Goudsche Courant, zondag 19 juni 1864

1 33 Üünderdag 23 Junij OUDSCHE COURAM Advert en t it u an éJn tot zes De Uitgave van A BRINKMAN i regel = met inbegrip au ni t ztL L 1 la SU Cent voor Lange Tiendeiceg D n 60 ADVERTE TIE1V Voorspoedig bevallen van een Zoon t A H SCIIEITELAAR KLOTS Swaan GoLDA 17 Juuij 1S64 Aon allen die ons en onzen kinderen blijken van Iiunise deelneming gaven ia liet verlies dat wij leden betuigen wij onzen dank daarvoor J KRAMERS Jz C KRAHEES Schokten Gd i 1 Junij 1M14 Lokaal ut en Vermaak op du Ooif IIavtu te GOUDA ZOXDAG 19 JUXIJ Groot Militair CONCERT uit w voeren door den S T A F van het Zevende Regement Infanterie waarna R A L onder directie van den Heer P ROZESTRATEN onder Ac Piuze van het Eal zal er eea Praelitig VllRWERR worJeu afgestoken door den Heer J G RÜYSCH uit rtMht alles breeder volgens Fro ramma vermeld Aanvang van het CONCERT ten zes ure RAL tien Xaiuiddcrnicht ten mi ur = VUURWERK Entree ƒ 0 99 Gouda i Junij l fit Teregt wijzing op een berigt uit ENSCHEDÉ voorkomende in het Handehblad van 22 Ecbr 11 De Handelwijze der Brusselsche Maatschappij bij de regeling der brandschade van 7 Mei 1862 is geweest Betaling aan de Heeren Blevdenstevn 5c C 77 894 82 van Heck S C 72 916 09 A J Blevdenstevn C 62 224 16 G Jannink Zoon 49 834 93 Stroink k Zoon 13 690 15 Getkate Sc Terveele 11 634 H C H Roemer h Zoon 7 980 H W Bauwriohter 7 550 76 en aan 100 andere verzekerden een gezamenlijk bedrag van ƒ 87 792 46 zoodat in Enschedé alleen is betaald geworden ƒ 391 517 37 terwijl in genoemd jaar in Nederland betaald is 451 583 7 P z De regtbanken van Breda en s Hertogenbcschen het provinciaal geregtshof van Zuid Holland hebben het tegenovergestelde aangenomen van het kantongeregt v ai Enschedé en de regtspersoonlijkheid der vreemde vennootschappen erkend DE DIRECTIE Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden Dhigndag 21 Jmuj besloten gezelschap J P van der VLIST Kmielein OPENBARE VERKOOPING De Notarissen PA ATS NIBP STSASZ residerende te Rotiesdam als last hebbende van hunne Principalen die daartoe door de Arrondissemeuts Regtbank aldaar zijn gemagtigd zullen op Donderdag den 7 Julij 1864 des Toormiddags ten ïLF fRE in het Logement de ZALM aan de Farkt te GOUDA in éóne Zitting in het openbaar Veilen en Verkoopen Bene hechte sterke en zeer ruime BOUV MANSW ONING genaamd Molenzigt gemerkt ZZ n 63 bestaande in BOUWHUIS met KOESÏALLIXG en ZO MERHUIS voorts SCHUREN HOOIBERGEN en nog eene kleine WONING BOO MGA RD en ERVE met onderscheidene perceelen uitmuntend WEI HOOI enBOUWLAND BOSCH WATERING DIJK en WEG alles ouder de Gemeente BODEGRAVEN in den Zuidzijde Dronenpolder bij het Kadaster bekend in Sectie C onder n 136 127 134 tot 140 en 146 tot 1S4 te zamen ter gruf tte van 20 Bunders 4 Roeden 52 Ellen liggende de perceelen grootendeels aan en achter elkander en de overigen in de onmiddellijke nabijheid en wijders nog onderscheidene Partijen best HOOIen WEILAND HAKHOUT WAPERING WEG en DIJK alies naast achter of nabij elkander gelegen in den Polder de Broekrelden Gemeente ZfFAMMEliDAM en bij het Kadaster bekend ia sectie B onder n 318 336 1129 1130 1133 tot 1137 1160 tot 1163 1262 tot 12C9 1371 tot 137S 1 509 tot 1514 en 1594 te zamen ter grootte van 24 Bunders 82 Roeden 94 Ellen makciule alzoo al de perceelen met eikander eene grootte van 44 Buniers 87 Roeden 46 Ellen Alles verhuurd aan den Bouwman EI MERD de RUIJTER de Landerijen tot Kersmis 1366 en de