Goudsche Courant, zondag 29 mei 1864

237 Donderdag 2 Juuij l§®4 OUDSCHE COURAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Pnjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDV met inbegrip vin Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehiilde JEXEV LE a 467 0 o per kan 59 ceats Jenever 2 soort Moutwijn a 462 jo oy per knn 57V2 cents ml BK NDEVVIJN 462 io 0 per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte mir evenredigheid GoLDA 28 Mei 1864 De Thee Soorten UIT HET tAGAZIJ VAN Slnderam en Siblesz te éruhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boien vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pikjes van 5 2V2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tmdeweg D N 24 te GOUDA D BOER Aü te Oudewaier en verdere Depots b rt ik i Ubücnjf ji iDi uu iio oib keiili lak üit by loorsttU op bet u naa aiiide ctuomtn bt Iuit te ug te kouicu I o i u 011 i 1st u 1 düor de hf t r a Lujlerim Prmce mdt tegenüj de 1 b i 1 buLb itr t Reitr ti tn wordt m stemm Dg c t ve u cu 1 Kjr t u G stemn eü Ktiin Ki=t Keiiper Lujten aatLD fcu il et ter iji de heer A estnbaii i n ll buiten stemming ho II r c lu t dh a iii zi n cebtel in r d r aK g bract wordt terwijl dehr rj an 1 ImiTen a f inming houdt aii nouieu met negen tegen j 1 Zj ue de der hh Lu teii Kenij i van btiaaten Prmce eu I t i t t de bel emiu an het stembureau voor de vei t Va e 1 1 va de 2c kamer d r staten gcntnal e V rk en de hb van t euiup eu We terbaa en tot 1 e 1 1 I r en F I e L vvarit 1 B en A O tn d kraikzmri n 1 ko e ite L te l ott 1 1 V d Old I mu eeue Jat ei f brti tii waait zo 1 uit d vvias Im vanLlijft mei t lu ainme kLj k i uen Djidittlt en D Utr K njt V rijt V il e eu I Ibti dt eenc vnig tot B en r ntk V I ül thtili door dtn raad onlanLa d n rvtilteed betrekkebjk bet V aü eve vaarbj kl t n weiden in het i iidden ge tl be la tareven voorde laratlieteu geel e nadele be tbik l il I t 1 V j ei lid 1 n I 1 1 t bj htt d bjk tUbestuur ver re he Kliiviin utii tn d IIi Kernjitr deu B 1 uT ne il hl t Lk hebbend ez i d gaat de vergadering uiteen Marktberigten Gouda 21 Mei liivM Foobclie 2400 ned E ƒ 310 7 uvv clip pr mud ƒ v ƒ 9 oü Foggp Koumgsb ƒ b 50 i5 1 nt ï ƒ fi jil i bio Zeeunsche ƒ b l O i fa50 r jOa óiO Kiver 3 75 a 4 7o BI Lrn ten 0 Bt tkv it Irinsche 200 Bribanlbche 1 5 l e veem rkt met srocf cü annxocr doch tngen h indel vott liipen V u r ijcre ti ne nngere varken met grooten iiv r mi ir mot e k ie veikcopen r üoer U4 IIO eiboter ƒ O SO a O 90 V 11 r v jcr 1 1 pin jPn kii5 ƒ 20 i f 22 Delft 2t Mei Bij kl inpii rfujvoer ter graanmarkt ging e i evoerde redel k v m de huid de stemming was niet s prtr J irn ƒ I A t 20 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 40 ZomerLtr t 2ü 1 ƒ o korte ivcr 4 i ƒ 4 7o Lange d J J ly j 0 Iniivebooutii S Picideb ƒ 6 i ƒ j 20 l r cv e i y 7 1 ƒ 10 Witte einten ƒ 7 oO iii i iviig eenogen vin 19 26 AIpi 17 4 1102 8 en h h bote it imcn 247 1 n E C T bo ery 4 1 i het vierde ƒ 1 20 a ƒ 1 40 p n B Dordrecht 20 Mn rir e guig al = voren hng mm vin Ip 1 iiid u ke jirige witte Zeeun che 8 70 a ƒ b 80 raniutr ƒ 7 O ƒ 70 Blnuvve ƒ 7 bO ƒ 8 Rogge pnj houd lid V la im