Goudsche Courant, zondag 3 juli 1864

oorlog en De uraiiken ml het uiterste n igcu Hu nu woidt het bloedic pel oortge et zonder dit du on ijdi2 en zic i mengen m iK 1 onaelijkcn jtrija i ngehnd zn geen deel nemen m den oonog hoc sterk h t ook as in behcigende ifm mrg omdat het alleen zo de t lan en bij de trugnoj ling vm Fiank njk en Rusland de onberekenbire gevolgen schroomt vin eenen oorlog met Diut chhnd De De hertog van Oldenburg s intussclien een geduchte mededinger geworden van Fredenk van Augnstenburg die de g ist dei vorsten SC ijiit verbeurd te hebben ofschoon het Alen gev ngt vin overeenstemming tu scnen Pruisen Eusland en Oostenrijk di onderling overeen zouden ziju gekomen ton iinzien vin veiuj ziende mi tregtien wiirlijk de bedoe ingtn der vorsten liggen lu het duister ei de toekomst dieigi met duizend bezwiren Outtenlonïr IjOnden 29 Jumj De Prm en hebben zich hed n morgen ni een kort gevecht meester gem iki vin VI en De Denen hebben verschiUeDd stukken veiljiea en zich m lUeu hiast inses heept Berigten uit lvv iork van 18 dezer melden genernlGrint heeft zijne armee gepf steerd iin den zuidelijken oever deiJames rivier ternijl inmiddels genei i d ftmith zich meesterheeft gem likt vin de voorn nmstc defensie linie van Richmond OOI loopt er een gerucl t dat de noordelijken Teter nirg ebben maenomen en dat genernl Eutlei den spoorvieg vindnr op Richmond vermeld hee t Men in likt de opmerking dit de regering mettegensta inde hare vveinise gezindhei 1 om zich m den oorlog tememren toch geene maitregelen voizuimt en tegen ille eventuditeiten gedekt te zijn Sedert gciuimen tijd och heelt erm het koninklijk ar euiü te oolnieh zulk eene bedrijvigheidniet geheerscht als tegenwoordig 1 en lantal kinonnen vinhet zwaarste kiliber worden voor de maritime diens gereedgemaikt terwijl eene lanmerkclijke hoeveelheid geweren bommen kogels en andere krijg=behoeften ildair in gereedheidworden gebr gt om op het eerste bevel naar de schepen tekunnen erzonden worlen De Times van beden schnrt zich in de duitsch Jcenschekwestie geheel aan de zijde der regering Bij de auathie of V oorzigtigheid der overige mogendheden zegt dit bhd o i kunnen wp mets doen tenzij wij besloten om ons njk en allebq deszelfs behoud op het sp 1 staande groote belangen ineeue dolzinnige en zelfmoordende poging op te offeren teneinde 40 miUioen Duitscheri te willen beletten bezit Ie nemenvan een malle trook grond die tussehen hen en de Denenligt en ontegenzeggelijk bewoond wordt door mensehen welketot hunnen volksstam behooron Dat de oogen onzer politici met angstige iieuwsgierigheid op de zimen prekingen der dr e vo sten te Kissingen ente Kirlsbid zijn gevestigd lijdt geen twij el Meer en meerbljkt hcL dat ven monster verbond diiivin het gevolg zalzijU cei e triple alliantie om elkander het onregtmitig bez tte waarborgen van njken en die tegen den wil der bevolkingenm hunne migt te houden Ln dit verbon l v ordt gesloten terwijl twee dier drie mogendheden m de hertogdommen denstrijd voeren om buide te doen aan het beginsel vin nitionalitcit Intusschen zijn met weinigen de meening toegedaan datdit zelfde ve bond eenmaal en vvelhgt zeer spoedig de geesclvoor Duit = blind zil worden De leer loch vin het politiekeevenwigt zegt dat dit verbond moet geneutiiliseerd wordendoor een ander en wel dour dat