Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1864

hundf ten tweede male 24 januarij 1S16 met de gr otvorsfin Cathirina dochter van keizer Panl van Eusland weluue van pnns Petei vin Holstein OIdenburg Koningin CathmLi tierf 9 jmuirij lt 19 Uil dit tweede huwcljk welen geboren 30 I October bi6 prinses Mina n lb40 gehuwd met den graaf vin Neipptrg en Sophii iredenka Mithilda geb 17 junij 1818 en IS junij ISd9 gehuwd met onzen konin d emIII Eindelijk huwde koning Willem ten d rde male 15 april 1820 met prinses Paulina Theiesii l ou i van Wjrtemberg Uit dit derde welijk werden behalve de te cnwo rdise koning Karel geooren de prinsesoen Cithariua en lugusta de eerste gehuwd met eeu pnns van Wurtemberg en de laatste met den prins vau Saksen Weimar In het begin der volgende maand zal de 87ste algemeenc vergadering der ned maitschappij tot bevordering van nijverheid met het daaraan verbonden tiste nijverheids kongres benevens de internationale tentoonst lling en wedstrijd van brandspuiten braudblusehen brandreJdmgs toestellen te Middelburg worden gehouden Er is een feesiprog imma verschenen volgens t welk deu 11 July s avonds de afgevaardigden norden on vangen met concert m het sehu tershof den 13 zitting tentoonstelling van braudspui cu rytoer uaar Abeele waar muziek zal zyr den 13 beproeving dei brandspuiten congres soiree in de Vergeuoegins der 14 v er adering roaal jd m St Joris s avonds muzie aldnr den 15 rytoer over Walcheren ringrydery te Domburg bezigtiging van Overduin en concert met vauxhal op het Molenw iter De inzending en w edstryd van brandspuiten be ooft belangryk te zullen zyn Uit Londen worden twee stoombrandspuiten met toebehooren van twee verschillendefabri kanter ingezonden Te Hairlem is een pirty lind verkocnt gelegen in deHaarlemmermeer groot 180 676 btnd voor de som van ƒ 216 844 Uit Kampen meldt men van den 37 Jury De vooruitzigten van den hooioogst m de omstreken dc er stad envoord op het Kampeieiland wa rmede edert eeiiige wekeneen aanving genomen is beloven ook dit lar wederom zeerongunstig te zullen zyn ele lindbouwers die vroeger vanhunnen voorraad een groot gede itc veriOchten zullen thinshet benoodigde niet kunnen byeenzamelen w nrdoor zy by dehooge pacht aanmerkelyk nadeel lyden Lr zullen lan ookbinnen kort ondersc eiden erven op het Kimpertiland opmeuw verpaeht worden waarvan de eigenaar met langer instaat waren de pacht te voldoen Men verneemt dat d bescl m Iiïrni vin omkoopiug van den gevangenbewaarder Lengton dojr dtn htcr v Eija door den hoogen raad is ver vezen niir d irr rejib te Zv oUe Gemengde Berlajtcn De dcensciie minster van financiën is iHiIwpig cpm t 1 tot htt aangaan eeuer vlottende schuld vaa i 0 milhütn Htt ji ttd tht les r telt op het papier loUUdO raa 1 mi ir ka 1 atetht oO t f ii nzcud U iclde brengen tn dar no slecht c w p ud eu wtmtg gLotfi l he aartshertog lodewijn van Oo teuujK j aat tron en met dt cu 1 t doelt r van den keize van iirazilic Men viii tf 1 irijs een katholit n houu bnrg oprigten om de stukken op te voeren ia t uillot en cou c t n van geestelijke ordtn en van de vroegere 3 iher Burgerlijke Stand G O L 1 1 XpS vf H ders D van Sta cl en P erker Maria Adriana ouders J de s en J il Snikkenhur Bernardus Piettr ouder B Schoheu eu R W Onstenk Helen 7 tbanna ouders W toer en H C Sch ppcrhem l i A J Verkaa k eu J van der Pool JoUanues ouders OVERLEDEU U Jumj J vau der Mei 4 i 2 m F M 7 lo m L bteeubergeu 4 j J h j iZ i TeTbruggen 3 m A H lugerliuR 7 w B ket l oj 26 H den Edei 20 j au to Laan 7 m v h K burg 9 m 27 H au Miet 4 m U d J Hel regeringbbhd behelst het berlgt dat de m t de japansche ge7inten seslo en overeenkomst op bevredisende wijsde raoi ijehjkheden uit den weg ruimt welke zouden hebbenkuiMun jortspruiten uit de vijandelijkiieden mariin onhngseen fransch oorlogschip in de wateren viu Jipan bloot s ondTevens word daardoor lan den tnnscheu h indel gejiueudeden tijd waarin het tractait van 185S van kracht is het genot gewaarborgd an het verlaagd tarief dat hij oulaigs verwierf als lergoedmg voor de veitriging in de opensielLugvin ïoramise japansche havens