Goudsche Courant, zondag 26 juni 1864

OUDEWATEK Ingeschreven ran 15 tot 21 Junij 1S64 IHamiïn un clia Boer geb tie Cruijn z Msria Stout geb van MiC z Jricoba ilnrgarctba ail der al ircb Kloiitrup z Jt b n na Mana Bladenbnrg geb Dane d Suzanna van NMjk geb Killesteijn d OvERLEDEs Hülegoide Theodora Flaat raim 9 m Adrianus Mulder 10 j AötoDius Drost 3 m Willem l ittenbogaard 18 j Pieter er e li 3 w Wilbelmina Maria Eoaings 5 m ONn i TKou M Gerhard Bernard Winter in dü j met Jobanna Maria Kattenbelt jd 23 j ADVERTEBïTIEN t 1 1 34 Zondag 26 Junij GOUIföCHE COURANT Deze Courant verschijnt dea Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vortn Dcprijs per drie maanden is 2 francop post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure OP NIEUW ouning ik weder dankbetuiging van een Heer die door het irebruik der SCIIilIDTSCHE WALDWOLWATTEN en DENNENOLIE geheel hersteld was Tan een langdurige RHUilAïlSCHE P1J in zijn beeu I TKrtuT M J o HAM De heilzame uitwerking der SCHMIDTSCHE WALDWOLARTIKELEN en aanbevelingen van H II Doctoren geven de vrijheid aan JICHT en RHUMATHIEKLIJDERS dezelve ten sterkste aan te bevtleii men leze hierover deBrochnren die ymtis verkrijgbaar zijn vooral de ANTI RHEUIIATISCHE WALDWOLWATTEN tl 25 en 50 cents het pakje en ter inwrijving de zoo zeerberoemde DEXXENXAALDEXOLIE i 35 en 70 cents het Heschje verkrijgbaaraan het Centraal DEl üT voor Nederland en België il T C HAM te Vtrec it en voor GO CDA alleenlijk bij ilej de Wed BOSMAN verder teOndewater A Bi is Harmelen W G Kurvers oerden C G Buiten Rotterdam Wed P d Koster En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT Franco bij SI J C HAM Utrecht EXPOSITI E Op Dingsdag Woensdag en Donderdag den 28 29 30 Junij 1864 zal in de Sociëteit Y R E D E B E S T aan de markt alhier GRATIS voor een ieder te zien zijn eene prachtige collectie STAALGRAVUREN MTHOGRAPHIEN en PHOTOGRAPHIEN waarbij nog eenige keurige miTATIEN van SCHILDERIJEN naar de beroemdste meesters alles tot zeer billijke prijzen Men Jiome ie en oordeelell GOUDA 18C4 A BRINKMAN De ordergeteekciulc neemt door deze de vrijheid ijneii geterdeu begunstigers te beri tcn diit hij nUf Oaijen gedurende de Aardbf ii iitijd il voorzien zija van versche Aardbeziën Schalen of zoogcii iamdc Zottume Koek ies H W M SrEEVENS Banl ethnkler Hoogstraat OPENBARE VRITWILLIGE Verkooping Op VRIJDAG 1 JULIJ 1864 ihs Voor nuVciii 10 Cre ten Sterfhnize van TIJS IIOUAAL aan de XooiiuK IDE onder NOORD WADDINXVEEN VA Meubilaire en andere Roerende GOEDEREN alsmede ecniirr gemaakte Zilveren VOOKWERPEX ALLES OM rOXTAXI GELD en des Avonds ten 6 Ure in de Nir LW E Urn BERG bij Boskuojj onder KoordJf ai i i itree i van EEX PERCEEL WEIof HOOILAND gelegen onder XoorJ irnr r7i ii reen Xtidere information zijn te bekomen ten Kantore van den Zsotaris A X JtOLEXAAE te ZVlD WADBiyXFEEN Urbanus Pillen Den 23 April 1804 ontving ik een brief van een mijner verkoopers welke mij het volgende schreef Bij toeval is mij een doosje CJrbauus Pillen in handen gekomen van een ander maar dezelve voldoen niet De doosjes zijn met rood en ztcart lak even als de unen geca chetecril doch met een vreemden naam en bo en met 25 opgedrukt Zij die de Ecllte vcrlanger halen dezelve bij den ondersla iiidc en maak ik attent dat op de echte het getal 25 geschreven staat en niet gedrukt ieder vermijde de nagemaakte GoiuA J C ZCLDEMIIJK SciioosnovrA AV an SCHAIK De Thee Soorten VTT HET MIGAZI 1X V X Siiiilerara cii SËblesz te Arwhtiii zijn fijn geurig en vvaterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 o en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Eaiuje TkmUtmj D N 24 te GOUDA D BOER Az te Omhu aler en verdere Depots VERIiOOP HOFSTEDE De Notaris M J M GORDON te BODEGRAVEN zal op Woensdag 6 Julij 1864 des voormiddags Elf ure in het Logement van G van HAAFTEN ie Bodegraven in het openbaar verkoopen Eene Kapitale HOFSTEDE bestaande in EOUWMANSWONING SlHLXR HOOIBERG ERF BOOMGAARD en de daarbij behoorende perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND allergunstigst bij eu aan elk uider staande en gelegen in de Meije gemeente NIEUWKOOP en voor een klein gedeelte onder BODEGRAVEN te