Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1864

Berlijn 19 Junij Volgens de jongste berigten uit Kopenhagen houdt men zich aldaar ten stelligste overtuigd dat bij den afloop der wapenschorsing de vijandelijkheden zullen hervat worden Het ministerie ilourad heeft het voornemen om een of twee dagen voor het eindigen der wapenschorsing een votum van vertrouwea door den rijksraad uit te lokken en dan rondweg te verklaren dat Denemarken in geene andere verdeeling van Sleesnijk zijne toestemmiug zal geven d ji in geval tot uilgaugspunteu worden genomen de steden Sleeswijk en Husum Uit versterkt het algemeen niet weinig in dat gevoelen Frankfort 20 Junij Te dezer stede is heden zoo wordt u c Stuttgart gemeld eene talrijk bezochte volksvergadering gehouden Het besluit is genomeu met eenparigheid van stemmen aan den koning te vragen hervatting der onderhandelingen met Pruisen betretfende het instandhouden van het tolverbond Volgens mededeelingen uit die zelfde stad is de gezondheidstoestand des konings gunstig hij is echter nog zwak zoodat hij slechts met behulp van een bediende of ander persoon op wien hij met den arm steunt kan g ian Wat zijne geestvermogens betreft deze zijn even helder en krachtig als voorheen De koning heeft het plan gevormd om grootendeels ten zijnen koste eene waterleiding van de naburige hoogten te doen aanleggen met het doel om de hoofdstad van een overvloed van water te voorzien ötnnenlanb GOUdE 22 Junij Om een juist oordeel uit te spreken over de uitkomst der verkiezingen zal men moeten wachten op den afloop der tien herstemmingen op 2S dezer Zooveel is zeker dat de verandering hoewel niet groot toch altijd in het voordeel der vrijzinnige beginselen is En geene gebrekkige en leugenachtige optelling der uitgebragte stemmen zal iemand overtuigen dat het volk vijandig is aan het bewind De reactie raakt langzamerhand uit de mode eu de conseivatieven zijn slechts staande gebleven door de hulp dezer bitterzoete vrienden Zoo was het hier zoo is het elders £ a vee Hier werd de kan nffik didaat der reactie op het laatste oogennnk opgegeven en lievel uitgevaardigd om den conservatief te stemmen die eindelijk maar evenwel niet minder dan anderen aan wie ondersleuning werd verleend aan het schibboleih had voldaan Het shibboleth der reactie is het onderwijs De toeleg is openbaar en erkend men wil wijziging der wet op het onderwijs en bepaaldelijk wil men de poging beproeven om het voorschrift uit de wet te ligten van het dienstbaar maken van het schoolonderwijs aan de opleiding der kinderen tot alle christelijke en maatschappelijke deugden Dat woord christelijke moet weg Het doel is de openbare school te ondermijnen die verachtelijk ie maken als heideusïh ongodsdienstig en afschuwelijk en op de puinhoopen onzer bloeijende en voortreffelijke volksschool tal van sectenscholen ten troon te heffen De Vereeniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs blijkt onvermogend om het doel te bereiken nu wil men eene bekommering wekken onder het volk door de wetsverandering en zelf buiten magt om ooit meerderheid te worden zoekt men hulp bij de verklaarde vijanden van het ministerie die geen middel versmaden dat ten wapen kan strekken ter bestrijding der zegevierende liberalen De onedele poging zal afstuiten op den gezonden zin der Nederlanders Er was lang genoeg getwist over het behoud dezer min juiste uitdrukking der wet van 1S06 De liberalen wenschten die vervangen te zien door naauwkeuriger woord want de man moet nog gevonden worden die weet wat dan toch ciiristelijke deugden zijn Maar de woorden werden behouden door de stemmen der meer of