Goudsche Courant, zondag 5 juni 1864

1864 Donderdag 9 Junij i 22Sr due J 7 bü i ƒ S 70 Blaamvp 7 CO ƒ s Kogge niin piij lioudend VI G IO a ƒ i SO Zeeuwsche ƒ 5 80 a 6 o erni ƒ S UO a 5 70 Gocde wintergerst zakm ƒ 4 50 a y j SO gestort ƒ 5 70 Zomer schaarsch 20 c hooger Zakmaat ƒ 5 20 a ƒ 5 SO zeer puike gestort werd gehouden op ƒ 6 Spelt in een doen ƒ 2 50 i ƒ 3 20 Haver 10 a 20 c hooo er In vooder ƒ 3 20 a 3 70 d dikke ƒ 3 80 a ƒ 4r5o Pa i debconen beter te Terkoopen 5 30 a ƒ B O Duivebüonen zonder handel lioogcr gebonden ƒ 7 ii ƒ 8 Witte boonen ontbraken Br d s öO a ƒ 10 50 Erwten levraagd en hooger bl kooksoorten ƒ 7 30 mesting ƒ G SO a t Mlte met Ier eil EoekMeit op hoosere vorderingen stil Peel en Holst ƒ 245 en j ir fr ƒ 20 Delft 2 Junij Pe a uivoer ter graanmarkt gering weinig liandel door hooge eisciien T irne ƒ 8 90 a ƒ 9 30 Roo o e f i lO a ƒ fi GO ÏVintercerst ƒ C Zomerg ƒ 5 20 f To e ha n J 20 ƒ 4 JO i aige d ƒ 3 0 J ƒ 1 Duivob I r idil ƒ C Hr boonen ƒ 11 Gr erwten ƒ 8 Vitte ƒ 50 in tads wa ig gr nogen van 2R Alei tot 2 Junij 34 4 en 2 1 f r t r te zamen ƒ 29 800 n t Boter ƒ 49 liot v erde ƒ 1 22 = a ƒ 1 45 Londen 30 Mei Granen Eug tarwe ƒ 1 hooger vreemile onverandir voor mr el was meer vraag ger=t flaanw GOUDSCHE COURAÏiPP Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeieeg D n 60 K erv 1 VEEARTS Het Gemeeme BEsTiLitvan G0UB 4 roept op Sollicitanten voor de betrekking van eersten Keurmeester van VEE en VLEl SCH in de Gemeente waaraan eene jaarlijksche bezoldiging van 600 verlionden is Zij die daarnaar willen dingen moeten bevoegd zijn de Veeartsenijkunde uitteoefenen en worden uitgenoodigd het daartoe strekkend verzoekschrift op regel geschreven onder overlegging der acte van bevoegdheid en van goed gedrag ten spoedigste en vraclttrrij in te zenden aan don BuEGEMEESTEK dier Gemeente Aniline kleuren Bij den ondergeteekende zijn verkrijgbaar gesteld de Aniline kleuren uit de fabriek van de hh NOORTVEEN COte Leiden Met deze kleurstoffen verft men in een oogenblik alle stoffen zoo als zijde wol enz met de fraaiste en duurzaamste kleuren en op eene eenvoudige wijze J B PEETERS Jz ADVEilTE TlE v oor de vele bewij en van deeinenii g in lu n iOl DEX HCWEIdJKS1KL5T betuigen de oiulergetcekendep ook camens hunne Kinderen bij de e openlijk hunnen dank fioiDv H ÏUIXENBURG 2 Junij 1S64 A A MFIS oor de veelvuldii bewijzen vanbelangstelling bij hunne buKelijksvoltrekking zoo van hier als elders ontvangen betuigen de ondergeteekenden bij dezen hunnen opregten dank J X SCHELTEMA GOLD A G SCHELTEMA S Junij l5o4 geb v iN SoNSBEEK Voor de vele bewijzen van deelneming mij betoond bij het overlijden mijner geliefde vrouw C A Puts betuig ik ook namens mijne kinderen en verdere betrekkingen mijnen opregten dank F II WEÜRMAX iOL D i 2 Junij Sfi4 Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HII Commissarissen aanstaanden Woemdag 8 Jumj besloten gezelschap J P van der VLIST Kastehin Bi otf A der Afdecling GOUDA en OMSTREKEN der HoUandsche Maatschappij van Landbouw op Woe isdag den S Jm j 1sij4 des namiddags ten 6 ure te Ovdtrkerl aid Tsiel in het Eegthuis Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a462 io o P 59 cents Jenever 2 1 soort Moutwijnj a 46 jq per kan 57V2C ts inl BEAXDE V1JN 462 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 4 Juuij 1864 en haver goed gevraagd Aanvoer van 23 tot 2S mei 2410 qr inl 16248 qr vr tarn e 617 qr inl en C959 qr vr gerst 951 qr inl en 16382 qr vr haver Aan de veemarkt van lieden werden aangeboden 4750 runderen 244 kalveren 23700 schapen en 360 varkens Voorbeste runderen werd 5 voor d kalveren 6 voor d schapen 5 i voor d varkens 4 4 per steen betaald 31 Mei Boter Friesche 90 a 92 en Kamper 88 il 90 Kaas onveranderd in prijs 1 Juuij Granen Tarwe vast op vorige prijzen gerst enhaver stil op vorige prijzen Aanvoer van 28 tot 31 mei 410 qr inl en geen vr tarwe Sb qr inl en 190 qr vr gerst en 3420 qr inl en 