Goudsche Courant, zondag 5 juni 1864

öuttenlanïr Londen l J Ü B ó New York van 18 Meimelden dat Grant voor air s vutte en van 21 Mei da dtpogingen door den generaal Kivell op VJ Mei m het werkgesteld om Grant 1 ii de regier i j te trekken met geen 1 uusti zijn g g rjtkrooad cr d Öherman is te C s seville Men verna ht pocdig 1 n i ieuwen veldslag in de I omstrLken au Allai ia Stanton Lecfi i il M man alle oud gediendf roep ii ter vt king vau t leger afgezonden M t rijt n t n jci eJ nin j iird 1 zij de armee zal blijven versterken zoo isur i ctie geheel vernietigd Zul ziju De nieuwe ouscnptie zal alsnu aanvangen den 1 julij j De couterentie 1 giateren tot maandag verdaagd ie gevolmagtigden verlangen den afstand van het edeelte van Sleeswijk en zelfs van een deel van het ch gedeelte De gevolmagtigden van Deuemarken hebben Kennen gegeten liever de conferentie te verlaten dan daarin toe te stemmen De wapenschorsmg is nog niet verlengd Berlijn Jumj Sedert gisteren is hier het gerucht in omloop d U er eene coalitie tiis chen Engeland Frankrijk en Zweden is tot stand gekomen Dit heeft daaraan zijn oorsprong te danken dat het engelsche voorstel tot splitsing van Sleeswijk tot aan de linie van de Schlei met alleen door al de neutrale mogendheden ondersteund is maar dat deze zich oui vereeuigd hebben me de voorwaarden op nelke het protocol van Londen vervallen zou worden verklaard Het zal nu de vraag zijn of i rankrijk veel prijs stelt op de voorwaarde dat Kiel geen oorlogshaven zal mogen worden enz Frankrijk heeft er hoegenaamd geen belang bij cm Pruisen in zijne pogingen tot het verkrijgen eener marine te belemmeren welligt zou zijn belang het tegendeel kunnen gebieden Men zal dit moe en afwachten Zek r is intu3scheu dat Frankrijk het beginsel der volksstemming alleen wil toegepast zien op het vraagstuk betreltende de dynastie eii niet op de demarcatie linie in Sleeswijk Wanneer Frankrijk dus in de zitting van 28 mei op de wenscheiijkheid heeft genezen om de bevolking te raadplegen dan moet dit zeer zeker in den zoo even genoemden z n opgevat worden Brussel l Junij De kamer van afgevaardigden heeftgisteren eene zitting gehouden De vergadering was zeer talrijk even als het publiek dat reeds vroegtijdig de tribunesbezet had Xa de goedkeuring met eenparige stemmen vrn deverkieziu te Bastogue heeft de heer Rogier minister vanbuitenlandsche zaken en hoofd van het kabinet verklaiird dathet ministerie aan het bewind bleef op verlangen des koningsen dat het voornemens was zijn programma uit te voeren ende kamers te ontbinden wanneer het geen voldoende medewerking van hare zi jde vond CrOUda 1 Juuij Heden is de nieuw benoemde burgemeester m de raadsvergadering geiustalleerd De wethouder mr J L A dt Grave hield daarbij de volgende aanspraak Mijnheer JJzendoorn 1 ethouder oudste in jaren en als zoodanig geroepen u als burgemeester dezer belangrijke gemeente te installeren verzoek ik u de verzekering te wülen aannemen dat het mij hoogst aangenaam is daartoe te kunnen overgaan en u namens den o emeenteraad en voor mij zelven hartelijk geluk te kunnen wenschen met de onderscheiding u te beurt gevallen die onderscheiding overal en altijd belangrijk overal en altijd vereerend heeft eene dubbele waarde in eene stad als in Gouda daar geboren daar opgevoed daar steeds wonende kent gg evenzeer als ik die goede eigenschappen waardoor hare burgerij zi li in menig opzigt zoo gunstig boven andere onderscheidt vergun echter mijner 32 jarige ervaring als lid van den gemeenteraad meer dan 22jarige ondervinding als wethouder hier zij het dan ook onnoodig te herinneren dat Gouda s burgerschaar is eene vlijtige nijvere arbeidzame en orde lievende bevolking die onder hare eerst ileugden telt gehoorz iamheid aan de wet en onderworpenheid aan de overheid t Is mij oehoefte dier bevolking daar voor hier opentlijke hulde te brengen evenzeer als u gelukkig te heeten te zijn benoemd als eerste overheidspersoon in en over zulk eene yVilt gij mij vergezellen dan leide ik u als bij de hand in deze zaal de zaal van den gemeenteraad daar ziet gij veertien mannen die wars van alle systematische oppositie wars van alle