Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1864

zullen vinden Men acht het veelal verkieselijk slechts zeer kort voor den dag der beslissiug hinden aan het werk te slaan Anderen zouden dat anders T illen doch hoe men over dit punt denken moge het blijft werkelijk een bezwaar dat aan velen ook bij den besten wil de gelegenheid ontbreekt om zich ten aanzien vin den gestelden kandidaat door eigen onderzoek te vergewissen Het beste miJdel in het gegeven geval zal dan nu wel hetzelfde zijn dit in ons district bij de vorige verkiezing is beproefd om namelijk den gestelden kandidut opei lijk aan te bevelen Geene geheime anonjme aanprijzing maar die vin in rschillende gedeelten van het district algemeen bekende en ECdchte personen die hunre medekiezers in ichten en door het V ij hopen ei veruichten dit men deztn openen weg bewandelen zi en dat de liberale kiezers tevens begrijpen zul en dat alleen door eenstemmigheid het doel bereikt kin worden Het geldt hier irrene kwestie van persoonlijke voorkeur of eenzijdige ingenomenheid maar de handhaving van een onverandf rlijk begintsl Overigens mogen de libenlen met wenschen iemand te over Sea om tegen zijne overtuiging te handelen Geene bedriegelijKe voorspiegelmg geene misleiding hoegenaamd mag in het belang eener goede zaak gebezigd worden Die verkeerdheid zn ver vin eiken voorstander der vrijzinnige rigting Die den val van het tegenwoordig ministerie wenscht die werkeljk de rigting vin het behoud is toegedaan stemme de Brauw met IVentholt die zelf niet vveet te kiezen en geen vert ouwen st t m de annbevelmg onthoude zich ij willen dat de vertegenwooidiger waarheid de beginselen voorsta zijner zenders en de keuze niet zij het resultaat van intrigea en kuiperij maar dat ieder wete wat hij wil en doet Ons komt het voor dat de liberale rigting zeer bepaald weet wat zij wil maar is dit hetzelfde geval met de mannen des behouds Zij weten wat zij niet willen geen ministerie van krachtigen vooruitgang Zij zijn verklaarde tegenstanders van het tegenwoordig bewind dat zoo rusteloos voortgaat op oen weg van regeling en hervorming Een cegenjang bestuur heeft ons geleerd wat de rigtmg des behouus vermag lioe zij geregeerd werd door de oppositie eu eindelijk de teugels van het Bestuur aan de zwakke handen ontvielen cm over te gaan m die van den zoo schandelijk verguisden man die naar de toen eenstemmige overtuiging alleen in staat geacht werd orde te brengen in den chaos der begmsellooze verwarnng Die dat weifelend eu krachteloos bestuur terug wenscht herkieze den aftredenden afgevaardigde om zooveel in hem 13 mede te werken tot den val v n het tegenwoordig bewind maar wie in voortgaande ontwikkeling den zekeren grondslag erkent van welvaart en Tolksgeluk stemme M J B L IVentholt Kantonregter te s Gravenliage Londen 30 Alei De Moming post bedreigt Oostenrijk met het verlies van Engelands bofidgenootschap en met andere ongelukken bepaaldelijk met eenen aanval van Italie s zijde indien het zich in ae deensche aangelegenheden niet dadelijk van het berlijnsche kabinet afscheidt Oostenrijks heerschappij over Venetië zegt dat orgaan van lord Palmer sten heeft geenen anderen grond dan de bepalmgen van het weener congres en zou ondermijnd worden wanneer Oostenrijk zelf toonde de verdragabepalmgen niet meer heilig te achten De Morning Post meldt dat Denemarken kennis gegevenheeft dat het de blokkade der duitsche havens den 12denJunij zal hervatten en dat h t bereid is den oorlog voort tezetlen De conferentie zal waarschijnlijk tot geene uitkomst leiden De Daily News bengt dpt d duitsche gevolmagtigdenmets op hunne eisohen hebben laten vallen De neutrale mogendheden hebben lu de laatste zittidg der conferentie eenbemidde end vooistel gedaan De west indische berigteii per Atrito ontvangen behelzenhet volgende wegens het gesehü tusscben Spanje en Peiu Opden ll aprd nam het spaiubche eskader bezir van de Chincaeilaiiden meu heesch de spiansche vl ig nam den gouveiueuren andeie ambtenaren gevangen eu bemigtigde het peruaansche transportschip Iquiqiie met les7elfs bemuinmg Vervolgens stevende het eskader naar Cillio ten einde het daar lude haven liggende peruaausche sm üdeel te verrassen De aanshg mislukte doordieu de schepen in tijds