Goudsche Courant, zondag 12 juni 1864

1804 Dtffiderdag 16 JunjJ mt tk DE KIEZERSVEREENIGING G OUD heeft tot candidaat gesteld bij de aanstaande verkiezing van EEN LID van den GEMEENTERAAD op DingSdag den 14 Junij 1884 Mr A A VAN Bergen IJzendoorn VEEARTS Het Gemeente Bestuck van GO VDA roept op Sollicitanten voor de betrekking van eersten Keurmeester van VEE en Zij die daarnaar willen dingen moeten bevoegd zijn de Veeartsenijkunde uitteoefenen en worden uitgenoodigd het daartoe strekkend ver oeks hrift op zegel geschre ven onder overlegging der acte van bevoegdheid en van goed gedrag ten spoedigste en rrachhnj iu te zenden aan dc n BuKGEiiEESTEa dier gemeente GOIIDSCHE COURANT U i A DT X AT A VT prijs der Adverteutien van één tot zes Itgave van A ÜRINKMAIS iregels mot inh grip van h t zc el is SCCeft voor Lauffe Tiendeiseg D n 60 Riesdistrict LEYDEN Doot de Kiesvereeiüging Grondwet en Koninfj is in h ire vergadering van den 2S V i h mti ulge iitene stemmen besloten Inj de verkiezing vau 14 lunij a s Lid visn de Tweede Kamer der Staleü Oeneraa aan te bevelen M D TIEBOEL SIEGENBEEK Biirgi iif e ltr der gemeenfe Lsi dcn en Lid der 1 in inciale Sfaten ran ZiiiJliolland Namens de Kiesvereeniging voornoemd J LUZAC Secretaris De jndergetrekende iieeu de eer ieh minzaam aan Ie bedelen tol liet V0t vaardigen van alle Hecreu IvIoedingstisKiic vo eii de NIEU tE MODELLEN llij is ook voorzien van eene airae s rter ing van de uitSeZOClltSte en ier U jkste Patronen van BUSKINS LAKENS en andere tot zijn vak behoureiide STOFFEN welke door hem tot de billijksle prii en geleverd orden terwijl ook KLEEDINGSTÜKKEN zonder leverantie der bf noodigde stolfep t oor hem vervaardigt worden Hij durft zicti overiircns v eijtn door de netste be rkiriEr en spoedige aiievering de goedkeurii g zijner begunstigers te zullen verwciven W BOER Tailleur Goiiice wijk C N 193 Prijs van liet ireilestilleerd bij G P van de VELDE te iOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente aecijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zniver overgehaahlc JEN EVER a 4fa jo q per kan 59 cents Jenever i soon Moutwiju il 46S o o per kan 571 2 cents inl BRANDEWIJN 462 jo per kan 62 cents Mpcrdtre of mindere sterkte naar evenredig eid Gouda 11 Junij ISCt Tet nopkdruksmi van BRINKM N Aan de KIEZERS in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Üij de aanstaande verkiezingen hebben £ jezind en geschikt om met woord en daad De ondergeteekei i n voorstanders van gematigden vooruitgang en van geleidelijke ontwikkeling der vrgzii re beginselen der Grondwet van 1S48 vestigen de aandacht hunner medekiezers iu dit ui riet op het volgende Meer dan ooit hebben wij thans een vertegenwoordiger no S die met ons gelijkge lnd de toepassing dezer liberale beginselen standvastig en zui er ommezien weet te bevorderen In onzen tijd is stilstand snelle achteruitgang en is ha ve overtuiging bederf voor de goede zaak Triagt U zelven af waaraan en aan wie de verblijdende verschijnsels te danken zijn van toenemende w elvaart die wij ia Gouda en omliggende s reken mogen opmerken Nijverheid fabriekwezen handel ontwaken tot nieuw leven alleen diir lar de adem van den nieiiweren tijd is doorgedrongen De regeling van het middelbaar onderwijs belooii weldadige vruchten en voor de nijvere burgerij fabriekauteu en landbouwers