politieke eu personele vete hier te mên een doel een eenig doel ook uw doel voor oogeu hebben het welzijn hunner medeburgers mannen die u door mijnen mond de verzekering geven dat zy aiie uwe tot dat doei leidende pogingen znllen schragen met die zelfd loijauteit waarmede zij die van uwen waardigen vader ondersteunden Wilt gij uwe schreden weu len naar de kamer van het dageJnksoh bestuur dan ïmdt gij daar uwen en mijnen vriend wiens hart wij eten het allen zoo warm klopt voor vriendschap voor t heil van deze stad voor dat van geheel het dierbaai vaderland dan vindt gij daar ook mij die u in deze plegtige ure de betuiging herhaalt u eerlijk ter zijde te zullen staan gelijk ik het veertien jaren uwen geachten vader deed dan ziet gij naast ons den man die z jne betrekking van secretaris op zulk eene uitnemende wijze vervult dat hij reeds sedert lang den dank heeft ingeoogst en nog dagelijks inoogst van den gemeenteraad zoo wel als van het dagelijksch bestuur en eindelijk nevens hem eenen gemeente ontvanger wiens naauwgezette en ijverige dienstbetrachting lederen lof versmaadt en of dit alles nog niet genoegzaam ware dan ziet gij n omringd van commissien alle uitnemend werkzaam in den kring haar aangewezen en eindelijk een corps ambtenaren en op ea buiten de secretarie uitmuntende in ijver en bekwaamheid en wier geheel elders schaars word geëvenaard nimmer overtroffeo Zie m jnheer IJzendoorn wanneer ik dit alles tezamen trekke zeide ik dan wel te veel toen ik beweerde dat de betrekking van burgemeester te zijn vau Goud 1 eene dubbe e waarde heeft Heb ik dan niet alle aanleiding om u als zoodanig benoemd geluk te wenschen en met u en voor u de bede tot den Almagtige te rigten dat hij u nabij zij m uwe belangrijke betrekking opdat onder zijnen goddelijken zegen uwe en onze pogingen eendragtig te zaïneu werkende mogen uitloopeu op dat eeuige dat heerlijke dat heilige doel t geluk van Gouda s burgerschaar Het is met die bede mij niet van de lippen gevloeid maar uit het hart gesproten dat ik u geïnstalleerd verklare als burgemeester der gemeente Gouda en u de insignien dezer uwer waardigheid overhandigende u verzoeke dezen zetel in te nemen werwaarts het mg hoogst aangenaam is u te kunnen geleiden De burgemeester beantwoordde den wethouder in gepaste en treffende beuoordingen die grooten indruk maakten op de talrijke daar zaamgevloeide menigte en aanvaardde zijne betrekking die hij naar aller ongedeelden wensch lang moge bekleeden tot oorstand van de ware belangen oni er gemeente Bij enkelen is er bedenking gere en over de toepassing van art 18 in verband met art 21 der gemeentewet daar de vervanging van den heer N IJzendoorn als r iadshd eerst later kan plaats hebben Dergelijk geval is ook vroeger in 1S 2 voorgekomen onder deuzelfden minister van binneulandsohe zaken die toen verklaard heeft dat art 21 der gemeentewet opgenomen in den tweeden titel welke over den raad handelt alleen van toepassing kan ziju op de raadsleden niet op den burgmeester Indien de wetgever gewild haH dat voorschrift ook op den burgemeester toepasselijk te maken dan had h j dit in den derden titel herhaald of daarin althans naar art 21 verwezen Daar dit niet geschied is moet men aannemen dat de wet den koning in de benoeming van den burgemeester geheel vrij heeft wüen laten en dat wanneer de benoemde burgemeester aan een der raadsleden in den bij art 21 verboden graad van bloedverwantschap of zwagerschap mogt bestaan het raadslid voor den bnrgemeester moet wijken Het stelsel der gemeentewet is in dat opzigt het zelfde als dat der provinciale wet ten aanzien der verwantschap tusschen den commissaris des konings en de leden van gedeputeerde staten De bij het ontwerp dier wet gevoegde memorie van toelichting gaf daaromtrent bij art 51 te kennen dat het verbv d van verwantschap tusschen den voorzitter en de leden niet i het hoofdstuk van den koninklijke commissaris was vermeld ten einde de regering in het benoemen van dezen ambtenaar niet te beperken dat het bij gevolg zal vrij staan tot commissaris ook hem aan te stellen die een der leden van gedeputeerde staten in den verboden graad van bloed of