Goudsche Courant, zondag 19 juni 1864

terpellatie van den heer Griffith heeft lord Palmerston in het huis der gemeenten geantwoord dat de conferentie het regt heefi om de apeuschorsiug te verlengen Uit Xew York wordt van i jmiij gemeld dat de minister van financiën Ciiase ecne nieuwe G pCts leening an 72 millioen dollars heeft uilgeschreven De rente zal in klinkende munt betaald Tiorden De afiossingstermijn is op 1881 vastgesteld liet leger aan den Potomac is aanmerkelijk versterkt Beauregard heeft zich met Lee vereenigd Frankfort 16 Junij De Postzeitung bevat een telegram uit Weenen inhoudende dat de zitting der conferentie weder is uitgesteld omdat de deensche gevolmagtigden verzekerden nog gecne nadere voorstellen te hebben aangaande de kwestie der wapenschorsing en der verdeeling van Sleeswijk 6mnenlanï Gouda 18 Junij Het driedubbele feest de veijaring onzer koningin die der bevestiging onzer onafhankelijkheid en het zilveren huwelijks feest van onzen geëerden koning en zijne geliefde gemalin wordt ook alhier met blijdschap gevierd Seeds gisteren was de stad algemeen met vlaggen versierd en werd de parade van schutterij en garnizoen door schoon weder begunstigd Heden worden op de markt in de daartoe opgeslagen tent bij afwisseling muziekstukken uitgevoerd en alles getuigt van eene blijmoedige stemming onder de bevolking Ook morgen is blijkens de achterstaande advertentie de gelegenheid aangeboden om het feest waardig te besluiten In tet lokaal Nut en Vermaak zal concert bal en vuurwerk zijn en men mag van den ijverigen kastelein verwachten dat er van zijne zijde niets ontbreken zal om alles in te rigten tot vermaak en genoegen vau het publiek Eene t ilrijke opkomst zal vertrouwen wij de verwachtingniet te leur stellen en gunstig weder het feest ten einde toebekroonen j Heden morgen ten 21 2 ure is alhier uit het water vau deHaven opgehaald het lijk van Hendrik Heijmans oud 71 jaren woonachtig alhier die naar men vermoedt zich van het leven tad beroofd Op donderdag 30 junij e k zal het vijftigjarig bestaanvau het departement Gouda der maatschappij tot Nut van talgemeen op feestelijke wijze herdacht worden des namiddagslen halt twee ure oüiier muziek en feestelijke toespraak in hetkerkgebouw der remoustrantsch gereformeerde gemeente a sfeestredenaar zal optreden liet voormalig lid D J Herman deEidder van s Graveuhage terwijl het eerelid de heer J Kramers Jz eenige dichtregelen zal voordragen In den namiddagzal het feest besloteu worden door een vriendschappelijkenmaaltijd in het loivaai Nut en Vermaak Wij vernemen dat de inschrijving ten behoeve van hetop te rigten Museum Willem I alhier bedraagt p m ƒ 220 Door den minister van binn zaken is bepaald dat de herstemming weike ter verkieiing van leden van de tweede kamer moet plaats hebben in de hoofd kiesdistricten Leeuwarden Sneek lloorn Amsterdam Haarlem Dordrecht Gorinchem Deventer en Goes zal geschieden op dingsdag 28 julij a s Aan postzegels zijn in 1863 hier te lande vervaardigd Voor Nederland 300 000 stuks oranje a i c 2 700 000 stuks roode a 10 e en 2 500 000 stuks blaauwe a 5 c te zamen 5 500 000 stuks tot eene nominale waarde van ƒ 4 10 000 Voor Ned Indie 1 450 000 stuks roode postzegels a 10 c tot eene nominale waarde van li5 000 Naar men verneemt heeft rie min van oorlog bij besluit van den 9i dezer goedgunstig