Goudsche Courant, zondag 19 juni 1864

d J van Leeawen geb titsert d z N Vei weij geb Breeveld d Overleden Maria den Oudste 89 j Echtgenoote van H van Zwieten Hendrik de Bruijn bijna 80 j wedawen van C de Groot Petrus Paulas Versteeg bijua 2 j Cornells Bijleveld ruim 73 j echtgenoot van W Oostrom Bastiaan de lange 8 m Maria Koopa aii 4 maanden O NDEETEOUWD Aothonie van den Berg 21 j en Maria Catbarina Dissersant 23 j Cornells van Velsen ruim 29 j en Klaartje Blok 27 j OUDEWATER Ingeschreven van 8 tot 14 Junij 1864 BcviiLEN Aa je van Doorneu geb de Joug d Ovli llüe A ltje den Brave 21 j Alberta Stemmer wed van Nicolaas Kouings ruim 65 j Ondltrou ü Ilcudrik Willem Dros jm 28 j en Adriana Knijff jd 23 j K Nagtegaal geb van Bokhorüt Burgerlijke Stand i§64 Zondag 19 Junjj GOünA Glboeex 11 Jnnij Willemina ouders A lï van den Akker en M vao LooQ Hendrïca Theodora ouders Z an der Eng en A M frinstnbcrfr 12 Pbilippina ilfaclmioa ouders P J Bouwer en M vac i ck 23 Cornehs Pietcr ouders M M Belonje en A Bul f FRiti t N lu Juuij A J an der Kce 14 m P aa Dunren 3 j 4 lu 1 J A Vermaat 4 m P J an der Stam 3 j 2m M C an der J aan 7 m 12 II Langcrak 13 w 13 A Mul 13 V J M vau Asten 3 m GOÜDSCHE COÜRAIÏT WOERDEN au 27 Mei tot en met 9 Juuij 1364 Bf alj 1 A Neder Helman geb an Oosteu z A van t Hoff Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg D u 60 ADVERTENTIEN Handeldrij venden en Industriëlen worden door deze oplettend gemaakt op de CREDIET VEREENIGING sints 1853 gevestigd te AMSTERDAM waaibij zij zich op eene min kOStbarO wij e dan door middel van gewone hvpolhecaire geldieening een Crediet kunnen openen van ƒ 500 tot ƒ 30 000 lernijl de interessen slechts verschuldigd zijn naar gelanij van den lijd gedurende welken het Crediet woriit verleend en het bedrag der werkelijk geleende gelden terwijl de geldnemer voor een tiende gedeelte van het geopend Crediet in de winsten en verliezen der Vereen iiri a g deelt Over het laatste boekjaar bedroeg het di idend 7 percent Nadere informatien te bekomen ten kantore vau den Notaris P il JIONTIJN te GO UDA Correspondent voor Gouda en Omstreken bij v ieu ook overigcus tot doorloopeni gebruik steeds disponibel zijn grooter of kleiner Kapitalen op soliede hypotheek van Lauderijeu en Huizen met of zonder ja iriijkselie aflossing ïiccren Legers der Couranten van den Boekhandelaar G B VAN GOOR alhier ord n geuaar5c u wd indien zij de couranten op den bepaalden tijd niet ontvauiien gceue schriftelijke klagten tegen zijn hedie de de Vkies lu te zenden aangezien dojrmij een schriftelijke klagt aan genoemden patroon is ingediend welke zijn he I Lf ie is ter hand gesteld die den bedui lden brief bij zich draagt en zich niet s haanit denzelve aan verschillende personen oowel in de herberg of kroeg als op de publieke straat te laten lezen V WAGKXAAK Men vraagt teiren 1 AugTlStUS of eerder te hutir of te koop een HUIS of BENEDEN V ONING liefst i gcr f tot niukcl opgaaf van koopof huurprijs en s and onder letter J V C b j A Qr XT V raat Openbare Verliooping te OÜDEWATER op 24 Junij 186 1 namidilags 5 ure in den tuin PiO enblug lan eeiÜge Woonhuizen e Ervcn waaroHuer c v iiiiiie u iid ijini tlij gtltjni Woonliuis met Paardenstal en Wagenmakerij naast de Waag te OUDEWATEH waarin sints een aantal jaren de affaire van Tapper en Stalhouder met aljemeen hekend xitcces en roonleel is en nog wordt uitgeoefend Zijnde inmiddels UIT DE HAND TE KOOP en op franco aanvrage informal ien te bekomen ten kantore van den Nol u is MONTIJN te GOUDA IlOOI VERPACIITIXa De groote jaarlijkselie HOOI VERPACHTING in het Bniten Xkinc land ouder s GK i E3ANDE zal ten overstaan van JI J F A LEESBEEG Notaris te s Grareuhar e plaats hebben den IS Junij 1864 des voormiddags ten 10 ure in de Hihcouhtg onder sGrave s iNDE op de gewone voorwaarden De Pachters zullen mits twee