Goudsche Courant, zondag 3 juli 1864

OUUEWATER Ingeschreven vau 22 tot 28 Junij 1864 Bevallen Geertrui Slootjes gcb Hoogenboom d Trijntje Flink reb de Eoos d G I HLWD Hendrik WiUcm Dros jm 28 j en Adriam Knijff jd 23 j SCHOONHO EN Ingeschreven van 17 tot en met 24 Junij 1864 GLiiOKt v AiiJa ouders A C van Wülenswaard en A P Kuijlcnburp Dirk Cunielis ouders A W Visser en J Koetsier Jaeoba ondtr N oerkerk en J Locvestcijn Cornells ouders G Suur en J vau iJaaren Auuigje ouders D 1 iVeudels en G van Voorn OtEELtDE 1 vau Gcldcr 11 w C Oldenburg 17 d ADVERTENTIEN 8 g36 Zondag 3 Julij GOUDSCHE CODEAM Heden ontvingen wij weder een groote partij Fachiiiger en Sellers WATER op heele en haJve Kruiken Ledige Kruiken worden teruggenomen K C JONKER Gouda 2 Junij 1864 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendemfj D qO 60 TE HUUR met Augustus of eerder twee gemeubileerde of ongemeubüeerde BOVENKAMERS op den druksten stand der Stad te bevragen bij A QUANT Wijd traat Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gou da met inbegrip van Kijks eu Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Zniver overgehaalde JENEVER a 462 j per kan 59 cents Jenever 2 1 = soort Moutwijnj il 462 0 1 per kan 57 V2 cents inl BRANDEWIJN ItiVjo o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 29 Junij 1804 GoLDA 27 Junij 1S64 Heden overleed in den ouderdom van ruim 70 jaren MAET iA JUEIA SOPHIA ALBERTS Weduwe van deu WelEerw Zeergel Heer S BOXG diep betreurd door hare Kinderen BehundKinderen en ve dere betrekkingen Eetiiffe Koinugermff Zendingsfeest VVolfhezcn 14 Julij 1864 Feestprogrammen a 30 CtS per Ex K£ irtjes voor Mondbehoeften 1 5 Ct per stuk en Plaatsbiljetten voor den ExtraSpoortrein prijs 2 = klasse ƒ 2 30 3 klasse ƒ 1 30 met inbegrip van het Programma zonder hetwelk men niet tot het feestterrein wordt toegelaten zijn te bekomen voor GouPA bij den Boekhandelaar P C MAaS voor EoTTEEDAJi bij de HH J VOORHOEVE HCz en G B POESCHMAXX Boekh en te Woekdex bij den Postdirecteur L PALING OPEXBARE VERKOOPIIIG De Notarissen PAATS NIEPSTRASZ residerende te Rotterdam jals last hebbende van hunne Principalen die daartoe door de Ar dissements Eegtbank aldaar zijn gemagtigd zullen op Bohderdaij den 7 TuliJ 1864 des voormiddags ten elf ure in het Logement DE ZALM aan de Markt te GO ÜDA in ééne Zitting iu het openbaar Veilen en Verkoopen Eene hechte sterke en zeer ruime BOUSVMANSW OMING genaamd Moleuzigt gemerkt ZZ u 63 bestaande in BOUWHUIS met KOESTALLING en ZOMERHUIS voorts SCHUREN HOOIBERGEN en nog eene kleine WONING BOOMGAARD en ERVE met onderscheidene perceelen uitmuntend WEI HOOI eu BOUWLAND BOSCH WATERING DIJK en WEG alles onder de Gemeente BODEGRAVEN in den Zuidzijde Droneupolder bij het Kadaster bekend in Sectie C onder n = 126 127 134 tot 140 en 146 tot 184 te zamen ter grootte van 20 Bunders 4 Boeden 52 Ellen liggende de perceelen grootendeels aan en achter elkander en de overigen in de onmiddellijke nabijheid en wijders nog ondersLjeidene Partijen best HOOI en WEILAND HAKHOUT WATERING WEG en DIJK alles naast achter of nabij elkander gelegen in den Polder de Broeknelden Gemeente ZWAMMEBDAM en bij het Kadaster bekend in sectie B onder n 318 336 1129 1130 1133 tot 1137 1160 tot 1163 1262 tot 1269 1371 tot 1378 1509 tot 1 514 en 1594 te zamen ter grootte van 24 Bunders 82 Roeden 94 Ellen makende alzoo al de perceelen met elkander eene grootte van 44 Bunders 87 Roeden 46 Ellen Alles verhuurd aan den Bouwman EIMERD de RUIJTER de Landerijen tot Kersmis 1866 en de Gebouwen tot Mc 1867 tegen den Huurprijs van ƒ 1750 in het jaar onder de bepaling dat alle onoirhoud ten laste van den Huurder komt Aangeslagen in de Grondbelasting over 1864 te zamen voor ƒ 211 48 Het Bundergeld en de verdere Lasten over 1863 hebben in het geheel bedragen ƒ 128 31 De Landerijen onder Bodegraven zijn nog belast met ƒ 1 40 s jaars voor Kerkememorie Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen op den 1 Augustus 1864 De Kadastrale Kaarten en Veilconditien liggen ter inzage ten Kantore an de Notarissen PAATS