che ƒ b 10 ƒ P 20 Zeeuws ƒ 5 90 i ƒ a oO overm ƒ 5 oO i ƒ o GO tzer=t W luterzakmiat ƒ 4 0 a ƒ 5 30 gotort ƒ 5 70 Zomerzakm ƒ o a 560 Spelt ƒ 2 80 a OpJjin i aff 31 Vei 1864 25j RIGE ECUTVEREEMGING Getrouwd D BOEKSEMA ran Vtrecht ADVEilTE TlE J C TIJSTEBMAN ff GoLP 25 M i 18b4 Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van IIH Commiasanssen aanstaanden Woamdag 1 Jumj besloten gezelschap J F van der VUST KoittUin ƒ 235 eu peel ƒ 230 Deventer Z7 Mei l irwe ƒ 8 50 a ƒ 9 50 Kogge 6 50 i 7 Boekneit ƒ 7 50 a 8 25 Bo ei pr n S I s ƒ 17 75 I a ƒ 197t 2 s y lo a 16 Zwolle 27 Vlei Ml Idelprijzen Tarwe 9 Kogge ƒ 6 70 Botkutity 7 12 ier t 6 7ü lardapp ƒ 182 Boter pr u U ƒ ü 90 20 n S ƒ 20 oü Groningen 27 Mei larwe 10 c Kogge 5 e hooger Boe ï eit Vist andere irtikeleu nagenoeg onveian leid Londen 23 Mei Gr men Lr w is meer v rug uaar eng t rue tot vaste prijzen vreemde met beperkte vriig zoo ook haver en ger Aanvoer van 16 tot 21 mei 682 qr ml en 3304 Ijl vr tanve 635 qr ir 1 eu 3083 qr vi gerst en 29d qr uil eu 13062 qr vr haver Il de veemarkt v n htdea werden aangeboden 4420 runderen 163 kiheren 24 120 sohipeu eu 450 v trkens oorbeste runderen werd a voor d kilvcieu 6 voor d chapeu j 2 vooi ei virktiia 4 o pr tetu beteiaid 24 Mei Boter Inesebe 90 i 14 k iinper enZwolle S a 90 Kus LJ im hooi 42 a 48 gras 54 a o joudi hooi 40 i 41 ras dO a oi 2a Mei Orinen L g ni ve met geiegcideu han leltot vühe vouge prj en Vreemde met beperkte vraig en u ipeuocg onveriiideri u prijs Vmerik meel vist Gerat iret weiiig kooplust tn tuvtr Jfil a piijs zoo ook ha er A iiiv 1 V lu 21 tot 21 Md oaU qr eng eu 63jO qi vr tirwe 90 qr tii en iS70 qr vr gti t 740 qr eug en bolO qrvr h iver 2b Mei Vin de veem iikt vin helen w erden aingeboden 131 J ruuJtren o41 kalveren 10 090 schipen ea 180 virken Voor beate kalveren wtrl j 10 voor d varken 4 8 en voor lammeien s pr a e i betaald 27 Mei Boter rie 11 i Bu rgerli i 3 Stand en D GOLDV OpBORtN 24 Mei JoafphiiiL V nette oud rs 01 fi ra tier Bio N 2 Llisabeth oadcr P H Hl 1 j i mi F Mdl Ovi Bitit 2 Me D Jiiok la ra 2o P = ng huis vaa A it f uu üG j J au 1 r O ver ij ui 11 y 1 G I ü 2 Mei J Nootcboüta tn £ de Roo 1 liüLrb ma tn J C lij ttrman A OERDEN van 19 tot en met 2ö Mei ISU4BFWLLtN C J G lired U3 gtb Gij bciti HoiSfi p jl z A Li gcb Mooi z J bchalkwijk j i b aii dtr al i C TdU Jer Lalden geb aD litusdea d L m dcob Roest 9 j Prijzen der Effecten AlölLRDAM Vrjdig 27 ilei GebltveD koers pCt Ned vv sch 21 dito 3 ditc 4 Vmoit öijnd S Handelm op reac België Eoth 2 Spmje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1S28 29 5 d 1840 4 i 5 serie 5 d 68 serie 5 d bijH 186041 2 Volgef Spw 6 Oost Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Itahe 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d d 1882 Me iieo 1851 5 74V8 43V8 47Vl6 96 4 83 i6 83 i6 190 2 58 V i8 79V8 64 i5 5 I 5 5 5 6 6 21 l6 591 591 2 42 i6 Ter Boekarakkery van A BRINKMAN Ü tkiFDtN Petnis Conehs Ania Jrli abtth Hciiduka Lltee LtiaL te Poogste koers koers C2 Vi6 63 743 741 2 9sVl6 9SV4 ai A 148 l Vs 45V4 47Vh 471 4 861 991 4 71 i6 961 741 4 83V8 837 8 83V8 8 i6 190 1901 2 5S Vl6 591 8 2978 791 8 791 4 64 Vi6 64 