Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1864

a 834 Zondag 5 Junij 22S rankar en iu Thibet Tschingo paraari Te Rome is onlangs een vrouw overleden die men beweert dat 2 2 jaar oud was Graaf Russell heeft in het boogerhuis ronduit verklaard dat Engeland e cnmin voor Denemarken als voor Polen oorlog behoorde te voeren De handelstand te Stettin heeft besloten geen contracten meer te sluiten met engeUche assu rantiemaatschappijen Abdel Kadci is te Mekka en gaat naar Medina en vervolgens per stoomboot naar Egypte om de doorgraving der laudengte op te nemtn De moderne theologie komt te s Graveuhage in conflict met het graauw Een gezelschap Mormonen is uit Engeland naar het zoutmeer BurgerUjke St and GOÜDSCHE COUEANT Uitgave van A BIiINKMAX lauffe Tiendeie D n öO GOUDA Geboeen 27 Mei Wilhelmina ouders W Bouwman en K van der Hoeve 28 Theodorus ouders T Laurier en L M van Veen 29 Cornelis ouders C C Knaap e j C E de Klerk Maria ouders G van der Louw en M de Jong Dina ouders J C Ruter en H Freiture BO Overleden 27 Mei J Breda 4 m B van Leeuwen 6 w A M Olree 3 ra J van der Beek C7 j 28 M J van Dijk 13 d H Menwveld 9 w M Witsius hnisvr van D W den Houd 6Sj 29 Z vaader Werf 59 j C Luijnenburg 57 j 30 J M Koster hiiisvr vau J V SCHOONHOVEN Ingeschreven viu ÏO tot en met 27 Mei OvFKi FDEN li Doe buig b2 j C Xobel 6 d J Brossen 8 m GtTKorwD G Huisman u et M Slimmers OUDEWATER Ingeschreven van 24 toi 31 Mei 186 1 Bevallex Johanna de Koning geb Kamper d Maria Verkerk geb an Gendercn z Janiügje Poo eubooui geb van ijngaarden z Antonia Bredius geb van der A clde d Maria Vooren geb Verraeij 2 levenl z 0 tuLLiJEs Marinus de Jong 2 m Cornelis Vermeulen 3 m ADVERTENTIEN te schokken omdat de directe belastingen op de bestaande grondsl if en zullen orden uitgebreid Ten aanzien van Gouda blijkt uit de tabel dat na hetbeffen van het maximum der verhoogde rijksbelasting nog moetbijgevoegd worden ƒ 3 178 Men verneemt dat de heer Heemskerk Az aftredend lidder tweede kamer aan het bestuur eeiier kiezersvereenigingte Amsterdam heeft te kennen gegeven dat hij voor de herkieziiiir op 14 junij aaust niet in aanmerking werocht te komen uil hoofde in huiselijke omstandigheden en van demopijeh kl eid om zijne betrekkingen te dier stede tegelijk methet iidmaatschiip der kamer naar behooren waar te nemen Geiuens ile Beriitlei i TüfcrtTitie zittinL heeft y ïturdai iwee uren geduuril htden douderJag 1 i kr bijicu 1 Ir Ijiouutrs te Miineheti verditneu jaarI i i J iiiill ocn 2 i ii lo u au prins DeiuidüÖ hebben 1 af nntii JnOUii frs op ebraHt Te Lissabon heeft de kamer der di dcii lüet jrroole uieerdcrheid de af ehaffius van het erfelijk pair n e ü nc i Eene i Toote werkplaats vau fübriekii itcn van teleiit ijeu li d iedpn te Nonh oolwich is hijua geheel door biand ver I LÏ i lifct tdeelte der iileuue romelnsthe IvLiiiiii vaarmede een h liaiiViti l Ljiist i i i il pari fieuoiueu Het aantal personen 11 Ku hicd den naam van Smith en Jones draguu beloopt ruim 5fl J 0U oor de gekwetste Deiitn is in Engeland meer dan ƒ 100 000 bijtci vtr amfld Nu cüUtcteert meü oor de laudverhaizeude Circassieri Ie Dublin i de tenioun telling aii nijverheid plegtifï geopend De ttndcii Min Laiicnburg willm de ocheidinj c au Dtnemarkeu aiet Ruim 2000 roniiiii clie emigranten btaan gercLd om op het eerste berigt van het overlijdtu van den p us naar him vaderland terug te keeren De iii u L kie wct i door het volk in de Dmiau vorstendot imen met n trL roule meerderheid aangenomen In Polen Mijne geliefde Echtgenoote CATHARINE ELISABETH de KLERK beviel heden zeer voorspoedig van een H001 VERPACUT1 G zoon GOLD den 2a Mei 1SG4 C C KNAAP g De ondergeteekende gevoelig voor de vele blijken van genegenheid hem bij het nederieggen van zijne betrekking betoond betuigt daarvoor bij deze zijnen welgemeeuden dank Gouda N IJZENDOORN 1 Junij 1864 Men VRAAGT een Venversknecht tot 1 Januarij 1865 Adres onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tienden eg Ten overstaan van Mr J F A LEESBERG Notaris te s GraveJihage zal op ZATURDAG den IS Junij Ib64 des voormiddags