van Frankrijk en Lngeland Geschiedt zulks dan zijn er kwade dagen oor Pruisen en Oostenrijk m aantogt De heer Di eli heeft in bet huis der gemeenten aangekondigd dit hij maandag h t voorstel zil doen om CPuadres ain de Koningin aan te bieden w iirm H M dank gezegd wordt vooi de mededeeling eler protocollen van de con ferentie maar tevens leedwezen wordt te kennen gegeven datde conferentie geen gunstiger uitslag beeft opgelevenl en datde regering heeft getoond onvermogend te zijn om de integriteit van Denemarken te beschermen waardoor de invloedTan Engeland in Europa verzwakt is en de waarborgen voorden vrede zijn verminderd De heer Kmglake heeft aangekondigd dit hij op de motie vin den heer Disi leli ccn imendemcnt il in Henen stiekkinde om de tevrelenheid viu het huis te betuigen dit het miniaterie de Koningin nrgeiiden heeft om zich vin eeuige gew ipende tnssi itiikomst te ontbond in den oori j ovei het duitsche vri igstuk Twee honderd een en dertig leden vii hei huis der gemeen en woonden gisteren de vergaaeung der oppositie bij Gi nf Derbij veikimde uitdrukKelijk dat de oppositie zic i niet mag verpligten tot eene oorlogzuchage politiek De vergidering heeft diirm het voorgestelde votum vm wantrouwen iingenomen 1 it Xoord Ameriki meldt men t volgende Er zijn uu drie cindidaten voor de volgende presidiale verkiezing te w ten Lincoln de Unie partij Mac flellm de demoeratisehe pii j en Iremont de ndieile ibolitionisti che pirtij Indien nut llichmond neemt km hij ligt de vierde cmdidiit wordenen zou dan ele gevairl jkste tegenst inder ziju vm Li i oln wiens verkiezing in Iers vrij zeker is 11 t leger is wemig nieuws te melden Men begrijpt Gnnt s pi innen niet ten volle Sheirain jeri cigt Vtluiti Iluniier die Siegel vervingen heeft is m West v i guiie om ook op Richmond te ru k n leii inv il der zui lelijken m KentucKV is afgt ligen De tegenstand der zuidehiken blijtt even hardnekkig A elvU zouden gnine den strijd eein hgd zien doch bet l er is diar thans oppTm igtig Lveuncl w mueer men te ew orK kl ligt over den hu incielen toest tnd d iir is let on emdig eiger win de sch itl ist der zu de ijkcn is Ie lig en reeds ia eeue belastingwet veischenen wiirbij ledei gedwongen wordt een deide zijner bezittingen ten offer t brengen terwijl pller die de w i ipnen drigen kunnen bij het leger g piest zijn Dit lan nit i o e echts eenuiil d i n van dnr ue hirdntkkige verded mg vm ParyS 2 Jumj Nopens de üeeusch luitscbe kv e egeen n euws ho geni imd Al et i bcve ti t het zich mf i eiimeer dit Dene n irftPii op mem mis hu p km rekenen en dmhc nn d indcit nde vats ii dit het u et trjen Pruisenen Oosfnrjk te gidei of ifzonder jk bp ml is iOo bl jU ermets inJers over lan rusti alles ii it eii tot l penhigen ingenome i of de konii g vij gen 1 ziji dm toch heelt de iiitsche r ger ng belootl in overweging p zullen iiemui of zij il dm me inteivenuHii 1 Berlijn 29 Jumj N ur neu zegt z 1 e i ali gs bj ili i boadsdig het voorstel ged i in wolden tlat het vereciu de Slee V ijk Hols ein onde het gemeenschippeiijk bc t lui au den bond en der groote inogendhedeu zil wonen acseil lot dat Ie kwestie Jei u e ie ni srondig on lei P v u de regten des grootheitogs v m O dei burg en van hertog lielc rik zil ijn beslist Dit egt de open Ztj is i e iiilion 1 v in eene overeenkomst tu scaen Pruisen