Goudsche Courant, donderdag 16 juni 1864

voerende partyen den franscheu gevolmagt gde te Londen de i taak hebben opgedragen om de grerslinie in Sleeswijk aan te 1 wijzen Spreker was met geneigd aan dit berigt geloof te schenken mededeelingeu uit Nen ork dato 1 dezer is Grant over de Noord m teruggetrokken toen hij zich hado ertuigd dat ae po itie an Lee te aterk was om geforceerdte worden Hij heeft zich daarop links gewend en is de Pamunk overgetrokken in de nabijheid van Hauuovertonn Leedekt 1 aoud De generaal Sherman heeft de zuidelijken nabij Lil tre ligen die dairbij ruim 2300 mui verloren DesMaandagaT oud tastte I ee de Noordelijken onder Warren aan miar werd met groot verhes afgeslagen Dit gevecht had plaits nibij S nddv Grode Ook Butler werd aangetast maaröloeg den aanval af en vereenigde zich met het leger der H Janij De Lonierentie zal morgen geen zittmg hour en zoo aisbepT ld w la De gevolmagtigden zijn tot eene zitting opdonderdag dian mv eisende uitgenoodigd Parijs 1 i Junij D berigten uit Mexico luiden vrij kleurlooa Alen is than eer geapanuen op de gevolgen van de ainkom t in keizer Alaximüiaan Ten aanzien van het meer be proken vieemden lesioen verneemt men dat het zal gevoimd worden door SOOü Iranachen 1 000 Oostenrjkers en 2000 Belgen onder het opperbevel van een fransch generaal die natuurlijk van ke zer aximiliaan al afhankelijk zijn Die mir sthippcn uilen een v ollen kiel zeker wel geen roode tot uniform dragen met een wijden zouaven broek en een sombrero Lr is ook nog altijd spnke van du oprigting eener mexicauiache vloot Het regenngabhd behelat ook weder berigten uit De berigten uit Tunis blijven i og steeds van ernstigenaird Tusachen de Porte den britachen ccn=ul en den KasEad ir aan de pene en lianknjk ep It die aan de andere zij Iebesta it geschil 1 raukrijk heeft besloten om tot eiken prijsden invloed van zijn protectoraat op Tunis te handliiven welk protectoraat bestaat met de goedkeuring van alle mogendheden Berbjn 13 Jumj De 1 1 Junij A olgens de Nordd Ztg zou Pruist dat totdusver aar de grenalinie van Vpenrade en Tonderu vasthield van oordeel zijn dat m de kwestie der verdeeling van Slee wijk de wenachen der bevolking moeten worden gehoord RendSbUrg 12 Jumj in de heden gehouden vergadering v in geueie eerdej waren 107 vereenigmgen vertegenwoordigd Er werd besloten om eene proclamatie te rigten tot te noord ieeavMjk=che broedera om hen mede te deelen hoe het land over de verdeeling denkt Zij vvülen geene aiacheidinf geene verdeeling zij willen em vrij onafhankelijk Slees ijkHolaiem tot aaii Koenigaau fitnnenUnb CrOUda 15 Junij Bij de gisteren in het hoofdkieadistrict Gouda en de daartoe behoorende gemeenten gehouden stemming ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer der staten generaal waren opgekomen 2380 kie ers van 3416 kiesgeregtigden en bleek heden dat ingekomen waren 2373 geldige stemmen beuevens vijf m blanco n twee van onwaarde daarvan bekwamen mr W JI de Brau 1281 mr 7 B L Weotholt 1001 de heer J oorhoeve HCz 63 stemmen zoodat de heer mr W SI de Brauw herkozen is Te Ltrecht is herkozen m E vau oorthuijzen met 1155 van de 1447 stemmen Te Te sGnvenhage gekoz n baron van Zuijlen met 7J2 vande 1368 stemmen Te Groningen is herkozen m Geertsema Te Nijmegen is