aanverwantschap bestaat en dat dit lid dan voor den commissaris zal moeten wijken Men verneemt dat de verkiezing van een raadslid inplaats van het afgetreden lid den heer N IJzendoon op deu 14 junij a s zal geschieden Eenige kiezers uit den Krimpenerwaard welke niet genoegzaam bekend zijn met de antccedenteu van den in onsdistrict gestelden kandidaat Wentholt hebbeu bij advertentiein de N Eott Courant de leden van de kiesvereeniging deGrondwet beleefdelijk uitgenoodigd die antecedenten kenbaarte maken Wij vertrouwen dat het deze vraag aan geen voldoend antwoord zal ontbreken In een op jl Zatardag te utrecht gehouden bijeenkomstvan kiezers uit eenige dorpen der provincie Utrecht die onder het hoofd kiesdistrict Gouda behooren is eenparig beslotea bij de verkiezing van een lid voor de tweede kamer te stemmen voor den heer mr J B L Wentholt kantonregter te s Gravenhage en zulks ter vervanging van jkh mr de Brauw officier van justitie te s Gravenhage Z M heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Capelle aan denIJssel K Achterberg candiilaat notaris te Loenen Het provinciaal geregtshof van Overijssel heeft bij arrestvan 30 Mei het vonnis der arrondissements regtbaiik te Zwollein hooger beroep bevestigd waarbij mevr de wed Pruimers geb barones van Dedem uit de voogdij over haar minderjarigkind was ontzet Uit Eijnsburg schrijft men Het onder Katwijk en Rijnsburg door de strenge nachtvorst van 11 vrijdag aangetaste loofder aardappelen heeft naar men rekent op den groei diervrucht een oponthoud van 3 weken veroorzaakt Uit het Westland wordt berigt Nadat op vrijdag 20 mei jl van hier twee scheepsvrachten aspersies te gelijk wat zeld aam gebeurt na ir Amsterd im waren verzonden wordt de verzending van dat gewas met kleine tusschenpoozen thans vrij geregeld voortgeze De geiuchten dat door den hevigen n w nul van maandag daaropvolgend het loof der aardappelen geheel was zwart gewaaid zijn gedeeiieiijK aan te nemen echter niet in die mate als gemeld is terwijl de nachtvorsten weinig of geen invloed hebben gehad De aardappelen hebben zich intusschen reeds veel hersteld en zullen door het een en ander naauwelijks 14 dagen achter Z jn Gisteren middag zijn van hier 40 achïeudeelen met aardappelen naar Amsterdam vervoerd Overigens staan de veldgewassen over het algemeen naar wensch S Gravenhage 2 Junij De eerste kamer der statengeneraal heeft heden hare zittingen hervat Er was geen genoegzaam aantal leden aanwezig tot het beraadslagen Door oen voor iiter is mededeeling gedaan van ingekomen stukken en wetsontwerpen Morgen weder zitting 3 Junij De eerste kamer der staten generaal heeft hedenhare werkzaamheden hervat De ingekomen wetsontwerpen zijnverzonden naar de afdeelingen die na afloop der zitting zijnbijeen gekomen Ainmerstol 3 Junij Ofschoon de stand van het veldgcwas vrij gunstig is zoo schijnt de sterke nachtvorst die in het begin dezer week de gure dagen volgde hier en elders nog al vrij at schade aan het aardappelgewas toegebragt te hebben Enkele akkers zijn totaal weg sommige zijn er welligt een paar wcVen mede ten achter de meeste hebben hier ten minste er zeer neinig van geleden Ook de ooftboomen schijnen niet noemenswaardig geleden te hebben Algemeen klaagt men ech er dat wei en hooiiand maar zeer spaarzaam met gras bezet zijn en de zuivel daardoor onvoldoende opbiengst geeft De zalmvis cherij erkte deze week met redelijken opbrengst Van vrijdag 27 mei tot heden werden gevangen 137 zalmen van 7 tot 22 halve ned ponden van 90 ets tot ƒ 1 10 en 70 elften welke 40 a 70 ets opbragten De Kamper Cour heeft uit Gouda het volgend schrijven ontvangen Door de vrijzinnige kiezersvereeniging alhier is de neer Wentholt vroeger procureur te Rotterdam thans kantonregter te s Hage kandidaat gesteld voor de verkiezing op 14 Junij Aanvankelijk was het oog gerigt op een onzer meest geachte ingezetenen die echter om bijzondere redenen gemeend heeft voor de kandidatuur te moeten bedanken De keuze van den heer Wentholt vindt niet alleen hier ter stede maar alom in het district levendige toejuiching eu warme ondersteuning niet alleen omdat die kandidaat bekend is als iemand van veelzijdige