Goudsche Courant, zondag 26 juni 1864

benoeming van regenten van het vereenigd Wees en llemoescnierahaïi noeming m de volgende vergadering Is ingekomen eene mi sive van den bargemeester der gemeente Haar lemmermeer wyzende op het groot btlaug dat Gouda heeft om verbonden te worden met het geprojectt erde spoorwegnet ei diarom aaudriogeoLe by den raad en andere amb enaren om voor cenige aaudeelen te teekenen ook om te komen ia het gen t van vnj traus iort iredurende tien laren otllïc De rekening en vciautwoordin vnn rgi n israel school komt in en v ora voor notif aangenomen Is ingekomen een adres van N Plinstobertj verzoekende den afstand van ecD stak gemeenlegrond m de geuzenstraat groot 47 vie k cUcn op gonstxg adres van den gemeente bouvx meester tocircstflau voor deu meermalen bedongen prijs van ƒ 1 25 pr el ol in het gehetl f 6 2a oo ts eene missive van den commissaris de ko cc n deze pru ncie kennis gevende dat ZHLG mor 1 ten 12 ure aai mtit zal verJeeuen aan commissien bijzondere personen cuz c zijn hiertoe uit den raad benoemd de hh Remv Prince en ReutingT P nige Wijzigingen in de iiis ru tie van deu eommi iris ran het stoorabootenveer worden aangenomen betreffende de vvij e van vervanging bij absentie De hcpr de a e komt ter vergadcriau Wordt benoemd met algem stemmen tot hulponJerwijze es aan de openb jonge jufvr school uiejufvr J M L feber De voorzitter deelr mede dat ingckonei u zij oj sbrievea en ver oekt den ouisicii vtthouj r mr de Giave zjue plu u te nemen wairop 7E zicb ve wijdert Tot het onde oekell der geloofsbrieven b leni e de hh van Gennep Kist en Reufi uer wordt op hm r p o I Je f jije me al geincene stemmen toeeelatcn De heer van Gennep r ppjrt er vu uc reki u i j icn s i t ers raad dienst iSfid en xvoi h helmie die ic uj e lo met eene geringe vxijziging nader ingediend te woiden De heer luijtcn stclfc vuoT bet mirktpieiu beur e v en en de palen wit te verwen Zal mdtr oxerwo r i worden Door den heei lï ntinger wordt inliehtnig jTcsrai u bc rerenit et el nm van celukwenschiGi ajn HH VÏ J de o ui ter zi ic pi w i geniinen hebbende voldoet aan dit verzo k vwi i de t i ilc J worlt gesloten Marktberigten Gouda 23 lunij Tirvp Poo sche 21 1 qj ƒ 335 Zecunsclepr mmi 5 i 990 PiOgirp Koiungsb tiTJ a ƒ 7 Diiitziger I1 75 i 7 Zeeuw sc ie t 1 iy7 fierst ƒ t 75 a 5 75 Hiver ƒ t 1 4 95 Boeki eu frin el D 24Ö pr 21 CO n S V Bnb 2 jn Veemarkt De aanvoer was sering en de Inndel et leven liger ette schapen en lipimeren gingen vui van de hand magere moeijelijk te verkoopen de hinJel iii magera varkens en bigircn nas levendiger Vingevoerd 3i partijen kaas f 1 ƒ 24 50 G eboter 1 02 a ƒ 1 10 ei oter ƒ O s2 a ƒ O 15 Dordrecht 23 Junj Tame lu c dend A interzakm ƒ 4 SO a j s i n C utr akm ƒ 5 50 a ƒ 0 gestort 6 20 Soelt o f 20 Hu i a i voul S 30 a ƒ 3 80 d dikke ƒ 4 i 4 0 Piirlebooneu ƒ 5 70 ƒ 6 20 Dmveboonen ƒ 7 f 1 z boonen met ter veil Briiii in de irerin soortt i n ligtr S beste ƒ 11 50 Erwten bl kooks ƒ 7 50 c as f i ƒ 7 20 wittekoningsb ƒ 7 Boekweit zon Ier hinde Delft 23 Jiinij De aan ocrvai gnuen beperkt de kooplust ger nz de pryen noimniil lo Tide ger en puike z tarwe vergeefs aangeboden Tarwe ƒ 9 70 i ƒ lo tO Eogge ƒ 6 20 i ƒ 6 40 Zomeizers ƒ 5 10 i 5 60 Krte haver 4 25 a ƒ 525 Duueb f 8 Piirdeb ƒ 5 00 Br booupn ƒ 1050 