Goudsche Courant, donderdag 7 juli 1864

miiiiier gim Mtii i hier mmplijk 7eer onlolerad wegens U l üüuini UI 1 1 1 n u jPhover i en hertoüT in Vugusteuljurg i tei eno cr i e keii c L ertog omrnen l e misiioegdhcul over dit iiU ii rant is nog I e7er dieen leeft hier eene vergnderine van advocatenom r pri dun van den heer Eachaud pi nl gel ad wairinmet rnipTiise temmen is beslist dit de justitie of de politiehet rtgt niet heeft hui zoekingen in het k ibii et van een pleithe70rj r Ie üoen dat 7ij er geene stukken in beslag magnemni lie aan cliënten toebehooren of tot eene gerigtelijke leriil nis kiuii en dienen en da het m oodaoig ge iil depliL t 1 n dfn dvocaai i zich daartegen te terzetten en indini it het 2enen chte doel met mogt bereiken d nrtegenin IC r et te kon en door al de middelen naarj er hij regtenskan btc nkkcii Weenen 4 Juhj Te Fre se vcni emt uit Kopenhagen i i komiiï Cliii tiaan I regt treeks en eigenhandig de oeiridd elende b t lierming van den keizer der Iransclien zou hebben iiigercfpen Indien Li het oortzetten van den ooilogeeue herhaling moet pil lts hcbl en tu ehen Jutland en het eiland runen an het gfbeurdt ni chen Sleeën i k en Al en dan zullen de troepen da ir an 1 rudt men leh 1 1 i in militaire l mgen overtuigd grootere moeide lijkheden oiuh r inden dan voor De oficiele bladen alhier te Berl jn eu Petersburg ontkennen ris in Tved trij l het berigt dat de cnderhandelingeute ki ipgen en te Kar biJ tot een bondgenootschap tusschen de IriC nu on Iheden geleid hebben Hoe krachtiger echter ontkend orJt de te meer geloof echt men er aan dat zoodauig lerboml n et ver meer is Het is waar er i nog nietsge cektnd raair it heeft men voor later bewaard want voorde c 1 ir I inr Ei hnd terugkeert zal nelligt eene tneedehi eenkorast der drie vor ten hetzij hier hetzij elders pUats inden BGrlljn 3 Julij De stad Sonderburg door de inwoners reeds ontruiird 1 adden ele Denen zelve voor hdnnen aftogt in brand gestoken liet gelukte echter aan de prui ische troepen dien te blu chci Ook het groote kamp bij UlkebuU hadden de Denen oor hun aftogt aan de vlammen prijs gegeven De Prui eii maakten ruim 2000 gevangenen naaronder een regimentskomminelant en 30 a 40 andere officieren zij veroverden tO tukken gp hiit alsmede veel oorlogsmaterieel Het verlies v n de Prui en bedraagt 3 a 400 man 1 Julij De keizer an Ensland en de grootvorst troonfpvolger zullen zich van Ki singen mar s Gra enhage begeven naar beulen zieh verscheidene dagen zullen ophouden De grootvorst zit De deensche vloot is in de laatste maanden zeer versterkten bestiit thans uit tnee linieschepen vijf fregatten vijf korvetten V er schoone s eene pantser batterij zes schroefkanon neerbooten negen r der stoomschepen negen kanonneerbooteralsmede nog een ge andere k einer vaartuigen Tjit Altoua berigt men De 11 6 g heeft hare goedlceuriug eehecht aan liet besluit van de bondscommissarissen inhoudende toestemming tot het nivelleren mn den bodem ten behoeve van het in 1849 geprojecteerde ka i i il van de haven van Kiel niar Batte Frankfort 4 Juhj in de t etdc kamer te Darmstadt heeft een der leden het voorstel gedaan tot invoering van algebeele vrijheid van drukpers en tot afschaffing van het zegel op de dagbladen Omtrent het laatste zegt het voorstel ond r andereu dat he eene onregtvaardighcd is om üe periodieke drukpers te exploiteren ten behoeve der schatkist daar die drukpers geroepen is om de algemeene belangen te bevorderen en een der mee t ge ch kte middelen is tot opvoeding van het oik ömnenlanö Gouda 6 Julij Ten slotte outleenen hij nog de volgende bijzonderheden aan het verslag van den toestand der gemeente over 18G3 De briudbluschmiddelen verkeerden in go den toestand In 1863 is eene nieune brandspuit aangekocht voor ƒ 1380 an de hh Bikkers en Z te Rotterdam het onderhoud der vijf overigen enz bedroeg ƒ 383 05 Gedurende 1863 is er geen brand ontslalü waarbij spuiten in werking kwameu De straatverlichting koste ƒ 6434 01 de 221 gaslantanrns waren gedurende n iirenoeg 2100 uren verlicht en de gemeente betaalt per lantiarn ƒ 28 57 De verlenging van het contract is eer t na lange onderhandelingen in dit laar 1804 tot stand gekomen De aanvoer van vee ter markt bestond uit 130 pnrden 10235 koeijen 4076 kaUeren 4S33 schapen 2230 lammeren 1749 virken 5302 biggtii nerden aangebnfft en verkocht 45 580 B boter en 629 400 S k i en dl bel ilve de mnzienlijlce partijen boter en kias eloor ele alliier gevestigde handelaars opgekocht die met ter markt knamen Er nerden geene nieunp fib if ken opgerigrt In de 172 opgetelde wa ronder 54 pijj c u ken S8 girenfabrick f i pottnfabrieken naren nerk i m 1365 mannen 804 irounen en 603 k nderen te zamen 2772 pei oneii Op 31 clcceraber neren tien stoommachines in nerkmg Het aantal schepen door de builen eu de binnenslu zen ge schut bedroeg 42379 vaartuigen metende l 92u 3b9 tonnen en nas il9 lartuigen meer dar lu 1S62 63 chepeu metende 1290 tonii n behooren illiier te huis Men schrijft uit liotterihm De Men meldt uit het esthnd rloenel de kiirtlKeit even ah de kwantiteit d r vroege aard ippeler i de e streekniets te wenschen overlaat hebben de tuinieis veel reden totklagen De lage pnjzen mmelijk zijn van d ei aa d di sommige akkers naauwelijks de kosten die er a m ben erki ig enbemesung aan zijn besteed kunnen opbrengen In het voorjaar vau 1865 zal in tiet puc voor Voorts verneemt men dat eene commissie is benoemd voor de regeling der feestelijke in ijdmg van het paleis voor volksvlijt Men meldt uit W inschoten dat Ds A W ukler Prinste eendam voor het lidmaatschap van de tn eede kamer derstateugeneraal heeft bedankt Bij de proï staten van Zuid holland zullen in de eerstdaags te openen zomervergadering onder anderen worden behandeld 1 Ontwerp reglement voor de gemeenschappelijke belangen der boveiibemalmg van de polders Stolwijk het beijerscbe den Achterbroek en Middelblok en Veerstalblok voor het gedeelte des polders genaamd Veerstalblok met memorie vantoelichting 2 missive van gedeputeerde staten houdendemededeehng van het verschil van gevoelen met den ministervan binnenlaudsche zaken omtrent de toepassing van art 36 der wet van den 13 augustus 1857 Staatsblad n 103 opbet lager ondernijs ten gevolge waarvan nader in overwegingzullen moeten w irdf genomen de in het vorig jaar reeds behatdelde aanvragen om tegemoetkoming in de buitengewone oo en van het lager onderwijs der gemeenten Di ksland Nieuw Noordwijkerl lut en Oudshoorn en in gewone kosten V e gfmeente Nieunveen 3 Vijf nota s betrekkelijk de aafi ragen van de gemeeaten Katwijk Nootdorp Schoonhoven Stolnijk en Zevenhuizen voor de school a n t Verlaat om ingevolge art 36 der wet van den 13 aug 1857 Staatsblad n Os tegemoetkoming te erlangen m de kosten van stichting van schoolirebounen en ondeni ijzers oumgeii 41 Tnee nota s betrekkelijk de aanvragen van de gemeenten Rozenburg en Sluipnijk om ingevolge bovenaangehaald nets irtikcl tegemoetkoming te erlangen in de gewone kosten van het lager ondcrnijs 5 Begrootiug der koeten vau het provinciaal bestuur van ZüidHolland voor zooveel het rijksbestuur is voor het jaar 1865 met memorie van toeïl 60 ReKemug negens ele enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgivcn van Ic prov ZuidHolbnd over het diensijaar Ib 02 met het diartoe betrekkelijk verslag van ged staten en out e p besluit tot vaststelling dier rekening 7 Begiooting negens de enVel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven vau de provincie Zuid Holland voor het dienstjair 1865 met memorie van loelichtiug 80 Rapport van de gcmecDschippclijke commissie der provinciale staten van Zuid en Noord Holhud be rel kelijk het ontvverpbesluit tot opheffing der ambachten in het hoogheemraadschap van Rijnland De Friesche cour int egt ten aanzien van den aHoop der verkiezingen o a V at de grootste opmerking verdient is dat ele aiitirevolutiomue partij ci dinks haar ergerlijke h lu delvvijze in de jongste digen trots het opninelen van raiu ontwikkelde k ezers uoor bijbelteksten en viKche vooratellingi n omtrent het doel var den staat nergens heeff luni en ejevieren en dat m het district Gorinchcm mar door hei bc j n van het conservatieve lid den heer v d l otl eene vrije keus geschiedde een conseiv itie m Simons en een anli levolutionair jhr vin Looi j met elkmder kampten even hard alsof leu vin hen een liberial war gtneest Wat zal mr Groen nu nel beiouvv gevoelen over de ondersteuning door de zjjnen verleend aan de conservatieve k iiididaten waardoor het alleen njO£relijk is geweest elat de heeren de Brauvv Hoekwater van Zuvicii Duks en mee anderen gekozen nerdeni De s oute conservatieven vvaren d ui voor zóeï weinig erkentelijk dat zij zelfs geru enkel pliat je meer ain de inli revolutionairen nildeii inruimen elie lui 111 ele tweede kamer Idijven beslaan uit Groen en van Lijnden eii v m Lijudeu en Groen T hoevele conservaaeven die uu neder vier jaren voor de scheenen hebben uilen la er nelligt noz die ondervonden onder teuning geheel ontkennen en verklaren dit mr Groen 111 zijne vliegende bl iidjcs hun gevoelens heeft toe eJicht die zij nooit van plin waren geweest te koesteren Het ü slechts te hopen dit mr Groen uu gevolg geve aan het lu 7ijü eerst Miegeud bliadje uitgedrukt voornemen om ijn zetel in de tweede kamer te ontruimen indien hij geen veisterkipg mogt ontvargen Wij zouden het voor hem zelf goed achten en als een zegen voor het land voor de politiek is hij naarlijk uit den tijd hij leeft een paar iionderd jiar te lu 8 Gravenhage 5 July Heden is alhier de zomer vergadering der prov staten door den cominis iris des Konings geopend De heer Jhr F G E Merku van Gendt ter vervanging V in den heer Virulij A erbrugge tot lid der staten geko en is a s aod iiiig toegel iten Onder tie ingeKomen stukken treft men am een voorstel nair aanleiding eener nissieve v in den minister van binnenl zikeu om zich bereid te verktaicn voordn a inleg eener zeehaven te Scheveningi n eene subsidie uit de pi V foi d en te verleeneu van ten hoogste düOjOOO Gemengde Berl ten Htt bombardement aii Chirlcton is Joor de lo rdelijken henat De overwiimmg op l cn i te Berlijn Joor 101 kanonscliotea aangekondigd In Gnekeoland bcer diui uoclirif eu misnoegen frankrijk is t gen dl candidituiir ran Oldciibur Il i ihnti Nongorod in Ru ldiid betft een cr chrikk€lijke bi lud gtuoed uitgebroken op bet plein der jaarmarkt zijn gehtele rijen kramen 16 logementen de houten roraedie enz ermtld D bcj du Vüiiis heei 4rO IU man tegen de insurtjenten af gezonden Men noemt prins Luitpold van Bcijercn al dtn pro isionelen bestuurder der hertogdommen i oor den gemeenteraad van Fotterdain V op Teijenoord een terrein ainf e sczen als alijemeene bergplaats voor petroleum De om frezen an Rome woraen dagelijks onveiI gt r door tal ijke rooverbend n Ü n lo july zal bet spaansche spoorwegnet met de spoorwe t n an het oienge Europa in verband worden gcbragt Men verwacht dit de Pruisen weldra Innen z illen aanvallen Garibaldi gebruikt de baden naoij Aapels Hij is ZHak en ziekelijk Te lïoftcr dam 7ijn iiaaawkeunge proeven genomen met eene engelscbe stoombrand spn t die gunstige resnltaten hebben opgeleverd Ir bet kiesdistrict Kocrmond hebbeu 1524 van de 1569 peregtigden a n de stemming deel g nomrn dat is ruim 97 ptt Er is sprake van een geregelde sto mbootvaart tusscheu Delfzijl en Londen De kolossale zneed eb sagofa briek Küisnas in de iiibijheid van lalun is door brand vernield Bt ahe Aken bfhooien nog 2fi kleinere eilanden tot Mees ijk Bi den mis lukten aanval op Suschu in Clima heeft lord Gordon 27 ofBeieren en 300 manschappen verloren Te Berlijn is eene comml sle ter bevordering van de landverhuizing der I nelietcn naai Palestina De derde Patti Amalia komt uit Amerika en al te Birmiagbam hare zangerige loopbaan openen De japansche gezanten zijn zoo spoedig vertrokken omdat hLU geld op was De fngelsche ministers klagtn deze week zeer over de ïFarmte Met ï Juhj is de koninklijke akidemie te Delft opf eheveii Er n hoop dat PortngaJ eerlang weder eene leenmg zal e v sirbpilir ijn bij het nederlaten m eene steenkoleumijo na jj i 4 i t dtii hij3tutoe tel getallen en omgekomen Prins Iredenk van Heastn mnkr iin praik op dm d ensehen roon De Pruisen bebbeo rmm oOOÜ mm an verschillende wapeien naar Rogea gezonden De beijer sche bi fhop ï n konen 18 Julij te Mnarhen bijeen De frinscb kti zerin tn de kioanprins hebben voor aanzienlijke sg u neu uige cHrepen m de piuatlijke leeung van 50 miUioe i Keizer Maximiliaan heeft den laudverrikr Inigezonden De uitslag der Verkleziügen De strijd is tvoerd en ele penu i een niaind mg in beweging gcbragt zijn tot rast gekom i lor twc j r j h etthet vilk weder uitspriak ge la ih en yez viereii ti lt de liberale parlij uit dtn strij 1 te v or Ii i l c regen r J rinselen van ele tegenvvoordiire rn 1 el n der iv ojii hej n tie goejkeurins des volks moseii ver verven he lu r rillri jers oo iirig geveiisc ite euoarei en te ligt bevond i id torhet vei k niet uitge pro e i iiregtn Icel zj d e djor de li j rile partij vverlen ge te nul hebb ii op vele piiilsei Ie eire v eggedrageu en krach ï verstekt tl ij met h uiiui ene kunnenraedeiverkcn om het welzijn ele huls op ma crieei en ni iiïc j ed te bevorderen Deze ovcrvinriing is v m c inter b lang 1 idieii men de midelelen nairu eloor ele oppo itie gebruiivt oorvv iir er behoorde moed toe om zich kindiLit te ellenTil van lasteringen moest het gebrek aan feiten verg edeu geen middelen werden ontzien en toch het volk heeft ii h doorgeen schoonschijue redenen laten verblinden ra ir belis endifgekeurd wat de afkeuring van leler vveldeniveude verdient Dit IS nog duidelijker als men de uitkoms d r herstcmaungennagaat Tien plaatsen moesten n i venu d ivorieii en lu allekie Ustricteu vvar daartoegelcreii u I les on 1 dit is 11 negen werlen de liberale veriegeiiv ooi iigers ije jz u De kIc erswaren wakker geschud en ten algen ene eipkjni t t nj is was een iluidelijk prote t tegen hot m ii tei vei i jiid t s icn de reictid en int reeolntie gesloten jj onr dm i h i u i i bleken dat de grojte meerderheid e ej kie ers el ir i hei beschiafde en Kun lijc deel vau de ui lerl lu I che nitie j elie vooral bel ing h b jeii bj het wci iji v m het dgeine i hierail zijn en volg irue het liberue bestu ir wilici s eunea ieu lid heeft de liberiie pir j Ie b tieiren s 1 i e heeft in pints V a den bekwamen jeveis Deuioot den iio i icu hbenat Zuvlen van Nvevelt geko en Gevers Devnoj d e de zaken op Java elf was gun onderzoeken en tijd geld mc i moeite ontzien had om zich met eigen oogen van den tocs a 1 1 op Java te overtuigen wa een ergernis n e e oojen dei ui ker ords hij is bezweken m i ir nog kunnen de nojrilho l m ie kie eis goedmaken wat door de zuidho lin l che is bc lor en Diar toch moet nosr een vrije keuze plaits hebben ea w len zou Icn de liberale kie ers beier knnuen nemen dan den oudei afgevurdigde uit Hage De e keuze zoude voor Ie liiirlem sche kiezers niet muubr veieerend ziju dan de vroegere viikic mg van Heemskerk B ten ander feit vau veel beteckenis is de verkiezins in de koopsteden delands Dui lelijker dementi konde met cegevei worlen aan de voortdurende jeremiides der suikerper Zj toe i die het meeste behng hebben bj de welvaart onzer bezittiugen hebben door hun keuze verkl urd dit zij lusiemmen met de beginselen van onze tegenwoorliire reiering len op igte van Indie De burgerij vau eer inds I ooidstid heeft drie liberile afgevaardigden ter i laczaal ge ouden en een bestrjder der te genwoorilise resering begiuseica ziju nnidiat oiitiomen In het kie di tnct Dordrecht deed bj de hers emmu g de liberale partij zieh krichtiJ se dea en hers elde daarioor wa ZIJ door eene verkeerde gcrusthci I en zekerheid veertien dagen vroeger bedorven had De wakkere B u se zal me in de kamer waarvan h j een der sieraden uitmaakt gemist worden Hebben de verkiezingen de kracht var het hberali nie geloond niet minder Is de zwakheid der oppositie gebleken l ie