Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1864

terenlie eer bijeen zal komen vóurdatdewapenachoremg expireert Parijs Junij De Moniteur m Idt dat weldra een hoogleera ir zal worden benoemd in de hebreeuwsche en Syrische talen i elke betrekking vacant is geworden door het besluit van 1 dezer de benoeming van den heer Eenan tot conservator ain de keizerlijke bibliotheek doch waarvoor hij bedankt heeft Berlijn 4 Jumj Te midden der tegenstrijdige beiigteu die ook t ians weder over de laatste zitting der conferentie ver fr ul ju m ene Hannover C Jumj In de kamer van afgevaardigden hicti de minister van justitie verklaard dat de gevolmagtigden van Pruisen Oobtenrijk en den bond m de contercntie er naar re en ora tJe erio2dümraen van de deensche kroon af te scheid 1 11 ze iN O if 11 mkelijkeii atiat bij Daitschland m te lijveii onder de e ftl e souvcreimteit van uen hertog van Augustenbur De ef fi ig luit zich bij dit streden aan en vertrouwt op de kracht i m iir veieenigde DuitschUnd en op de regt ÖhincnUnï GrOUda S Junij iu=taanden vrijdag 1 ure zal de gemeentcr lad alhier eene zitting houden Op de De Heer M J B L V entholt vroeger Vdvokait later Procureur te Eolterdani m beide welke betrekkingen hj wat kuuüt Ijver en braafheid ainbelangt hoog t giin tige Ir innenngen in het arrondissement Rotterdam heeft achteig lat n lieeft tevens geruiraen tijd de betrekking bekleed van büiool ipziener in dit district De gestadige toeneming zijner pi iktijk noopte hem dien zeer veel tijd vordtrenden post even iis dien vin Auditeur hij den Sckuttersraad mede door hem bekleed op te geven Lenige jaren geleden werd hij door het kiesdistrict Potterdam benoemd tot lid der Provmciale Staten tan Zuid Uollaiid in welke betrekking hij nog heden werkzaam is en zich heeft doen kennen als een liberaal en werkzaam lid wien dikwerf de eer te beurt viel m Commissien der Staten te worden gekozen en als rapporteur daarvan verslagen te stellen en uit te brengen en voorstellen te doen Uit deze korte opgave zal aan eenii e Kieper blijken lat M J B L sc iea geest dat hj 13 een hleraal man van ee i i hteusw aardig en vast karakter even afkeerig van heethoofdig drijven als van laauwe berusting dat hij derhalve ui allen deele geschikt mogt worden getekend om benoemd te worden Candidaat voor het Lidmaafchap der Tweede Kamer W IJ noodigen dus de lezers in den Krimpenencaard die belang stellen in bet doen eener goede keuze ten zeerste uit hnnne pogingen met de onze te v rcenigen en hunne stemmen UIL te brengen op een liberaal onafhaulthjl en achttngicaard j man grondig bekend met de groote beiangeu van onderwijs vac bmnenl indsch bestuur van reytswe en namelijk op M J B L ANenthült Oudewater 7 Jumj Aan den heer D Boer Jz alhier is dooi Z J Mil minister van biunenlandsche ziken concessie verleend tot in werking brengen eener w ngendienst tot het vervoer van reiziger vin de e gemeente op Ltrecht en terug wdke diLU l zil plaats hebben des zaturdags van iedere week te oesuuien met deu li Junij a s uitgezonderd in de maanden J iiiuarij en December als waiineei die dienst niet zal geschieden Gemengde Berigten Het meuvre ijzeren schip Albs Seaman van Loudtn naar Montreal is 12 april jl va den oceaan gezonken door het aanvaren tegen ijsbergen de bemaumng is gered nadat zij eenige dagen op ijavelden had doorgebragt Bij de verkiezingen in bleeswijk zijn in het znidea 12 diutschgezinde afgevaardigden verkozen eu in het nooraen 1 duitscbgezmde 3 twijfelaars en 9 voorstanders van de vereeniging Renan wordt te Panjs op zijde geschoven De Vjning van Zwed n is voor eenigen tijd naar oorvvegeii vertrokken De onder gouv rnenr van Algerie verzekert dat de of and hoogstens bmnen eene maan zal gedempt ziju Sedct 1 jan 180 zijn opgengt 1176 eng maatschappijen op aaudeelen Aan de bureaus van de staatsspoorvv