Groene Erwten ƒ 9 ilte erwten ƒ 7 50 Aan stads waag gewogen van 10 23 juuij 47 t 1242 pn 75 16 tezamen 27470 n S Boter ƒ 4S i 5 het viei Ie ƒ 120 a ƒ 145 pr n IE Ter markt 303 mal nrd ppeVn ƒ 3 50 a 3 80 Deu 18 j onij waren de pnjzen der laas ƒ 17 a 23 50 ter markt zijn verkocht 113 stapels wegende 37479 n 11 Deventer 24 jumj Tarwe ƒ 9 a ƒ 975 Eosïe cii i aƒ7 Boekweit 7 5Ü a ƒ 8 50 Gerst 4 50 a ƒ 5 50 Hiver ƒ 3 60 a ƒ 4 25 Boter pr 20 ned S ƒ 18 50 o ƒ 20 2 st ƒ 14 a ƒ 15 Zwolle 24 jLinij Aliddelprijzen Trne 9jO Eogse 6 67 Boekweit 7 50 Groningen 24 jumj Tirwe rogge boe weit 10 c dikke haver 5 c 1 iger Londen 20 Jumj Bo er Hol daalde de voiige week op 82 en bedong sedert 92 Granen Er was heden meer vraag en eng tarwe bedoof 1 hoogei vreemde met beperkte vraag beste oostzee 1 hooger gerst en haver goei gevraagd ea 6 d hooger Amvoer van 13 tot 18 junij 1113 qr inl en 559b qr vr lar ve i it r njnon denkt raeii de hoofdoorzaik van den opstand l it Mexico ttowt lan den Aloniteur geschreven elkt ooi de uitslag van den onheil vollen ameiikaanschen oorlog Ej eeu belmgrjk leit naaiover zich de vereenigde snien waarlijk niet behotven te verheugen is er door tot stand irebrigf nl dat zjj met meer het kaïoenmonopolie hebben o a hier te hnde ontniktelt zich de katoenteelt meer en meer en weldra zal men met de rijkste distiictea van Texas kunnen cont arrereii De laatste oogst is giootendeels met 30 piasters ptr centeinar vooruit betaald Hoe veel moeite de regerings organen zich ook mogengeven om den uitslag del jonsste verkiezingen als hoogst bevredigeüti voor de regering af te schilderen blijkt men datgevoelen m de omgeving aes keizer niet geheel te deelen ooril iN men diar gevoelig getroffen door de omstandiïheiddit niettege istnnde de miatregelen van allerlei aard vvelkegeiK men naren om de oppositie krachteloos te maken en deuregeni s cmdidaten de zege te ver ekeren de laatste in devoorn iim te plaatsen dca lands geshgen werden of de volstrekte meerdeiheid niet vereenigeo kon len De Irance voegt bij de vermelding van het sluiten vaneen verdrag met Zwitserland ae mededeelmg dit het vrngstuK betreffende de vrijheid van geneten en dit aaugiand hetdomicilie voor de Israehten in Zwitserland in een vrijzinnigengeest ib opgelost zoodat dit land in dit opzigt op gelijke lijn il = taan met de mee t verlichte natiën Berlijn 3 Junj De mm Prov Corr bevat een artikel getiteld Oorlog of vrede waarin onder anderen het volgende ge egd nordt Wanneer het eng voorstel omtrent de scheidsiegterlijke uitspraat over de grenslinie aanneembair w are d m zou dei itspriak sl chts aan den keiler der Fran chen opgedragen kunnen ord u Deze toch heeft door zijne tot nu toe gevolgde handelvv ijze aanspraak op die eervolle ondeischeidiug bekomen Pruisen blijft zijn st ludpunt handhaven om ten aan leu der grensscheid ug de bevolkins te raadplegen 1 ugelands voorstel schijnt bij Oostenrijk zekere ondersteuning te vinden Oostenrijk wil blijkbaar verhinderen d it Engeland deel neemt aan den oorlog Laatstgenoemde verklurde namelijk dit het bij de hervatting der V IJ indelijkhedeu met eeue v loot Denemarken zal ter zijde staan Lit dien hoofd had de kweatit van het verlengen der napen chorsing ditmail eeee bij ondire beteekenis want het is thaas nelligt om een begm in eeu