ten 10 ure op de Uiliconing in het Buiten NleuKland onder de gemeente s Gravezande in het openbaar worden verpacht ruim 600 Bunders best Hooiland in onderscheidene Perceelen om eens ie worden gehooid De gunstige tigging aan de rivier de Maas biedt de beste gelegenheid tot vervoer aan Verdere informatien te bekomen bij A H DE BRUIN opzigter van het Buiten Nieuwland op Staalduin onder s Cravesande en ten Kantore van voornoemden Notaris LEESBERG OPENBARE SCHOLEN De PLAAr ELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter algemeene kennisse dat op WoGnSdag 8 Junij e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschool de HoUandsche Burgerschool de Tus SChenSChOOl voor minvermogenden of aan de StadS armen en Bowaar school De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respective SchooUocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst tersehole voorzien zijn van een bewijs van wd afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Namen de Pi Schoolcommissie Gouda 1 Junij 1864 J B PEETERS Jz tjecretaris Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaaUIe 1 ENEVER a iS2 j d per kan 59 cents Jenever i soort Moutnijii a 4C2 io o P l i 57V2Cents inl BRANDEWIJN iC j oi per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 1 Junij I8G4 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 31 Mei Laagste i Hoogste 1 Gebleven l Ct j koers koers 1 koers Ned w sch 2V2 627 6 623 627 fi dito 3 n l dito 4 1 97 8 98 1 98 Amort Sijnd 3V2I Handelm op resc l 147 V België Roths 2V2I Spauje obl 21 4 5V 6 467 451 4 Portugal obl 3 4 V 6 Rusl obl H 5 96 9011 16 96 = d 1828 29 5 991 8 d 1840 4 721 4 d 5 serie 5 d 61 serie 5 83 ifi 84 8é d bij M8604i 2 84 841 4 841 Volgef Spw 5 1901 1903 Oost Metidl 5 1 591 16 591 4 591 dito dito 2Vs 29 30Vi d renteAmst 5 ÏSVs 7813 16 78 d nat 1854 5 e4i 65 65 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 1 dito Amst 5 Griekenland 5 z 2Vh 23 23S 4 Ver Staten 5 69 d 1871 5 l d d 6 613 62 613 4 d 1882 6 5913 1 60 1 59IV16 Mexico 1851 3 1 427 8 1 1 Ter Boekdrukkeiij van A BRINKMAN Deze Courant verschijat des Donderdags en ZoUil i 2s In de Stad p sehiedt de uitgave des avonds te oy De prijs per Jrie maimden is f2 franco p post f2 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des inorgeDS ten 11 ure srY s óirirTwr r De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat bij koninklijk besluit van den 5 Mei 1864 n 55 is goedgekeurd dat te i behoeve der gemeente Gouda worden geheven Berg Beüet en S eeploonen tot het bedrag in het Raadsbesluit van den 18 December 1863 uitge rukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van dezelfde dagteekeniug zijnde de inhoud van beide stukken als volgt De RAAD der gemeente GOUDA Gelet op art 238 der Wet van den 29 Junij I85I Staatsblad n 85 volgen hetwelk de door of van wege het Gemeentp br tuur verstrekte diensten wat de toepassing van artt 232 237 dier Wet betreft worden gelijk gesteld met plaatselijke belastingen Heeft beslolei vast te stellen het volgende Tarief van BERG BESTEL ca SLEEPL00NEÏ4 van goederen die door tusschenkomst van den daarmede belasten Commissaris geborgen of uit de de gemeente Gouda doorvarende Stoomboolen gelost of daarin geladen worden Art 1 Voor bergloon is verschuldigd per 50 kubieke palmen ontvang der goederen of onderdeden van dien 5 centen Voor iedere 50 kubieke palmen daarboven of onderdeden van dien 1 cent Art 2 Het bestel en sleeploon wordt berekend Voor itcaregoederen wegendeSO Ned pond of daarbeneden O lO Voor iedere 50 pond daarboven of onderdeden van dien 0 03 Voor ligte goederen wegende 50 pond of da irbeneden 0 15 Voor iedere 50 pond daarboven of onderdeden van dien 0 10 Voor Maatyoederen de 50 kubieke palmen als 50 pond zwaar goed Pakjes kleine 0 05 groote 0 10 tot ƒ 200 en daar beneden 0 10 Voor iedere ƒ 100 daarboven 0 02 Vastgesteld door den Raad der gemeente Gouda den 18 December 1863 De Secretaris De Burnemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZE DOORN VERORDENING op de invordering van BERG BE STELen SLEEPLOONEN van Goederen ilie uit de