minder conservatieve leden die schroomden ergernis te geven door het weglaten van woorden die men gewoon was op te vatten als de huldiging van het zedelijk beginsel des christendoms en waartegen slechts bekrompen sectcgeest zich verzette Xu verloochenen conservatieven in piikmentair levensgevaar hunne jarenlange overtuiging en bieden dsr reactie de hand om eene agitatie in het leven te roepen wier uitkomst de bitterste teleurstelling der bedrogene reactie zou zijn De toekomst is der vrijheid en der verlichting Xa de verkiezing heeft men eene niet onaardige goocheltoer uitgedacht ilen telt het getal kiezers op die gestemd hebben rekent duizende stemmen die voor liberalen uitgebragt zijn als stemmen voor de reactionaire kandidaten en roept dan uit ziet het ministerie is het ministerie der minderheid want de liberale kandidaten hebben het minste getal stemmen verkregen Intusschen zal toch wel het getal der gekozenen moeten bewijzen of de meeiderheid v het land voor dan tegen het ministerie is en nu blijkt dat het getal leden der kamer die het ministerie steunen na de verkiezingen voor zoover mennu reeds een gevolg daaruit kan trekken ten minste met tweeis toegenomen Een ministerie dat de meerderheid in de kamer telt en bij iedere verkiezing in de kamer stemmen wint heeft dunkt ons nog al kans van een langen levensduur enzulk eea ministerie kan alleen door hen ministerie van de minderheid genoemd worden in wier woordenboek de termen worden omgezet en minderheid voor meerderheid en meerderheidvoor minderheid wordt gebezigil N Bott Cour Aan het verslag van den toestand dezer gemeente over het jaar 1S63 ontleenen wij het volgende De bevolking bestond op 1 Jauuarij 1863 uit 14854 en op 31 December uit 15077 zielen dat eene vermeerdering aanwijst van 223 zielen Er werden 76 kinderen meer geboren dan in het 1862 De sterfte was 144 minder waaronder beneden het jaar 182 en van 1 tot 6 jaren 100 en boven de 80 jaren 19 De oudste der overledenen was eene vrouw van 93 jaren Er werden 134 huwelijken voltrokken zijnde 15 meer dan in het vorige jaar Geene echtscheidingen werden ingeschreven Het getal kiezers bedroeg in 1863 voor leden van de tweede kamer 416 voor leden van de provinciale staten 415 en voor leden van den gemeenteraad 682 De financiële toestand der gemeente is niet ongunstig Van de op de begrooting voorkomende leening van ƒ 9000 hec it men geen gebruik behoeven te maken De ontvangsten en uitgaven worden opgegeven tot 15 April 1864 Uc opcenten op s rijks directe belast bedroegen ƒ 7932 Het gedisteleerd leverde op 21621 12 De likeuren 1254 14 De wijn 6830 72 Het gemaal 37456 93 De heffingen of retributien voor het gebruik of genot van openb gemeentewerken bezittingen of inrigtingen en dat van door of van wege het gemeentebestuur verstiekte diensten bedroegen 86 369 62 De uitgaven bedroegen voor huishoudelijk bestuur 23090 065 Voor werken en inrigtingen van openbare dienst 17089 31 Voor de eigendommen en de daarop drukkende lasten 22794 17 Voor invordering der pi belastingen 4791 52 Openbare veiligheid en brandvveer 20230 27 PI gezondheids politie 588 80 Voor onderwijs kunsten en wetenschappen 26946 42 Armwezen 28504 37 Eenten en aflossingen 9585 Het batig saldo beliep opdat tijdstip ƒ 5906 24 doch de rekening loopt door tot 1 Jiüij De meeste uitgaven bleven onder de raming Op 31 December jl bedroeg de schuld der gemeente ƒ 46 000 rentende 41 2 pct doch bezat de gemeente ƒ 85000 21 2 pet en 17800 3 pct nationale schuld De verhuurde gemeente gebouwen bragten op ƒ 2885 76 de huren erfpachten en recognitien van landerijen beliepen ƒ 2912 20 Door de opheffintr er ambachten