Goudsche Courant, zondag 26 juni 1864

t§64 kens Trijütje ouders K N den Broeder en A M de lange 24 Maria Sophia ouders H van der Maas en J van der Pool Overleden 20 Junij C J M E van Atsma 14 w 21 S van Gent wed P Zandijk 63 j F A Sparnaaij G m 22 A J vaa der Bruggen 6 j 5 m M Staats huisvr van G van Hooren 54 j 23 PT van der Kleijn 6 j 7 m M F Douker 18 v 24 J Kuitdaa 84 j Gehuwd 18 Jumj H van Eijk en W van Eijsden 22 F Valko en H van Eijk W de Jong en H Ysselstijn van 17 tot en met 23 Junij 1864 Bevallen E Meuleman geb van Blankeustein d M van Patten gcb de Bree z W van der Vlist geb van Kootcn z OVERLEDEN Dirk Gom 10 w ÜNDEBTKOL WD Nicolaas de Krb f 27 j en Anna Vermeulen 24 j Getrouwd Comelis van Velseu 29 j en Klaartje Blok 27 j 102 qr inl en 4G60 qr vr gerat en 6S4 qr inl en 25881 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 5160 runderen 311 kalveren 28730 schapen en 520 varkens Voorbeste runderen werd 5 voor d kalveren 5 2 voor d varkens 4 6 pr steen betaald 21 junij Boter Friesche 92 Kamper en Zwolle 86 a 90 Kaas Edam hooi 42 a 48 Gouda hooi 36 a 43 23 Junij Aan de veem irkt van heden werden aangeboden 1320 runderen 830 kalveren 13090 schapenen lOO varkens Biirgerlijke Stand Donderdag 20 Junij ü 1835 GOUDSCHE COÜMIüT AdverJentleblad Oiaslreken GOUDA Geboren 22 Junij Jacobus ouders J vaa der Steen en J Heer ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 Vüorloopige Aankondiging In de maand Septeinher aanstaande dag eu plaats nader te bepalen zal door den Notaris W A van ZIJST te Woerden in veiling worden gebragt de BUITENPLAATS genaamd BoscHirsT met aan horige Bosschen Wei en Hooilanden en drie kapitale hofsteden en LANDEKIJEN gelegen onder Bodegraven aaa den Kijn voorts eene kapitale hofstede en LANDEN onder de gemeente Aablandekveen en diverse percelen LANDS onder Zwammercvm Nieuwkoop en SchoonuebloO alles van de beste kwaliteit en te zamen ruim 200 BUUders uitmakende Waaromtrent inmiddels nadere informatieu te bekomen zijn ten kantore van voornoemden Notaris Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HH Cf mraissarissen aanstaanden Woensdag 29 Junij besloten gezelschap J F van der VLIST Kastelein Burger Bewaarscliool INSCHBIJVING voor KINDEBEN voorzien van een Vaccine Bewijs voor het derde Kwartaal 1864 op Maandag den 27 Junij des avonds van 7 tot 8 ure aan het SchooUocaal J N SCHELTEMA Voorz VAN ZEULEN Secr Ondergeteekende berigt zijnen geeerden Kalanten en Begunstigers dat zijn POKTJERSAFFAIRE verplaatst is Tan de Draaisteeg wijk 11 N 11 naar de Spaamche Kade wijk 11 N 20 het deede HUIS Tan de Hoofdsteeg W C van AKEN EoTTEBDAM Junij 1864 Openbare Verkooping De Notaris M KIST te GO UDA zal op Woensdag 29 Junij 1864 des middags ten 12 ure in het NIECWE KüFFiJiiEis aan de Westlutven te Gouda publiek verkoopeu TWEE NIEUWGEBOUWDE HUIZEN en ERVEN in de Kniperssteeg te Gouda Wijk K n 87 en 88 breeder bij biljetten omschreven Zonder voedsel leeft niets Aanschouw den geheelen natunrloop enonderzoek naar de gronden van het goedeen het kwade of nadeelige en men zal dezekere ervaring opdoen dat én goed énkwaad bijna altijd zijnen oorsprong in zichzelve vindt het eerste in bedachtzaamheiden voorzorgen en het laatste in onversohilliglieid of verzuim Is deze waarheid vanalgemeene toepassing op de meeste zakenen blijkt het zeer duidelijk aau bijna allepersonen en voorwerpen of zij attent ofzorgeloos zijn behandeld bijzonder is dithet geval met s menschen haar Dit sieraad ons door de natuur geschonken behoeft even als elke andere bloem of plantzijn onderhoud en zorgen bij gebrek aandie verzorging verdort het spoediger wordthet grijs en valt het uit Tegen het laatstebestaat echter in de Oud Cartagena s Berg Plantenclie een middel om hetuitvallen oogenblikkelijk te doen ophouden terwijl hetzelve tevens een volmaakt voedenden onderhoudend middel voor het Haar is Die zich gewent deze olie in plaats vangewone pomade te gebruiken ïal evenminzich behoeven te beklagen over vroegtijdigegrijsheid als over te weinig Haar Hetfleschje is tegen den billijken prijs van 60 cents gesteld zoodat men voor gewoon gebruik aan 2 a 3 fleschjes een geheel jaargenoeg heeft en