herkozeu de heer Hevdenrvck met 911 van de 1029 stemmen Te Haarlem herstemming tusschen de hh van Nierop envan der Hucht Bij de gisteren alhier gehouden stemming voor een lid vanden gemeeuteraad waren ingeleverd 442 stemmen waarvan heden bij de opening bleken uitgebragt te zjn op den heer mri A van Bergen IJzendoorn 420 stemmen van de overigenwaren 9 van onwaarde 4 in blanco en 9 op 5 verschillendeperaonen Z M heeft benoemd tot burgemeester van BerkenwoudeJ A Snel Ouderkerk a d Yssel W van Waning tot 1 luitenant naar ouderdom van rang den 2 luitenant A Lafebervan het 4 regiment Door de heeren mr J P P Amersfoord Z W M vande Poll S de Cleroq Wz A van Lennep en P Keer Jr isconceasie aangevraagd voor het aanleggen van spoorwegen doorde Hiarlemmeimeer en omstreken Uit het daarbj gevoegdeontwerp blijkt dat het doel is a om Amsteruam hugs r enkortsten weg te verbinden met s Gravenhage en langs een aanmerkelijk verkorten weg met Rotterdam i door te nieuwelijnen r bereiking van dat doel zouden de volgenie lijnen worden aangelegd a van Amsterdam door de Haarlemmermeer laar Leyden met eeu zjtak naar Gouda b van Zaudvoort door de Haarlemmermeer naar Breukelen Dooi de iijn a wordt de afstand tuaschen Amsterdam en s Gravenhage met 9 mijlen verkort De at tand tuaaohen Amsterdam over Gouda naar Rotterdam woidt d irJoor lu vergelijking met den afstand tusschen genoemde euidpliitsen hnga oen hollandschen spr orweglO mijlen en laugs den Rhijnspoonveg 19 mjlen minder d u op den tegenwoordigen afsund viu gemiddeld 86 mijlen een verachii van 1 5 bedingt De tijd waarin men over de nieuw geprojecteeiue wegen van Amaterdam na ir Rotterdam zil kunnen rijden bedraagt ongeveer Vo uur et van Amsterdam naar s Gravenhage ruim 1 uur Bij dat ontwerp dat zal verkrijgb ir zijn bij de boekhandelaren J H en G van Heteien is gevOLsd eene kaïrt en de voorwairden van deelneming in eene leening van ƒ 25 000 tot het doen van de noodige optnetiugen en De inschrijvers in die leening kunnen hunne a ludeelen die slechts ƒ 100 giool zijii liter bij de oprigtinj der madt chappij m betaling geven en heiiben voor hunne personen gedurende tienjiren het kosteloos vervoer over dien weg Gemengde Berigten Oosfpiiiijk en Pruiscri dreigen met n cuwe vijandelijkheden tegen 26 dezer aU meu dan met verder korueii ia öir Ko and U l kiij t du het cüg lagerhuia ƒ 240 000 ttu ge chmke oor zijnc vtiUtLrn eu Hl het postne LU Te llotrmoiid ijn De Todm te Weenen zijn te anii om u uieuwe = tiatrCL tt bouwen De gemeenteraad van Genua ia oittbmdea omdat iij tt d inocratiochwas om het feest der italnaiiaLhe constitutie te vitren Riishnd OOötennjk en Pruistn willen elkander Polen wairborgen Te tenen belast de politie zich met het doen doopen der kmd rtn als de ouder er bezwaar m zien ingezonden Mjnheer de Hedacteur Tn uw geicht blad an den Q dezer n 229 komt eene beschouwin voor Terge7eld van cijfers waarbij betooptl wordt dat de aanneming der door de regenng ontworpen wetten toe wnzigmg van de personele belasting en daarmede in verband st iande afschaffing der gemeeDte accijTiser voor de ingezetenen der opgenoemde steden en dorpen door de verrain lermg of bet vervallen di r hoofdelijke omslagen voordeehge mtkoma en i 1 opleveren Niets wü ik afdingen op de goede bedoelingen der