bekwaamheid en deugdelijke beginselen maar niet het minst omdat tegen den aftredenden vertegenwoordiger uit ons district algemeen weerzin bestaat hetgeen deze niet enkel aan zijne ul trabehoudende beginselen te danken heeft maar ook aan zijne weinig betamelijke houding tegen over den heer van der Maesen waardoor hij de waardigheid der kamer compromitteerde Zóó sterk is die weerzin dat vele voorstanders van de rigting des heeren de Brauw zich van deelnening aan de stemming zidlen onthouden omdat het naar zij verklaren met hunne inzigtcn onvereenigbaar is om te stemmen voor een vrijzinnig kandidaat en de heer de Brauw niet beantwoord aan hunne begrippen van hetgeen een volksvertegenwoordiger behoort te zijn Grooter echter is het aantal van hen die vroeger zich vrees hidden laten aanjagen voor de liberale rigting welke maar al te vaak aan de eenvoudi en wordt afgeschilderd als vijandig te staan tegenover de kroon en als geneigd om door gevaarlijke proefnemingen het crediet van den staat op het spel te zetten doch van lieverlede tot het inzigt gekomen zijn dat de liberale rigting hare beginselen doet strekken tot verhooging van den luister der kroon tot bevordering van den bloei onzer financiën tot vermindering ran de zware lasten die op het volk rusten en tot ontwikkeling en van ce geestelijke krachten der natie en van de bronnen van volksbestaan Het behoeft niet gezegd te worden dat de stemmen van al dezen den liberalen kandidaat m Wentholt znllen ondersteunen Van den anderen kant wordt met den bekenden ijver der reactionairen gewerkt in het belang van den aftredenden vertegenwoordiger Zóó levendig overtuigd zijn zijne vrienden van de weinige sympathie die de heer de Brauw nog in het district bezit dat zij het uoodig oordeeleu om hemel en aarde te bewegen ten einde stemmen voor hem te vinnen Het spreekt van zelf dat zij hier en daar slagen maar vraag hun niet wat zij om te slagen den goedgeloovigen zoo al op de mouw spelden en welke redenen zij zoo al aanvoeren voor hunnen candidaat eu tegen de wederpirtij Met dat al en ik er zoo goed als z ker van dat Jhr de Brauw niet herkozen worilt mits die kiezers die den mm eu z jne beginselen afkeuren niet op den dag der stemming te buis blijveu in de verwjchtiug dat de ciuJidaat die tegenover hem staat ook zonder hunne stem wei zal zegevieren Wanneer alle die kiezers zóc denken en handelen dau zouden zij ze r beurugen uitkomen want het resultaat zou zijn d it Jhr de Brauw de hartstogtelijke oppositieman de slnoner np het terrein in beginselen herkozen werd met algemeeue stemmen Neen niemand moet van de stembus wegblijven de kiezers uit uh verschillende gemeenten in het kiesdistrict Gouda moeten anii de stembus toonen of zij al of niet svmpithie hebben voor d i n aftre lenden vertegenwoordiger die zijn reilen urstaleiit d enslbi maakt aan onvruchtbareu tegenstanil togen al nat van het tegenwoordig gouvernement uitgaat eu die ook wordt hij weder ingeko en stemmen zal teiren de iiiaiioieie voorJrairlen welke ten doel hebben den belastingdruk aan ienlijk te veriiarten Gemengde Bcrii ten Het russiscLe hn et voor l fï 1 Itut met eci tïtficit vsn ruim 9 millioen roebels l it Madrid bengt men dat Ferii üil Spanje voldoeningvil sp L n Op Hiiti IS eene 7 inniiiULr ia opt uk Men vtrwachtte Fraukfort de Marktberigten GrOUda 2 Junij Tarwe Poolsche 2400 ned 8 310 Zeeuwsche pr mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogge Koningsb ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Dantzig ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Zeeuwsche ƒ 6 40 a 6 50 crsr ƒ i 0 ƒ 50 Haver ƒ 3 75 a ƒ 4 75 BI Erwten ƒ 7 a ƒ 7 50 Boekweit Frausche ƒ 200 N Brabantsche ƒ 220 a ƒ 225 De veemarkt met gewonen aanvoer doch met tragen handel behalve in het jonge vee geschikt tot verzending naar Engeland dat vlug werd verkocht Vette schapen eu lammeren vlug magere varkens en biggen traag Kaas aangevoerd 60 partijen ƒ 20 a ƒ 23 Goeboter ƒ 1 a ƒ l OS Weiboter ƒ O 80 a ƒ 0 90 Dordrecht 2 Junij ïarwe in een doen de stemming iets gunstiger en voor de allerbeste nieuwe iets meer besteed Jar witte Z ƒ 8 a ƒ 8 80 puike nieuwe ƒ 9 a ƒ 9 2D min