Gebouuen tot Mei 1S67 tegen den Huurprijs van ƒ 1750 in het jaar onder de bepaling dat alle onderhoud ten biste van den Huurder komt Aangeslagen in de Grondbelasting over 1364 te zamen voor 211 43 Het Bundergeld en de verdere Lasten over 1863 hebben in het geheel bedragen 128 31 De Landerijen onder Bodegraven zijn nog belast met ƒ 1 40 s jaars voor Kerkememorie Tc aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen op den 1 Augustus 1864 De Kadastrale Kaarten en Veilconditien liggeu ter inzage ten Kantore van de Notarissen PAATS NIERSTRASZ te Botterdam terwijl ook inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris Mr P POST UITERWEER te Delft E N G E L S r H E Gal Slijm en Maagpillen Bijna eene halve eeuw worden deze bijna in ieder huisgezin gebruikt daar deze boven vele de voorkeur verdienen dagelijksontvangen wij hier de bewijzen van hunne werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm aS versterken de Maag verbeteren de vochten en bevorderen de gezondheid Enkele doosjes 25 cents dubbelde 40 cents Te verkrijgen te Gouda bij J H BOERS Te Schoonhovenbij J W VALK J J M VAN M DE Taiidmeester dubbele buurt GOUDA Zet KüNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomen systema die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle T A N D E N en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot het vak behoorende Fijne en Ruipers Biezen verkrijgbaar aan de PLESSCHEN ENVELOPPEN PABEIEK Wachterüraat De lijders aan Rhumatiek worden herinnerd dat de zachtere weersgesteldheid hun eene uitmuntende gelegenheid aanbiedt om van hun lijden verlost te worden door de aanwending der Abshaubbin s AntiRhuma tische Watten De poriën der huid in het voorjaar bijzonder ontsloten zijnde geven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bestanddeeleu dezer W atten op de lijdende deelen van hetligchaam Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kaa a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn j 4 j7io per kan 57V2cents inl BRANDEWIJN 46Vio o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 15 Junij 1864 Ter Boekarnkkerij van A BRINKMAN Het pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 Cents een prijs die zoo laag is dat niemand zich daardoor van eene proefneming raag laten terughouden Men lette vooral op de onderteekening der geleibilletten door den ondergeteekende Hoofddepothonder te Delft daar men anders niet verzekerd is van de echte Watten te bekomen die alleen genezing van het rhumatiek bewerken kunnen A BREETVELl Az Di rt Groote Markt nevens de Waag Die de e watietv verkrijgbaar Jieeft gesteld bij T A G VAN DEÏH Gouda Wed BOSMAN Zevenhuizen Woerden Schoonhoven Alphen A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL Geb KAULING J GOUDKADE J H KELLER Bottenhm Westewagestraat A BEIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk 1 34 IT Deze Courant verschijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren Do prijs per drie maanden is 2 franco p post f 2 2b De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA doen te weten dat de Heer Commissakis des KoNIXGS in de Provincie Zuid Holland voornemens is op Zaturdagden 25 Junij aanstaande deze Gemeente te bezoeken en alsdan des middags ten licaalf ure ten SAADHUIZE zal ontva i gen de Autoriteiten Ambtenaren en Ingezetenen die wenschenmogien lot Zijn Hoog Edel Gestrenge te worden toegelaten GOUDA den 21 Junij is64 BuKGEMEESTER en