regering Het beginsel om de gemeeate dccijnsen te doen lervallen met uitzondering vau die op den uijn en de gedistilleerde wateren kan met dan worden toegejucht maar de ondervinding heeft geleerd dat een theorie m practijk gebragt niet altijd de goede uitkomslen opleverde welke wn er zich au voorstelde Wanneer de accijns van eemge waar onder den koopprijs 13 verscholen heeft ue ondervinding meermalen geleerd dat de afschaffing of vermindering er van niet m gelijke mate de waar goedkooper doet worden In zoodanig geval is het dikwijls met de gebruiker die voordeel erlangt en m diens belang toch zal het wel voorzeker geacht worden dat de maatregel moest werken Vele jaren geleden verviel in Gouda de stedelijke accijns op het geslagt het ordt dan ook het ontwerp van wtt door de kamer bekrachtigd dan kan ik ae vree met onderdruitken dat de gunstige gevolgen welke men er met van voorstelt met of slechts in geringe m ite zullen verwezenlijkt wordej at üu de cijiVr betreft door den geeerdeu inzender aangegeven uit de7e zon men bij opperv ikkige beschou iTg de gevolgtrekking opmaken dat de sommen door de gemeente ingezetenen op te biengen eene hoogst bel mgnike vermindering zullen ondergaan Die meaning zou niet geheel juist zijn De rereriug stelt zich wel voor aan de p eraeenten af te stain de opo n op de groi dbelasting der gebouwde eigendommen en een gedeelte der personele behslm maar deze laatste kin ten behoeve der gemeent m groote mate verhoogd worden Door dit een en ander kiuinea hoofdelijke omslagen verviUen of verminderen grootendeels zal het echter mets zijn dm verplaatsing van bel isiii e Of de gelijkmatige veideeling in evurediaheid vin het geldelijk vermogen der bchsting chul digen val hetfieen ieder moet bijdragen tot in siandhouding der aigemeeue znk door die verplaatsing vm belasting bevorderd zal worden dit betwijfel ik De uitkomst ik viees het zal l eren dit de meest gegoeden ontlast en de minder met tijdelijke middelen bedeelden op die plaatsen wiar thans hoofdelijke omslagen worden geheven zi Hen bezwaard worden Voorzeker legt dit met in de bedoeling der reger rg Om die reden is het mijns inziens zeer noodig de aak van alk kanten te bezien ten einde te voorkomen dat de goede veiwachtingep met te leur woiden gefield Hoof f lijke omsl igen zijn moeijelijk te i pielen De personele bel i tinjmet opvcei ng van opf enteii tot miitstaf am te nemen is irtmikkei k Aïiir hoe bf iii k de eerste ot k zijn raojrcn dc e kunnen iltliati voui i in kifi j cmeenten wajr met elk mc er kent he f i geleiden it het iij doen bet den aan diegenen wtlke ruim Ijcmiddei 1 gn en to £ t et iceinig vereen vin hi n die ueuiig kiinnep tni sin dm d u den luisldg m de per onele bflastini tot mi it lan te ik rnen V Z Vergadering van den Gemeenteraad Zitting tan T rijdag 10 Junij ooï 7itter de heer m A A van Bergen IJzendoorn Alwe i ijn de bh De notulen van het verhandelde in de vergadering van den eer ten dezer worden gntdt eke d 7ijn gele u de nivolp iudc lULekomeu Jtukken nl o i ene d spo itie vin bh ted staten opgenomen ii bet provmc ail bhd no 47 letnkki 1 l boende op de aewij igde heffing dti phat selijke btli= nig op hc gedisteleeid en dt likiuren Notjf 2o Eene di=pos tit v u de elfde autonteit in dato 31 mei 11 hou dendc oedkfini