beschikt op het verzoekvan den raad der gemeente Oude water om de wallen om degemeente te mogen afwerpen eene beschikking welke in hetbelang der gemeente met belangstelling werd te gemoet gezien Hekendorp 15 Junij Heden werden alhier herkozen tot leden van den gemeenteraad de heeren J van Beusekom en K Middelkoop waardoor de vacature van twee leden ontstaan door overlijden van de heeren M Pdok en G van Vliet vervuld is A mm er stol 17 Junij Van zaturdag 11 Junij tot en met dezen morgen zijn hier gevangen 101 zalmen van 7 tot 18 halve ned pond prijs der zware soorten ƒ 0 95 a 105 en der ligte ƒ 0 75 a ƒ 0 85 per half ned pond b nevens 4 steuren waarbij 1 van ruim 300 halve ned pond welke verkocht werd voor ƒ 18 Uitslag der Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Gronivgen herkozen M J H Geertsema Winschoten nieuwe keuze gekozen D A Winkler Print Assen herkozen M L graaf van Meiden Reinestein Lef uwakden herslemming tusschen M J Dirks en M B Brouwer Sneek herstemming tusschen M S Wijhenga en Jh M O Q J Y van Swinderen DoKKtJM herkozen Jh M S W B A van Seyma ijioe Kingma Steenwijk herkozen Jh C M Storm van s Gravesande Zwolle herkozen M P Mijer Almelo herkozen M P A S van Limhirg Brm eer Deventek herkozen M G Dumèar nieuwe keuze herst tusschen M A var Delden en M A T Vos de Woel ZüTPHEN herko en M P P van Bosse Abnhem herkozen M W baron van Lynden Nijmegen herkozen M O J A Heydenrijck Amebsfoort herkozen M J K baron van Goltstein Utrecht herkozen M E van Voortlmysen Hookn nieuwe keuze herst tusscheu M A S van Nierap en M W baron van Goltstein Alkmaar herkozen Jhr C to Foreest Haarlem nieuwe keuze herstemming tusschen M A S van Nierop en G L J van der MikU A5I3TEKD 1 M herkozen S Cool II II herst tusscueu Luit Gen van Sicieteti en M C van Eeukelom II II herst tusschen M J Heemskerk Azn en J J A SantJtagens Leyden herkozen M B J graaf Schimmelpenninck Gouda herkozen Jh M TT M de Brauw Delft herki ea C Moekicater KoTTERDAM herkozen P W C Blom s Gravenuage gekozen M J P P baron v Zuylen v Nijevelt DoRDRECHr herst tusschen M P Blussé van Oud Alblas en M M Bic ion van LTssebmnde Gorinchem nieuwe keuze herst tusschen D G Simons en Jh M J W van Loon Middelburg herkozen M D van Eek Goes nieuwe keuze herst tuss M P H Saaymans Vader en M B de Laat de Kanier Breda nieuwe keuze gekozen M P P J Bollingerus Pijpers I Tilburg herkozen C C A Beens Eindhoven herkozen J B Bots Maastricht gekozen Jh M P van der Maesen de SomJrreff EoERMOND gekozen K L J Cornells Boxmeer herkozen LI C F Ksrstens s Hertogenbosch herkozen D J B H de Poorter Negen en dertig leden moesten gekozen worden voor de tweede kamer behalve de 31 uitvallende leden eisohte de gewijzigde kiestabel 3 nieuwe keuzen te Winschoten te Deventer en ta Goes Vier uitvallende leden bedankten voor de herkiezing Noltheuius te Hoorn van der Poel te Gorinchem van Diggelen te Goes en Oomen te Breda Van de twee en dertig overige leden zijn 24 bij de eerste stemming herkozen vijf moeten overstemmen en drie zijn door anderen vervangen jhr mr W F Gevers Deyaoot te 3 Hage P F E van Wintershoven te Maastricht en barot de Kever bcrg te Roermond Zij worden vervangen door J P P baron van Zuylen van Nijevelt jhr mr P van der Maesen de SombrefF ei C L J Cornelis Voor de drie nieuwe leden is slechts D A Winkler Prina te Winschoten gekozen herstemming