Weihoedees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVEE EORTCIJN v BERGEN IJZENDOORN Outtcitlttnïr XiOnden is Junij De minisiers zijn dezen namiddag weder I aan het bureau van lord Palmerston l iugdurig vergaderd geweest In het huis der lords verlaugJea gisteren onderscheideneleden van de regering te vernemen hoe he met de duitsch deensche kwestie stond of men hoop op vrede had dan welof na aüoop van den wapenstilstand de oorlog op uieuw zoudemoeten ontbranden Graaf Russell antwoordde dat binnen weinige dagen of schik kingen voor de prelirainajren van vrede zullen worden getroffen of de onderhandelingen afgebroken en de oorlog hervat worden Op de vraag in het lagerhuis gedain door den heer Griffith of men tot zoodanigen maatregel zou overgaan indien deconferentie geen gewenscht resultaat mogt opleveren antwoorddelord Palmerston dat het gouvernement geeu2 zoodanige verklaring had gedaan en ook geen besluit te dien opzigte hadgenomen De conferentie heeft heden namiddag weder eene zamen komst gehouden welke door al de leden werd bijgewoond 19 Junij De verschillende vertegenwoordigers ter conferentie aanwezig heblien de voorsielien van Engeland van dehand gewezen zij hebben zelfs aanvankelijk geweigerd om diead referendum aan te nemen Door den oostenrijkschen gevolmagtigde werd de lijn Elensbarg Tondern voorgeslagen alsdemarcatielijn dit vooistel werd door den Pruisisehen gevolmagtigde ten hevigste bestreden De debatten hebben vijf urengeduurd Er is bepaald dat Woensdag e k weder eene zitting zal gehouden worden Algemeen is men echter van gevoelen dat de conferentie geen voldoend resultaat zal opleveren maar zelfs vruchteloos zal zijn Pruisen blijft zich hardnekkigverzetten tegen de voorstellen tot wegruiming der moeijelijk heden gedaan In de gisteren gehouden zitting door de coLferentieheeft de Engelsche gevolraagtigde het voorstel gedaan om doorscheidsregters uitspraak te doen met betrekking tot de voorgestelde demarcatielijnen Pruisen eischt dat de lijn van Apenrac eals zoodanig zal gekozen worden terwijl de onzijdige mogendheden de Schley als grens tusschen Noord en ZuidSleeswiikhebben voorgesteld Pruisen heeft verlangd dat een wapenstilstand voor den tijd van zes maanden zal worden gesloten Oostenrijk verlangt dat de duur korter zal zijn De Daily News zegt dat de oorlog in NieuwZeelandnog lang niet geëindigd schijnt Zoo alle Maories van hetnoorden des eilands onder de wapenen waren zouden zijnaauweliiks 50oO man tellen doch daar eenige stammen metons bevriend en anderen niet meer onder de wapenen zijn is de vijand slechts 3000 man sterk Generaal Camero heeft lO iOO man onder zijne bevelen De moeijelijkh id zit ecr ter in den aard van het land waarbij komt dat de ilaories zeer dapper en behendig zijn al hetwelk maakt dat dt meerdere igetalsterkte weinig afdoet Het land is vol bosscheu en wegen zijn er niet zoodat het zeer gemakkelijk is met eene kleine raagt de troepen op te houden eiken regel daarboven 10 Ctut Buit enge wüue letters worden berekend naa plaatsruimte De jongste berigten uit New York melden dat te Baltimore eene groote vergadering van afgevaardigden uit al de Staten der Unie ook uit ecuige zuidelijke is gehouden om eeuen candidaat voor het presidenii chap te kiezen en dat deze vergadering zich eenstemmig voor de herkiezing van den pre sideut Lincoln heeft verkl la il Men verwachtte dat de democratische partij nu ook weldra zonder verdere aarzeling zou trachten het uver de keuze van haren