en Oosteniijk lic hit daaromtrent geheel eens zijn Aerder dit het voornemens is Ju lind geheel te b zetten dit gewekt in pind e nemen belastingen dJiai mt ie sehrijV en en de oporer t m de krijgsk issen dei groote mogend heden te deponeren 1 Julij De overto i mir Vloeit had pints met 120 boo ten die telkens gezamenthjk JOOO man tus hen Schnibeek erhet bo ch vin Sitrup oveibra rten In weeiwil vdn een eerhevig vuur der Denen zijn de stnudbitteiijen genomen Eenlanval vin de Rolt Knke is tweern nl ifgpslagen Op dit chip wis brind ons m 21C0 Denen zijn 1 rijgsgevmgpn gemaikt waironiler 00 officieren De kolonn Kiufmmn is zwiargewond He verlies der Denen is groot De Piuisen verloren 3 officieren nn doodcn en 17 ain gewonden Het verliesonzer mansebippen is im dioden cl gevvoii len 300 Hamburg l July bouderbnrg is gedeeltehjK verwoest De bnndenbiirgsche regimenten 2i o5 60 en Gi hebben op vijf punten ilen overtogt nnr Vlscn voibrigt onder cpi bevig kartetsenvuur der deensche bittenjen De westfialscht regimenten 13 15 en 55 miken tot overmorgen de voo oosten op Vlsen uit TtLrijn 29 Jun G stèren heeft het gouvernem nt eene conventie met het huis Rothschild ge eekeiid betreffende den afstand der spoorwegen Deze conventie zil aau de goedkeuring van het parlement onderworpei worden te gelijk met ve schillende mdere betieffende eene ilgeheele reorgmisatie van het spoorwegnet m Italië In de kamer van afgevaardigden heeft de minister vin financiën aangetoond waarin het fininciele prognmmi is verwezentlijKt en vaann de regering dit doel met heeft kunnen bereiken In de deficitteu van 1864 en 1865 zal met den verkoop van domeingoederen voer 200 llioen en dien van de staatsspoorw egen kunnen worden voorzien zonder op het openbaar crediet een beroep te doen Hij toont aan dat hij 40 millioen heeft bezuinigd op de btgrooting vin uitgaven Na de aanneming dei nieuwe organieke wetten zullen de bezuinigingen een bediag vaa 100 millioen bereiken De opbrti t der behstmgen neemt geregeld toe De regeling eu de n itie kunnen de politiek met lannemcu dooi den heer Siiacci gepredikt ele regerii g is evenzeer verwijderd an het progrimma der piitij van hindelmg ils van dat tot onti iping Het progrimma van het ministerie is nog steeds dat hetwelk het bij de ainviardmg vm h t le ind heeft vooigedragei Het houdt zich gereed om gebruiK te maken in de staatkundige gebeurten sseu vm Lurcpa ten eride het lot vin Italië te verzekeien Deze v ooi len weiden hul toegeiuichi De heer Saracca protesteei p teg n Je uitlegging doe het mm sterie am zijn programma gegeveu en verklnrt d t hij geenzins heeft bedoeld pene ontwipeumg vooi te stellen Petersburg 30 Jumj Het hier uitkomende dmtscne elieblad zegt in een voor Duits hhnd vriendschippehjk gestel irtikel dit EngehnJ zich aan inconsequentie schuldig zou mi ken indien het t ms oorlog voerde diar het mets heeft ge dun toen de Duitschers het verdrag van 1852 verwierpen en Sleesnijk en Jntl md lunimen i ngelinl zou verstind g hm elen mdien het Deneimrken nnraidde in toe te geven öinnenlanö Gouda 3 Juhj Donderu ig heeft he Depirtement Gou la der miatschappij lot nut van t ilgemeenzijn vijfiigj mgbestnu gevierd In 1814 w is het edert 1 in in Gouda bcstamde dep irtenent vooril door de ongunst der tijden te met gegiin aO h wel dn bij vernieuwing opgengt heelt het