7110 qr vr haver 2 Junij Aan de leemarkt van heden werden aangeboden li i uuoeren 7C5 kali eren 11860 schapeu en 270 varkens V j beste runderen werd 5 voor ü kalveren 5 10 01 i srhapen 5 4 voor d varkens 4 6 pr steen betaald Burgerlijke St a nd GOUDA Gebore v 1 Junij r erarJiM Ilciii i is oiulcrs A J Knisch en E Gorter Ma i iroliiia ouder J de rie eu M E 8mUs OvhRlEji N 1 iuiiij L baiiilerv 4U j Gfhuwü 1 Juuij van de i en G au den eedeü P J nn Kersbersen cü K T van BloKl md Hoofdkiesdistrict GOUDA De Kiczersvcrecniging ads GROXDtVET heeft tot Iiaren Kandidaat gesteld voor de verkiezing van een lid der tweede kamer op Dingsdag 14 Junij 1864 en beveelt als zoodanig aan den heer M J B L WEI TIIOLT Kantonregter te s GR A VEN HA GE De Riezersverecnii lng ROMMt en VADERLAXO in hel Iïoofdkiesdistrict GOUDA hicft vonr de verkiezing van een Lid van de Twcede Kamer der Staten Generaal elke zal plaats hebben op Dingidny den 14 Juuij e k tot haren Candidaat benoemd en beveelt als zoodanig aan het aftredend lid den Heer Jh Mr W M DE BRA UW te s HA GE GOUDA 5 Junij 1864 Jongstleden Woensdag was voor ons een regte ffestdag Onze geachte Patroon de heer A OUDIJK vierde onder ons zijn rijfenticidligjarig Inmelijksfeest en had ons met onze vrouwen daartoe in de sociëteit t Ohs Genoegen alhier genoodigd waar wij niet alleen feestelijk onthaald werden maar met de onzen tevens een dag hebben doorgebragt die neg langen tijd door ons allen erkentelijk zal herdacht worden Opentlijk betuigen wij dan ook den heer OuDiJK onzen warmen dank zu hopen dat het hem en lijne echtgenoote in maatschappelijke en huise ijke betrekkingen bij voortduring welga Uit naam der gezamentl werkl M KLEIWEG Gouda 4 Junij 1S64 Zoutziederij te G0UDA7 PRIJS Fijn en Middelzout per 50 Ned S ƒ 6 Grof zout II II II II 6 20 Extra grof voor Kaas 6 75 Per vijf of tien zak te gelijk minder prijs J W SCHOUTEN Ter Bockdrukkerij van A EKINKMAN Deze Courant Terscbijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te KENNISGEVING De TOOUZITTER van den EAAü der Gemeente GOUDA brengt ter kennis va i de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de Oproepingsbriecen en StemlUjetten tot het benoemen van EEN LID voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembrieijes zal aanvangen op den 14 Junij 1864 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stlmbeiefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje din dat hetwelk van het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het BRIEFJE niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk ajn vastgehecht GOUDA den 7 Junij 1864 De Voorzitter voornoemd De GRAVE KENNISGEVING De VOOllZlTTEK van den EAAD der Gemeente GOUDA iireogt ter kennis vau de Ingezetenen dat aau de Kiezers zijn toegezonden de oproepiugsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid voor den gemeenteraad ter vervanging van den lieer X IJzendoorn die op grond van Art 21 der Gemeentewet heeft opgehouden lid van dien Kaad te zijn en dat wanneer eenig Kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich lot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 14 Junij 1864 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje tchriftelijk ingevuld door den Ki zsr in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvaueu of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht GOUDA den 7 y 1864 De voorzitter voornoemd Do GRAVE De verkiezing Alles doet gelooven dat de kan sen gunstig staan voor den kandidaat dekiesvereeniging de grondwet Eene meer algemeene belangstelling is duidelijk te bespeuren en ofschoon de echte behoudsmannen ijverig in de weer zijn kan het onmogelijk anders of de oogen moeten velen opengaan die gedwonprn worden tot de overtuiging van het vele goede door de tegenwoordige bewindslieden reeds tot stand gebragi waardoor vertrouwen wordt gewekt voor hunne volgende handelingen Ieder kent de weifelende halfheid en onmagtige Welk kiezer zou