Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1864

1 64 Zondag 12 Juny S30 OUDSCHE COüRAUT Uitgave van A BPINKMAN Lange Tiendeiceg I n 60 De KIEZERS A EREENIGING KOIVIJMG en VADERLAIXD in het Hoofdkiesdistrict GOUDA heeft voor de verkiezing van EEN LID van de Tweede Kamer der StatenGeneraal welke zal plaats hebben op Bingadag dtn 14 Junij e k tot haren Candidaat benofmd e n beveelt als zoodanig aan het aftredend lid den Heer Jh M AV M DE BRAUAV te s HAGE en voor de verkiezing van EEN LID van den Gemeenteraad ta GrOUda mede plaatshebbende cp DINGSDAG den 14 JÜNl f e k den Heer W A A van BERGEN IJZË DOORM Gouda 7 Junij 1804 AÜVËRTEIVTIEN Bevallen van een Dochter M A JONKEE VAN EEUWEN Gouda 4 Juaij 1864 Den 25 April j I overleed te Batavia onze oudste Zoon COENELIS in den ouderdom van 40 Jaar J KEAMEES Jz C KEAMEES Schouten Gouda 5 Junij 1864 De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden hunner Zuster en Behuwdzuster ondervonden J A tan des STEUE P VAN DEK STl JE TAN WlEBlNGEN Gouda S Junij 1S64 Kiesdistrict LEYDEIV door de Kiesvereeniging Grondwet en Koning ii in hare vergadering van den 28 Mei 11 met algernetne stemmen besloten bij de verkiezing van 14 Junij a s als Lid van de TweedeKamer der Stateu Generaal aar te bevelen M D TIEBOEL SIEGENBEEK Burgtiii enter dtr nemeente Lei den tn Lid dt r Provinciale Staten van Zuidholland Namens de Kiesvereeniging voornoemd J LUZAC Secretaris Zoutziederij te GOUDA PEIJS Fijn en Middelzout per 50 Ne J 12 ƒ 6 Grof zout 6 20 £ tra grof voor Kaas 6 75 l cr vijf of tien zak te gelijk minder prijs J W SCHOUTEN De ondergeteekende heeft de eer zich minzaam aan te bevelen tot het verVaardigen van alle Heeren K leedingstuklieo volgens de NIEUWSTE MODELLEN Hij is ook voorzien van eeue ruime sortering van de mtgezochtste e n si erlijkste Patronen van BUSKINS LAKENS en andere tot zijn vak behoorende STOFFEN elke dnor hem tot de billijkste prijzen geleverd worden terwijl ook KLEED iNGSTUKKEN zonder leverantie der benoodigde stoffen door hem vervaardigt worden Hij durft zich overigens vleijen door de netste bewerking en spoedige aflevering de goedkeuring zijner begunstigers te zulleu verwerven W BOEB Tcilïeur Gmwe wijk C N 198 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gocda met inbegrip van Eijks en Gemeenie accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a462 j Iq per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn ü 462yj y per kan öT s wntSj inl BEANDEWIJN 462 i o o per kan 02 cents MeerJere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 8 Junij 1864 Aan de klEZEHS in Het Hoofdliiesdistrict GOUDA De ondergeteekenden voorstanders van gematigden vooruitgan en van seieideliike ontwikkehng der vrijzinnige beginselen der Grondwet van 1848 Cigen delandaiht hunner medek ezers m dit district op het volgende Meer d n o t hebben thans een vertegenwoordiger noodig die met ons gelijkgezind de toepassine de er bberale beginselen standvastig en zonder ommezien weet te bevorderen S önfendhl stilstand snelle achteruitgang en is halve overtuiging bederf voor de goede zimk Vraagt L zelven af waaraan en aan wie de verblijdende verschijnsels te danken zijn van toenemende welvaart die wij m Gouda en omliggende streken mogen opmerken Nijverheid fabriekwezen handel ontwaken tot nieuw leven alleen daar waar de adem van den nieuweren tijd is doorgedrongen De regeling van het middelbaar onderwijs belooft weldadige vruohter en voor de nijvere burgerij fabriekauten en landbouwers zoowel a s kooplieden opent het nieuwe stelsel vau bestuur in onze Oost Indische bezittingen een bly verschiet Zult Gij niet gaarne met ons elk ministerie ondersteunen dat in deze rigting voorwaarts streeft en dat verdraagzaamheid in geloofsbegrippen als stelregel en staatsruaxime beschouwt Bij le aanstaande verkiezingen hebben WIJ omgezien naar een man liberaal en flink gezind en geschikt om met woord en daad wül lT Jidaat der Kiesvereeniging DE GEONDWEi komt ons voor aan alle vereischten te voldoen U J B L WENTHOLT thans als Kantoneegter gevestigd te s Gbavenhage is sedert Jaren me t de ingezetenen en belangen van het district in veelvuldise aanraking geweest Vroeger iKOCCEEUK teKoiIEEDAM deed hij zich steeds kennen als een kundig verlicht ijverig