m den afst nd v m een stukje ziji aan dtn heer F van Koveoe Noti 3o Etne missive van de algemeene rnmmissie van liqindTEie der voor mahge mombo rkamers aanvrage doende om rekening en veran woor ding van het gevoerde beheer over zekere obluatien ten laste uir gemeente in vioeger tijd a n de gemeeote over ro ian Op voorstel van B en V ora advies ge teld in bandtn i d n advokaat Blusse te s Hage die in appel en cassatie voor Ie emeente eene m anderen vorm gedane vordering van gezL de comrci sie met goed gevolg bestreden heelt 4o Eene missive van de heeren Zwaan L van Heijnmsen diarbij kennis gevende van bun voornemen een haven te tïthtvtniogen daar te stellen m verband met een pikketv nrt van daar op Engeland en een spoorweg op Ooiida en tevens van de ontv nfrpn toeze cin van subsidie van njk vveire en van weeë de gemeen+e s Graunb je Zij verzoeken da de e gemeente aU bij de zaïk btlin Jiebb ud zich tot de stiten van dit t ewest moge wenden tot ondtriituumg van hunne aanvraat tot eene eub idie vnn ƒ 300 000 welke hh ged staten hebben toegezegd aan de gunstige overweging dtr t ttn te 7r len ondewerjien Op voor tel des burgemeesters v ordt etnpang bt loten de vcrl ui deondcrtteuning van dat verzoek hij de taten der piov i id II 11 ndm Ie leveren Aordende aan hh B en W de m acfie opge n te verzenden zonder re=tumtie 5o Eene missive vau het israel armbestttar daarbij inztndeade de lekening en verantwoording van Jat bestuur eu van het la l oude Uiunnen en vro neuhuis over 1863 In handen eeuer personele commissie bestaande uit de hh Prince Kemper en Braggair 6o Een adres van Geeitrui Nadat de hctr Droosbever oudtr de aandacht der ver adenng had gebragt dat de verzoeksttr bij aankoop vm de gemteute vau dat huisje eigenaren v as geworden en m dt meeuiug verkeereude htt bedoi lde stuk lotid oudtr Uitn koop btgrtptu wa htt onlangs aan een barer b ekkiugtu hid illtn a stc an woidt op voor ttl an den heer Kemper btslottn B en W te magtutu de op tio mde oppervlakte voor ƒ 1 aan dt vtrzjtkster ol tt ii andtr ov r tt dragen wordende tevens verklaard dit d roud voor dt ojicibiie Utn t niet meer noodig i 7o Eene voordragt op emi ikt dior H en W ter vervulling i 3i de vacerende betrekking van ccondiite op de op ubare jonse junr Lw nsehool bestaande uit dt dduit l kbvf v d eldt en vau Ei k Ter Visie 0 Eene missive van den heer Jori do ut aan ht 7 muj uii daarbij kennis geveide dat bij me s 11 zi ne bttrtivk i nedtilegt eu ver otkeude ont a e i te wurutii Eervol out ag met 2S aUf verkend Gotdgekejrd wordt de rekening eu veraii wooiding over lS6d van b Regenten dtr gasthui en tn van het bestLdtuii huis voor kmd tn w Ue ter visie geleed vviitn len einde het boreau van = temopii raiug uit te mak u ttr vtikuzi van een lid van den gemttuttraid op IJ dt er ord q d 7fltb 1 benoemd vroeger angewtzen om htt urt iu ut tt maken ttr t nuuiin der stembriefje ter henoemiug au ttu il ui dt r Mtdi k m te weten de iih v Geimtp en Wcsteibii plaatauiv n ii de hh ï ure en Brasgiar Tot ambtenair van den buigtlijlrn tand wordt benoemd de heer burgemeesttr Iva rondvraag sluit de voorzitter de v rjadi ins Zitting van Duigsdog iS Jnnj dtf aio d i ten 7 ure oor itter de beer irr van Bergen ll u i i De not ilen in htt veihandeldc in de v i it i2 v m 1 dtzei