candidaat onderling eens te worden Parijs 18 Junij Heden beschouwt men aljrnipen het werk der conferentie als volkomen mislukt Eenige personen gelooven echter dat ofschoon de eoLferentie uiteen g uit zouder tot eea resultaat te zijn geraakt e vijandelijkliedcn toch facto niet hervat zullen worden het is blijkbaar dat die toestand welke noch vrede noch oorloi zal zijn niet lans zal kunnen duren en dat hij niet zal leiden tot eene verzoening Inmiddels gelooft men niet dat de conferentie voor den 26 zal kunnen vergaderen en het is ook onzeker of de wapenschorsing zoodanig veilengif zal worden dat de onderhandelingen zullen kunnen worden hervat 19 Junij Gisteren was gemeld di t het denkbeeld eenerscheidsregtcrlijke uitspraak der deeusch duitsehe kwestie isbesproken Het blijkt thans dat dit iudenLiA l het geval is en dat het voorstel van Engeland is uitgedaan en wel omonzen keizer uitspraak Je laten doen maar in strijd met eenberigt van gisteren ver emt men thans dat de keiz r bepaaldgeweigerd heeft als arbiter in het geschil op te ffjen s Keizers voorstel omtrent het houden van een algemeen congres wordt thans weer door de ministeriele organen besproken Een congres is bij deze org iuen hei inid iei om de kuesticn die de diplomatie niet weet te vereffenen uit den weg te ruimen Zij dringen er dan ook b j voortduring op aan en dit bewijst dan ook genoeg dat de ke er zjn lievelingsdenkbeeld nog geenszins vaarwel iiec ft ge eg l hoe el er reienen genoeg zijn om hem in dit opzigt zjne ill in te benemen De markies Pepoli bevindt zich tii ius in deze tail Men zegt dat het doel zijner komst niet vreemd is aan de politiek Hij zou namelijk in last hebben aan keizer N ipoleoti een door hem ontworpen plan tot oplossing van de romeinsciie kwesiie te onderwerpen Negen kardinaalshoeden zijn thans te begeven Pins IX heeft gedurende zijne regering 45 kar linalen benoemd en 65 zien sterven Ouder de leven ie kardinalen zijn 4 onder dantachtig jaar 12 onder dan 70 j lar en 22 ou lei dan 60 jaar De oudste is kardinaal Aiitoui Tusti 90 ja ir Weenen 19 Junij De conferentie te Lon len heeft gisteren bepaald vredelievende uit igten opgeleverd De neutrale I mogendheden hebben overeenstemmende bemiddelings voorseüen gedaan die door de gevolmagtigdea der oorlogvoerende partijen ad referendum zijn aangenomen De Presse meldt dat te Parijs coufidentiéie ophelderingen zijn gegeven omtrent de vorstenconfereuticn en dat lU a op I geantwoord is dat de keizer te onbeperkt vertrouw en se in de loyauteit der drie vorsten dan dat hij eenige bezorgjI heid ter zake dier eonferentiën kan koesteren dat hij vccleir vertrouwt dat zij den vrede van Europa bevordarlijk zille i ij i De Ostd Post schrijft mar aanleiding van het artikel in de Pruisische Prov Corr Als v Bismarck den iandvl ig lot krachtige patriottische ondersteuning oproept u deze ilaarin niets anders zien dan het bewijs dat de schatkist tot op den bodem geledigd is de lege ing moge dat loochenen zoo veel zij wil Dan eciiter zal let huis der afgevaardigden i ic i s ministers verklaring herinneren als wij oorlog willen voei zullen wij het u niet vragen en zich tot eerste taak teilen deze ebbe in de financiën tot herstel der constitutie te benuttigen I Volgens eene inededecüiig uit Pesth heeft de kei era n I den natioualeu schouulura aUlaar eene jaarlijksehe toeiaig verzekerd van 50 000 fl en daarenboven 10 000 fl aan de iurigtjng tot opleiding van jongelieden tci Iconeelus en