Baardoor betalen de franscheprodu ten bij den invoer in Japan slechts eeu regt an hoogstens 5 i 6 pCt ad valorem Bovendien hebben d japansche c inten 3o Ü00 dollars 192 500 frs betaald al schadevergoeding aan de familie van deu luitenant Camus die gelijkmen neet het slagtoffer van een moo dianalag wrd terwijl Ie geranten tevens de toezegging gaven dat de moordenaars ulitn worden opgespoord en gestraft Hier is men vin gevoelen d ii er voor alsrog geen veesvoor een europeschen oorlog behoeft te bestaan laar Fngeiandfliet geneigd schijnt ich als oorlogvoeieude mogendheid aande ijde van Penemarken te scharen en men hef boveneien iietzoo 11 auw meer met Denemarken schijnt te nemen Graa Bu sell zelf heeft aan het slot der conferentie de hoop uitgedrukt vaarmede de vertegenwoordigers der neutrale mogendheJen zich hebben vereenigd dat welke ook e einduitslag zalwe en lan den te hervatten oorlog de ovafh nkelijkheid derdeeusehe monarchie zal kunnen bewaard blijven Er is dusgeen sprake meer van de integriteit der deensche monarchie men speekt slechts van hare onafhankelijkheid en dan nog uitmen slecht de hoop dat die onafhankelijkheid zal kunnen bewaard blijven Daaruit blijkt zonneklaar dat de neutrile mogendheden neutraal zullen blijven zoolang Pruisen en Oostenrijkmet schending der integriteit van Denemarken de onafhankelijkheid dier monarchie niet ten eenenmale bedreigen 37 Junij De Moniteur deelt meüe De Pruisen hebbenzondag ochtend het vuur tegen de veatmgi erkeu van Alsengeope ld Twee duitsche stoombooten zijn het Lider kanaalo ergetrokken en zijn voortgestoomd tot onder het bereik vanhet geschut van Pr edrichsort Onderscheidene kleine vaartuigen Zijn langs den spoorneg naar Sleesnijk vervoerd men denktdat zij bestemd z jn om de Pruisen naar Funen over te brengen Voor eenig dagen ia hier in openbare veiling een portretje van Karel Mil toning van Frankrijk verkocht dat aanEaphae werd toegeschreven Hoenel het stukje naauuelijkseenige ned dnimen sroot is heeft het 2970 francs opgebngt en 13 naar men zegt voor de verzameling van den baron vok Rothschild aangekocht Het Journal des Debats deelt zeer ongunstige tijdingenuit Tunis mede De Europeanen verwijderen zioh voortdurend omd it ZIJ een crisis op handen achten Zelfs m de hoofdstadis de geest alles behalve goed Den 16 dezer werden daartwee Milthezers op de openbare straat vermoord en bijna tegelijker iijd werd te la Goulette op een oflicier van de italiT usche manne gelijke aanslag gepleegd en w ei m eene drukkestraat In den nacht van 17 op 18 dezer werd de telegraafdraad usschen la Goulettie en Tunis op verschillende plaatsendoorgesneden Al deze wanbedrijven die natuurlijk door hetgerucht nog vergroot werden verhoogen de ongerustheid waaraande stad ten prooi is en sommigen zijn dan ook van oordeel dat het gezag an den Bey weldra zel te Tunis met meergecerbiedigd zal worden Weenen 26 Jumj Met het oog op eene waars hijnlijke hervatting der vijandelijkheden heeft de regering dezer dagen herh nldelijk groote massa s ammunitie naar Sleeswijk gezonden Dairenboven heeft de minister van manne bevel gegeven om het gepantserde stoomschip Drache en het fregat Ac la zoo spoedig mogelijk zeilvaaidig te maken en zee te doet iCzen Zij zullen zich te Lissabon vereenigen met het gepantserde fregat Kaïser Max en de rader stoomboot Lucia Wijders wordt Ijverig gearbeid aan het fregat Dcnau en het gepantserde stoomschip Salamander De laatstbedoelde bodems zullen niet voo het Pinde van Julij gereed jn De Presse betoogt dat van de dne oorlogvoerende mogendheden Denemarken Pruisen en Oostenrijk igentlijk geen den oor og gaarne wil maar allen daartoe gedr ven worden Denemarken door vrees voor revolu Pruisen met het oog op de oppositie der kamers Ooste ijk om zijn bondgenoot trouw te blijven Daaruit leidt het 1 ad af dat de knjg niet met hevigheid zal worden gevoerd De algemeene opmie is zeer ongunstig op het bengt van dewaarschijnlijke hervattmg der vijandelijkheden tegen Denemarken Alle fondsen waren gedrukt en slechts in twee zakenwas eene aanmerkelijke njzing te bespeuren nameljk lu hetdisconto en in de agio