te Gouda doorvarende Stoombooten gelost of daarin geladen worden Art 1 De berg bestel en sleeploonen van goederen die door tusschenkomst van dra daarmede belasten Commissaris geborgen of uit de alhier doorvarende Stoombooten gelost of daarin geladen worden worden door den Commissaris ingevorderd zij strekken hem tot belooning voor zijne diensten en worden niet aan de gemeente kas verantwoord Art 2 De Commissaris is bevoegd vooruitbetaling van het verschuldigde loon te vorderen Die betaling mag niet geweigerd worden onder voorwendsel dat de Commissaris te veel loon eischt doeh zal voor het betaalde kwitantie kunnen vragen op vertoon van welke Burgemeester en Weihouders den Commissaris zullen gelasten het te veel in rekening gebragte terug te geven waaraan deze terstond moet voldoen Art 3 Wanneer iemand na genoten dienst weigert de bij tarief vermelde loonen te betalen of die betaling tracht te ontduiken zal de commissaris deswege proces verbaal opmaken en dit aan Burgemeester en Wethouders inzenden Art 4 Burgemeester en Wethouders zenden dit proces verbaal aan den GemeenteOntvanger die daarop de verschuldigde loonen invordert overeenkomstig de voorschriften van art 258 tot zes oor 262 der Wet van den i9 J i pq ze vervolgens a m den Commiss iri uu Art 5 Deze Verordening verbindt met den dag w de ia Art 1 vermelde loonen geheven worden voigei s hel naar het voorschrift van art 291 der meente vet vastgesteld en door den Koning goedgekeurd tar Vastgesteld dour den llo id der gemeente Gouda den IS December 1863 iJ a Mujoiïx waar het bt huurt den De Secretarie DROOGLEEVER EOUTLJTJN En is hiervau afkondiging geschied 31 Md 1S04 De Secretaria De B rqt ir fer DROOGLEEVER FORTUIJX IJ ZKnIh irjüv N A ï I O A L É M I L I T I E A FKONDIGING BuBGEMEESTEK EX AV El HOUDERS dcr gfinepule GOUDA doen te weten dat ingevolge art 1 Jn der Wet op de Xationale Militie van den 19 1 Augustus l ijl Slant a4 iv 7 J de Ivei ECTIE der VERLOFGAXfiEUS voor de gt iueente Gouda is bepaald op Vrijdag den 17 Jn J j A des moru ens ten 9 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de Fertofgnngers der Nationale Militie van de ligtiug 1860 ISöl Ibiii en 1863 voor zoo ver zij voor den 1 April 1S64 in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld daaronder ook begrepen dezul ken welke tot eene andere Gemeente behooren en zieh th m3 alhier ophouden welke VerJofgangers op voor ehrevcn d g en uur zich behooren te bevinden op de ST ÜSTI LMEKWERF aan de Turfmarict ia de e Gemeente voor ien van di aiin hen bij het vertrek met verlof medegegeven KUeding en Uitrustingstukken Zalihott je en Verlofpas Wordende hun voorts medegedeeld a Dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door het Bessuur geviseerd moet overleggen i Dat degene welke zonder permissie absent is volgens de Wet met irrest zal worden gestraft c Dat zij niet meer als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volgens art 130 n 3 der Wet zootang zij inuniform zijn gekleed worden geacht onder de wapenen te zijn zoodat ongeregeldheden als anderzins geplee rd bij het gaannaar de plaats voor de inspectie bepaald of bij het ua ir huiskeeren voortaan worden gestraft volgens het crimineel etboeken het reglement van de krijgstucht voor het Kr jgsmlk te lande GOUDA den 31 Mei lSii4 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUI IN I JZEXDOORX KENNISGEVING BuEGEMEESiEE en Wethoudeks der Gemeente GOUDA brengen ter keunis van de Ingezetenen Dat het Zijne Majesteit den Kouing heeft behaagd bij besluit van den ig i Mei 1884 n 33 tot BURGDM£E TER dezer Gemeente te benoemen den Heer M A A van BERGEN IJZE DOOR en zulks ter vervanging van den Heer N IJZEXDOORN welke bij gemeld besluit op Zijn erzoek als zoodanig eervol is ontslagen onder dankbetuiging voor de goede diensten in die betrekking bewezen Wordende de Ingezetenen verzocht om den benoemden BURGEMEESTER die op heden als zoodanig heeft zitting genomen in die betrekking te erkennen GOUDA den 1 Junij 1864 BUKOEMEESTEK CU Weihocpeks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN DE GRAVE kih l B