zoowel als kooplieden opent het nieuwe stelsel van bestuur in onze Oost Indische bezittingen een blij verschiet Zult Gij niet gaarne met ons elk ministerie ondersteunen liat in deze rigting voorwaarts streeft en dat verdraagzaamheid in geloofsbegrippen als stelregel en staat iuaKiiue hvSchnuwt wij ora2 L ieu naar een in m liberaal eu flink werk a in te zijn in OU PU geest De Candidaat der Kiesveeeesiging DE üilOXnAVLfj kouil ons voor a malle vereischten te voldoen Af J B L WjiNTHOLT thr iis als K IONllEr rER gevestigd te s Gk vvenhage is sedert Jaren met de ingezetei en en belatnrtii v ui bet district iu veelvuldige aanraking geweest Vroeger PiiO 1 KECK te iiotTEKiuM deed hij zich steeds kennen als een kundig verlicht ijverig gemoeJtlnk bevorderaar der belangen aan hein toevertrouwd en die de personen wier raadsni ii hij was door hulpvaardigheid en regtschapen inborst tot zich trok Als Lid Ier Provinciaie btatcn van Zuid Holland heeft hij getoond in openbare betrekking ïicli door diezelfde beginselen van trouw en naauwgezette pligts betrachting te laten leiden Gedurende zijn kortstondig veiblyf in de hf id heelt hij wederom de harten ge Ouneu door die gaven van hoofd en hart door karakter en rondborstigheid W ij wenschen dus ter bevordering eeuer goede keus en om versnippering van stemmen te voorkomen alle onze liberale medekiezcrs iu dit district dringend en met er t uit te uoodigen en op te wekken om bij de aanstaande verkiezing Dingsdag 14 Junjj 1864 tot LID der TWEEDE KAMER huune stem uit te brengen op M J B L Kantonregter te D W WESTEïïr AX Gc iila M F HOFFMAX D J G ROOSEBOOM A A G VAN ITEUriON J REüTlXtiER J B PEETEES Jz 1 DE KONING JiBZ J M HFNDRIKX P C KN1 IFF W 1 ÏHIER A N MOLENAAR s G R A ¥ E N H A G E J VAK UER BREGGEN Ww dingmeen J B SNELLEN M J HERREWIJ larlaiiderreen J J HOL fZMAN XUiw koop G BOTS J C v iN DEP HELTDEN MijdrecJd if oerden K v vN WiERINGEN D P DE WILDE Seeuwijk Ij H v i Santen KrlmjienaldLeJc K SMIT Jz Ovdncater Jf addiiitjsveen W O E R D E N Aan onze geachte Medekiezers tot nel kiesdistrict Gouda beboorende Wie t wel en wijs met Yorit en Vaderland meent wie de li iiul Kivin zijner duar te Sel iiic v Q niet in de weegschaal wil stelion maar d e f p den duur wei rlit toeverr vd te zien aan een Man die als Volks representant op de proef jiut i is bevonden die brenge op aanstaanden DiUgSdag den 14 Junij 1S64 zijne kiesstem uit op den nu aftreuenden Tertegen oordiger è nkheer II W M de BRAUW op hem e ons district reeds elf jaren achtereen met ougekreuktcu ijver en rouw vertegenwoordigde Wij althans zouden rekenen ons aan grove ontlankbar rheid schuldig te maken indien wij den vaardigen Man onze stem niet gaven en daardoor toonden het oor ie ieenen aan het schimpen en smalen waaraan hij sedert eenigen tijd iloor organen als de Kamper en de Goudache ourant onwaardiglijk ten deel stond Vij wenschen hartelijk de politieke rigiingvau onzen de BRAÜW in de Kamer vertegenwoordigd te zien ten einde niet toomeloos op het pad der volbloed liberalen voort te hollen Wie met on dien wensch de lt er van zijn stemregt een waardig gebruik wil maken brenge op den l t dezer zijne stem uit op Jonkheer Hl W I de BRAUW Hoofdkiesdistrict GOUDA Dt Kiezersvereeniging é c GROXDiVET heeft tot haren Kandidaat gesteld voor de verkiezing van een lid der tweede kamer op