niet schromen mede te werken tot den val dier liekflamc ijverige en welgezinde mannen De prijs der Ad erten t len van één tot zes regels met inbegrip an bet zt iel is SO Cent io r eiken regel daarboven 10 C eht B n it enge Olie letters worden berekend naar plaatsruimte Hier is geen sprake van partijzucht blinde aanhankelijkheid en menschvergoding Thorbecke is inderdaad een man ui duizend door zijnen helderen bUk door de vastheid van zijn karakter door zijn meesterschap in de d issie maar me is dwaas genoeg hem of zijnen ambtgenoolen onfeilb iarheid loe te dichten Wij willen geen jabroer tot vertegenvioordigcr maar een zelfstandig man die zonder voorooraeel naar zijne innige overtuiging handelt men meent dien man gevonden te hebben in deu gestelden kandidaat Wentholt en daarvoor zijn ons ten waarborg een tal van achtenswaardige kiezers die hem aan hunne me lekiezers opentlijk aanbevelen Toch zijn er misnoegden die ioh te leur gesteld vir i fn omd it zij een anderen kandida i verlangd en zeker mt e i ie zyn van de verkiezing van hunnen kaudidaa Zullen zy u i wijten a in de kiesvei eeiugiiig w is liie bg ni igte iemand ie mgen om zich de kandidatuur te i iie weUeialien en iLiiaut i zij de redenen beoordeelen oic iemand terug houden moet mea niet elks vrijheid eerbiedigen Kiezers uit den Krimpeiierwaard hebben naar ue antecedenten gevraagd Zij hebbeu een eeuvou iigea duidelijK in o irj bekomen Men klaagt over gemis aan upenb lafheid men wü uitvoerig verslag VAii de debatten in de kit s ereenigiugeu W t is zou zeer een vreemdeling in Jeruzaleai die met t dat de kiezers daar niet opkomen Wat zou liet baten d in wi t hoe m Koningen V aderUnd tieu Ie leu opkwam laarvan acht onvoonvaaidelijk voor de Brauw waieu en t die een zeer liberalen kandidaat aanbevalenr iiat iii de Groi et een paar leden mcar opkwamen die eeit icniuiig voor Wentiiolt waren Wat viel daar te delibereren 1 1 m meest men nader weten hoe de overtuiging uit voorafgaande o nSiaudigiiedeii geboren was lu den gegeven stantl der zaak is ceosteTimiiiiiei l voUtrekt noodzakelijk Elk verlicht zelfstandig mau moet den kiezers welkom zijd Zij Kunnen de Brauw niet stemmen den man die gee T voiKsverlichtiug wil en tegen hel middelbaar onderwijs sten die in Indie den toestand wenscht te bestendigen waarbij merr dan 100 millioeu gulden spoorloos verdwijnen Dic man s ook alle volgende verbeteringen bestrijden hij wil het volk iaten zuchten onder den last van een verouderd accijii=3telsel en hij wenscht de verwijdering van een bewind dat v iii i v lo dag meer toeneemt in de gunstige gezindheid des volks De verwijdering van een 5tel3elra itigen opposant van den vijand van eiken vooruitgang is het hoofddoel der kie bemoei jing in lit district en wij vleijen ons dat allen die geen duisternis willen en geen voorstel stelselmatig verwerpen die zich schamen over de houding van onzen vertegeuwuorJiger allen die het wel meenen met de ontwikkeling en welvaart des volks hunne stemmen zullen uitbrengen op M J B L Wentholt Kantonregter te s Gravtnhage Öuitenlanïi Londen 4 junij Ten gevolge eener interpellatie van lord Redcliife in het hoogerhui heeft graaf Russell h t voornemen te kennen po even om aau de vergadering mededeeliiig te doei van alle bij de regering ingekomen stukken betreifende df landverhuizing der Circassiers De graaf voegile er bij dat de j onderheden dezer buitengewone gebeurtenis v in een eer moe ei jkfn aard zijn en het te vreezen is dit ten opzigte dier bevoLkino vele barbaarscle hiii lflingen hebben plaats geii id 6 Junij Lord Palmtrston heeft in het lagerh ii op t interpellatie van den heer O borne verkia ird dit hj handelde in de conferentie niet mag opeidi i ir m d ii wel kon hij zeggen dat geen schikking getro len i rri eiii ï het verlengen der wapensehorsing De volgend i j iivomst is noonie t vastgesteld omdat de e olm i iii i cn ui tru tiei afwachten van liumie regeringen Spreker hoopte dat ile oi