zamen groot ruim 22 Bunders ïe a iin aarden de LANDERIJEN met Kersmis van dezen jare en de GEBOUWEN den 1 Mei aanstaande Nadere iuformatien ten Kantore van voorn Notaris GORDON te Bodegraven alsmede ten K iutore van iew Notaris BROUWER NIJHOFF te IloastreM Brieven Franco Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te iOUDA met inbegrip van Rijks eu Genieeiite accijns bij eere hoe eellieid van rainoteus tieu kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i4i 2 o per kan 59 cents Jenever 2 soort Mout MJu a 462 oy per kan 57V2 eents inl BRANDEWIJN 4e= io per kan 62 cent Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLD 23 Juug 1S64 Prijzen der Eflecten AMSTERDAM Dingsdag 21 Junij LaaLCste i Hoogste I Geb e eD pCt 1 koers 1 koCTS 1 koers Ned w seh 2V2 fil s fi2Vu 62 dito 3 73S 4 ri iH i U dito 4 T V ii k ÖÏ 8 Amort Sijnd 3 2 handelm op resc 147 België Rotbs 31 21 Spanje obl i l 453 16 Portugal obl 3 46 b 4 5 = 4b Rusl obl H 5 97 V 1 9 V 973 4 d 182S 39 5 d 1840 4 d ö serie 5 d 6 serie 5 S3V 83 833 e bijH 18604Vo SSV4 83 8 Volgef Spw 5 9i3 192 1913 4 Oost Metall 5 1 5b3 683 8 faS Va dito dito 2V2 ü9 Vl6 29 di renteAmst 5 7yV4 do nat 1854 5 64 8 e4 1 4 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 63 4 dito Amst 5 Griekenland 5 20 fi 21 21 Ver Staten 5 5i 52V8 5Ü 3 d 1871 5 d d 6 j 54 54V8 54V8 1 d 1883 6 1 533 8 54 i f sV 1 Mexico 1851 3 41lVi6l 41 i6 41 Overzigt GOUDA 25 Junij Heden hoadt de conferentie hare laatste zitting aanstaanden maaDdag zullen de stukken betreffende hare werkzaamheden aan het parlement overgelegd worden Van deze laatste zitting die niet meer dan eene hloote formaliteit is kan meu geene verandering in den stand der zaak verwachten Engeland heeft vergeefs alles beproefd om de kwestie tot schikking ie brengen Pruiseu is onhandelbaar en wil het uiterste het vindt steun zoo al uiet bij Oostenrijk dat gematigder schijnt dan toch bij de bondsstaten zoo als b v Saksen Engeland wordt als t ware door Pruisen gedwongen om Denemarken te hulp te komen Frankrijk volhardt in zijne afwachtende houding Het is wel niet anders dan schrandere berekening en eigenbelang Want het is niet twijfelachtig of Frankrijk zon door krachtige medewerking met Engeland het verschil tot oplossing gebragt en Pruisc ot schikking genoopt hebben Maar het wacht zijn tijd en dan kon het Pruisen en Oostenrijk wel eens berouwen niet geluisterd te hebben naar de raadgevingen van Engeland De Pruisen maken zich gereed tot het hervatten det vijandeiykheden en droomen van de verove ring van geheel Denemarken Het vooruitzigt is somber de hernieuwing van den oorlog nabij en toch kan men moeijelijk gelooven aan de dwaasheid der onzijdigen om rustig toe te zien bij de onderdrukking van Denemarken door de brutale overmagt Nu of nooit is het tijd voor Engeland om zich te doen gelden en Europa te beveiligen tegen bet gevaar om een vernielenden oorlog te zien ontbranden Het lot der hertogdommen is onzeker Rusland heeft werkelijk zijne betv iste regten overgedragen op Oldenburg dat nu bij den bondsdag protesteert tegen Augustenburg en aanspraak maakt op het bezit van de hertogdommen In Amerika gebeurde tot nu niets beslissends Men is begonnen zich bezig te houden met de aanstaande presidentsverkiezing De oorlogspartij stelt behalve Lincoln den padvinder generaal Fremont die voor acht jaren reeds zooveel kans had op dien zetel In Algerie schijnt de oproerige beweging onderdrukt men verdenkt Abdel Kader van het ophitzen der bedevaartgangers van Mecca In Tunis duurt de beweging voort de gehate ministers beginnen te wijken öuhenlttitïr Londen 22 Junij De zitting der conferentie is heden zonder resultaat gebleven Oostenrijk heeft de zijde van Pruisen gekozen in zijne weigering om Engelands voorstel betreffende eene scheidsregterlijke uitspraak aan te nemen Denemarken heeft ook bezwaren tegen zoodanige uitspraak geopperd 23 Jun j De Times zegt dat de conferente eigeutlijkgeëindigd en de bijeenkomst van zaturdag a s eene blooteformaliteit is Het blad verlangt dat een klein engelsch eskader worde uitgezonden ter bescherming van Kopenhagen Graaf Russell heeft in het hoogerhuis gezegd dat het nubinnen weinige