europeschen oorlog te doen lerwijl Engeland op eene verlenging der wapenschorsing aandringt wil Pruisen ten wapenstilstand voor een langeren termijn onder juist omschreven voorwaarden en onder bepalin dat de opzegging vier weken vooraf moet geschieuen Het blad geeft ten slotte de hoop te kennen dat de bijeen komst tusschen graaf Eechberg en den heer vou Bismarck en van den keizer van Oostenrijk en den koning van Pruisen leiden moge tot eenstemmigheid ten aanzien der kwestie van den wapenstilstand Aan de ordd AUgem Ztg wordt lut Sleesnijk bengt d it de troepen w eder naar het noorden op marsch zijn gegaan om hunne stellingen ah aar in te nemen Wij staan dus neder op het punt van eene hervatting der vijandelijkheden wanthet voorstel tot het vernieuwen van de wapenschorsing voorden tijd van twee maanden is van de hand genezen en deImie van de bchlei als uiterste concessie door Denemarkengehandhaafd Frankfort 23 Jumj In de zitting van den bondsdag op heden heeft Oldenburg zijnc aanspraken op de hertogdommen doen gelden en nadrukkelijk geprotesteerd tegen de aanspraken van de Vugustenburger linie Oldenburg heeft tevens de overdragt van Kushnds aanspraken op den groothertog overgelegd De bondsdag heeft de zaak naar eene commissie verzonden Kopenliagen 22 Jumj De door Eusland verwekte ministercrisis heeft tot niets eleif Het ministerie had zijn ontslag ingediend maar lu den staatsraad 13 de verstandhouding tusschen hetzelve en den koning hersteld De instractien voor de gevolmagtigden ter eonferentie zijn vermoedelijk dadelijk daarop verzonden Madrid 22 Jumj Pacheco heeft op eene m cerpellatie geantwoord dat het zuidzee eskader versterkt zal worden en de Chmchas zullen bezet blijven tot de moordenaars van Talambü gestraft zullen wezen en bewezen il zijn dat de peruaanschp regering vreemd is aan den aanslag op het leven Tan Mazaredo ötnncnlflnïr GrOUda 25 Junij De commissans des konmgs bevindt zich in onze gemeente bezoekt de openbare scholen ontvangt op het raadhuis ten twaalf ure allen die hem wenschen te spreken zal m den namiddag enkele kerken en openbare ge bouwen bezigtigen en zich alzoo knnuen overtuigen van veel goeds dat de stad onzer inwoning versiert Gisteren heeft Z H E G van hier uit eeaige naburige gemeenien bezocht De Koning van Wnrtemberg de vader van H M onzeKoningin is heden morgen overleden Donderdag ten half elf ure is hier brand ontstaan in dewerkplaats van een blikslager waar zich eenige petroleum bevond De brand nas hevig en gevaarlijk om de nabijheidder groote kerk Door de ijverige bemoeijingen der brandweergelukte het spoedig den voortgang van het vuur te stuiten hiertoe hielp de windstilte en ook dat het lage gebouwen waren Het onheil bepaalde zich dus bij gen werkplaats en eenbelendend pakhuis Den or gCu uVuud was te Ivloorürecht een schuur en eenig hooi verbrand aan het nestemde van het dorp Z M heeft benoemd tot griffier bij bet kantongeregt te Edam m M Buchner advokait alhiei Men verneemt uit s Gravenhage dat de hooge raad gisteren uitspraak heeft gednn in de v ipniu cissitie vanden h er J G van Riju en mevr de wed Pruimers tegenJe verni zing hunner zaak naai e openbare teregtzittuig vanhet hof m Oveiij scl en hen van alle reglsvervolging ontslagen AmmerSiDl 24 Jumj Van Zaturdag 18 tot heden zijn hier gevingtn