Goudsche Courant, zondag 12 juni 1864

tenbuig omdat zoo als bekend is Evsland de caudidatuur vaa den hertog van Oldenburg voorstaat De staat van zaken in Algerie is niet zoo gunstig alsmen wil doen gelooven Men houdt zich hier ernstig met dezeaangelegenheid bezig Het totaal der versterkingen in denlaatsten tijd naar Algerie gezonden bedraagt reeds 15 000 man Hedtn vertrekt weder een regiment uit Toulon In Tunis is men evenzeer nog ver van vrede Bij voortduring hangen de berigien van daar ontvangen een sterkgekleurd tafereel op van het fanatisme der streng muzelmansche partij 9 Junij De Constltutionnel zegt dat deantwoorden van Pruisen en Oostei rijk te Londen zijn aangekomen Volgens dat bladzouden die mogendheden toestemmen in eene verlenging derwapenschorsing voor veertien dagen Marseille 9 Junij Er zijn hier berigten uit Knnstantinopel ontvangen Prins Couza die hier verwacht wordt om ophelderingen te geven aangaande den staat van zaken in de vorstendommen zal binnen vier d igen hier aankomen De conferentie is opgeheven De zoon van Puad pacha Nazim bey lid van den groöten raad van justitie is plotseling overleden De sultan heeft den minister wiens gezondheid door de smart over dit verlies geschokt is gemagtigd zijne v erkzaamheden te staken Serlijn 9 Junij De Staatsanzeiger van heden morgen houdt in dat de wapenschorsing met 14 dagen verlengd is Petersburg S Junij Men verzekert dat de hc ir Hope directeur der internationale financiële maatschappij te Londen met de russische regermg eene overeenkomst heeft gesloten tot den aanleg der spoornegiijn Moskou Sebastopol zijnde hieib j vastgesteld dat de werkzaamheden nog in den loop dezes jaars zuilen worden aangevangen In ene depêche van den grootvorst Michael wordt gezegd dat alle m Kaukasie aanwezige oproerige volksstammen onderworpen zijn öhinenlanö Gouda 11 Junij De voor de dubbele verkiezing op 1 Dingsdag 14 Junij uitgegeven stembilletten zijn uiterlijk mat te onderscheiden Wij vestigen de opmerkzaamheid der goudEche kiezers hierop want de vergissing moet ten gevolge hebben dat beide stemmen vergeefs worden uitgebragt Ieder zie dan toe dat hij zijr billet uaau keurig invuUe De natie is den heer de Brauw dankbaar omdat hij het ministerie bestrijdt De heer de B auw is waarlijk liberaal Hij bestrijdt de mishandeling der provinciën en gemeenten ondergaan in de fnuiking barer grondwettige regten Het bewijs voor dit alles is de heer de Brauw verklaart zich voor de vrijheid der stembureaus om op kosten der gemeente broodjes en koffij te gebruiken De heer de Brauw verzette zicH met alle leden der kamer wier namen met achting en eerbied door het yederlandsciie volk genoemd worden en met de overgroote meerderheid der eerste kamer tegen een onervaren minister van kolonie Er volgt uit dat alle leden die den minister ühlenbeck ondersteunden noch eerbied noch achting bij het volk genoten En df eerste kamer Zij steunde tegen den zin van de Brauw den opvolger van dien minister Wie verdient nu achting de eerste kamer of de heer de Brauw Een bekwaam man al is hij een noodlottig stelsel toegedaan zal in ieder geval met verstand liandelen Daarom komt het minder aan op het stelsel als op de bekwaamheid van hem die het in praktijk brengt Het land mag dus vrij te i ronde gaan mits het door bekwame handen naar den afgrond geleid worde bijv door die van den heer de Brauw De heer de Brauw is te prijzen omdat hij den moed hadde dingen bij haren waren naam te noemen Eigentlijk is hijdus een radicaal want moed om de dingen bij den warennaam te noemen is een eerste kenmerk van het radicalisme Maar dezelfde man had eens zooveel moed dat hij woordengebruikte