onder het geschutder Hallen ankerden Vele vreemdelingen hadden zich ter beschikking van het gouvernement gesteld om de aanranders tebestrijden De spaansehe bewoner van Callao hadden zich aanboord van schepen hunner n lae begeven Op de Chinci eilanden erd het lideu van guano m t gehinderd de contracten erden geëerbiedigd Te Lima heerschte groote opgewondenheid De regering van Peru hid migtiging erlangd om eene leenms V m 50 J0ü 000 doll te sluiten teu em Ie het leger met 30 000 man en de zeemagt tot 20 sehepen te vermeerderen De britsche amerik en bohvnsche ge anten hadden hunne sympathiejegens de regering te kenneu gej even en ain hunne gouvernementen het verzoek erigt tot onverwijlde interventie Parijs iO Mei Men behoeft slechts het oog te slaan op de zorg waaimede het officiële blad alles vermeld dat op den hertog van Augustenburg betrekking heeft om te zien dat diens kansen ook bij het kabinet der tmlenen aanmerkelijk zijn gestegen De overeenstemming welKc nopens dat punt tusschea Pruisen en Oostenrijk blijkt te bestain moet echter zoo opgevat wordcL dat de laatsgenoemde mogendheid de meeuing voor taat dat nu hec verdrig van 1853 is verworpen de regten van den hertog van Augustenburg behooren erkend te worden Daardoor ml men te VVeenen de toepassing van het algemeene stemrugt ontgaan of althans zoo Frankrijk en Pruisen daaraan blijven vasthouden de beslissing vm keizer Frans Jozef nopens dit punt niet van den uitslag dainan af hinkelijk makeu De groote hinderpalen waarmede de conferentie te worstelen zal hebben liggen echter m de grensscheiding en in de bestemming we ke aan Kiel en Rendsburg zal worden gegeven Het IS toch met alleen Engeland maar ook Rushnd Zneden en Denemarken die beletten willen dit van de eerstgenoemde plaats eene bondsvesting worde gemaakt En d lar ons gouvernement met gaarLe aan Engeland en Rusland de alleenheerschappij over de Oostzee wil iten is de keizer tegen dat plan gestemd hoewel de prins de Latour ü Au e gne m last heeft zich met dat punt zoo mm mogelijk m te laten maar integendeel de gevolmagtigden te ondersteunen die het plan zullen bestrijden om Eendsburg in eene boudsvestmg te herscheppen IMaar men verneemt is de italiaansche regering het metden baron von Rothschild met eens kunnen worden over denverkoop der staatsspoorvv egen en zijn de daarover gevoerdeonderhandelingen dien ten gevolge afgebroken De Momteur meldt dat de oorlogvoerende partyen in het belang vin de menschehjkbeid door de neutrale mogendheden uitgenoodigd zijn om zonder vervvijl instructien aan hare gevolmagtigden te doen toekomen tot verlenging van de schorsing der vijandelijkheden opdat men over deze zaak in de conferentie op 2 Junij kan beraadslagen Berlijn 3 o Mei Men meldt uit Stettin dat sedert de opheffing der blokkade geene wijziging in den stand van zaken IS gebragt Handel en scheepvaart kwijnen beide er worden bijna geene koopwaren verscheept dan met stoombooten Het eenige artikel dit in groote hoeveelheid wordt afgeleverd 13 hout voor den scheepsbouw hetwelk alles naar Kopenhagen wordt verzonden De verlading daarvan geschiedt met gewone zeilschepen en het zou zeer ligt het geval kunnen zijn dat sommige dier schepen de lading met volledig hadden voor het verstrijken van den termijn voor de wapenschorsmg bepaald Met het oog op die mogelijkheid is naar men beweert aan de gezagvoerders van die schepen de verzekering gegeven dat ZIJ m geen geval door deensche oorlogschepen zullen opgeuragt worden Hoewel tot heden geen besluit is genomen betreffende dekwestie zal de landdag spoedig bijeengeroepen behooren teworden of met verneemt men toch van eene gewoonlijk goedondemgle zijde dat met het oog op de behoeften aan uitbreiding der manne waarschijnlijk in eerstgemelden zm zal worden beslist De Nord Deutsche Ztg bevestigt dat Engeland een voor stel heeft aangekondigd strekkende om te veikrijgen dat Kiel nooit eene duitsche bondshaven zal worden welk voorstel door de pruissische en ojsteiirijksche gevolmagtigden zoowel als door den heer von Beust bepaaldelijk was afgewezen 31 Mei Uit Kopenhagen schrijft mui van 29 dezer dat eene verlenging van de vvapeusehorsing hoogst onnairschijnlijk is ten ZIJ een grondslag voor den vrede gevonden mogt norden in dat geval