li 4 zalmen meest iigte zomer van 8 i 13 half ned ponden de prijs varieerde deze week lusschen 80 a 85 ets per hilf ned pond 2 Steuren welke ƒ 2 50 en ƒ 4 00 opbragten GcmcM2 le Beï i2 tcii De beide saksii che kamers ht bb n lH te ren de iiigczonden De Wet op het Onderwijs en de Heer Groen Lang IS het onuerwijs het wapen der reactie geweest om de goe gemeente zand m de oogen te strooijen en allerlei schrikbeelden voor te spiegelen alsof dit heilige kleinood gehcl en al zoude verloren gaan Men zoude hebben mogen vernachten dat dit na de aanneming der wet zoude ophouden maar daarin heeft men zich vergist Het doel der reactie is toch door die net niet bereikt integendeel de mannen van den teruggang zijn door die wet uit het veld geslagen en hnune bemoeijmgen op het gebied van het onderwijs vruchteloos geworden En van daar nu die hevige aanvallen tegen het openbaar onderwijs van daar die ondersteuning van candidaten met omdat men han beginselen deelt maar omdat men hen voor geschikte werktuigen houdt om het gestelde doel het omverwerpen van on openbaar onderwijs te bereiken Nog altijd kunnen de anti revolutionairen den tijd niet vergeten toen het onderwijs de gehoorzame dienaar der heerschende kerk nas en het onderwijs dat op de scholen werd gegeven doortrokken nas met de dogmatische leerstellingen dier kerk De veranderingen die de maatschappij in dien tijd heeft ondergaan schijnen zij niet te i n Als vroeger eischen zn godsdienstig ondeiwijs sectesoholen en de onverdraagzaamheid en haat die daaraan onvermijdelijk veib nden zijn Toen het openbaar onderwijs voor den partijgeest gesloten was toen daar hun beginselen nimmer kouden zegevieren beoloten de anii revolutionairen eigen scholen op te rigten in die plaatsen naar men behoefte gevoelde aan christelijk uut wil zeggen volgens de door hen daaraan gehechte beteekenis dogmatisch onwijs want de net op het onderwijs schrijft immers ook voor dat de kinderen opgeleid moeten worden tot de beoefening dermaa schappelijke en christelijke deugden Zelfs werd de vereeniging tot de bevordering van het christelijk nationaal onderwijs opgerigt Men maakte beweging meu zond ze Jciingenom leden te winnen om gelden iii te zamelen om het openbaar onderwijs ts veroordeelen maar r u stuitte af op denverlichten zin van het nederland chc folk dat te goed bekend 13 met de goede vruchten door het openbaar onderwijs reedsgeschonken dat van het spelen met noorden een afkeer heeften te regt vraagt waf r if gj p e holen geven dat mijn kind nu met heeft Zult gij mijn kinderen opleidentot nuttige staatsburgers die eenm al m staat zullen zijn eeneervolle plaats lu hun stand in te nemen of nit gij hea opleiden tot dwfopz cLi uuverüraagzime en verketterende uaamLuristenen die den vorm stellen boven het wezen en hun koudeleerstellingen me den waren geest des christendoms verwanen Ook deze 7aak was dus mislukt nog epn poging moet gcvv uigdworden en ie heer Groen maakt zich gereed tot deu laatstenstrijd misschien gesteund door bondgenooten als jr de Bnuvven consorten De wet op het onderwijs moet gewijzigd worden om luardoor het christelijke nationale onderwijs in staat testellen zich overa in tednugeii en dooi welke verauderimenwil de heer Groen a t na bereiken Vooieeist moet het noord christelijk uit de net opdat