waarvoor hij later verscluioning moest vragen Hadhij de zaken toen ook bij den waren naam genoemd n omdan verschooning En had hij zulks niet gedaan wat was daneigentlijk zijn moed Goess Com In den IJssel zijn weder 11 000 jonge zalmen geplant Zij waren in bükke bussen rondom met stroo omwonden en van boven met ijs bedekt en er was geen enkele op de reis overleden Er zijn nu in de overijsselsche wateren 22 000 zalmen geplant en daarin gezaaid 50 000 eijeren van Pera een ïisch nog fijner dan de zalm S Gravenhage S Junij De eerste kamer der statengeneraal heeft in de zittingen van maandag en dingsdag on derscheidede wetsontwerpen aangenomen en in de zitting van heden met algemeene stemmen het wetsontwerp tot definitieve vaststelling van hoofdstuk III A der staatsbegrooting voor 1864 Daarna is behandeld het wetsontwerp tot regelirg van het onderwijs van rijkswege in indische taal en volkenkunde Onderscheidene leden voerden daarover het woord o a ten betooge dat de wet onvolledig was en dat er geene genoegzame warrborgen gegeven waren voor eene behoorlijke opleiding van geschikte ambtenaren hier te lande voor onze o i bezittingen ten gevolge waarvan men vreesde dat de band tusschen Nederland en onze koloniën in het vervolg niet zou versterkt worden Nadat de ministers van binnenl zaken en van koloniën de onderscheidene bedenkingen hadden beantwoord werd het wetsontwerp met 20 tegen II stemmen aangenomen 9 Junij In de zitting van heden zijn aangenomen met 2b tegen 2 stemmen de gewijzigde concessie voor de doorgraving en het ontwerp tot onteigening van percelen voor den spoorweg van Alkmaar naar den Y dijk met algemeene stemmen Gemengde Berigten De russische gezant Kisselcff zd uit misnoegea over de allocutie niet naar Rome terug keeren Od de eug zuidwestbaan heeft eene botsing tusschen twei treinen plaats gei id waardoor vijf menseben gedood en ruim tttintijTgekwetst werden De giftmenger dr Couty Je la Fommerais is jl doudjrdag tea zes ure ter dood gebragt Turkije verbiedt den uitvoer van vee Te Arbeiie vraagt men garnizoen wegens toenemende onveiligheid Te Vriezeveen is een kapitale boerenwooing met den inboedel verbrand Een fiiesche boer te Tzum oud ruim 50 jaar verloor in 1834 zijne eerste ÏD 1844 zijne tweede iu 1854 zijne derde en nu onlangs in 1ö64p zijne vierde vrouw Ia A enetie en Rome hebben de regeringen deraonstratien bij gcltgeubeid van den verjaardag van de uitvaardiging der italiaanpche irroudwet niet knnneu beletten Een russisch txploiteur der Siberische goudmijnen heeft 22 goudterritorien en 120 00 zilv roebels Veschikbaar gesteld voor de oprigfing ener universiteit te Tobolsk £ ug bladeu waarschuwen Zwitserland d Nederland toe te zien dat zij niet door den duitschen bond vevslouden worden In Polen zijn nieuwe benden oprorrlingen verdcheuen De metrderheid m Mexico sympathiseert nog met Jnarcz of is aan hem onderworpen Augustenhurg wil zich niet oiiucrwerpea aaa de eischen van Pruisen Lr wordt eenige meerdere toenadering opgemerkt tusschen Traukrijk eu Rusland Het bondsland Holstein moet 12000 man hauoversche eu Saksische troepen onderhouden Te Berlijn wil men een nationaal mnseum van bt ldendc kiiu tcn stiehtPf l e braziliaan e regering hteft maatregelen geuoiiKU om de Amazoneu ri ier voor do schtpcn van alle natiën open te sttlk n Marktberigten Gouda 9 Junij Tarwe Poolsche 2400 ned S ƒ 340 Zeeuwsche pr mud ƒ J iö a ƒ 9 75 Bogge Koning h ƒ 6 75 il 7 Dantzig ƒ i TJ il 7 Zeenwsche 7 Gerst 4 75 a fa lt Haver 4 8 4 95 BI Erwten 7 25 a 7 75 Boekneit Fransche pr 2100 u 1 240 N Brab 200 De veemarkt met geringen luiivoer en tragen h iii lel Vette schapen en Limmcreii riet