dus voor minder dan tweegulden per jaar een sieraad onderhoudt ofverkrijgt dat de natuur ons schenkt en bijwelks gemis de zijdefabrieken van Lyonevenmin als de beste kleermaker in staatzijn uwe taille gunstig te doen uitkomen Het is voorzien van eene gebniiksaanwijzingen verkrijgbaar bij A BEEETVELT Az te Delft en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER iJotóerrfam Westewagestraat A EEIJNASD Oostpoort C WILHELMUS rf oerden A PEINS Zevenhuisen W BAEES Gorinchem A D LIVETJ Dordrecht A J V D BEEKHOF utrecht En meer bekende depots in ons Eijk HOOIGRAS TE KOOP ongeveer 4 BunderS in 3 Perceelen Te bevragen bij G van dee LINDEN op Akkek Ookd iiabij GOUDA J M VA MI DE Tmidiiieester dubbele bnurt GOV DA Zet KUNSTTANDEN in volgens het l iiiiat uitgekomen system die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot het vak behoorende Prijs van het gedestüleerd liij G P van de VELi E te GOUDa met inbegrip van liijks cu Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a462 j o o per kan 59 cents Jenever 2 i = soort UoutwiJD a 4C2 o per kan 57 Vj cents inl BRANDEWIJN 4e2 j o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 22 Junij 1864 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 24 Junij Laagste i Hoogste I Gebleven pCt toers koers koers Ned w sch 2 Va 61 V 62V8 62V8 dito 3 73 V 74 7 V8 dito 4 9 V8 97 l6 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc 146 14ÖV2 146 België Eoths 2Vs Spanje obl 2I 4 44V8 Portugal obl 3 46 Vio 46 4 46= l Eusl obl H 5 97 d 1828 29 5 9SV2 d 1840 4 7IV2 d 5 serie 5 73 d 6 serie 5 S2V S2V4 82V8 di bijH 186041 3 82V4 Volgef Spw 5 190 I9IV2 1901 4 Oost Metall 5 56 57V8 SfiVa dito dito 2V3 28V3 28V4 d renteAmst 5 7 V4 do nat 1854 6 63 8 63V 637i6 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 19 Vlfi 20 19 A6 Ver Staten 5 54 4 54V 5474 d 1871 6 d d 6 56V4 56V d 1882 6 55 55Vi6 55Vl8 Mexico 1851 8 40V8 41V8 An6 ia Ter Boekdrakkerij van A BRINKMAN en voor Goüda en Deze Courant verschijnt Jes Donderda j en Zonilags Tn de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is Z franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgensten 11 ure öuttenlanïr Londen 25 Junij Vut russiscl voorstellen waarover te Kissingen en te Karlsbad is beraaailaagd ziju de volgende Ifu land Pruisen en Oostenrijk verbinden zich bij eene conventie om in alle europesche kwestieu gemeenschappelijk te handeien De poolsche kwestie wordt verklaard te zijn een binneuiandsch en gce europeesch vraagstuk Bij de genoemde conventie wordt het wederkeerig grondbezit gewaarborgd Het sluiten der conventie wordt als op handen zijnde bcichouwd T Inde heden gehouden laatste zitting der conferentie isgeene verlenging van den wapenstilstaud tot stand gekomen tusschen de oorlogvoerende partijen Ook in alle andere opzigten heeft de conferentie geen resultaat opgeleverd De deensche gezant de heer v Bille heeft gisteren aan graai ïlussell offieieel medegedeeld dat bij de hervatting der vijandelijkheden de blokkade van Cammin Swinemunde Wolgast JreifswakI Straalsund Barth Dantzig en van de havens der hertogdommen Sleeswijk en Ilolsteiu weder in werking treedt Schepen van onzijdige mogendheden die naar eene der genoemde havens stevenen zullen gewaarschuwd en aan de sche n die in lading liggen een uitstel om te vertrekken worden toegestaan 26 Junij De Economist nijdt een a ikel aan den tegenwoordigen stand van het deensch duitsch geschil Het blad betoogt daarin dat Europa zamengesteld is nit grootere en kleinere staten uit wier verscheidenheid en uiteenloopend st e ven op stoffelijk en onstoffelijk gebied de algemeene beschaving voortspruit Zocdra men gedoogt dat de groote staten de kleine verslinden wordt aan de beschaving eene gevaarlijke zoo niet doodelijke sl ig toegebragt want eenvormigheid is een kanker voor de wereld Al de onilerhandelingen der engelsche regering waren op die overweging gegrond Het blad verdeiügt diiu ook de stelling dat Engeland zijne ondersteuning aan Denemarken scheuken moet tot handhaving der integriteit van het eigentlijke Denemarken en om het in het bezit te doen blijven vau Jutland de eilanden en het werkelijk deeusch gedeelte van