NIERSTEASZ te EoHerd am terwijl ook inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris Mr P POST UITEEWEER te Delft Heilzaam Middel voor KINDEREN De haarversterkende en haarontwikkelecde OÜDCARTAGENA SBERG PLANTENOLIJ is een zeer heilzaam middelom te gebruiken bij kinderen het bevordert den groei van het haar bij uitnemendheid en houdt het tevens in stand Watziet men ook niet vele menschen die tengevolge van in hunne jeugd boofdklierente hebben gehad kale plekken op hethoofd hebben door het gebruik dezerHaarolij doet men weer nieuwe wortelenontkiemen en men krijgt eene ferme haai bol Wie zich soms op een jeugdigenleeftijd schaamt voor een kaal hoofd hoewel Imiten zijne schuld kan het voorkomen door het gebruik dezer Ilaarolie die a 60 Cents het fieschje verkrijgbaar isgesteld bij A BREETVELT te Delft aap het Hoofddépót en verder bijMej de Wed BOSJIAN Gouda J H KELLER Bntterdam Westeivngestraat A REIJNAR Oostport C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zecmhuizen W BARES g Gorindieiii A D TJVEU Dordrecht A J V D ± i EKHOF Vtrecht Eu meer bektide depots in ons Rijk Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2Y4 Portugal obl 3 Rutl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604l 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 dO renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 dO d 6 d 1832 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dmgsd e 28 Junij laagste koers Hoogste koers Geblever koers 737io fil Via 97 Vs 97V2 1461 2 146V8 UGVs 45 961 j 98 1 4678 963 987s 46 961 2 72V8 83 83 I9OV4 57 2878 79 64 191 7Vis 29 64Vb 1907 57V8 79 64V 83Via 21 551 2 541 2 42Vi6 553 543 43 551 0 547i 6 42Vj6 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprijsper drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BüKGEMEESTEE EN Weihoddebs der gemeente GOUDA doen te weten dat naar aanleiding van het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland dd 19 Januarij 1864 n 19 dit ja r tot den HERIJK der LENGTEeu INHOUDSMATEN vau drooge en natte iraren en GEWIGTEN binnen deze Gemeente zal worden gevaeserd in de maanden Julij en Auffustim van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure op de volgende dag n Voor de KOPEREX en YZEREN GEWIGTEN de INHOÜDSMATEN van DROOGE en NATTE WAREN alsmede voor de LENGTEMATEN V oor de Wijken A en B van den 11 tot den 15 Julij i Gen D 18 22 E F G en H 25 29 I K L M en N 1 5 Aug I O P QenR 8 12 Voor de GEWIGTEN iu gebruik bij COUD en ZILVERSMEDEN benevens voor die dar APOTHEKERS op Maandag en Dingsdag den 1 5 en 16 Augustw Dat volgens Koninklijk besluit van 5 Februarij 1827 n 153 de Medicinaal Grein Ge irigtet en de Korrels van het Gouden Zihersmidsgewlgt alleeu zullen worden nagezien en onderzocht doch niet geijkt of van een stempel voorzien Voorts brengen Burgemeester eu Wethouders ter kennis dat de Arrondissements IJkers verpligt zijn den Herijk te weigeren van alle Maten en Gewigteo welke niet volgens de bestaande voorschriften zijn vervaardigd of die de vereischte lengte gewigt of inhoud met hebben alsmede af te wijzen de Lengtematen op welke eenige teekenen of merken de oude maat aanduidende zigtbaar zijn terwijl zij niet te mia zijn geregtigd het gewoon ijkloon daarvoor te vorderen alsmede dat zij de bevoegdheid hebben om volgens het Koninklijl besluit lAn den 20 Januarij 1861 Staatsblad n 4 de huu aangeboden gewigten welke te ligt werden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te jnsieren en uaarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vordcien i anneer hun door de ijkpligtigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrigten Wordende dien ten gevolge de daarbij belanghebbende Ingezetenen uitgenoodigd om zich op de boven bepaalde dagen met hunne Maten en Gewigten behoorlijk schoon gemaakt te vervoegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het Lokaal voor den HERIJK bestemd en alzoo voor te komen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hen zouden ontstaan GOVDA den i Julij 1864 BcRGEMEESTEB en Wethocdebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN y BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER vau GOUDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zcid Hollaxd op den 21 Junij 1864 is executoir verklaard het kohit 0u de Belasting op het Personeel dienst n64 1865 Dat voormeld Kohier tcr invordering is gesteld in haifden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op deu bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOVDA dm 27 Junij I864 De Bcegemeestek voornoemd Vas B E R G E N IJ Z E N D O O R N De prijs der Advertentien van ce n tot zes regels m t inbegiip van he z gei is SO c nt voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte De kamer van KOOPHANDEL eu FABRIEKEN te GOUD 4 doet te weten dat in de Staatscourant van den i Junij lb64 n 129 onder het hoofd Ministerie van Financien het volgende wordt aangekondigd De Minister van Financien m akt bij C i ie bekend 1 dat de maandelijksche opgaven van de in uit en doorgevoerde hoeveelheden van eenige handelsartiL elen welke tot over de maand December ISBj in de laatste helft der tweede maand volgende op die waartoe zij betrekking hadden in de Staatscourant werdeu geplaarst zijn vervangen door vollediger staten aanwijzende de voornaamste handelsartikelen ingerigt gelijk die voor de suiker in de Staatscourant vau dej 6 April den 18 en 19 Mei opgenomen dat deze over Januarij en Fetiruarij 1S64 thans zijn uitgegevui ternijl die over Maart en April ter perse zijn en dat öürtaan de uitgave regelmatig zal geschieden zooveel mogelijk binnen rjf uiterlijk binnen zes weken na het einde der maand waarover zij loopen 2 üat de Jaarlijkiche Sfatidiek van den handel en de schee vaart tot hiertoe gewoonlijk uitgegeven iu de maand Soremher van het opvolgend jaar te beginnen met ii t jaar 1 64 zal worden uitgegeven in twee gedrt ien waar in het eerste zal bevatten de volledige staiM van de in uit eu doorgevoerde goederen en van de u en uitgeklaarde schepen ea het tHcede de daaruit getrokken recapitulatien de vergelijkingen met vorige jaren ea de vraehtvaa t op vreemde havens zullende het eerste gedeelte worden uitgegeven zoo mogelijk na afl 3p vaelk jaar ea het tweede later doch ia elk geval vóór de maand Novemher 3 dat de voormelde statistieke opgaven bij de Gebb Gicnta d Albaxi te s Gravenhage voor het publiek verkrijgbaar worsen gesteld op den volgenden voet a de Maandelijksche Statht i k 11 i 12 vel druks voor den prijs van 40 cent per exemplaar b de volledige Jaarlijkiche Statistiek fp m 130 vel druks te beginnen met Let jaar bd3 voor den pr js v in 4 00 per exemplaar iu plaats vau ƒ Ó 50 gelijk hiertoe daarvoor is betaald en c voor hen die te beginnen met 1S64 zich willen abonneren op do Maandelijkiche en volledige JaarlijkscheStatistiek te zamen voor ƒ 7 50 s j iars s Gravenltage den 31 Mei 1S64 De Mi iister ran Financien G H BEÏZ De Kamer deze circulaire ter algeraeeue kennis brengend doet daarbij opmerken dat de Jaarlijksche SlatiJmk eeu geheelop zich zelf staande bewerking van de volledige st iten vau in uit en doorgevoerde goederen aanbiedt en tevens bevat de tabellen van de in en uitgeklaarde schepen de daaruit getrokken recapitulatien en vergelijkingen metyorige jaren de vr ichtvaart op vreemde havens enz zoodat beide uitgaven voor deuhandel de reederijen eaz onmisbare werken worden nier a mschaffiüg thans zeer gemakkelijk gemaakt is door de L er lageprijzen waarvoor ze verkrijgbaar worden gesteld Goud a 1 Julij 1S64 De K UIEK vooriioeaid De Secretaris De Voorzitter DROOGLEEVER FORTUIJN VIKULIJ Overzigt GOUDA 2 Julij De conferentie is werkelijk uiteen gegaan zonder het gerin c tot stand te hebben gebragt Engeland heeft zich tot on het laatste uitgeput in voorsteUen ter bemiddeli i r Het heelt poleon als scheidsregter voorgeslagsn eu totn mea wees on ilë tegenwoordigheid van Fr iukrijk ia de eoiiferei tie verbeef p wezen op den grijzen Leopold Duitschland v rkh Je zTch nimmer te zullen onderwerpen aan eenige vreemd mt Toen Frankrijk aandrong Sp volkstemm ing ete i t 1 ii Engeland daarmede Doch niets mogt balen Sn lÜ