egen zullen eerlang zes volontairs ge plaatst worden doch er zijn skchls 623 sollicitanten De hoUandsche illustratie is zeer w einig lllus re Te Honfieur vlscht mej blj electnsch licht De verlichting is deu vissehen verderfelijk Het nederl zendeliuggenootschap raakt in de v ai door fle moderne theologie Te Petersburg wordt de handelwijze van Couza als strijdig met de tractaten afgekeurd Spaansche roovers uit deu erk lijken staat zijn de itali aaoatbt staten biunen gediongen ïn Biazilie is een d ücit van ruim zes ton Ie Keulen zjn m den dierentuin drie geheel roode hanen aaulrekomen De bpanjaardcn brengen 20000 man bijeen om die naar St Domingo te zenden In Japin woi dt et rusiiger Het stedelijk bestuur te Mexico heeft vergeets bij de frau che regerinu 500 000 frs ter leen gevraagd om keizer Al x waardig te ontvangen In Rusland k est men den schotschcn baling voor dun hollandachen Ook te Brouwers haven is de angina diphteiica ui r bijkeu Zi lfa u t astralie waren honden op de teiilooustelliiig te 1 liug on iet minder dan 267 000 eng dam s hebben ecnen lok haar van Garibaldi gevraagd hij wacht met de ve zending tot dat 7 ju haar genoeg gegroeid is Te Londen is eene lucifersfabriek afgebiaud d e niemand had willen verzekeren Ingezonden Mijinkeer de iitüutteur In den loop oer vüiige week wer en mij huis bezorgd twee züogen kimde vliegende blaadjes de strek iag liebbtude om het mini terie Thorbecke te verguizen en u i instaande verkiezing voor leden van de tweede kamer der staten generaal bevorderlijk te doen zijn om di zoo veel goeds tot stand gebngt htbuende ministerie te doen vallen Bij ein van die gesehnflje jrdt vooiuimelijk gewezen op het verJerfel jke dat er gele ri is in het p m vm der Mi nister van hn uicien om de pliu eliji e iccijnsen overal it te schilFen tegen aUtmd aiii dt gemeenten vm een gedeelte der bel isiiiig op de grondbel isting dei gebouwde en ongebouwde eigendommen en die op het pei oneel legen de bewering lat dit stelsel verlerfeljk zou zijn kom ik op want het tegendeel is mij gebleken uit de stiten door den Munster den leden der staten generaal iiiigebo Icii vviuuit ik mogt zien om slechts van iets te gewigen dit de hoof delijke omsl gen die het is lederen dorpsbewoner bekend op geene viste grondslagen rusten aanzienlijk verminderen ji lü mei g gemeente uit de rij dei behstiii u ver Iwijneii z illeii Du dit beweren iiieu op pi latje rai r op wairheid rist zi ik uit Uu stalt waaivan ik zoo even sprik Vooril om die vcragiin v lu listen bea ik zetr msenomen met het te enwooij g ministerie en om nurajne medekiezers m het distiict Gouda 111 lie mgenomenhei 1 e doen deeleii liit ik hier eene 1 orte opgave volgen van de veumn lering die de hooidel jke vmslag lu de gemeenten tot dit k esdis net behoorende z l oalergeui olgeus de goedgekeurde rekeningen o er Ibbl is aan hootdelijkea omslag ontvangen ii de gemcen e Hekendorp ƒ 1979 00 J Ut s JoÏ V Lange Kuige W eide 1520 00 232 00 Pil ekop 1133 00 421 00 Nieuwkoop 4990 00 1400 00 Zevenhoven 1733 00 118 00 Waarder 2017 00 765 00 Barwoutsn nrder 1300 00 218 00 X A addinxveen 3082 00 990 00 Z Waddmxveen 1648 00 41 00 Reeuwijk 2630 00 712 00 Sluipwijk 2157 00 1362 00 Moordrecht 3454 00 102 00 Nieuwerkeika dY 3155 00 667 00 Broek c a 2926 00 607 00 Knmpea o d Yssel 3466 00 1412 00 Lekkerkerk 4113 00 1194 00 Ouderkerk a d Y 5093 00 2173 00 c oudenk 2621 00 508 00 Schoonhoven 1272 00 a n 739 00 Lingeiak 1600 00 710 00 I nis 2697 00 154 00 Zegveld 1750 00 89 00 Willige Langerak 1725 00 82 00 76 00 2672 00 944 00 Lopik Jaarsveld Linsohoten 2559 00 5 00 Hoenkoop 775 00 175 00 723 00 Borendiea zal lu i gemeenten geen hoofdelijke omslag behoeven geheven te wor n te weten in Oudewater waar die bedroeg ƒ 3145 00 Bodegraven 4498 00 Zwammerdam 1726 00 Alphen 5570 00 Aarlanderveen 4587 00 Rietveld 540 00 Stem 