Moordrecht en ZuidWad dinxveen ziende korte akkeren aan de gemeente overgegaan De gezondheidstoestand van menschen en beesten was iu het jaar 1863 bijzonder gunstig bij de eersten geene epidemische en contagieuse ziekten bij bet vee geen louïziekte Het getal der verpleegden in het gasthuis was 13 minder dan in het vorige jaar en beliep 97 lijders In de gemeente apotheek werden gereed gemaakt 19191 recepten eene vermindering aanduidende van 8475 Het kontingent der loting bedroeg 34 man waaronder drie nommerverwisselaars en 5 plaatsvervangers 49 jongelingen waren voor de dienst geschikt 80 hadden vrijstellingen van de 122 in 1863 voor de loting van 1864 ingeschrevenen konden lezen en schrijven 98 alleen lezen 1 lezen noch schrijven 15 van 8 was het onbekend Het garnizoen bestond op 31 December uit 30 officieren en 302 onderofficieren en manschappen De dienstdoende schutterij bestond uit 2 kompagnien sterk 465 man waaaronder actief 253 reserve 212 Door de gemeente werd tot de kosten van het lager onderwijs bijgedragen ƒ 9712 34 De schoolgelden bedroegen 6784 20 Tot de kosten der op bewaarschool ƒ 931 70 Het getal leerlingen van het gymnasium ging in 1863 tenig van 36 op 16 De kosten beliepen ƒ 7923 75 daartegen ontvangen minerval ƒ 1387 50 aan renten der scholarchie 1165 en waren de kosten voor de gemiente ƒ 5371 25 Set slot in een volgend nummer De gi eren alhier gehouden inzamelmg voor de gewapende dienst heeft opgeleverd een bedrag van ƒ 98 38 Z M heeft tot burgemeester der gemeente Broekbennemd G W C van Dort Kroon ten einde deze betrekkinggelijktijdig te bekleeden met die van burgemeester der gemeenteniNoorden Zuidwaddingsveen Z M heeft eervol outslag verleend aan M W D Bloemers uit zijne betrekking van commies der posterijen 2 = klassebehoudens aanspraak op pensioen Door de nederl bank zijn benoemd voor de filiaalbankte Rotterdam de hh J v d Hoop en J L de Bic tot direkteuren en de hr MirandoUe van Amsterdam tot secretaris Het Handelsblad deelt mede dat zich iu de meeste stedenvan ons land groote belangstelling en medewerking vertoont voorhet plan tot het bouwen van een kunstmuseum te Amsterdam dat den naam zal dragen van Museum Willem I Van velschillende kanten zijn tot dit einde aanzienlijke bijdragen ingekomen De gemeenteraad van Tilburg heeft de voorwaarden aangenomen waarop het paleis van wijlen Z M koning Willem II door de erfgenamen aan de gemeente ten behoeve eenerrijks hoogere burgerschool zal worden geschonken terwijl tevens eene commissie is benoemd om zich naar s Hage te begeven ten einde den dank der gemeente te betuigen voOr debijzondere gunst in deze aan haar bewezen Even als ten vorigeu jare zal dit jaar weder te Wolfhezen bij Arnhem een zendingsfeest worden gehouden en welden 14 Julij e k op hetzelfde terrein door de douair baronesvan Brakell Doorwerth bereidvaardig daartoe verleend Dl extrafeestspoortreinen zijn ten behoeve van bezoekers georganiseerduitgaaude van Amsterdam Rotterdam en Zwolle elke van 1000 te zaïnen 3000 plaatsen tot verminderde prijzen met inbegripvan het programma om billetten moet men zich bij de commissarissen in elke plaats vervoegen terwijl extra treinen tusschen Am5terd m en Wolfhezen Icopen en op den Holl spoorweg voor de terugkeerende reizigers van Rotterdam naar Schiedam Delft en s Hage mede tot lager tarief Alle bijzonderhedenzijn zeer uitvoerig opgenomen in het programma bij den boekhandelaar Hoveker te Amsterdam uitgegeven Kaartjes voor mondbehoeften zijn mede verkrijgbaar sterke drank mag niet verkochtwor len Afgevaardigden uit Engeland Schotland Frankrijken Duilschland zullen ontvangen worden Ds O G Heldrinozal