SOliedO Borgen stellende de betaling van het gepachte HOOI moeten doen VÓÓr of op den 15 April 1865 Nadere informaüi U ten Kantore van voornoemden Notaris Lkesbekg J C SIBBES lieeft de eer te bf rig en dat hij gedurende de FEESTEN van Z M DEX Komxg en II JI l 1 KoMNGiN met zijue Broederkraam geplaatst is op de ra irkt tegen over het Logement iiFï 11ERTHU13 Pil ler oekt voor deze buitengewone gelegcnb d ie ers gun t en reeommand iti onder Iiclofte van eene nette en soliede bediening Prijs van liet gedestilleerd bi G P van de VELDE te gou da ma inbegrip van Kijks en Gemeciitc aceijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiier overgehaalde JEN VER ii 4fi2 o per kan 59 cents Jenever 2 soort Monti ijn a 4iJ j per kan 57V2 s in BRANDEWIJN lC2 P an 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenre ligheid GoiD 1 Junij I8fi4 VERKOOP HOFSTEDE De Notaris M J M GORDON te BODEGRAVEN zal op Woonsdag 6 Julij 1864 des voormiddags Elf ure in het Logement van G vav HAAFTEN te Bodegraven in het openbaar verkoopen Eene Kapitale HOPSTEDS bestaande in BOUWMANSWONING SCHUUR HOOIBERG ERF BOOIIGAAED en de daarbij behoorende perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND allergunstigst bij en aan elkander staande en gelegen in de Mt je gemeente XIEUIVKOOP en voor een klein gedeelte onder BODEGRAVEN te zamen groot ruim 22 Bunders Te aam aarden de LANDERIJEN e Kersmis van dezen jare en de GEB0ÜW N den 1 Mei aanstaande Nadere informatien ten Kantore van voorn Notaris GORDON te Bodegraven alsmede ten Kantore van den Notaris BROUWER NIJIIOFF te Haastrecht Brieven EliANCO Prijzen der Efl ecteii AMSTERDAM Dingsdag 4 Junij l aagste kotirs O2V2 7 43 s Hoogste ko rs 74V2 98 itUe Uu pCt Xed w sch 31 2 dito 3 Vi dito 4 Amort Sijnd 3V2 Ilau lelm op resc 4 Vl6 4 V 97V2 België Roth 2V2 Spanje obl 21 4 Portuïil obl 3 Rus obl H 5 i9 S3 4 S4Vi d IS2S 29 5 11 1840 4 d r erie 5 84 S4I 4 1921 2 59 7b3 21 57V8 837 8 1921 4 59 d i serie 5 29Vs 65Vu do bijH lbfiOiVs Volgef Spw 5 J 927 Oost Metall 5 58 65Vl6 63V 21V4 5 V2 9 Va dito dito 2V2 d renteAmst 5 d uat Is54 5 Pruisen 18 5 9 5 Italië ISul ó 217 il ito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 dO 1S71 5 d dO 6 58V8 42 Ter no d iikl iTij van BK I l d 1S82 i Mexico 18 51 3 i ii lu Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreaDe prijs per drie maanden is 2 f anco p post 3 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure SCHUTTER IJ K ENNISGEVIN G BtJRGEMEESTEK en WETHOUDERS van GOUDA gezien hebbende art 10 der Wet van II April 1827 staatsblad n 17 houdende de bepaling van den tijd op welke de LOTING voor de SCHUTTERIJ zal behooren te geschieden brengen bij deze ter kencis van de belanghebbenden dat de LOTING zal plaats hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 27 dezer maand des morgens ten iie ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in den jare 1839 en des voormiddags ten half twaalf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboreu in den jare 1830 tot en met 1838 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierbovengestelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen veischijaen Voorts orden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alpliabetische Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van MAANDAG den 20 tot ZATURDA6 den 25 dezer maand des voormiddags van tien tot ticaalf ure ten einde een ieder in staat zoude zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of om staudigheden mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks bij de LOTING kenbaar te maken GOVDA den 10 Junij 1864 BuEGEjiEEsiEE en Wetholdehs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Prov ucie Zuid 11oi Lani op den 7 Junij 1864 is executoir verklaard het kohier van het PATENTEEGT over het vierde kwartaal dienst 1863 64 