260 00 Cappelle o d Y=sel 2111 00 Knrapen a d Lek 1000 00 Berken oude 669 00 Bergambagt 3087 00 Ammersto 296 00 Stolwijk ff I II 2055 00 Haastrecht 20bU 00 II Mist 824 00 leuw poort 441 00 Ijrroot Ammers 1518 00 Alijdiecht 3784 00 Kaïnenk nun ii 2476 00 Kockengen 1544 00 Humden 2485 00 JIjntfoort 2000 00 S iehew nrd 1187 00 Polsbruek 1000 00 Benschop 3009 00 Tinkeveen 2000 00 Twe gemeenten zijU er echter die door het ontworpen mi msterielt pi in i iet geheel seliolpen w o den met name Gouda en Woerden In eevstgei oemde stad zil in een te kort be hooren voorzien te worden van nagenoeg 3200 00 doch daai entegen vervalt de bol isting op het gem ui die ruim ƒ 30 000 00 opbrengt en te Woerden zal een te kort ontstiui van ƒ 5000 doch da ir ve valt dan ook de belisting op het brood het V leesch de turf en Je steenkolen die eeuige duizenue gule ens bedra gt Ik geloof mi jUheer de redaettur dat de kiezers in het algemeen en m het b jzonder zij dit groote sommen m hoofdelijke omslagen betilen zter m hun schik zullen zijn wanneer dit plan van het tegenwoordig ministeiie dooi de beide kamers mogt worden aangenomen en is dit zoo din moeten ZIJ immeis geen gehoor geven ain de stemmen van beu die den nimmer opl oiidenden bestrijder van dat mini teue den aftredenden afgevaardigde jhr mr W M deBrauw ter h benoeming ambevelen luiir veeieei mar iemand zoeken vin eene ludere iigtpig een min die het goede a nneemt van wien hel komt en door vvien het wordt aantceboden Daarom geef ik mijne medekiezers in overweging den heer de Blauw niet te heikiezen mair op den 14 Junij lunne temmen uit te brengen op den alom gunst g bekenden heer Mr ƒ B i Wentliolt vroeger Procureur en Schoolopziener te Rotterdam thans 1 antonreijtcr te s Oiavenlutje eii Lid tan de provinciale staten lan Zuid Kollaud Ik veizoek U mijnheer de rediCLCur dit miju schrijven mde Goudsehe Courant te willen opnemen Z Het muziekgezelschap Euphonia Naar wij vernemen zal een der eerste zomerdameo oucerten van het bovenstaand muziekgezelschap worden op eluistei 1 di oi de voordraït van eeiiige schoone liedeien v manuens emmeii waartoe zich eenige heeren leden vau het ZTUggezelseh ip C leeiha welwillend hebben bereid verklaard terwijl het plan best i it om gedurende de zomerm nnden m plaits van 00 als 111 in ere jaren harmonieconcerten concerted met orchcst te doen pi 1 its hebben met introductie voor dames Heelt Euphonn geduieiide zijn 38 jarig be taaii teeus ge toond zijne roeping nel te begrijpen wij gelooven d t ook dezproefneming tot de gelukkige gedachten behooit Iwee so teiten toch voorzien gedurende den zomer m hirmonic muziik wiartoc de stai muziek van het 4 reg infiulerie zich niet alleen zeer goed eigent maar zich daarbij ook met lof kwij in deze behoefte wordt dus voorzien en de groote moeijelijkheid welke alle andere concertbesturen hebben om ook geiluniide de zomerma nden het concett personeel weikzi m te hoi den wordt hierdoor geheel uit den weg geruimd Dat stnjk muziek m e eu zomer niet tot de zeldzaaraheden behoort weet iedereen die Duitschland heeft bezocht of de uitmuntende uitvoeringen te Eottr dam m de Place des Paji bai heeft bijgewoond Ook voor dilettanten en beoefenaars dei meesterstukker van Beethoven of andere groote mannen zil let aangenaam zijn meermalen m de gelegenheid te zijn de ac oune scheppingen dezer geniën te hooren D 1 ireuboven is het 1 k il Nut en Vermaak beter voor diergelijke uitvoerui ren d ui jr harmoiiie eoneerlen geschikt daar het welsl 12 11 vau ile e hitsten geheel onafh mkelijk is van het weder Ook bij strijk muziek kan men met schoon zomerweder in dec tuin zitten en bij vooruitbrengiag van het orchest metopengeslage i tuindeuren de muziek zeer goed volgen Wijkunnen deze ged chtevan de ijverige directie van Euphonia envin den verdienstelijken directeur den heer Bekker niet