aar luid van bengten idt Zevenbergen hebben de zwareen langdurige regens hier ernstige overstroomingen te weeg gebragt Te Elisabethstad aan eeu hotel stond het water zflo hoog op de gioote markt dat men er met schuiten voer om in de behoeften van het verkeer te voorzien In vele andere oorden was de toestand nog ongunstiger zoo lat men reeds het verlits vin menschenlevpus te betreuren hid door de plotseliii L overotroommgen 28 Jumj De Presse deelt mede dat Pruisen en Oostcrijklu eene ucahire aan beider vertegenwoordigers in het Luitenland hebben verklaard dit zij wegens de mislukte pogingender conferentie tot herstel des vredes zich niet meer aan dedoor hen verleende concessien gebonden achien Oostenrijk heefthierbij bovendien verklaard dit het nu verJer zonder eemgzelfzuchtig oogmerk zijn pligt als duitsche mogendheid zou eten te vervullen Berlijn 26 Jumj De National Zeitung van heden bevat een ui voerig artikel onder het opschrift Het einde van den wapenstilstar De conclusie van dit stuk luidt als volgt VVij behoeven het niet te zeggen eene hervatting der vijandelijkheden kan slecht etn resultaat hebben namelijk de geheele bevrijding van Sleeswijk uit de deensche heerschappij ludien de duitsche mogendheden gezamentlijk een doel voor oogen hebben en dit door vereende krachten zullen pogen te bereiken Tot heden echter kan meii nog slechts wenschen aat de duitsche mogendheden en de duitsche natie haren pligt zullen vervullen Hen beweert dat de aanleidende oorzaaak van de jongsteministericlp crisis te Kopenhagen is gelegen in de pogmgen welke r kouing van Z eden m het werk heeft gesteld omeen se i linavisch pailement tot stand te doen komen en dooreen huwelijk de belangen der zweedsehe en aeensche dynast en te doen zamensmelien Stuttgart 27 Junij Koning Karel heeft een manifest in hartelijkeu toon tot de bevolking des lands gerigt Hij verklaart daarin onafscheidelijk te zullen vasthouden a in de constitutie des lands gelijk deze bij plegtige oorkonde is vastgesteld In den liatsien wil van den overleden koning ten jire 1844 eigenhandig door hem geschreven zegt Z M o a dat hij steeds heeft geleefd voor Duitschlmds eenhei zelfstandigheid en roem en dat hy slechts eene een oudige begrafenis verlangt waarbij zijn stoffelijk overschot door met meer dan drie personen en de garde wordt gevclgd Als zi ne laatste rustplaats wordt Eothenburg aangewezen met bijvoeging der bepaling dat de begrafenis bij het eerste opkamen der zon moet plaats hebben Dresden 27 Jumj In de eerste kamer heeft de h er Zehmen een voorstel ingediend strekkende om aan de regering te verzoeken bij de bondsvergadering er op aan te dringen dat de duitsche bond zal deelnemen aan de voortzetting van den oorlog tegen Denemarken en die oorlog verklaard worde te zijn eene bondszaak De kamer besloot dit voorstel aan de commissie ad hoc te renvoijeren Samburg 27 Jumj Een groot aantal deensche oorlogsbodems men begroot het op een 20tal kruist voor het eiland Fehmarn aan boord van bedoeld eskader bevinden zich 5000 landmgstroepen H t eiland is uezet door 2000 man Pruisen 28 Jumj De Bor enhalle meidt op grond eener telegrafische dcpcche uit Bremerhaven dat aldaar heden voormiddagten 9 ure eene nruisische gepantserde korvet onder den n imvan Dom Pedro n onder portngeesche vlag is bmnengeloopen Men schrijft van Helgoland van 27 dezer Het engelsche fregat Wolvezene en een adviesjagt zijn hier aangekomen Volgenshier ontvangen bengten kan men in de eerstvolgende dagenm de nabijheid van Helgoland een treffen te gemoet zien tusschen de deensche en duit che vloten Koppenhagen 26 Jumj De njksraad werd heden middag door deu pres minister Monrad geopend In de troonrede zeide hij o a De njksraad wordt nu reeds geopend omdat de regering de goedkeuring wenscht der door haar yenomen maarregelen en de bewilliging der middelen daartoe vereischt Wij zijn door een overmagtigeu vijand overvallen wijl WIJ de beloften van 1851 en 1852 n et zouden hebben vervuld ï ij het uitbieken van den oorlog weigerde men met de onderteekenaars van de tractaten op eene conferentie üijeen te komen om te onderhandelen Nadat