worden goedeekcurd Wordt le n en vnor kf nnistïtving anu cnomru t ni d i vin hh ged stiten wiirbij muti niü woidt verl ttid rn nitt hit t m dn Bersen np oom ecu rtgitment c ta ui vooi hi t btnrf u tlita b ide stebn vast tt stellt u Pc bur em deelt me Ie deze vei adcini btl gl te bebb u tn dt in ove w uitr te nemen een vooi Wit htt raidsl d van t i vervat lu eene missive gi tenu avond b c n bu jtm üoxvaugen Ge ej de mi i e bevdt m sub ut d t d hei r van öi aten door eenigc intrezetenen veizocht is hi i wtiistn lan dtn raad over te brengen dnt jp Ih deztr htt iojaru h lijks fttst an Z AI den koning en H i de koniuizin vnn ffemeentew e t itid wordt De heer van Strnteu diartoe door de voorzitter mtgenoodigd licht zijn voüi tel toe Hij weuscht den muziektempel met lUuminatitu op de ma kt in De httr Dioüdeever acht eene vraag als deze v anncer zij in bi t middfn gcbrvt wordt moeijelijk voor wemtnne vatliar Ji ibttr T tut hij dit het met het oof op de gddchjke btzw irii m vul kt at ge meente binnen een met ling tij 1 t loop kin seiakt ru ive uit een financieel oo mt met ireradeii te d tr zikt Idtii b hikbatr te tellei welk cevotliu door hem uit v Jidt i f sproken uinjtre liefde en a t h I theid lau bet vor lt ij v huis m ir alktu om de rtd u door hem ain c tieu In meer of mm elijkcn ziu prck u 1 hh K ing r en in b er De heer van Mriittn liuht df e b 1 in en U wtu il jj aan te voeren dit hebben er tLeM hJk utn plait iele n e 1 i tn eu oAde gemeende kis voordeel outvan t uo r eis dt u av ii bj z i eene gelesenltid eeoaan dcor eene luei i tt i o tu u de uu n meenten nar Gouda oe t oomende N idat de beer Bithner erop e tn hil at Itt voord f 1 an nkolen met dit van hft 1 emren i b h i I m e ha utikb i u t warmte ond vstemid had doth op zijic beu t iii 1 i heer K ut n tr t tre = pnak vindt die er op vvij t üit d cm teute 1 i iiutn die vooideri ondervindt dit met zil ziju dau door lul oxtidiat ibriiA vai t tnjke dr ken gec de h i Kemper te kern n da h uel a n d n uu f elriikten weu tb zou wilUn volluei 70 deri aii er v i i n i wit ko= ten te n iken en hij sttlt dictvtl e o r d n lu kt mp 1 p lp maikt te doen stellen tn de mu tus en dta avj ids 1 a lu iu t eu ti d en uitvoeren De hh 1 uyteu en Kist onlei=teunen dit vooi td vioarop n lu t dt hh Buchnei eu Reutmgcr en Ie ur emee tei lu t kor 1 t we td iaulta gevoerd door de or Uier weidt m roudui g tbri of he Jj a i bu well ks fec t V n h t elijk ecbtpiar vin tm e t we e j 1 u k i pvurd tven leden verkUreuer zich voor i vijt teeen zi Ld de uh Dioo leevei Ba gaai Bnehuer Reutiuger t i t rbuu Waarni tt vo el v uden hr Kempe nti t t t t luP 1 k bijïcvoeed tat wel i wiar de temptl tut zl ge hun i ii w maar des n t te min deb avond de i nodi e v i h i u d it t kintfu i1 wordfu a u gebi f t in ronavrai wnrit ibr n m i r et Il fp T Met K einn en ijude dt bb van S i luit i J m i i ReutiU2f r en t terbain an H tn A vvordi ma fi n veil es d lo f vei f r jv i jO tvoor onv orzient i avtn op ditn voor ej u c vei a e u de son vcifiscbt tot he iijdmï dtr ko ttn wtlke bel k au i uu voor tf l zaï V EK lachen Fen der lel n i n 1 te het voor tel do ule rn p of l 1 ruibet ivonmklijk etbtptir v n u tei te wc e e i i n w 1 i i uh verwijdeic ide en getii ei i iim laulil i eu j 1 vei Il ri i u 1 i l