zou een wipenstilstind de wapenschorsmg vervangen doch op andeie voorwanden ötnnenlonb Gouda 31 Mei In de heden geliouden raadsvergidering heeft de heer buigemeester het volgende gesproken Mijne heeren ttelhouders en Leden van den Gemeenteraad mijn heer de Secretins Het IS u bekend dat ik heden ophoud Burgemeester van Gouda te ZjP na meer dan vijf igjarigen diensttijd m verschillende betrekkingen doorgcbrigt treed ik het ambtelooze leven in Ik moet van u ifschcid nemen want ik houd op uw voorzitter en lid dezei vergadering te zijr Ruim vijfentwint g ji ren had ik hier zitting w larvan veeHien als Burgemee ter thans Vfclaat ik deze plaats oor altijd ik doe dit met een iveemoedig maar tevens dinkbiar gevoel Het zil u met ver wonderen mijne heeren dit het mij aandoet eene phits te verlaten wairaan zoovele aangenime herinneringen voor mij zijn verbonden ze zijii met uit miju geheugen gegnn die menigvuldige bewij en van welwillendheid en genegenheid Jie 1 bij de waarneming mijner betrekking mogt endervinden en waardoor mij de vervulling ligt werd gemaukt van eene tuk die mij zonder dezelve zwair zou hebben gedrukt Dankbi u ben ik u voor uwe ondersteuning dankbaar der burgerij voor de medewerking die zij raij betoonde bij de uitvoering van de besluiten des gemeentebestuurs en van d e der hooge regering Dankb ar ben Ik on en geteibiedigden Koning zoo voor het vertrouw u dal hoogst de elve mij heeft geschonken als voor de betuiging van hoogst deszelfs tevredenheid die ik bij mijn ouoUg mogt ontvangen Erkentelijk ben ik boven alles aan God die hetgeen wij hier hebben overlegd en als m het belang dezer goede stad hebben besloten zoo blijkbaar met zijnen zegen heeft bekroond Ja mijne heeren al werJen met alle onze wenschen vervuld al beantwoordde de uitkomst met a tijd aan onze verwachtingen al bleef er veel te doen over de laatste jaren gingen met voorbij zonder veel goeds voor ons tot stand te brengen Ik WIJS u op het uiterlijke onzer stad dat zich gedurig verbetert en vcrtraiit en dit toch vvel eemger mate als een bewijs mag worden beschouwd van meerder welvaart op ons febriekwezeii dat zich begint te verheffen uit zijn langdurig verval op onze mngiingen van onderwijs wiarop wij roem mogen dragen en op zoo veel meer dat goede hoop geeft voor de toekomst Ik zeg dit met raijne heeren omdat ik mij daarvan eerige eer vensch toe te kennen ik weet dat op de meesten dezer omstindigheden een gemeentebestuur niet dan eenen zeer zijdelingscheu invloed kan uitoefenen en dit in alle gevallen het aandeel dat ik er aan heb genomen met zoo bij zonder groot is miar het veivult mij met dankbaarheid als ik terug ziende op de afgelegde baan mag getuigen aan de stad die ik hef heb viel in de laatste jaren veel oneindig veel goeds ten deel Neen mijne heeren ik wil mij zelven geen eer toeeigenen van het foede dat er is tot stand gebngt daartoe ben ik mij al te zeer mijne tekortkomingen bewust maar die eene rerzekering verzoeK ik u aan te nemen dat wai k ook moge hebben gedwaald mijfle handeling n als burgemeester geen inder doel hebben gehad dan de bevordering van hetgeen naar mijne meemng was het belang der gemeente Ik zal nu m het vervolg geen deel meer nemen ain uwe beraadslagingen maar te midden der stilte van het ambteloos leven blijft mijne hartelijke belangstelling bestaan voor alles wat den bloei dezer stad en het geluk harer ingezetenen kan bevorderen Vaartwei mijne heeren gaat voort te ijveren voor het welzijn uwer medeburgers met denzelfden verlichten zin als u tot heden bezielde God bid ik schenke u daarbij zijnen zegen Hij wake over u en de uwen en over de ons dierbare gemeente Nogmaals dank ik u mijne heeren en daaronder met het minst u mijne heeren de wethouders en u mijnheer den secretaris voor de genegenheid en de vriendschap die ik van u mogt ondervinden schenkt ze mij ook gedurende mijne volgende levensdagen ik stel ze op hoogen zeer hoogen prijs Nog eene bede heb ik tot u te rigieu mijn zoon volgt mij JP weest voor hem wat gij voor m j zijt geweest verleent dezelfde ondersteuning en betoont hem dezelfd geneB nheid als mij ik zal u daar steeds erkentelijk voor zijn Jae heeren vaartwe Deze aanspraak werd onmiddellijk beantwoord door denheei wethouder m J L A de G ave nagenoeg