sedeit onafgebroken richtig medegevvtrkt ter bevorderuig van volksveiliphtmg eu volksbeschivmg j ene zeei ilrijke schire wis opgekomen in het smaakvol versier Ie keikgebouw der remonsti ut eh gerei iruterde gemeen e waar het oud lid des depntem iUs ds J Hei min de Rid der van s Gr venhige als ticstiedeuiir optiad en het schme onderwerp doji eene onnavolgbire me igeling vn ernst en boeit zoo wist op te eiPn dit aPen met de meeste inspannii den lejailden redenlar volgden Nl hen nei 1 dooi het hoio iii ud J Kramers Jz ecu hoog geste nde fees ng voorgedngeu die ui keurige taal en dubtei jken g oe l het njog en edel begm rl der echte volks maitsc nppij huid gde Het or el weiJ bespeeld door deu v ei dien Ciijken dilei mt C Knaip Het muziek gezelschip Euphomi o i Ier zijnen voortreftelijken directeur i Bekker luu er e de feestviering op door schit erende meJeuejking en diopg niet wcnig üj tot het veelzij lig genot dei fecsiviereue e menigte Einrlihjk besbot als iltijd ee i raiJtijd het feest Ilouderdig ii orgeu is vin hier mir lissmgen veitrokk n de schout bj niehtder koninklijke uederlandsche minne V de 1 es er ainvnrdiug op gisteren 1 julij zijuei betrekking van kommandint direcieur der zeemigt aldau n lartoe Z H E G dezer dagen bij koumklijj Desluit benoemd V IS Een jiar ling nis de heer V i ie Viic en diens geichte familie te dezer pliuse wooniehtig algemeen wis de achting waarin zij deelden met leedwezen zig men hen veitrekken en by velen zd hunne inwoning lu Goudi nog lang in aaugenir p herinnering blyvcn Uen verneemt dit de heer jh W J Bicker civiel ii genieur te Kimpeu door de commissie tot droogmiking vin de Zpvcu plisscn tu schen Eotterdim en Goudi lot ingenieur over de drcogra iking van senoenidp wite en is aangesteld AnUnerStol l lulj Ajl zitnr g 2 tot heuen zyn bier ter mark gebiag lil meeiendeels Zv iierzil nep in 8 a 15 hilve nej pond prijS dezei oorteu 7j i Sn Ct Zwaï dere soort van 2U halve ntJ pond en hooger lOO Uitslag der Herstcmmmgen ter verkiezmg van leden der Tweede Kamer der Staten Generaal LtFCWViiDE erkozen de heer Al ƒ Bir i met 935 stemmen De heer AI B Brouwer bek vim 8S4 = tenmeD S EE herkozen M S Wybmga met 1301 vii de 312 stemmen Deventer ingeleveide biUetten 1696 Gekozen Al i lan Delden met 1247 temmen De beer AI Vos de IFael veikrfeg 433 stemmen HooKN ingeleverde bdletten lï7ó van ocvvaaide 16 geldige stemmen 1559 Gekozen M A S mn Nietop met 853 stemmen De heer M If Imron im Goltstem bekwam 704 stemmen HiiULEM nitgebragte geldige stemmen 1514 gekoie M A S i m Nierop met 866 stemmen De heer co der HucM bekwam 644 stemmen AAisTEKDiM nitgebragte stemmen 2520 Gekozen AI C van Heu eoi met 1332 e luit gen J mn SmeLa net 1331 stemmn He r AI Heenakerk A i bekwam 1318 eu dp neei J J A Sutdhiu en 1152 stemmen DotiüEECHr ingekomen uulctton 1673 lu blanco 9 vjekozen d r Bltme van Oud AlUai met 881 stemmen GoKiNCHEM gekozen D G Sniwm met 989 stemmen de he r Jhr M eij Tnon verkreeg 881 stemmen LfOES gekozen M J H e Iaat Kaïder met 527 stemmen op d n heer Af P H Saaymans Vaaer uitgebragt oUl teramen i e ui oüiüot ilei 39 keu en is aisca HerkoiCn zyn 26 leden oor de drie nieuw e distrieten zyn gelcoica drie libera e leden H a H tikler FiDis te A inschoten AI A S van leroji te Hiirlem M 4 tan Deldeii te Deventer A oor de iier bedankende leden zyn