet over uitspreken voor de beloofde uitvoerige statistieken bekend zuilen zijn Maar zooveel is zeker dat de ingezetenen ongeveer vier millioen aan belastingen minder zullen behoeven op te brengen en de gemeentebesturen alle hunne accijnsen zullen kunnen afschaffen zond r de gemeeutenareu zwaarder t belasten dan zij het thans zijn Het plan is zeer eenvoudig en door een ieder gemakkelijk te begrijpen De plaatselijke accijns op het gedistilleerd neemt het rijk over eu iieft dien voor de gemeenten met dat verschil dat d e accijns voor alle gemeenten tot een gelijk bedrag zal worden gehevei eu wel tot ƒ 15 Iu zeer vele gemeenten bedraagt bij ƒ 21 zoodat de ze allen minder zullen betalen Daarenboven vermindert het rijk bet hedra hetwelk het fsi de personele belasting trekt op de helft en doet afstand van de 21 opcenten welke het op de grondbelasting heft Oe gemeenten kiuiueu die heltt en die ojicenten voor zich heffen en al oo hare accijnsen al ai al scliatfen zonder d larvoor één cent meer belastiuï op de ingezetenen te leggen Het rijk zal daardoor ƒ 4 300 000 aan iukoiusteu misseii Door de vermeerdering van het beilrag vau enkele consumtieve belastiuiren van het rijk zal dit ƒ 1 300 000 vinden zood t de in ezetenen zuiver aan belastingen zullen besp iren ƒ 3 000 000 D iarbij korat echter nog het bedrag van ƒ 700 000 hei welk de perceptie der accijnsen aan de gemeenten kost en dat bij de fsch ffing tier belastinireii bespaard wordt eu insire ijks da r Ie gemeeuteniren niet meer behnelt opcrehra jt te wordeu De zuivere besparing voor de inge eteuen is dieiitiaizevolije ƒ i 7 0 o I welke iiad it het plan der regering in uitvoering fiebrigt zal zijn riet meer vau hen geheven zal orden De gemcf irebestur n gerikea diirioor ge ieel ui h i verlegenheid In b i aUe adrt ssen Imt besturen v rd Ie i idelijkheid der plaai eljke accjusen eixeiii in i ir z re i trueinde raad hoe de midlelen te vinibn t t i rj f v a etverlies hetwelk men door hunne ai seli ifnng tjude i i i l nu thans behoeven zij alleen over te n au n w tt j t r u de belastiiigschnldi en kwijtscheldt om i r oh eit i e i te kunnen opheffen en e ini cetenen ni haai i ie ontslaan zonder dat de e voor eei c ar Irre 1 s zullen voldoen dan th ais Al de voür k l if tin2 van de plaatselijke le ijiisen met zn h Li o verkregen zijn terwijl geen der oiiaui en i ii deti worden die stee ls verjilaatsiug van la i Integendeel de last dien de aee jUs eiTi i r a n u veroorzaakt zal opho ideu en tevens ulien f c bedr ig besparen van heti een za th ins aan r ragen In sommige geniei uten zallen de besit i Ierdan alleen tot al sehaffiug v ni aecijuseu kunnen j nie nen gebruik te moeten maken van de gile le ring die het rijk vimr het personeel en de iig aan de ingezetenen wil verleenen Zij zulieu liii ht noodig of nuttig oordeelen de heffing hunner ho t b laislageu of eigene directe belastingen voor een deel n leu ualalen De oppositie wier taak het is alles sleelit te ii 1 w at van deze regerirg komt zal tl ans eok wel weder tt n dit plan declameren en liet met siroote w orden bestr jdei ij al zeker op nieuw verhalen dat met dit pi u iiet Als nieu dit in het oog hou lt zal men gein ikke jk d het o eschreeuw der oppositie beoordeelen kunnen V 7i fiy CfCinciis de Bci i2 teH Men lieert plan den Rijn ia lerbtiiden met de jorJ e dor r een Laaaiil aanvanuende bij Rahrort om an diar noord i e ts TonjieuJe in dr Vnordzee te cindiiren T it Frankrijk worden noj altijd trociH n n i ir lgeri gezonden l e Denen bekladen icii dat i weiien en NtjurvveL tu k rhts met woordfco lielpen De pniisische kroonprins tre otlt iiijiiatbe lo iAngusteuhurg In het leicr der Unie dienen reeds 13n ii u ni icrs a s soldatin enz De n adrsclii lk Pélissier is e A gars ij eiUd£n Napoleon wil het iluliaansche le cr 10n 0 lfl man verminderd itn De gele koorts verhindert keizer Mas het eiland Cuba aan te doen Tdsschen Spanje en Pern zijn gCsrhiUeii ontstaan De fpcior eg van Livorno naar Óibitello is ingewijd De moarndheden zullen de hervat t ig der vijandelijkheden tegen Denemarken kraebtig neletten Dü r twee agtopzieners zijn in de omstreken van Dek gedurende de maand Apriljl 100 vossen 11 volv assen en 9 jongen evangea en gedood ïltonderkoning van Egvpte heeft 3 00 man naar Vemen gezonden om de oproerige bedonineti namens den sultan te bed ini cn Men vermoedt dat garibaldi weldra iets van zich z il doen hoonn De hertog n an Brabant is 11 zaturdaa bevallen van eene daehter Men voor pel een konden zomer Tllf diiizind epi copale ccesteli ken in Engeland rn nog vrij an de moderne besmetting 5ommigen veldachlen dat de koning van Denemarken rijn lot pebeel in banden van N polion UI zjl stillen Koning I odewijk van Beijeren is een vaors aadir van de mii iik d r toekomst Het oosteurijksch hndget van oorlug r ISC i = 7 ii li o n hooïer geiaarad In het diocese van 1 yin heb ien l + tO cii ijken Eeprotesteerd tegen de invoering der romeaisrhe litnrL ie lUei s de russiscbe registers bedraagt het aaut il iiir liberie i ed p jr perje Puien 87 000 Te Lissabon is maïliiiins verlveul tm de opri ti ii u nei k jloniale bank De eerste blopijende wi n n k vi r l den Ib d tcr bij f ritr opgemerkt Cocbin China zal d jor de r eben opg gi w a v o dtn Te Spa waren 18 me reeds TüO badgasten De keizer eu kei eiitt