Vi6 101 62V8 21 Va 21 4 59V4 591 2 eo V s 591 59Vi6 42V8 43 Deze Courant versthijnt dea Donderdags en Zondogs Tn de btad gtacniedt de uitgave dea a onda te voren P I j3perdrieniaaiideais 2 franco p post ƒ 2 2d De inzending der Adverteutiea kan geschied n tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BIRGEMEESTER ea WETHOUDERS van GOVDA doen te vleten dit door den B AD dier Gemeente m zijne vergadering van den IS December 1863 13 vastges eld de volgende erordening TERORDEHING op de LAAD en LOSPLAATS voor de Stoombooten die de Turfsingelgracht te Gouda bevalen li 1 Tot hid en losplaats voor doorvarende Stoombooten wordt a iugevvezen het diartoe mgengte gedeelte v n de est liirj ende iau2 s de lurfaingelgracht Het hd u of lo seu op eeiiige andere plaats zonder dit de Burgeme =tei diartoe schuttelijke vergunning geeft is verboden Art 2 De bevel voer Iers vin booten die volgens de voor hunii diensten verleende concessie gehouden zijn ia oe e gemefu p goederen in te nenen of daarhenen over te brengen ijn veipligc aldaar a in te leggen eu zoo hug te vertoeven lis ncodig 1 om de aldaar aanwezige voor hunne boot bestemde goederea te laden of die nclke zij met bestemming voor deze gemeente aan boord hebben te lossen Asr 3 De overtreding van iedere bepaling dezer Verordening vvordt gestrift met eene geldboete van ƒ 2o Abt 4 Tot het const iteren van de overtreding dier bepalingen zijn behalve de diartoe bij de Wet geregtigd verklaarde ambtenare 1 al de beambten der gemeente bevoegd Zijnde deze erordening aan de Gedeputeerde Staten vaa Zuid Hol md volgens hun berigt van den 8 = = Maart 1864 m afschrift medesedeeld En IS hiervan Afkon Uging geschied waar het behoort den 31 Mu 1804 De hicretams X e Surge iiee fer DROOGLEEVEIl I0RTÜ1J IJZEM OORN De kandidaten in liet district De kiesvereeniging koning n Vaderland stelt den aftrederden afgevaardigde als kandidaat Deze keu was te voor zien De herkiezing van een aftredend lid biedt meestal goede kansen am En al is het volkomen z ker dat de stemming der gemoederen sedert de Brauw door de bekende agitatie in ons district benoemd werd grooteljks is veranderd en tevens allen die eenige opmerkzaamheid wijden aan de handelingen der tweede kamer onmogelijk tevreden kunnen zijn met de wijze waarop onze vertegenwoordiger aan zijne roeping b intwoordt worden er toch maar al te veel gevonden die zonder nadenken uit gemis aan ijver en belangstelling den sleur volgen en den vroegereu naam weder invullen Zij kennen de Brauw niet zij weten naauwelijks wat hij verdedigt of bestrijdt maar zij verkeeren ten aanzien van den tegen hem overgestelden kandidaat volkomen in hetzelfde geval Hoe vele kiezers toch vooral op het platte land waaruit ons district grootcndeels bestaat lezen nimmer een staatkundig blad ZIJ stellen zich als ware vaderlanders tevreden met den opregten Haarlemmer en menigeen slaat nog over al wat naar discussie gelijkt Het is bun genoeg dat het goed gaat m het land dat wij rust genieten onder een geregeld bestuur en dat de bronnen van bestaan rgkelijk vloeijen Indien men aan deze koudbloedige vaderlanders vertelt dat de Brauw en zijne vrienden dezen staat van zaken