gekozen M 4 S tan hietop te Hoorn M J H de Laai Kaïuer te Goes Al P P Hollmgen s Pijper te Bre la D G Smions te Gorinchem alleen liitstgenoemde mti il end v ordt geacht Vier leden zyn met herkozen daarvoor treden op drie liber en en een anti minis erieel zj zjn Luit gmenil rai bicf e te Vinsterdim Jh Al cmi der Mleseu de hoiAteJ te Mai tiicbt K L J Cornell te Roer ao id Jb M TIP iaion laii i f Ien lan iVtjevelt te s Gravenbi e Hei Hindc sblii zegt van dezen uitshg y zullen nider op den lutshg der veiiiezimien ter igkoinen doch meeaei voor loopig te nioet n opmerken dat bj de herstemming de i rale cindiüiien zyn gekjzen te Amsieidim te H i mem c Hoorn te Dordiecht en te Goes en d t ook de te Leeanir e S jeek en Deventer gekozen leden net tot Ie oppositie behooren en het ministerie eerder zul en on leist ui n djn bestrjuen Uleen te Gorinchem is een Ippii d ejen=ti uer gekozen lU de plaats vm deu heer v n i er Piel die lOt deze t Ie party behoonle A ooi d echter is Ie ui siag der herstemmi ig te Vnstc Jim vm hoog gew igt Dair het It de oppositie alie krichtpu ige pmnen om de libenle cmdiduen te v e en en toe i zji zij bj ie ie beliekkcijk laime opkomst vm kiezers met eci e met omanzienijke meerderheid gekozen Iliei wis de vraag zuiver aan de kiezers gesteld ilt gj het mu isterie ondersfeenen ïoor de keuze van libeiale canJulaten t zynen val vooibereide dooi de kea e vm i j amde cons ivitievpi Eu de k ezeis van de hoofastiJ des ryks hebben gemtvvoord Vy willen het ministerie ondersteunen De morele steun die da ir door un he minis erie is verleend bcte kent in ouzi oogen oueiud g meer dm de aanvuist vu i een liuenal liJ De V llott Coiirint indigt liiir be lou viUg v ui den uitslag dei he stemmmgen met het voi ende Het 13 by de stembus geb e t i dit 1 de i ironnades dei leictionairen gpen vit lejiii op h t l jiI ve tmd eler kiezers Het Is gebleken dn het mord tcit cevocl vii het nede landschb volk een ifkeer heel v in de kuusleu die c reictiun uren eu cousPrviticven vertoonen Het is gebleken dit po itieke ee lya Iiei 1 m Nederland steeels op bet draaije eu wende i der re ictioni reu en con erv itieven de oveiwinning behnlt Het is gebleKen dat de groole meer Ier leid het be haifde en kundige deel vm het iiedeitiudsche vo k liberial is en het liberile güuveinement steunt De reictioni len eu coii erv itieveu moïe i nu w j en op hunne oveivvinnmg te s Hue A y beny len huii die oiervïinumg met Nedeilmd 1 cel bun bewezen dit he i li door s H ige met 1 it beheer c po en dit als slltïe zich met de politieke demoi i isiiie vil eie u ten het moralittits gevoel in he land ich dnrtegui mei ki icht vei e GfCmeHgde Beilgtea De ktizci V 11 Alevico Is aldaar laü ko iieii en uitt i tj m bi roit Het tijdsehnft de Pevuc Jcs deux ui 1 i ler i voor ui rüO fis De lapans fc ee iitcn hebbia de ic u re an Ldomeü De tvpÜG heeraclit m sommi aiebul ui Cs d r de iLe arinte Pu ij Ku laiiJ eu Oo eonjk heljlitn i h oi 1 u leih n a tegen liil t en voornit au lu den htrf t iulle i oo t ptjoefL i i iu de uali hei 3n 1eokn plaits 1 eoben De k i n der kta ij ei rht in Iranknjk o de cl iportukd rirei n de abama dl zi ie kri ge vinsenen Oi ze koiin hielt cci c jaarl jks e bi drasc yau f ouij n zyne partit 1 ere to dson vtile iid ain de lajt e iappij vau vieldad lieid Ib den nacnt van 29 Juoij is de eer te