te Haarlem en Deventer Voor de vier bedankende leden is alleen gekozen mr P P J HoUingerus Pijpers te Breda herstemming te Hoorn Gorinchem en Goes Dus 1 0 herstemmingen 24 leden blijven 5 nieuwe leden Drie daarvan Winkler Prins de Sombtéff en Cornelis zijn stellig liberaal Je baron van Zuylen is het geweest en van HoUingerus Pijpers schijnt het minder bekend Zoo is de verandering tot nu zeer gering eene kleine schrede voorwaarts de nederlaag te s Hage is smartelijk ds dubbele zege in Limburg schitterend De kans der herstemmingen schijnt den liberalen gunstig Te Dordrecht was men te gerust en twijfelde men niet aan de lierkiezing van mr Blussé nu wakkker geschud zal hij zeker herkozen worden Wij behouden nog eens onzen afgevaardigde maar hoe Door de groene gratie Wi heeft het groene Shibboleth uitgesproken Het is eene akelige vertooning Wij constateren ecii punt den vooruitgan van de liberalen de 600 van 1862 zijn duizend geworden in 1864 de duizend van 1864 worden 1690 I in 1866 Gemengde Berigteo Murawieff is niet io ODgenade gevallen en op zijn post te Vülna teruggekeerd Men verdenkt de studenten van Joïmbra dat zij Je huizen der professoren in brand steken De nationale poukehe regering verbiedt van de Russen nationale domeinen te koopea De marabout SiEl Azery het toofd der algiersche opstandelmgeu is gesneuveld Te Weenen wil men nog in den loop van dit jaar eene derde leeuing sluiten De Siberische telegraaüijn is thans gereed eu voor het verkeer geopendtot Irkutsch en op het einde van dit jaar zal die tot de chiueschegrenzen zijn voortgezet nog 470 mijlen afstands Eerstdaags zal teParijs een standbeeld Rorden opgerigt voor keizerin Josephine Renanheeft tot dusver bij zijn boek 150 000 frs overgehouden lu de buurtschap de Ooy onder l bbergen zijn twee woningen afgebrand met den inboedel en vier varkens De pruisische regimenten op het ooriogstooneelworden aangevuld Het poolsche dorp Prüozauska is door de Russenvernield omdat aldaar een spion stokslagen bekomen had Mannen vrouwen en kindereu zijn half naakt naar Siberië gevoerd De constitutie van Chili wil men hervermeu om de godsdienstige vrijheid in tevoeren Te Zalt Bommel zijn twee veerknechts die het onweder in hetwachthftisje ontweken door den bliksem gedood Fet kaperschip Alabama bevindt zich te Cherbourg om te repareren In de nabijheid vanSchagen hebben oostenrijksche op deensche schepen geschoten De kevirdie de tor zou upslokken is in het water gevallen eu jammerlijk omgekomen De bank van Engeland heeft lü juuij het disconto verlaagdop 6 pCt Juarez heeft den zetel zijner regeriug te Monterey gevestigd Men vertelt dat de russische keizer te Parijs incognito is aangekomen De Pool Dembin ki is te Parijs overleden Te Leniberg zijubij een brand vier personen omgekomen en is eene schade veroorzaaktvan 150 000 fl Valsche billetteu der zuidelijke staten vau lÜÜ dollarszijn naar Engeland verzonden en te gtlde gemaakt Een pakje mtt 720 stuks is o a voor Nederland aangekocht De conferentie der slaveuhoudende staat Louisiana heeft besloten tot de afschatiiug d T slavernij Een dozijn eng oorlogschepeu is van verschillende statious opontboden Men wil in Algerie eenige circassischr volksstammen opnemen Frankrijk wil vrede houden al zou Engeland voor Denemarken het zwaardtrekken Ingezonden Het Vuistregt Een paar eeuwen geleden heersehte