men het grootste deel wn het schiereiland haü vermeesterd willigde men eene conferentie n maar verklaaide men zich niet meer door de verdragen van 1851 en 1852 gebonden Daar Engeland en de neutralen op de conferentie voorsloegen dat wij het land ten zuiden van de Sehlci en Dannewirke zouden afstaan besloten WIJ dit smartelijk offer te brengen De duitsche magten hebben di echter niet aangenomen Wij kunnen niet meer prija geven en hebben dus verder gaande voorslagen verworpen in de o rertuiging dat de deensche natie ons neen goedkeurt God wende de harten dergenen welke Europa s lot in handen hebban dat minstens op eene plaats het medegevoel tot eene krachtige ondersteuning leide Op de interpellatie in den njksraad antwoordde minister Monra I slechts met bekende zaken en verklaarde dat Denemarken na Ie verwerping zijner inwilligingen ich daarJjor niet meer gebonden achtte De minister van oorlog verklaarde dat de vijandelijkheden ten 6 ure bij Prankfort 27 Jumj Uit Stuttgar wordt gemeld dat wijlen Koning j3tnnenlan Gouda 29 Junij De gemeenteraad zal aanstaanden vr jdag 1 Julij des middags ten twaalf ure eene zitting houden V olgens bengten uit Panjs heeft de prins van Oranje diezich te Foatainebleau beiond die residentie verlaten en zich naar Stuttgart begeven Bij de herstemming IS gekozen teDeventermr A v Dolden Aan het verslag van den toestand der gemeente ontleenen wij nog ten vervolge ten aanzien van het armwezen dat he getal der bedeelden lu ls63 nagenoeg gelijk was aan datvan het voiige jaar n het bedrag van den onderstand zelisiets hooger De onderstand werd veelal uitgereikt m eetwaren en brandstoffen aan oude heden bovendien in geld Met rogenten van het vereenigd tiv en Elemoeseniershuis bestond geschil over de riugschikking vin het gesticht volgens d wet op het armbestuur dat door de rcgerin met de grootste lankmoedigheid gevoerd ee ot m dit jaar ten einde liep door het bedankei der regenten De huiszitttnde armen maakten een getal uit van 4177 personen aarvan 148S onafgebroken en 688 tijdelijK weiden bedeeld t een bedrag van ƒ 29327 94 Het burgerlijk armbestuur droeg van die som ƒ 14024 50 aan 320 onafgebroken en 771 tijdelijk ondersteunden In de godshuizen werden verpleegd 329 personen de kosten bedroegen ƒ 38314 88 Op hofjes woonden 13b personen De werkinrigtmg tot weiing dei bedelarij gaf uit ƒ 4339 83 i Het gemiddeld getal der daaglijks verpleegden bedroeg 52 zijnde 29 minder dan in het vorige jaar Htt kleinste getalwas 32 en het grootste 127 Het gezamentlijk bedrag van Ie uitgaven der m het verslagopgenomen instellingen van weldadigheid bedroeg ƒ 77449 15 aarbij gevoegd moet wordenDe kosten der gem apotheek 2916 18 De jaarwedden der geneesheeren enz 2770 De kosten voor behoeftige kranlkZinnigen 1923 50 7616 68 85064 835 Waarvan moet worden afgetrokkenhet terugbetaalde 6239 51 Zoodat de werk lijke uitgaven tsdragen 78825 32 De gemeente vei trek e daartoe 259 0 68 Het verslag wijsi weder op het onvoldoende personeel der politie 25 kleine diefstallen werden aangegeven 22 verdachte personen lu verzekerde bewaring genomen De ontv eemde waarde bedroeg 140 09 waarvan ƒ 67 79 werd ia beslag genomen Z M heeft met mg ng van 1 julij a s de koninklijke academie te Delft opgeheven en bepaald dat de polytechnische school krachtens de wet regelende het middelbaar onderwijs m I te stellen te rekenen van dien datum te Delft gevestigd zal zijn Wdlem I koning van Wurtemberg jl zaturdag des morgens en vijf ure op het kasteel Eozenstem overleden was geboren 27 september 1781 en volgde zijn vadei Frederik I op SO October 1816 Hij bereikte alzoo den ouderdom van bijra 83 jaren en regeerde gedurende bijna 48 jaren en werd steeds geield onder de vrijzinnige duitsche vorsten Zijn opvolger is pnns Karel Frederik Alexander gebo en 6 maart 1823 gehuwd 13 julij 1846 met Olga Nicolajewna grootvorst n van Eusland geboren 11 september 1822 dochter van keizer Nicolaas I van Eusland De grijze koning was driemalen gehuwd Eerst lu 1808 met pnrses Carolina vn Beijeren van wie hij in 1814 scheidde es die later hertrouwde met keizer Frans van Oostenrijk Hn