het feest openen ds L J van Ehijn van Wassenaar dehoofdrede houden verder zullen 18 sprekers optreden op 5 spreekplaatsen zoowel particulieren als predikanten onder laatstgenoemden de heeren Barger en Westhofl van Utrecht SchouwSandvoort van Arnham Adama van Scheltema van Amsterdam de hoogl Valeton van Groningen Ds Coheu Stuart van Rotterdam zal het feest sluiten De gemeenschappelijke gezangenzullen worden begeleid niet muziek onder directie van dsnheer II J van Lummel uit CTtrecht De gezangen zijn gedichtdoor de heeren mr H J Koenen dd ten Kate Hazebroek Adama Scheltema en den heer van Oosterwijk Bruvu De aanvang van het feest is s morgens ten ift ure de sluiting s avondsten f l o ure Voorzitter der commissie is ds O i Heldringte Hemmen terwijl ds S H Bujteudijk te Harderwijk haarals secretaus dient Men schrijft on s uit Woerden dat de feesteu ook aldaarde algemetn belangstcliing hebben opgewekt overal w pperdende oranje en de nationale kleuren de klokken werden geluid er werd parade gehouden en op het exercitiepleiu werden eenigemuziekstükktu uitgevoerd door het gezelschap Tot Xat enVeniaah en eiedelijk zijn door de commissie voor het nationaalgedcnkteeken per telegraaf de gelukwenschen naar het Loo overgebragt die zaturdag namiddag namens H H M M door denadjudant van dienst des Konings beantwoord zijn Men meldt ons verder dat bij gelegenheid der tentoonstelling van vee en pluimgedierte die de afdeeling Woerden en ometreken van de holl maats van landbouw alhier on 10 au k denkt te houden eenige ingezetenen zich voorgenomen hadden des namiddags een harddraverij te doen houden Heden is echter iu den raad met 5 tegen 4 stemmen geweigerd den weg voor die harddraverij noodig af te staan en alzoo dé hoop vervlogen op het genot van dit volksvermaak Uit Curasao schrijft men in dd 30 April De opstand van de gansche bevolking van St Domino o tegen de Spanjaarden duurt steeds voort met onverminderde hevigheid De Spanjaarden hebben nog slechts de hoofdstad in bezit en een vlek westelijk er van nabij de zee gelegen genaamd Azua Het was niet met den wil der Domiurkanen dat president Santana en eenige leden van het bestuur St Domingo aan Spanje hebben overgeleverd De Dorainikanen bevonden zich toenmaals in een burgeroorlog Iedere uitkomst was hun toen welkom eij onderwiei pen zich daarom aan de Spanjaarden Deze begonnen spoedig daarna hunue vrijheid te beperken en despotische maatregelen tegen de bevolking vooral tegen de negerbevolking te nemen en deze laatsteii weer in de slavernij te brengen waarin de negerbevolking op de spaansche koloniën Cuba en Porto Rico zich bevinti De Domin nen voeren thans een guerilla oorlog Zij wor len door de Noord Amerikanen van wapenen iu andere krijg behoefte voorzien Men gelooft dat de Spaiij uirden ten laatste genoodzaakt zullen zijn St Domingo te verlaten maar men vreest dat zij alvorens de hoofdstad zaïlen verwoesten De gele koorts is een geduchte bondgenoot van de üominika ien tegen de Spanjaarden gelijk lu vroegere jaren Ie gele koorts in het westelijke gedeelte vaii c it eiland een bondgenoot der Haïtianen tegen de Fransclien was Er bevinden zich te Curasao oeniiïe uiigewekene dominikaansche familiëu om er den uitslag van den wortelstrijd af te wachten Grcmen dc Berigten Te Jxttdeu z jn viji iiupizijiicn ia ulic m leinaren in Je nabijheij van het pai lemcttts 2iljoan door tm er i ii i V i liikc r br ind verüi d Umi Mil Lcopokl arlj u r m r c m Je Jfc ilif küt In Je inaan schen senaat is eene ade o riiij nitgesproken tizei de priiilcdcii der bask scho provinciën M s epl ens n a ltï r van poorneu cn in Jigjpte en Britscli Iudie is