in Europa het regt van den sterkste het vuistregt besliste de geschillen de regter deed beschuldiger en beschuldigde vechten en de overwinn iar h d gelijk Dank zij de meerdere beschaving een geregelde regtspleging is voor het geweld in de plaats getreden en de zwakke is niet veroordeeld om onregt te dulden alleen omdat hij zwak is regt voor allen zonder aanzien van persoon is de leuze van den nieuweren tijd Jammer dat op dien algenieenen regel een groote zeer groote uitzoudering is dat die regel voor bijzondere personen geidig vf or de staten in liet algemeen niet geldig schijnt dat het Europa der negentiende eeuw in dit opzigt nog niet verder is dan het middeieeuwsche Euroyia Of biedt de geschiedenis der laatste dagen daarvan niet een treurig bewijs aan Zijn die twee mogendheden van den eersten rang niet als gieren op een kleine mogendheid gestort om dié tot gehoorzaamheid ie dwingen Ik wil niet onderzoeken of Denemarken wel geheel regt had wat meer is ik betwijfel het maar dat neemt niet weg dat voor geheel Europa wederom gebleken is dat het ciiropesche staten stelsel op zwakke gronden rust en dat nog altijd het zwaard magtiger is dan de beste tractaten Wel redeneert men nu in Londen en vraagt instructien en stelt uit maar de tijd spoedt voort en spoedig zal waarschijlijk op nieuw het kleine Denemarken zich op het zwaard moeten verlaten daar het van zijn vrienden niets te wachten heeft En hoe dapper het zich moge verweren de uitkomst is te voorzien tegen Pruisen en Oostenrijk kan het nimmer alleen den strijd volhouden Andermaal schijnt de diplomatie onmagtig te ziju om een kleine mogendheid te beschermen tegen geweld eu tegen het vuistregt der negentiende eeuw Is daaruit voor ons iets te leeren Ook wij zijn een mogendheid van den tweeden rang wij hebben bovendien vroeger reeds ondervonden hoe een londensche conferentie handelt en zouden wij een betere behandeling te verwachten hebben dan nu Denemarken moet ondervinden Zoude Engeland voor ons in de bres springen of Frankrijk uit zijn gevaarlijke rust ontwaken Het is niet te denken De groote mogendheden zouden elkander tevreden stellen en de kleine moeten het gelag betalen Is dat iets anders dan het vuistregt der middeleeuwen Mogten wij eens in geschillen gewikkeld worden dan dienen wij op ons zelven te kunnen vertrouwen Meer en meer blijkt dat een groot geoefend leger met goede pnnten van verdediging nog altijd onmisbaar zijn voor een volk dat zijn vrijheid lief heeft eu al hebben zich vroeger wel stemmen verheven tegen de groote sommen aan de verdediging besteed het lot van Denemarken toont dat het heden nog even goed noodig is als in den tijd van het vuistregt Maar en leger en vloot zullen de vrijheid niet bewaren zullen i het land niet verdedigen als de schutterijen niet alom georganiseerd en geoefend zijn Nog altijd wordt gewacht op eenwet op de schutterijen Het is te hopen dat deze minister vaabinnenlandsche zaken in staat zij haar in een volgend jaar bijtijds aan te bieden opdat die gewigtige zaak niet langer ongeregeld blijve Met ons leger en onze overstroomingen kunnenwij nog veel doen indien ook op de schutterijen te rekenenIS In de steden moge zij iets zijn op het platte land besta itde schutterij slechts op het papier Hoe spoedijer hierin verandering komt hoe beter Deze wet is bij den tegen woordigentoestand van Europa