zeer gevr aagd ofschoon totgeen lagere prijzen te koop magere v irkeiis en biggen lothooger prijzen wel te verkoopcn Aangevoerd UO partijen kaas 20 a 23 Goeboter 1 05 a l OS Weiboter O SO a Ü l Burgerlijke Stand 1 GOUDA Geboken 7 Junij Neeltje Eli abeth ouders J de Bruin en M van Dam Wilhelmina Maria Elisabeth ouders J C Pmkse en E Zuurhout 9 Magdalena ouders A Mclkert eu il Furrer J icob ouders J Truijcn i n 1 Mossou 10 Gerntje oudtrs F Boot en A Lohman OmklediN S Junij E C Heemskerk 6 m 9 P C Thomas 86 j J Glih vrn 8 Junij L de Beij en M Koppendraier W Verbrugge eu IJ van der Dungen 11 Blom en M van der Mei D ite Jong en E Kunst J b van der Sloot en M b au Velzen 10 C an den Heuvel en A van Stavtl ADVERT ENTIËN De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen hartelijken dank aan allen die hem ter gelegenheid van zijne benoeming tot Burgemeester blijken van hunne belangstelling hebben gegeven A A Tap bergen IJZENDoORN GoLDA U Jii ij 1864 Voor de veh bewijzen van deelneming bij de viering onzer Vijfeutwintig j irige Eohti reeriiging beloond betuigen de ondorgeteekenden ook namens hunne kinderen bij deze hunnen welgemeeuden dank A OÜDIJK Gouda P OÜDIJK U Junij 1864 Zwanesbikq Vreest God EertdenRoning Bij de aanstaande Verkiezing voor EEN tlD DEB TWEEDE KAMER op TTosmdag 14 Junij wordt als Candidaat aanbevolen den Heer J Voorhoeve HCz HH Fabriekanten en Grossiers Op nader overeen te komen conditien wenscht een jong actief mensch die een groet gedeelte van ons land bereist zich te belasten met den verkoop van een of ander Artikel Hierop reflecterenden gelieven zich te adresseren met franco brieven onder bet motto lieiziger bij den Boekhandelaar G B VAN GOOR alhier Grove en fijne Biezen verkrijgbaar aan de FLESSCHEN ENVELOPPEN FABRIEK Wackier ür a at Geaclite Medeliiezers van het Kiesdistrict GOIDA Het oogeriblik der verkiezingen voor Leden van s Lands Tweede Kamer is nabij en daarmede is ook de tijd weder d iar waarop men zoo door de dagbladen als bijzondere geschriften den eerien verguist om den mderen te vergoden Wij volgen dat voorbeeld niet na n ij bevelen eenvoudig on en Medekie rrs in dit district het aftredend Lid Jonkheer Mr W M deBRAÜV en sterkste ter herkiezing aan Wij zagen met genoegen dat dr ni m die ons reeds sedert lb53 dus elf jaren vertegenwooniigde ook uu weder door de Kiesvereeniging KOMXG en VADERLAND tot haren C mdidaat is gesteld want hij verdient dit ten volle wegens zijne zaakkennis die niemand kan betwijfelen wegens de rondborstigbeid en onverschrokkenheid waarmede hij zijue politieke gevoelens voordraagt en verdedigt wesrens de trotn e zorg en ijver die hij steeds vooï de belangen zijner zenders aan den dag legt en waaraan ons district reeds gewigtige voordeden moet dank weten Wij weten w el hoe vaak en hoe scherp hij als hehoudsman in den la it=tfn tijd door de partij der liberalen inzonderheid ook door den anoniemen schrijver in de Goudsche Courant werd aangevallen en gehoond maar wij weten ook dat het de slechtste vruchten niet zijn waaraan de wespen knagen Zijne amende honorable waarop men t zoo zwaar geladen heeft strekt in onze oogen den regtsch ipen man tot eere ij wenschen in de Kamer ook eene andere rigtingdau die der voibioed liberalen vertegenwoordigd te zien en daarom zullen uij en zoo wij vertrouwen zeer velen mei ons op den 14 Junij e k stemmen voor het waardig aftredend lid den Heer JhrJIr W M cIcBRAlW tJwo Medekiezers nONlNG en VADEHLAXD in het Hoofdkiesdistrict GOUDA heeft voor de verkiezing van EEN LID van de Tweede Kampr der tf fj Ty Generaal welke zal plaats hebben op i I7d 4 ZJ e k fot S Caadldaat benoemd en beveelt als roodanlg