te s iau lme m a rne i 1 nni nV i b rt eiiineselie rijk de toepassing vau het spooru t Kei te Iji moeven Feu motie van nantrouu n is ra de belpi eiie 1 itr nnt co f men verworpen Du proei en Ie buocbnrv ess nit W ui v ir l i en Arm strong kanounen kosten reeds drie tonnen cnuJ lu di u teul = M on Te Koptnaegen heeft Je aankomst u den e v it i t l itC lair eene ministeriele crisis ti n gevolge gehad liet üeh ilc arm n vai Corfu is op ilalla aangekomen Ecee russische i i i c il 1 vil in 1 m li Mi t ilijkc pirii l crzie lioorw gen aanleggen Oosteuri leent voor d r k ait halfjaar eerst 40 toen 70 en na skchls t ee im i li van den keulscben maar van den uluiu lom zijn J nen gevonden Te Ki sie rn zijn Uu kamers ehn majesteiten met gevolg Garibaldi b rit evcun in i a 1 iVóm e en Unetie mt het oog verloren e r sehe mane ler if h ai n van de doodstraf telt reeds uiier dan L u i ondi r ni t i et ia panseke gezantschap heeft van bui gi v i tigc tijdingen onl vaneen en keert onmidd Uijk uit Parijs naar Jeddo nu Te fa be f Je politie hnisKoekiug gedaan bij 22 persomn nm n lau Let k i cnuiité Zaturdag jl zijn de eerste geldersche kersen p m l V laaujer van liotterdam naar Londen verzonden De ko iiuï beeft der koninKn on Ib jouij een prachtig njtl als vcrjaarsgescbenk aangeboj n Kciiju heelt eene belg scbc aaubiedliig ontvangen oin zijne k scn da ir voort te LUIS Op r l Panjs uir maakt i i L üur Tti w t 1 he l fU zetten De baron James van Rothschild zal een onde n i rigten voor zijne vroegere beaiubttn Een enïelsehe iteuee geneest voor 2 300 fr de douflieid der dool slommen ncrv ii biJ zijn geheim bekend De frauseli keizer hcift de te 1 llew vervaardigde 411 gipsen afg Uiels ut bas uli Trajanus doen plaatsen lu het niiavve ei olle v i Meeneii zijn werf biireaus geopend tei b v leger De pruislsehe regering vvU bi l min en gedwongen Iraukeruig invoeren Vk i j aan polytechnische scholen De betrekki i land zijn zeer koel Het bernchte k j bama is zondag in de haven van Cbi i van een uur in zee met de Kearsage d is te Cairo vrijmetselaar geuorden 1 Haaksbergen wonende ond pastoor Lens i hn CU vermoord Te Middelburg is l el bom i i gen aanbesteed voor ƒ 40690 Eea magnet er u oordeeld tot eene boete van f 25 voor het oj e ar j door de slaapster aangeduid Een centraal bnip i oi Polen is te Madrid tot stand gekomm Ik li iau Inüdt I 1UJC lil 1 an i r 5 iue Itsh ii it VX iW t Jni vb ÜC IC LUil bonwen die het vaste land met ï ciln zal verl i i Marokko heeft geheel zijn land npinje teld voo Niet alleen Chili maar ook boiivia kiest ji r i v Napoleon wil geen seheij ree ter wezen n b Het grasgevvaa wordt buitengewoon daar verp e het britsch genootschap tot voortplantinit van l t lauden bedroeg in IbtJS ruim twaalf tonnen g n 1 kzendelingen en een groot aantal evingelistcn tn e I i der voor de kunstenaars op de tentoonstelling te Un tjra derijen beloopt omtrent ƒ 3U IUU Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 17 Junij ToliaDi es Pieter c j r = P Snel en tl Adriana ouders B Mull art eo i vao df Valk Phil itii ter ouders F H Scheffclaar Klots en L A H bua n 1 j ouders B Schiakel cd M JBroedijk 19 Jan Corucli oudi liruio en C Aaker Bernardiua ouders H de Zaujrer eu M Ku 20 Simou oudors H Krauoudoiik tn M chort I ïhetidori iJ ta ouders C P Rabouw en A lï van der Heiden Hendrik oudt 11 Spruijt en II Verliij OvEELEDES 17 Juiiij D C vnii Straaten 2 d IS Y kieuwenhuizen 16 ni 19 C M Kramer 16 ia 50 il Boot huisvr vaa G van der Kleii 61 j SCuOONHOVEX Ingeschreven aii 10 tot en met 17 Juuij ISÜ i GlboiIF n Jan oudcr H BMis n en T Korevaar OvERLKDEN J H Doesbuvtr 42 j ecbttxeu van C Hr j m J