men met te meerder regt zoudekunnen spreken van de heidensche cholen in jNeuemnd Maarhierbij veigeten de anti revolutionaireu dat de ondeiwijzers dezelfden blijven dat hun onderwijs niet veranderen zal evenminals de geest daarvan m S57 veranderd is en dat dus allesslechts op woori enspel rejer vomt Jimmer voor den heer Gioeu dat hij eenm ia 1 gesproken heeft van het volk dit achtei dekiezers siaat da ram enkf men nu toch poedig als de heerGroen voorstellen heeft Een tweede punt dat verit derd moetnorden is de regeling ven het schoolgeld Xu lan het doorde gemeeniebesiuren geheven noideii de heer Gioen wil hetheffen van schoolgeld verpligtend maken en de gemeente lesturen dwingen om op iIp openbire scholen schoolgeld te heffenZoudei de bepaling vin een minimum geeft deze bepding mets want vie zoude een gemeente bestuui kunnen verhindeien omhet schoolgeld op een cent per jaar te bepilcn en d in zcudehet doel van de schoolgeld heffing niet bereikt zijn Maar debepanng vin een minimum is ondoenlijk n it in Gelderlandop het platteland een hoog schoolireld is i m llolhnd geringMn zoude bijiia voor iedere provincie ja voor iedere gemeenteverschillende tarieven moeten hebben Een der e veruiileringzoude de heidensche onderwiizers treffen alleandeie betrekkingen moeten onvereemgbair zijn met de betrekking vau openbaar onderwijzer waardoor hot inkomen v ii den onderwy erop kleinere plaatsen dikwerf tot op de helft oude veirainderdnorlen Van deze reraiidcung is het doel tweeledig ooieerst dient deze nijzignig om iet zoo schrile inkomen vanverschillende onderwijzir uogzooveei te verminderen dat zijgenoodzaakt zijn door vasten en onthouding op mi ItleeuwscheWijze op den goeden weg Ie geraken en ten tweede moeten diebetrekkingen dienen om de tractemcnten der bijzondere ondernijzeis te verhoogen en daardoor de opngting van sektescholennog minder kostbaar te maken Geen ueuerlandsthe vertegenwoordiging kan ooit zulke plannen aannemen zelfs al helpende beide goudsclie fgeviudigden P X vraagt of het niet goed nare te Woerden belasting op oc honden te heffen die men dair in zoo groote getale m de strden aantreft en die door hun gejank dikwijls hoog st onaangenaam zijn Bijna in elk huisgezin treft men ten of meer van die dieren aan ja er zijn er zelfs die er een half dozijn op na houden die belasting zou een aardig sommetje opbrengen en IS ook volstrekt met bezwarend want wie zich de luxe permitteert aan zes honden voedsel te geven kan e ook wel belasting voor betalei De opbrengst dier belasting aangewend tot het daarstellen eener doelmatige straatverlichting zoude ook eene gneve van de meeste ingezetenen wegnemen Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 24 Jumj Bij het openen der Tergadcnng zijn afwezig de hh de Grave Kemper Eeutiuger AVesterbaan en Remj welke laatste schriftelijk had kennis gegeven dat Iiij verhinderd was de vergader ng bij te wonen De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering woiden ge lezen en goedgekenrd Is ingekomen eene dispositie van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van net ra besimt betreffende de verlenging van het contract Biet de gasmaatschappij voor de straatverlichting De heer Reutinger komt ter vergadering po voorzitter dient m een dubbeltal opgemaakt door B en W voor de