andersdan toejuichen en wenschen hun eene ruime deelneming enondersteuning van wege de lede toe X Gazvcrliclitiag te Woerden N N vraagt ot het in het belang der ingezetenen van Woerden m iar niet beter zoude zijU de gazfabriek voor goed te sluiten en maar wederom eeue classieke straitve lichtiug daar te stellen Deze verlichting alhoewel niet tot de beste behoorende zal nogtans wanneer ze geregeld plaats grijpt des avonds en des nachts voor ongplukkei die door duisternis kunnen ontstaat vrijwiren Ontegenzeggelijk moeien er te dezer steue oiigelulken fbeiireu indieu door den raad der stad geene maatregel n wt rdeii genomen om die te voorkomen De duisternis w IS de vorige wek di avonds zoo sterk dat men geiioodzi ikt was v lural 1111 en umii ui de handen langs de Luizen te loopen dewnl men inders zij 1 huis niet vinden Kon Wij willen hopen dat het dagelijk h bestuur de er st id m het belang harer inwoners zoo spoedi mogeujk hieraan een einde zal maken Ondei de vele plagen d Jen meii om v len bezoekeö tan gewis ook de lintwu in wor en eie 1 een pir ue of wockeidier huisvestende m de nji u ui leu n veroorzakende a 111 den lijdei dikwijl een tel v 1 1 oiu i 11 1 it j e iirwordinfcen Om viu zulk een la tiircii titp et liever m la chuimer ont lageu Ie wordei dit lat ueli is ni ai ijd evei gem ikkelijk WIJ hebben het biiwiinen gene lieenn zien m lukken die te veigeeis huniiin ijvei en h iUi e wetenschap hidden uitgeput om den lui uurirenoi t v 1 i kuid te uevrijden Het voorwerp v ui zoodiuige ui pog ng zag alsdan elders naai redding uit die d 11 111 U ji gcvon len werd maar veelal ten koste v in een bei 121 11 greep m z ne beurs vijt en tivintig vijftig honderd 1 u zie h ir de b lidene eischen voor een pui pillen en wi w 1 lerboom ol Goddank zjlke dure middelen t li uiemiud mt e slikken de laiige lintv jimij e verwj i v in s men en gezondheid heelt ook in Gouda zijn doj v j u d gevonden en deed het ons laatSL goed am het hart t vernemen dat de Wel Ld heer di Bu hner in deizeijs d zeer gi lnkkig was geslaag 1 thms mogen wij me verzw j u da Ie Wel El heer dr Kome n bj vier achieiceuvolgci de lijder zijue pDginsen zag gelukkeu de liutworhien werden uitsredrevm met kop ea al wairdoor elke tivijlel aan de vojvomeue reu site i opgeheven De opentlijke vermelding hiervan ge hiedt niet zoo zeer o n de loftiompet voor die heeren op te s ken hunne ver ijmïe bekwaamheid is boven onzen lof ve neven iniir ie hj Iers moeten het weten dit zij met meer bj hit ve laium mar hunne gezoidheid uu aliig huiiiie kis behoeven te ra idpiegen want dat er mii leu iijii d wars v m woco 1 tegen een matig honoiiiuini den ongelukkige trichten te herstellen en redding brengen overal naar de n ituur sleehts de genezing nog met oumogehjiv heelt gemaikt ÜOÜDA 1 JuUJ AI B urgerlijke ta ad LrOLDA GeBORtN d Junij EllZ beth Jobaiiua o d 1 P P v tn der Meer eaW Dricasen 4 MirT ouders vin dei Kïeiju en H vae de Woudeu en M van llijsdain D ui = Coin li 1 vaa sti a e O I Haceman ti Maiia ouUi 1 Bcz m i 1 b OVEILLIJIN 3 Juiiij D fï o iieveld s 11 i er 2 i II m J de Mol 11 1 O 1 Hoogeudouia i j i van Jen berg 4 w 7 J H ppcl 1 w bOÏOÖMiOVVS Inseschreven v in 27 Mei tot en ne 3 Juaij Isijj GtBOhiN Anna iiitiua Margaictha oud 1 Ci ive hu e Jz en M M van de Puuw Johanna oudeis W i ous en J Ji Pint San ouders G vau Gioofheest en M de Pi ij Johanna ü tlers J Goedhart en C de Wit OvlRLLDlM C Folluiii Si r lik b vv 7 B M El wachter 13 lu üianduiik IS d G van de Re b a o j G Dibbets 4b j wedeweu vau D van DcvLUt r ÖLDEW TE1 Ino p nevpj vin 1 tot 7 Junij 1S64 Bevaliex Judik Kozeathal geb Polak z Juhaaaa Maria Stuier geb Carton d OvERLEiiiN lil akth din l i f 44 j ji i ra t Pittir vin a i d Dirk Gijbiieltui V1 U 1 1 1 3 m i m v 1 Oj 1 1 J ii neiseus J it bu v 1 i Juhi nL Irrai islus UoUvutjCm Johannes Ptmardu sj d in