een der meest dringende want het lotvan Denemarken kan morgen ons treffen Geweld maakt weinig onderscheid vooral wanneer het eigenbelang er mede gemoeid is Tl Marktberigten Gouda 16 Junij Tarwe Poolsche 2400 n ƒ 335 Zeeuwsche pr mud ƒ 9 25 a ƒ 10 Kogge Koningsb ƒ 6 75 ïi ƒ 7 Dantzig ƒ 6 75 a ƒ 7 Zeeuwsche 6 75 i 7 Gerst ƒ 4 73 a ƒ 5 73 Haver ƒ 4 a ƒ 4 05 W Erwten ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Boekweit Fransche ƒ 21 ji ii HÜ ƒ 240 N Brabaotsche ƒ 260 De veemarkt met geringen aanvoer de handel lusteloos voor vette schapen en lammeren genegen koopcrs doc i metweinig handel in magere d magere varkeus en biggen zeertraag Aangevoerd 50 partijen kaas ƒ 21 i ƒ 33 30 Goeboter ƒ 1 03 il ƒ 1 10 W eiboter ƒ 0 30 a ƒ 0 90 Delft 16 Junij De graanmarkt bij perkten aanvoer en hooge eischen zonder veel handel de stemming iets hooger Tarwe ƒ 9 SO a ƒ 9 80 Rogge ƒ 6 20 a Ö SÖ Zomergerst ƒ 5 40 a ƒ 6 Korte haver ƒ 5 Lange d ƒ 4 a ƒ 4 20 Dttiveboouen ƒ S Paardeboonen ƒ 0 Br booneii ƒ io Gr erwten ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 Puike Zeeuwsche tarwe iu enkele gevallen genomen tot ƒ 10 Aan stadswaag gewogen van 9 10 junij 43 4 1329 3 en 72 10 boter te zamen 29020 n ffi Boter ƒ 43 a ƒ 5S het vierde ƒ 1 20 a ƒ 1 45 pr n ffi Ter markt 260 mijd a ardapp ƒ 2 90 a ƒ 3 20 20 mud uiei we aardappelen ƒ 6 5Ü Londen 13 Junij Granen Er was vrij goede vraag naar eng tarwe tot volle vorige prijzen vreemde stil gerst gevraagd eu iiaver 6 d hooger Aanvoer van 6 10 junij 1631 qr inl eu 6S35 qr vr tar ve 373 qr ini en 3750 qr vr gerst eu 429 qr inl en J3170qr vr haver Aan de veemarkt van heden waren aansrevoerd 4970 runderen 304 kalveren 381iO schapen en SO varkens Voorbeste runderen werd 5 en voor d süiiapeu 5 4 per steen betaald 14 Junij Boter Friesehe S2 Kamper en Zwolle 72 a SO Kaas onveranderd iu prjs 15 Junij Granen Tarwe süi op vorigen prijs gerstvast zoo ook haver Aanvoer vnii 11 14 jiinij 740 qr inl en 150 qr vr tarwe 1130 qr ijil en 7210 qr vr iiaver 10 Junij Aan de veemarkt van lieden werden a aiigeboden 17S0 runderen 773 kalveren 13610 schapen en 213 varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 5 4 en voord schapen 5 2 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Gesoee N 14 Junij Piett r ouders M TinberjrPn en G Groeuereld Jac ba ouJers P vau Son en diiu EJtl 17 Jacjba Maria Hendrika ouders J C Zeldenrijk en M I ttiiaug Overleden 16 Jnnij V H van der Meij S w J RozCi strafcn 8 J 9 m 17 H Heijmans 71 tiiaiuwD 15 Junij J J Heunch en J van dea Bcrsr H Kuismau en H van Waukuni H Wiegman eu 51 R Wanteuaar J üous eu A van Eijk J Blok en M V van den Witteiiboer T L vaa Stapcle en C Verlijsdonk 16 F J A Smits en C 11 an Hees WOERDEN van 10 tot en met 16 Junij 1S64 Bev llen Maria ilijnders z Overleden Hermanus van der Voorst 4 w Willem vau Selms bijna 2 j Gehuwd Anionic van den Berg 21 j met Maria Catharina Dissersant 23 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 3 tot en met 10 Junij 1864 GeboeeS Marinus en Cornell ouders J Oidenborg en C Maakor Johannes Adrianos ouders P den Tieter en A Bijl Wilhelmns Johannes ouders L J van Gent eu E van den Hondel OvEELEDES N Snel 8 K C Hoogemloom 3 j C L van Gelderen bijna 6 m W F Meeus 75 j eehtgenoot van H A C van Solinge J Verbeij 45 j ecbtiienoot van T Post GETROUWD J van Wel met G C Oosterbosch