bestrijden dat hij onder de felste tegenstanders behoort van het tegenwoordig bewind dat I De pnj3 der elkeu re l dadibo ei 10 Cent B iiteuec one letters worden berekend naar plaatsruimte hij eiken maatregel belemmert alle verbeteringen afstemt dan zullen ZIJ hierdoor n et tot ander inzigt komen want dan blijkt het immers hoe weinig het er toe doef of t e Brauw al of niet m de kamer zit de wpctennorJeu aacgenomen ae hervormingen tot stand gebr gt ue druk der ca tingen ver mindert en de algemeene we vaart neemt voortdurend zigtbaar toe Waartoe zouden w ij dan an lere fgevaardigJen behoeven Hoe scheef en armzilig z ilke redeneringen ook jn een groot gedeelte der kie era deukt met vcr tr Lj h locn geen zin voor de waarichtige voir suel uigen eu gaan alleen af op de aanbeveling vin hen die met meer ijver maar n et met meer door igt de geviUen parij van het behoud veler op het kus en wille 1 helpen De mag e loosheid der behoadsmannen verhoogt han pijt en af uLst en hu ne driftige he V gheid plaatst hen vooral U geen voordee tr liv it Alaar dit heeft slechts beteekenis voor hea die met onbe vooroordeelde belangsteling de woorlen eu d len van het bestuur vergelijken met die Jer tegeustmie Vraagt het Handelsblad nog dezer dagen ie her ni zich niet met afkeer de taal van het aftre end li I 1 Brauw tegen over den heer van der Maesen de Sombreli waarover hij verpligt IS geweest amende honorable te doen Din mag men veilig antwoorden alleu die onpartijdig oordeelea en dit fgij 2Q ijy ggjjg verlichte bevolking genoeg zijn om de herkiezing van dezen ifgevaardigde onmogelijk te miitea Aïaar wat weet daarvan de grooie hoop der onnadenkende en onverschillige kiezers die door partijzucntige woelgeesten naar de stembus gesleept w orden door menschen die speculeren op de bekrompenheid van minder ontwikkelden zulke in het duister woelende raddra ujers ontiien geen middel hoe vcracutelijk ook ZIJ bezigen leugen en laster zij bedriegen en mi loiden om door schandelijke voorspiegclmg u het beoog ie dotl te bereiken De kieavereeniging de Grondwet die liberale beginselen huldigt en de bevordering wenscht van verlichting ontwikkeling en welvaart moest wel een anderen kandidaat stellen ZIJ meent teregt dat wij eenen anderen afgevairligde behoeven dan een stelselmatig opposant zij meent eenen wa irdigen ert genwoordiger harer gevoelens en gezindheden gevonden te hebbeu in Mr J B L WENTHOLT Kantonregter te Gravenhage Dit 13 eene geheel andere uitkomst dan die men vroeger meende te mogen vermoeden Toch zullen allen die den ge stelden kand daat kennen de keuze van gauscher harte toejuichen want hij onderscheidt zich door verlichten vrijen zin en hij heeft zich in verschillende betrekkingen doen kennen als een man van veelzijdige bekwaamheid vast van begm el en edel van karikter Intusscben willen wij geenszins ontveinzen dat ook deze kandidaat althans in eengroot gedeelte van het di tiict weinig bekend is en dat dit de altijd zoo gemakkelijke herkieziug in de hand werkt Hoe zal het nu mogelijk zijn de kiezers genoegzaam in te lichten en tot de overtuiging te brengen dat zij in Wcutholt eenen waardigen vertegenwoordiger vaa de belangen s volks