Sleeswijk Eerst dan wanneer Oostenrijk met al de strijdkrachten des rijks aan den oorlog deel nam zou vclgens de Econom st het zenden van eene vloot naar de Adriatische zee met het doei om aan de revolutie in Italië de hand te reiken te regtvaardigen zijn De bladen bevatten eene lange lijst der oorlogsebepen die beschisbaar zijn om de geheele duitsche kust te blokke ren en hunne eskaders in den grond Ie boren indien zulks I wierd vereischt a =mede eene opgaaf der troepen die tegen iden vijand zouden kunnen worden gebezigd De onderstelling van velen dat Engeland een werkzaamaandeel in den oorlog zou nemen is veel veranderd vooraldoordien de leden van het huis d i gemeenten over het algemeen van gevoelen zijn dat dit niet zal gebeuren Dit laatste I schijnt zich tevens eenigermate te bevestigen door het berigtdal prins Arthur een uitstapje naar Duitschland onderneemt Daarentegen schijnt het zeker dat de koningin van haar plan De prijs der Advertentien au ée n tot zes regels met ep p van liet zigtl is bu Cc t voor elkeu regel i boven 10 Ctat BiMteugc o e letters worden berekend naar plaatsruimte tot eene reis natir Du ts hland lieeft afgezien en wel naar men zegt omdat lord l almerston dezer da en had te kennen gegeven dat zoodra H M de reis iiaar Duitschland aanvaardde hij zich genoodzaakt zou zien als miiiister af te treden 27 Junij De Times meldt dat de regering lieden avondzal aankondigen dat zij geen oorlog zal voeren inaaf dit besluit in nadere overweging zal nemen indien de oorlog zichuitbreidt buiten de vastelandsbezittingeu vai Denemarken Detories zullen morgen eeti votum van wantrouMea jegens deregering indienen Men gelooft dat de discussie eene geheeleweek Zfil duren De Times verklaart zich tegen den oorlog In de zitting van het lagerhuis heelt lord 1 almersfon I na een historisch overzigt gegeven te hebben van de hautie Hngen der conferentie verklaard dat in het oog houdende dat Denemarken in den oorsprong der zaak het ongelijk op zijne zijde heeft hoewel het sedert eetvjclit heeft dat te herstellen in aanmerking nemende tevens dat Denemarken het laatst gedane voorstel verworpen leeft en dat Rusland en Frankrijk niet geneigd zijn om dandwerkelijk tusselien beide te komen het gouvernement v in pordeel is t Engeland niet is geroepen om alkvn in oorlog met Duitschland te treden Wat de toekomst aangaat wanneer Kopenh igeu mogt worden aangetast of de koning van Jlenemarkeu in den oorlog krijgsgevangen mogt worden gernaakt kan het trouvernement zijn besluit nader overw egen maar in geval de politieke gedragslijn mogt worden veranderd zal dit terstond aan het parlement worden medegedeeld De heer Disraeli heeft aangekondigd dat hij weldra zich de gelegenheid zal verschaiien om de politiek van het gouvernement te bestrijden Men zegt dat lord Palracrston de volmagt heeft van H M om het parlement te ontbinden als dit zijne vredes politiek nietmogt steunen en hem een votum van wantrouwen mogt geven Het is zeer onzeker wat het pirlement zal duen 28 Junij De meest iiivloedriike organen zoowel als dealgemeene opinie verklaren zich bepaaldelijk tegen Enjel mdsgewapende tusscheiikomst iu den deeaschen oorlog zondermedewerking van Frankrijk Van eene half officieele zijde wordt de verklaring vangraaf Eussell dat Oostenrijk zich tot de bezetting der hertogdommen zou willen bepalen voorgesteld als op eene dwalingberustende Parijs 26 Junij Men leest in den Moniteur De conferentie te Londen is gisteren zeer kalm afgeloopen De gevolmagtigden der oorlogvoerende raogendlieden hciiben verklaringen voorgelezen waarin ieder den tegenwoordigen staat vanzakeu van zijn bijzonder standpunt uileeuzette Graaf K sscllresumeerde de werkzaamheden der eonferentic waarbj hij dehoop uitdrukfe waarmede de gevolmagtigden der eutr ienzich vereenigden dat welke ook de uitslag van den strjd moge zijn de onafhankelijkheid der deensche monarchie behouden moge blijven Men denkt dat de vijandelijkheden hedenmorgen een aanvang zullen nemen Er kruisen 14 degttsetjschepen tusscheu Kiel eu Fehmarn De italiaansche regering heeft krachtige maatregelen genomm om iedere poging iler uiterste partijen met kr acht tegen te gana