dagen beslist zal zijn of de conferentie bet TJT TXTiriVr A TVT I P Advertentien van een tot zeg ijltüNAMAIV I regels met inbegrip van het zegel 5 80 Ccli voor eiken regel daarbo en 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte beoogde doel zal bereiken dan wel of de onuerhandeliugen afgebroken eu de vijandelijkheden hervat zullen worden H j verklaarde tot zijn leedwezen er te moeten bijvoegen dat dit laatste alternatief thans het wuarschijuiyksfe is De documenten betreffende de conferentie zullen aanstaanden maandag bij bel p irlement worden ingediend 24 Junij Oostenrijk en PruiNon zullen morgen in de conferentie verklaring afleggen d t z j nog altijd eeii wapenstilstand ivillen aannemen doch vour niet minder dan twee maanden Parijs 22 Junij In particuliere depêches wordt gemeld dat het voorstel van Engeland betreffende eene scheidsregterlijke uitspraak het onderuerp heeft uitgcnaikt v m gedachtenwisseling lusschen den koninir van Pruisen en deu keizer v iu Oosten ijk Beide soevereinen zouilen besloten hebben om de goede diensien eener bevriende mogendheid aan te uemen maar daaraan voorwaarden verbonden h obcn die Denemarken niet zou kunnen aannemen tenzij het v in de houding afzag die het tot dusverre in cht heeft genomen ea van de bepalingen waarvan het een ultimatum heeK ïemaakt Men leest in de Mon De berigten uit Algerie zijnmeer en meer van beslissenden a ird iJeligiiy heeft in hetzuiden van Oran den opstand in het hart geirolfen Ookin Teil is men gelukkig gefeest Men meent dat de operatien in het begin van JuIij zullen zijn afgeloopen Ondants de meerdere waarschijnlijkheid dat de oorloghervat zal worden hoopt men hier nog op herstel les vrejes Men weet zeer goed dat lord Palmerston tot eeu eer bekenddiplomaat van de conferentie nog onlangs gezegd beeft Ifcheb den vrede lief en zal hem m t alle magt trachten tebewaren Maar ik zal mij wel wachte i liet eind van mijnstaatsmansloopbaan door eene lafi fj te kenmerken en eenelafheid ware het voor Pruissens aanlioiiJende nirtirling tewijken Men weet ook dat deze te Londen heerschende stemming tegen Pruissen te Berlijn gi en gp rim meer i Het isvoorts hier bekend dat wat Enircluids our siel v i een arLitrium betreft Oostenrijk zijne beieid v Uig i id h eu Ie ken ie igegeven de scheidsregterlijke uitspraak van den koning derNederlanden in te roepen bij de grensregeling j i dat Oostenrijk zich zeer weinig laat gelegen liggi n aan de vo jrtzeitingvan den oorlog waarbij het niets te winnen heef maar veelkon verliezen Van Oostenrijks ondersteuning cono udeertmen verder heeft Pruisen dat v m een arbitrium niet wil weten weinig te hopen en het slait te betwijfelen of het op de oiidersteunjig van den bond zou kunnen rekenen De eenigebondgenoot in zulk een oi rloi die ligt een ennpesclie konworden zou dan Rusland zijn Maar dit zou en ook d ittegenwoordig slechts ongaarne hoogstens een oorlog om beginselen voeren waartoe iiet sleeswijk holsleinsch ges jhil zienbezwaarlijk leent Tevens weet men te Berlijn zeer goed datZweden eu Noorwegen bereid ijn zich dadelijk onder de strijdenden voor Denemarken te scharen Uit Londen meldt men dat de koningin dezer dageu lord Derby heeft ontboden om hem te vragen of hij de leiding der zaken wilde op zich nemen natuurlijk om de handliaving van dea vrede te verzekeren Het hoofd der lorypartij moet geantwoord hebben dat hij geen kabinet kou vo men mcr een gebiedend mandaat van dien aard en dat hij hoewel uit idee en beginsel geen oorlogsvriend toch niet de verpligting kon aanvaarden iu verzet te komen tegen de openbare meeniiig in Engeland die reeds zeer overspannen ligt zou kunnen eindigen met de kroon te verzoeken ter gunste van Denemarken tussohen beide te komen De britsche zeemagt voor Tunis is met twee schepen versterkt Op de tunische kusten beginnen zich zeeroovers te vertoonen deze hebbeu reeds een paar schepen genomen Uit Genua wordt gemeld dat Caid Nessiin eeu der ministers van den bey van Tunis als vlugteling er aangekomen en herwaarts verder gereisd is met zijne vrouw en een groot gevo g Hij is zeer rijk Weldra zal hier uu ook wel kasnadar Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN