Goudsche Courant, zondag 3 juli 1864

I8 4 Donderdag Jul j ü 23y Ttr = IcecuheiJ eeuer begravenis iu de bnurtscbap J angebij Zvülc werdtu onlaugs ruim tiO gezinnen genoodigJ er vertroosiiabhj ciiilL ii d e uit loutere iiro fheiil 700 bine webroodjes ttn LuctttuJ masïa Vüné buter gerookt ïleesch eu uige emmers k i j n kamhj cbruikitn zfn tl tr GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n CO Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HH Jommissarissen aanstaand n Dingsdag 5 Julij besloten gezelschap J P van der VLIST Kastelein HOOIGRAS TE KOOP ongeveer 4 BunderS in 3 Perceelen Te bevragen bij G vax dek LINDEN op Akkeb Oom nabij GOUDA 83V 57Vi6 293 3 793 64 w Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 io o per kan 59 cents Jenever i soort Moutwijn a 462 jo per kan 57 Vs cents inl BEANDEWIJN 467io o per kan 62 cents Meerdert of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 Julij 1864 Vergadering van den Gemeenteraad Zittidff van Vrijdcu 1 Juïij Ic heer mr au Bergen IJzcndoorn l L iiwourdiir z jn de bh de Gfa i Virutij K draper Prince Braggaar Rtmij Üuchucr an Mraatcu Kisi Luijteii en Weijtn baau O iiotulcu aii bet XLrlinud ide lu de vergaderu gehouden 2 i j iuij 11 uörd u iroii c Kt urd IV biirgem brengt ter tafel eene missive van den scbuttersraadj waarl ij hij kemiis gcel t ten gevolge vau plaats gehad hebbende verandering iu equipLraeui tukken eene uitgaaf te hebben moeten doen van 81 Nüvi df hr Buchiitr te dezer zake ruig opmerkingen had in het m ddtn gebrast en iuliehting gevraagd door uen burgcm beantv oord en g gL eu ordt dt gtdane aanvrage goedgekeurd en besloten onder hooger rof uiveuring an den post van uci oorzicne uitgaven op de gemeente begruotmg voorkomende f 81 op dien voor kostcii der sebutterij over te sebrijven Een verzoek van het r c kcikbcstuur der O L V hemelvaart cp de havtn om bij d voorgenomen vernieuwing van den voorgevel van uat kerkgebouw m gotbiscöeu stijl een t reu te mogen oprigten die t r bretdte van 4 i 50 duim ó i duim vooruit zou springen wordt door B en W in overeenstemmiug met de commissie van fabricage voorgesteld ia te wiliigen onder voorwaarde dat de deuren vau het kerkgebouw naar buiten zullen moeten openslaan en dat de gemeente het eigeuJorasregt op die kerk behcude in overeenstemming met b t in 1S18 door den notaris Krom beteekende protest Ter visie De commissie belast met bet onderzoek der rekening en verantwoording van het burge tijt armbe tuur o er lhC3 brengt bij mende an den hr Prince rapf t uit en adviserende tot goedkeuring brengt zij onder de aandacht van den raad dat achterstallig van vroegere jaren van eenige gemeentcr van enkele vau 1846 af gelden zijn in te vorderen ten gezameutlijken bedrage van ƒ 671 50ó De commissie ai bt eene regeling in deze noötlig Tc visie l hi er ijs met ultimo junij eervol ontslagen keurmeester an het vleesch zich nog in Gouda bevindende en deze betrekking alsnog onvervuld zijnde wordt op voorstel van B en W besloten gezegden heer te belasten met de waarneming van het gezegde keurmeesterschap zoo laug bij in de tad zal vertoe en en geen nieuwe benoeming gedaan is Overgegaan zijnde tot de bcnf eming van regenten o er het vereenigd cL en Xlemoe eniersbuis waartoe B n W L bben ingeleverd eene lij t van aanbe eling oor elke vacature bciiaande uit een dubbeltal waarop zij in de eerste plaats gesteld hebben de De uitslag der sttuimlng is dat worden benoemd de heer Hoffman met ze stemmen iijfr Yj die op den heer X IJzendoorn worden uitgebragt De beer v n 3 o cne ctt acht stemmen ten ijl twee op den heer H Booni rs worden uitirebragt eii ten biljet oningevuld De heer A Kabel met ze eu stemmen ellende vier stemmen aan dea heer J B van Cats tj beurt ADVERTENTIEN Gouda 27 Junij 1S64 Heden overleed in den ouderdom van ruim 70 jaren MARTHA M VRIASOPHIA ALBEKTS Weduwe van den Aeiüerw Zeergel Heer S BO sGA diep b ireurd door hare Kinderen BehuwdKinderen en verdere betrekkingen Eeniffe Kennisgeving Voor de vele blijken van belangstelling bij de jongste vermeerdering hunner familie ondervonden betuigen de ondergeteekenden mits deze hunnen dank F H SCHEFFELAAE KLOTS en EcHTGEVOoT GotDA 1 Julij 1864 De THEEES van het gerenommeerde merk THE E OOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2 2 en 1 ons te bekomen bij H J KABEL Banketlakker Oosthav n Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 ü ƒ 1 30 Vrij goed 60 a 80 cents De heer C Knaap met zea stemmen terwijl de beer C Kramer vijf stemmen ontvangt De heer Kluitman met acht stemmen tegen drie die op den heer B van Galen worden uitgebragt Hierna sluit de voorzitter de vergadering Marktberigten Gonda 30 Junij Tarwe Poolsche 3400 n f 335 Zeeuwsche pr mud 0 50 a ƒ 10 Rogge Koningsb 6 75 a ƒ 7 Daiitziger G 75 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 rO a ƒ 7 Gerst ƒ 4 75 a ƒ 5 75 Haver ƒ 4 a ƒ 4 95 Bi Erivtea ƒ 7 75 a ƒ 8 Boekweit fransche ƒ 240 pr 2100 n N Erab ƒ 260 De veemarkt met geringeu aanvoer cu fiaauwen handeiivette schapen en lammeren vlug magere tra g magere varkenswerdeu vlug verkocht Boter Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 15 We boter ƒ 0 80 a 0 90 pr n Kaas Aangevoerd 70 partijen ƒ 20 a 23 50 pr 50 n Londen 27 Tnu j Boter Friesche 94 a 9Ü Granen Eng en vr t rwe 1 6 a 2 hooger dan ii maandag maar er ging weinig ora gerst iets hooger en haverbij goede vraag 6 a 9 d hooger Aanvoer vau 20 tot 25 junij IfeGü qr eng eu 176i9 qr vr tarwe 460 qr eng eu 5459 qr vr gest en 852 qr eng en 3IS25 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 4580 runderen 524 kalveren 26 980 schapen en 370 varkens Voorbesid runaeren werd 5 voor d kalveren 5 2 voor d schapen 5 4 en voor d varkeas 4 6 pr steen betaald 28 Junij Boter Friesche 96 Kamper en Zwolle 88 a 92 Kaas Edam gras 52 a 54 hoc 40 a 46 Gouda gras 45 a 46 en hooi 37 a 44 29 Junij Granen Inl en vr tarwe stil op vorige p ijzen haver vast en gerst goed gevraagd Aanvoer van 25 29 junij 996 qr inl en i750qr vr tarwe 7130 qr vr herst en 1520 qr inl en 23260 qr vr haver CO Junij Aan de veemarkt vau heden werden aangeboden 15C0 runderen S43 kalveren 12610 schapen en 180 varkens Voor beste rundereu werd 5 voor d kalveruu 5 2 voor d schapep 5 4 e i voor d varkens 4 4 pr steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA GhBOEEN 26 Junij Goertru ouders K vnn der Post en iT den Blanken OvLKLEDES 27 Ju ij M M S Alberts w d S Bonga 70 j 28 D outers buisvr van J H van der telden 23 j 29 J Snelleman 4 m J Kranenburg 3 Ui J van der Wilk wed J Schiedon 6 1 j J de Bruijn 64 j 30 i W van de Paverdt 10 m GtTEouiVD 9 Junij A J van Well en A C va i der Klein Prijzen der Effecten Gebleven koers 62Vi6 98Vb AMSTERDAM Vrijdag 1 Julij Laagste Hoogste koers 625 743 s 981 8 pCt 45Vi6 Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd SVs Handelm op rcsc België Eoths 2V2 Spanje obl i Portugal obl 3 Rusl obl H 5 40 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d 6 = serie 5 do bijH lSBOiVa Volgef Spw 5 Oost Metall 5 293 8 79 l6 64 i6 I 5 3 5 5 5 5 iiio ditc 2Vi d renteAmst 6 d nat 1854 5 Pruisen 1859 Italië 1861 251 = dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 533 8 51 w 28V8 d d 6 Ter Boekdrakkerij van A BRINKMAN dO 1882 6 Mexico 1851 3 en voor Gouda en Deze Courant verscbijnt des Tonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgas e des avonds te voren De prijs per drie maanden ïs franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenlanïr London 4 Julij De Momlng Post houdt staande dat de medegedeelde dépêches gewisseld tusschen den heer Werther en derf minister von Bismarck als ook lusschen laatsgenoemde en den baron vau Goltz eiht zijn Hierbij deelt het blad ook no andere dépêches merle het dringt tevens aan op alliantie met Frankrijk ter verdediging van verdrukte nationaliteiten en op een oorlog en behoeve van Venetië Lo d Palmerston heeft in het lagerhuis medegedeeld dal er een brief van den baron von Brunnow is ontvangen waarin deze constateert dat zekere correspondentie voorkomendein een der londensche dagbladen louter een verzinsel is 5 Julij In de zitting van het lagerhuis op heden heeftde heer Cobden de politiek van graaf Russell afgekeurd evenals die allerwege afkeuring viudt De deensche kwestis zal tengevolge hebben zeide de heer Cobden Jat de buiteulandschestaatkunde van Engeland voortaan zal worden geleid door hetlagerhuis en niet door het ministerie van buiteulandsche zuken Disraeli heefi in het lagerhuis voorgr teld de regeringspoïitiek af te keuren Gladstone verdedigde de regering die zeide hij tocli niet alleen oorlog kon voeren De heer Newdegate heeft een amendement voorgesteld houdende dat deonafhankelijklieid der deensche bezittingen gewaarborgd moestworden na den grondslag door de onzijdige mogendheden voorgesteld Kinglake bestreed dit amendement Stanley zeide dathet voorstel van Disraeli geene oorlogspolitiek zou meebrengen hij gispte het gedrag der regering De discussie is verdaagd Parijs 2 Julij Welk besluit zal de deensche regerii g nemen nu iiet laud door Duitschland al meer en meer overweldigd dreigt te worden Zal zij het terrein voet voor voet blijven verdedigen Zal zij de verdediging op die wijze inrigten dat zooveel bloed mogelijk gespaard wordt daar de tegenstand ten siotie toch niets baten kan Ziedaar vragen welke men zich thans hier stelt Het laatste zou zeker het verstandigste zijn indien Denemarken zooals waarschijnlijk i thans de overtuiging heeft dat het zich nutteloos verdedigt en Duitsohlands overweldiging hierdoor te meer uitkomt liet kan ook zijn dat Denemarken blechts zwakken tegenstand biedt ten einde üea vijand steeds overmoediger te maken en zooverre te brengen dat Engeland eindelijk wel genoodzaakt wordt hulp te bieden Maar dat zou zeker een dwaze illusie zijn Engeland toch het is duidelijk genoeg gebleken laat Denemarken aan zijn lot over wat ook gebeure Wel is waar heeft lord Palmerston verklaard dat GrootBrittannie overwegen zal wat te doen indien Kopenhagen door den vijand bedreigd of de koni jg gevangen genomen mogt worlen Maar wie ziet niet ia dat dit een sprookje is verwonnen om eene weinig eervolle retirade om geen ander woord te bezigen goed te maken John Buil raadpleegt alleen zijn eigen belang het belang van zijn hi ndel Ziedaar Engelands geheele politiek De Moniteur deeU mede dat de Pruisen en Oostenrijkers hunne troepen in de hertogdommen vermeerderen en dat naar verzekerd wordt Pruisen het voornemen heeft om zich aehtervolgens van al de eilanden van den deenschen archipel meester Advertentieblad Onisireken De prijs der A d erte iiticn van één tot zes regels met inbegrij an ht f 2 gel is 80 Cent voor eiken regel daarboven l ï Cent It uit MigeT jiie lettert worden berekerd naar idaattruiuite tg maken om vervolgens te beproeven den vijand tot in Kopenh jen te vervolgen 3 Julij Meer en meer wordt het waarschijnlijk dat het engelsch fransch verbond dat in den laatsteu tijd merkelijk verzwakt was zich herstellen zal Naar men verneemt hebben tnsschen de kabinetten van Londen en P irijs drukke onderhandelingen plaats ten doel hebbeitde om tot eene betere overeenstemming te geraken Welke de speciale punten zijn waarover onderliandeld wordt is oiibekend Het is echter waarschijnliJK dat de deensche kwestie mede betrokken is bij die onderhandelingen Bij voortduring luiden de berigten van het oorlogstooneel ontvangen zeer ongunstig voor de Denen Indien het waar is dat de Pruisen voornemens zijn zich achtervolgens van al de ilanden van den deenschen archipel meester te m iken om vervolgeus tot iu het hart van dat l uul to Kopenhagen door te dringen dan zal het hun Ie oordeelen naar den loop van zaken tot dusver niet moeijelijk vallen dat voornemen te verwezentlijken Men leest in den Const Oudanks het artikel van lien Mom Post en de bestaande tegenspraak verwekt de toestand toch ongerusthciil door de neiging die er schijnt te beslaan om de reactionaire politiek tegen de nieuwe ideen over te stellen Het blad toont aan dat eene coalitie onmogelijk is De veroveringszucht heerscht evenmin in Frankrijk als de revolutiegeest maar niet hetzelfde is dit iu andere landen het geval Zóu men kunnen zeggen dat de eerzucht gehe eemd is aan den hervatten oorlog Zoo een heilig verboiitJ tand kwam hetgeen niet gemakkelijk is zou die coalitie van het verleden tegen het tegenwoordige en van de regeringen tegen de volkeren slechts gevaarlijk zijn voor zich zelve 4 Julij Naar men hier thans met zekerheid meent te eten hebben Pruisen en Oostenrijk van Rusland vcnvorve dat het in de aangelegenheden van Denemarken onzijdig zal blijven In dien geest zou bereids door het kabinet van Petersburg eene circulaire gerigt zijn aan de voornaamste diplomatieke agenten van Rusland in het buitenla id Bevestigt zich dit berigt dan staan de kansen voor den hertcg van Oldenburg al zeer slecht Ook op irli zelf beschouwd s nn b zaken van den hertog van ugu tenhurg nog het best daar zijn streven naar den troon van Sleeswijk Holstein nog altijd door Oostenrijk ten krachtigst3 wordt oudersteud en de bevolking zeUe aan hem de voorkeur geeft Overigens luiden de berigten van het oorlogstooneel bij voortduring ojigunstig voor de Denen De eenstemmigheid w iarmede de echtheid der beide bekende door den Alorniug Post openbaar gemaakte stukken betreffende het verbond tusschen Rusland Oostenrijk en Pruisen van verschillende officiële zijden is tegengesproken heeft een steen van he hart des publieks afgewenteld De heeren von der GoltJ en Metleruich hailden den keizer reeds dadelijk na het verschijnen dier documenten gerust gesteld Xapoleon IIJ heeft zelfs bij die gelegenheid den oostenrijkschen gezant op nieuw de verzekering gegeven hoe grooten prijs hij op de vriendsohappelijke betrekkingen met het hof van Weenen stelt Daarentegen is de verhouding tusschen Parijs en Berlijn jcwj