in de volgende bewoordingen Indien ik met wist mijnheer de voorzitter dat de woorden welke ik wensch e te spreken weeiklank vonden bij mijne geachte mederaadsleden dan voorzeker zoude ik scHrüinen il iiis tot u als Buri meester ook nimens heu het it LUul woord te rigtru maar ik ben tr zeker v m even als ik ticb ben ZIJ behoelle u opeuthjk d ink te brpn en voor den nimmei verflaauneui en ijver waarmede gij deoehnge dezer se ente en van hare ingezetenen steeds htbt voortbestaan en jel ir igd jiren zijn d 1 11 henen jiesiieid sedert wij ou Ier uw e leiding e zamen werkziim wai 1 tot bev or lering dier bek 1 geu m u die vee tien j iren ze nm Gode zij diiik uil nnoer vrucht voorbij gegiin integendeel zij hebiieii vele j hebben goede vruchten gedrigen ii dien tijd toch is Goidi wie zil dit ontkennen vooruit ge ui m iiitellectue eu zin iii materiele welvian die got Ie nitkoms en ze jU ODk voui efn goed deel am uwe leiiling aiu uwe nieaewerkms te dan ken Ontvang dairvoor Je betuiging onz r iiiinie emfiitel jkheid en door ons die vin Goud 1 iiik iirp 1 ir er i hiii orlt ook on e wensch vervill dm pireu di 1 Junij Iledpii inimddajr tui l ure worh de nieuwbenoemde buigemeester m eene r 1 1 zit iti ïrem t Iktii Laatstleden zondag is den liter N IJ e 1 ï jrii l j zijneaftreding ds burgiiree ter de ir u een 1 11e overhi lad an een aantal 1 gczeteiien de er gemeriup Den 23 werd te s Griveiihi p onder vooritter cHipvan dr D J Steyu Parve inspe u 11 v 111 ne muideibiir onderwijs eene voorloop ge vergideruu eli ude 1 der oil iigsbenoemde commissien voor de evmuns v m touitn ot hetgeven van middeibair onderwijs De werl umhflen jndien dig afgeloopen o a is vistgesteld dit ue Oedoelde evimenszulfpn gehouden worden van 13 tot 20 jm ij a s Het volgende uittreksel van een pirtie dieren brief is aande Al f ter plaatsing medeseJeeld De protest mtclies nodi icsth m aanmerking nemende dit de honjiarschekerkleeraars ten gevolge van de ellende die m het luid lieerseht verstoken zijn vin den bijstmd hun door de geloovi a verstrekt heeft den nood dier geestelijken ge chetsi in een briefaan den heer Olivier minister van justitie in de Nederlanden onder wiens departement de zaken der hervormde eeieJienstressorteren De minis er heeft zich beijverd aan de svnode tehunnen behoeve eene som van zevendui7en 1 sullen te zenden in korten lijd door hem onder ijne vrienden bijeeiigebra i entevens beloofd dat met hetzelfde doel eene ilgemeene luscbrijving III het geheele rijk zal geopend worden Het Handelsblad zegt betrelfcnue de verkiezingen o a het volgende Loopen hier of daar de gevoelens op ejkele punten uiteen WIJ hebben er reeds op gewezen dit dit niet celdt de algemeene rigtmg T ij zeïtren dit b j onder ook mei het oou op den heer vin Bosse vvieus herkieziug in een abpriil blitt IS ontraden ij deelen de beschouwingen van dat blad met ttij mogen ons met kunnen vereeiugen met de houding die de heer van Bosse lu sommige opzigten heeft a ingenomen wj mogen zijne houding in de ziak der doorgrnns bepaal lelijk hebben afgekeurd en bestreden wij schiften hem hoog wegeus zijne kunde wij rangsehilken hem aKnog onder de libenlen en hopen daarom dat de zutphensche kiezers hem op meuw ter tweede kamer zullen afvaardigen In eene zaak heeft de heer Groen van Prm terer dunktons volkomen gelijk Hij die zeker met ingenomen kan zijnmet de regtstreeksche verkiezingen ma ir er 111 God n lamtoch maar gebruik v n maakt en tot deelneming ern tig iin poort hij zegt kies iemand omtrent len zamensleaiming nit volkomen overtuia ng sij volkomen zekerheid hebtOf hier nu die z imenstemmiug het laser ondenvij of de moderne of orthodoxe theologie be 1 eft het is ons om hetevei Maar het gronddenkbeeld het weuschelijke ucr zamenstemramguit volle overtuiging omtrent hoofdpunten tusschen kiezers engekozenen is onwedersprekelyk juist De minister vin fimncien leeft aan de tweede kamer derstaten generaal toegezonden de statistieke opziven betreffendede afschifïing der phit elijke accjn=en Diarbij is gfvoegdeene memorie van toeliehting wiirvan de lo om is da opzeer enkele uitzonderingen n i door dit Sie sel on n 1 jk ip plaatselijke aecijnsen kunnen verdwijnen en dit zrof e rilkunnen worden verkregen zonder het plaa el jk beli e sel