lin heTaftreZd inf den Heer JhY M AV M DE BRAÏJW te s H AGE en voor de verkiezing van EEN LID van den Gemeer tpraarl te rï T qa mede plaatshebbende op DINGSDAG den 14 J L N I J e T dC r W L A van BERGEN I IZE DOOR Go 7Dk 7 Junij 18G4 Aan onze Medekiezers zoowel in GOUDA S Hoofddistrict als in de Onderdistricten Vele kiezers van Gouda ftcIioouJioren OwffVwa t m zijn l i kl i ir i m r de h dp die zij ter herkrijging van regten hunner gcmeer ien on ctm h iren nS Mn Lrv NOOD af te wenden hebben mogen onderviinlen van oii 1 1 u e Ma irdis lid der Tweede Kamer der Staten Generaal Jonkkeir Mü W M i e BRAUW Daar de aftreding van gezegd Lid nu n ibij i kiin inn en m pi die vnn dit bovenstaande ten volste overtuigd zijn ook i iet ai or n I in ru em Ien heer aan hunne medekiezers ten sterkste aan te bevelen Hij I is een m n van groote onafhankelijkheid en regtsehapenlioiil van vdh inlen i ijver m r ook iemand van wien het sinds jaren is r rh eken d it li j met u ir lu fde en trouw s Lands belangen behartigde en ook et i pl n v m It rrij f Pistrict nimmer verwaarloo = maar het met woord en diii nhji hf f vf r r mii Daarom ver rouwen wij dan ook dat g j wa rdiïc mi lekie e op aanstaanden Dingsdag den 14 de er uwe stem uit zult tP 2fPi op den re e den vertesenwoordigcr dien wij reeds jiren kenner en van iiicus n e ci ii g tot het e ijn van ons District wij ten te overtiiisd zijn on Jhr Mr W M de RRATJ f 1 i nneer t Dair V ni 7 Juiii 1 zegt 1 b I É w rdt in p fi lie r oïplijk oliisvartegenwoor 11 er 7e p 701 nopten Het is een waar voord rttt tevens op jii p s jc p blad van Znid Tloi md en V Oravenhatre in zijii k Binnen weiniofe d i en v fwilt de toeko t v i p deze oogenblikken met onze gewijtigste bphngcü vpi gpsppcld door hen die waardige en verdien l j e digerS uit s Lands r iadzaal trachten te ver en worden bezet door lieden ons voor het grootste r Jecitp oiibekpiid J pt = lipim telooze ondankbaarheid worlt over de pirlemeii rt antpcedenteii van M tiiiPii de staf gebroken d e jiren lans trouw en onbaatzi p itig oi p resten hphSm voorgestaan die JlanijPn nij mogen on ppliikkig a ii en hi H door pene hSrliiSZing liet bewijs te leveren d it hunne onvprmo de eu bclangclooze pog ugen door een erkentelijk volk worden gewaardeerd De hccren Schimmelpenninck de Brau v en van Lwi Vn motren den I eer de Sombreff onaangenaamhedpn npzetrd I plii pi de Xatip p f dip p I 1 u pn 1 pt ministerie heeft er het zegel op gpdrii t door het oiifs ag i n t ifi n l jreiroot verleend Wat dunkt U Kiezers zult o r n x finr7c en x x s eni liir te brergen voor den hier naar waanje grekcnsrliets en M n o ir 1 S Jh Mr W M DE B Wij kiezen dus op Ijinyxdnj den 14 Tinhj a s Jh Mr 1 II DE BKAIIIV Vele Kiezers iiii liet Ilonfddistrict GOVDA vrasen zoo als de GOUDSCHE COURANT viii den beginne des jaars afgevraagd heeft Wat staat ons tp doen bij de aanstaande keuze van nieuu e Leden voer de Tweede Kamer der Staten Geneiaal De Goudschc Ctnirant echter bleef eerst langen tijd het antwoord schuldis pn kwam ten laatste niet een Candidaat voor den das n n naam d meeste Kiezers wel voor t eeist hoorden noemen en dien de aanbeveler waarschinl k zelf niet kende Vraagt men ons nu bj het naderen van het tijdstip der verkiezingen Wat staat ons Kiezers te doen dan is het antwoord gereed Wij kiezen met een opregt hart zonder de minste aarzelin dadelijk weder onzen waardigen Vertegenvoordiger edcrt 11 jpren tien Man dien wij als een regtsehapen Vaderlander nis c nioedi eti verdediger zoowel van de v iarachtige belangen zijn lands als nn die zijner zenders reeds van nabij kennen wij kiezen op JJht sday 14 Jum a s Mv Jf l ¥ Jf ile URAVIV