gemoedelijK bevorderaar der belangen aan hem toevertrouwd en die de personen wi r raadsman b j was door hulpvaardigheid en regtschapen inborst tot zich trok Als Lid der Pfovinciaie Staten van Zuid Holland heeft hij getoond in openbare betrekking z ch uoor diezelfde beginselen van trouw en naauwgezette pligtsbetraehtiug te lateS leiden Gedurende zijn kortstondig verblijf in de hofstad heeft hij wederom de harten gewonnen door die gaven van hoofd en hart door karakter en rondborstigheid Wij wenschen dus ter bevordering eener goede keus en om versnippering van stemmen te voorkomen alle onze liberale medekiezers in dit district di ingend en met ernst uit te ï C ïïi d ï iïïi5gt r t t rci e o5 m J B L WEATHOLT D Vf WESIERBAAN M F HOFFMAN D J G KOOSEüOOM A A G van ITEESON J EEÜTINGEE J B PEETLES Jz J DE KONING Jabz J M HENDEIKX P C KNIJFF W J THIEE A N MOLENAAE Gouda 1 VAN ui k BREGGEN Waddingmeen J B SNELLEN Moordrecht J IIEUREWIJN Jarlanderveen J J JIOLÏZMAN Nieuwkoop G BOTS J C VAN DEK HEIJDEN Mijdrecht K VAN WIEEINGEN D P DE WILDE Heaurjk J H TAN SANTEN Kri j cnaldLelc K SMIT Jz Kantonregter te sGRAVENHAGE tp oerden Oudewater IFaddingaveen De Riezersvereeuiging ROMXG en VADEHLAXÜ in het Hoofdkiesdistrict GOUDA heeft oor de verkiezing van een Lid van Je Tweede Kamer der Staten Generaal weike zat plaats hebbeu op Ding Jaj dt n 14 Junij e k tot haren Candidaat benoemd en beveelt als zoodanig aan het aftredend lid den Heer Jh Mr W M DE BRA UW te s HA GE GOUDA 5 Junij J864 Hoofdkiësdistrict GOUDA Be liiezersvereeniging ude GROJMDfVET heeft tot haren Kandidaat gesteld voor de verkiezing van een lid der tweede kamer op Dingsdag 14 Junij 1864 en beveelt als zoodanig aan den heer M J B L AVENTHOLT i Boplvitrulikcrii van A BRINKMjVN Kantonregter te s GRAVENHAGE Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprijsper drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzendiug der Advcrtentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 11 Junij Eindelijk is de londensche conierenlie gekomen tot een zeer mager resultaat De wapenschorsing is veertien dagen verlengd en uit Berlijn schrijft men dat de vijandelijkheden ÜO dezer waarschijnlijk hervat zullen worden En ofschoon men vermoeden mag dat deze pruisische lusten bedwongen zullen worden zijn de uitzigten tamelijk beneveld en blijft de voortduring der deensche kwestie een dreigend gevaar voor het behoud des vredes De zwakke zal buigen voor de sterken de integriteit der deensche monarchie wordt door allen opgegeven en Pruisen ziende dat het onmogelijk was den buit voor zich te behouden neigde tot Augusteiiburg die echier niet zeer bereidavaardig schijnt Pruisen Ier wille te ziju Het punt in verschil wordt nu de demarcatielijn in Slecswijk In België is het niet mogelijk het ministerie te vervangen De ministers blijven en eeu beroep op het volk door de ontbinding der kamers zal wel oi vermijdelijk zijn V jrst Coaza is te Konstantinopel aangekomen zijne daden worden Lor de porte afgekeurd Rusland en Oostenrijk slaan begeerige bukken op die Donauvorsiendoramen en bemoeijelijken daardoor de vestiging v m een geregeld bcjluur In Amerika venvacht men nog aliijd beslissende gevechten De noordelijken rukken met eene geweldige nmgt vau alle k iiiien aan oo Uichraond den zeiel van het zuidelijk In wind en trachten door eene rftks vau bloedipe gevechten iie hocfdieger der zuidelijken oujer Lee te vernietigen Zij kuuiieii hunne legers telkens aanvullen maar het zuiden is uitgeput en strijdt met wanhopigen moed voor zijn lu ijii Door de tezeiHtrij lige berigien is liet echter zeeï inoeijeiijk den waren stand der zaken in t zien aanslaande verkie mg liecft de seraoederen zeer i i bej ebrigt de kiozirs z jn ovcrvloeüg iu de gelegen icid L n voor zich zelven tot een vas besluit te komen indier zij zonder vooroor lecl de rondge oiulen stukken over An men mag schromen ook hicriu üe maat te buiti u Slfc De vooral luders der vrij innige rigtiug ver sehuiieti zich iftetfarhter iiamclooze aanbevelingen en bepalen zich niet bij lasterlijk en onlieuezeu gesch eeuw Elk die opfeilen rijne overtuiging vestijren wil leze het vlugschrift Wie is de heer de Brauw maar wie de oogen wiiiens sluiten voor het daglicht en vasthouden aan het eens opgevatte vooroordeel ii