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat iedei daarop voorkomende vtrpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen ec dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 13 Junij 1864 De BïKGEMEESTEa voornoemd Van bergen IJZENDOOEN kennisgeving BÜRGEMEEóTEE en WETHOUDERS van GO ÜDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verhaal betreffende de benoeming van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld bij de artikelen 5r i r Wet zijn aangeplakt en zulks n den ingang an de St Antkonie straal bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn neJergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure GOUDA ien 17 Junij 1864 BüBGEMEESTEE EN Wethocdeiïs voornoemd De Secretaris De Burt eueesier DROOGLEEVEÈ FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN De pnjs d r Advertentiea van ééa tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor ell cn regel daariio en 10 Cent Buitengewone letters worden berckendinEjir plaa sruimte kennisgeving BURGEMEESTER EN WETHOUDERS vu GO CB brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juüj 1850 Staatsijlud n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche kerk alsmede dat gelijke afschnfteu op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van d 3 morgens tien tot des namiddags een nre GOUDA den 17 Jimij 1864 BcKGEMEESTEH en Weihouüeks voomoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN Overzi t GOUDA Is Junij De politieke toestand ondergaat weinig verandering de wapenstilstand duurt tot 26 junij en in Engeland acht men het waarschijn ijk dat dan de vijandelijkheden onmiddellijk vveder beginrien zullen waarin de Eugelscheu spoedig tegeu wil en dank betrokken konden wordeu De stemming woidt daar oorlogzuchtiger maar niet in Frankrijk waar men in sohitkiiig en vrede schijnt te gelooveu Men verwachtte dat het engelsche ministerie hevig zou aangevallen orden door de lories die tot eene dreigende meerderh id zijn aangegroeid doch schijnen zij geheel daarvan aigezian te hebben omdat zij toch in de deensehe kivestie geene andere godr igslijn zouden durven volgen De conferentie heeft bg herhaling hare zitting uitgesteld zij zal eerst heden bijeeakomen Het geldt nu alleen de vraag in hoe ver gaat na Holsteiu nu ook Sieeswijk verloren tot Apenrade of tot FlensLa g Het is een treurig verschijnsel dat het gevveld der wereld zoo de wet stelt ofschoon wij reeds meermalen te keuuen gaven dat wij niet ontveinzen het ongelijk van Denemarken in het verdrukken van het duitsehe element in de hertogdommen Dit zal nu wel voor altijd uit zijn en Denemarken gaat eeue sombere toekomst te gemoet want zonder geheel buitengewone omstandigheden zal men het weldra door loyen en bieden eens worden w it men van Denemarken nemen zal Die diplomatie brengt zelden iets goeds tot stand en betreedt nimmer den open weg zoo zal ook hier wel door geheime intrigen eene uitkomst voorbereid worden aie in t einde welligt niemand bevredigt Het gerezen verschil tusschen Sp inje en Peru en de gewelddaad van Spanje het inbeziinemen der rijke guanoeiSauden maakt veel sensatie vooral in ZuidAme rika maar zal toch waarschijnlijk tot eene bevredigende schikking leiden In Tunis duurt de opstand voort maar schijnt het gevaar te wijken dat ook overdreieu was voorgesteld Uit Amerika luiden de berigten gunstig voor de noordelijken Grant nadert Eiclimond eu HorJt krachtig gesteund door de armeekorpsen die van alle zijden de hoofdstad omriugen Daarentegen bad Beauregard zich vereenigd met Lee De legers waren elkander uigt genaderd en een blocuige veldslag werd te gemoet gezien öuitenlanïr Londen 15 Junij Naar men verneemt heeft Fraiiknik het voorstel van graaf Russell om het weder uitbarsJen Tan den oorlog door gemeenschappelijke militaire han lelmgea ju de Oostzee te beletten van de baud ge ezen Op eeue j