Dingsdag 14 Junij 1834 en beveelt als zoodanig aan den heer JIF J B L WEi THOLT Kantonregter te s GRAVENHAGE Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avuuds te vo en Be prijs per drie maanden hf2 franco p post 2 25 De inzending der AdvertentieB kan geschieden tot des morgens teu 11 ure BEKENDMAKING De BURGEMEESTER van GO i72 brengt ter kennisvan de belanghebbenden dat door hem doorgaans lederen werkdag van des middags 12 tot namiddags 1 ure in een der vertrekken van het Raadhuis zullen worden ontvangen die genen welke hem in deze zijne betrekking wenschen te spreken GOT DA d n 10 Junij 1864 V iN BERGEN IJZEXDOORN KENNIS GEVING BURGE UEEsrER en WETHOUDERS van GOV DA doen te weten dat ten gevolge van Zijner MAJESTEITS besluit van den 1 Augustus 18 31 no 72 vde DANKDAG of GODSDIENSTIGE VIERING der OVERWINNINti van WATERLOO dit jaar op ZOXÜAG den lyi dezer zal plaats hebben en dat op DINGüDAG den 21 dier maand aanvansende des voormiddags ten 10 ure eene algemeene COLLECTE niet opeiie schalen aan de huizen van de Ingeseteneu z d geschieden tot stijviug van het EONDS ter ondersteuning en aanmoediging van de Gcwapenue Dienst in het Koningrijk des Xedcrl I Nden BURGEMEESTER en WETHOUDERS verwachten d t de opbrengst der Collecte zal in verhouding staan tot de klimmende behoei te van het FONDS waaruit 113S iiiËrmen onderstand genieten terwijl ruim IIUO sollicitanten met verlin i n uitzien na eenige ondersteaniug die zon ler vermeerdenij van inkomsten niet kan gegeven worden op v CK houdi i lt ii Liiij mU M trtioUELRf voorr oeui De Btuije ne v BERGEN 1J END00RX Zij vertrouwen d t de hei inneriiig a in liet in November ups voriiren jiar gevier le FEES 1 der her i t r vo NEERL VXDS ONAFIIANKELIJKIIEU waarbij uc iffda jiie verleveuiiisd v erd a i be reen dlen naast God a ii de f run we en moedige Verde ii er e idcrl mils lo d tiik n hebben een ieder z il 1 o n lias ti het ijiie b j e ür igeii tot inst nn van ieze e it nation ile ii a iling GOUDA Bmoi MF rsTEK De üerre larii DKOOGLEEVER FORTUIJN GOUDA 13 Junij Het schenkt verademing d it de zaak zoover afgeloopeii is Vij hopen n dit edde b i l eene beslissende uitkomst te knullen mede ceieii Wam wie schrikt niet van het vooruitziet om nee slee twi nMirnde agitatie nog anger te zien voor durenr 0 5 aityd zoo rustig Gomla deelt grootelijks mede in de al eineeiie ot L rwondenlieid Hei regende srrüoibriefjrof misschien r i li ieljes het was alsof niet de meerderheid der sletiüiien nunir ie der briefit heslisie Die dolle oiuei t dige ij er moet Ln bedaarden opraerker met weerzin vervullen Zoo wo dt het efii onbetamelijk dringen belecdigend voor eieene vrije overtuiging en men verschrikt de onnoozelen als of I et land in gevaar was en per slot is het een storm in een glas w iter De liberalen zi a te iievig want de vaste overtuiging kent die haastige onrust niet Blijkt het niet overtuigend genoeg d tt de vooroordeelen wijken en de vrijzinniglieid toeneemt in het land Km men niet bijna met zekerheid voorzien dat de liberale par ij bij de verkiezi gen van heden eene schrede verder zal komen en zou men iu waaiheid wenso n aüe tegenspraak te docfl verstommen en elke andere ligüng ie zien uitgesloten Dat ware een groot onheil en de leugcUoo e vooruitgang liep weldra zich zeUen voorbij St ileu wij dan beide pirtijen genjk Geenzins er is