ovtei opgegeven worden Iniusschcn blijkt het meer en meer dat werkelijk ien groot aantal kiezers inziet d it zij gedwaald hebben en dat jonkheer de Brauw de man niet i om aan de billijke verwachtingen der kiezers te beantwoorden l v overtuiging van de en stand der zaak beweegt de ijvpreuiie behouders tot wanhopige krachtsinspanning nnar naarhjk nu het na elf jaren velen eerst regt duidelijk wordt hue j schandelijk zijn misleid duchten wij niet dat die gc iuuliii 1 in weinige dagen al is het voor vele lasteringen n jken z l wij willen wij wenschen geen dwang iei cr h iiidele naar eigei iuzigt dit eene weuschen wij dat elk den moed be it e u ier dat eigen inzigt te handelen Geheel in strijd flaarmede achten wij de dubbele aanbevcliiig de er dagen van de kiesvereeniging wKoiiiiig en Vaderland uitgegaan Welk eene vreemde vertooning maken die boi le namen daar onoer eikander Kan die aanbeveling ernstig ziju en is zij het gelijk wij wenschen aan te nemen kan er dan duidelijke bewijs gegeven worden v in volslagene beginselloo heid Deze onhandigheid zal den belioudsmaiinen zelven alleen schaden AV uuieer ooit i tu moesten zij zich nu oiuhouden hebben Zij bevelen voor den geuiteiiteraad den ni n aan die geene aanbeveling behoeft omdat allen dien man ongi Iceld erkennen als liet meest gewenschte raadslid en omdat ie oinst mdighe ien zelven hem vuor die betrekking aanwij Fu i gcaecl n i iel j e aai bedeling slaan de mannen de b han U t De prijs der Advertent JlU ééi tot 7t 1 regels met inlj irrip van i t e bO Cent oür j elkcL reiid daarbo en 10 Ceiit Ji ui t e iigew Olie letic warden berekend naajplaatsrunnic zich zelven in het aangezicht trant wie van Bergen Tzendoorn stemt tot raadslid en A zullen w j allen met blijmoedige overtuiging doen kan in geen geval den tegenvoeter naar de kamer afvaardigen Wij koesteren de verwactiting d it de gind che kie rs hl jk zullen geven dat bij de keu e vau het raad lid Mr A A vanBEilGEX 1JZE D00I slechts gevoegd kan uorJeii ais lid voor li tweede k imrr der StatenGeiier ial Mr J B L WËXTiïOLT t ioMfll j nul van ifcveti v in r d een eii e n 1 h et hiel hiel n te eiet men rso land en dat de groote meerder iei l in bet hoofd kit 1 liaan Weutholt de voorkeur d gt vi n b iveij dta v licht en voürnitir ni De eenstemmiire keui i der ut re iiideii zal biiil 1 en dat e uleen doo 1 v in den 1 goede V d niet V V VX Wi omstre T r v ui U Il 1 lUt i V UI hei de atgenieene bcl mu e liiij W kiezer degenjk overiuiird i i steramigheiü te bereiken is e i u i kaudtiliat niet an Iers d ui h betwijfelende beki tani eiti r i die o in het lisiri jt geax iii betre reu iiR ii n soinniiiren W den lui het denkbeeld ora ste i ncii liet is tie tej pon ir j d Avaie i j ook de geschik k 4 eoordppleii dan is het nu cii nele kwestie maar het gi en voor d ii hoog behing w f kf ii Wentlioit inueL door ü li t zou een ander gev d i r sl l oie andere b iiis lfii itn vn I i eii Lm oo is li ü Aer el k de K i i 1 iat der ver en iii iv t V L n lar de o ei tiiiguij v y rn r hodox J r ü f üi i C r Len voor uit r jn r i x ijViM r ƒ Vo r n V ordc ii r wenschen jtr v u Aikkeiinir M ar aL n li u hiulii lie der algeini et e Stemmen nici i M J B L Wenthoit iriiitcniiuiö LonCiGn Juiij GraifKussell lieefi op eene in erpcll itii van lord la iesbnry in het lioogerhul v r rd dat de fjnferentie eene verlenging van de w iprn r n niet 1 J d i cu aangenomen heeft De deen cl e gei ulm gt l waren de eersten ilie haar aaiiL cu men lie ihen De dn s i e hebhen d aanvankelijk verworpen maar laicr er zich nif ie vereeiiigd Parijs 8 Junij Ondanks eene nicnigte vr j iiirustbarei iegeruchten die in omloop zijn m ig men den staat van zikcn op dit oogenblik als gunstig beacliouwen liet is zoo guco ai zeker dat de wapenschorsing met 4 dagen verlengd A rden en het la it zich aanzien dat in dien i jd een I zal tot stand komen Men beschouwt het hier al ie duilsche mogendheden hare oppositie tegen rl v welke Denemarken zich geneigd toont aan te n oer zuilen voortzetten want zij ruheu begrjpei r ie vijandelijkheden moeten worden hervat h zeker is u at ij Lugeiand tegen zich zullen h Ofschoon Ooslenrijk niet gelijk Bruisende toej ii v algemeen stemregi w ii lonnt Fr inkrijk op di o ijci iii r toeiiaderino tot het kahin t van Weenenden