overeenkomst in sommige opzigteii maar in andere groot vrrichil De echie liberalen sirijden a met open vizier getuige de geteekende verklaring door eiken regel daarboven 10 Cent Buitenge WO 11 e Irtters orden bereken aaar plajit ruiiiite bekende en geachte kiezers uit verschillende gedeelten van het district ö met algemeen bekende feiten tpiren arglisti re lasi latien en leugeuachlige lasleriugen Leest de brucnure Wie is de heer de Brauw c met het versmaden van alle opdringen en inbreuk maken op wel gevestigde overtni iug Die zich daaraan scliuidlg maken zijn niet vrijzinnig Onze tegenp irtij o verbergt zich in het duister geen naam raag genoemd worden want hare ijver irs missen ichtin r en umzien b speculeert op deoiikiuide en ii l vooroorieel der raenigie belooft het onmogelijke en strooit met voiie handen inhet verborgen vrce ciifip vuige lasteringen uit tegen onbesprokeu edele inaunen c eindelijk 011 eie enpartij drjft handel met het eiiren geweten Dit laatste vtrei clit eene kleine ophca lfriiiï De Brauw is 1 lr C heeft uit 1 Ie Kie er IV liet it te uil a ui i r aieu is i i crjepen troi iwe 1 i ireken IL t i = 1 l jk die n i 1 lil li i n i f u G ro 1 jii pro h i e kiel van de ü die het in namelüozen iingst l oei i i n ge v do school gekiajit Jammer ilat z i district Gou 1 1 en ons shibl lierh Daarin verielt oiis Groen hoe z hoe de conservatieven in Lieu I u d it hij h en niet VL ioron zal la e g voor = Lliiiig an w doodanL t r niets maz baien Aï h i fee I i t sliibbolcih des pr ii i De l ranw is e a tui v m Ie het d ood geloji j j zaï m i oird niet weten uit ie sp len l p be chikker uier de nederl ve kiez ingea ga it l jcli zipil r g een andere brief wordt nij vjor r Ecii brief van f heer de Brai w Eii nu ze Uen et Eu nu voiffi iu extenso een brief ilie ïf ft i r f i e en C£K 7r 7 irdidh het shibbo eth des in oietc i vrij oudniiil k ui spreekt i3 loeglft lerneemt men d t hij h i en vie u ibb 1 contribuanl is v in de vercenigiiig lojr chr stelijk nat ona il schoohjuder ijs De jool VA are niet leveuJ ov t de rivier irekomen vvant Isr el ach e het doo 1 Ia iii in i v oe a t jd heilige jdi t maar Groen is barinh tri rer hn is e ii risten oNeiioon met jcüdsche nuance liij iiciut den bueieiing ilea la tL ekomene 111 geuade a ii Voorhoeve de reirtva irdi ni i lo gelaten orden JLiar al de e V ndi r het in l v en bijt en krabt moet de Br iu v uo welen ciiki i bi ter W j jr i slikicen 11 Cieu iii i or i ce schnk v r tiet eiü Ü h t uu 11 iJ t 3 Zlj iroea iii i iiier ÜU rst l e evf e i L ir de iin r UVpi r lïS ij d V l k id hij kan ich van par emeniair innend oiiu i i ir IKT veelj iilgy n t n hn n r ieti in vh e ijrieven al C rüen veru ji l t duister cii v oj eubaiir ni ik n Hij Cuustuieert Iri ïiii p i moei hij üerekpud worf i ohr e h jlp 1 Zoo de lieer de r raii w niet v It den piiiande te zgii euievMi d 3 Zoo hij valt is het niet duor on e schuld 3 lij hei ft 11 n ons shibboleth voidaau £ n nu geko en of iiici ekozeii nehip den e oIe die iiii krti En wij hber ilep wij ijii geru=t ever de idikonist l e Br iu v beei t ioli eivcn vrij oi cnr del s i Pm r ii T en w u jiveii vertrjtiv eij op de v r eul u n ov be in op de bekw iara eid en i rej i ei 1 v ih ons bewin mmw meest op de onfe lb ire i i i r vjn iiclil en v eïd i iïiïinlnni 1 ri P dmei s1 L r b ne Londen D ton aard vc k