Goudsche Courant, zondag 10 juli 1864

Burgerlijke Stand 1S64 Zondag 10 Julij GOUDA Gebores 30 JTuuij Jaasje ouders S Hazebroek en A M de Joog 2 J ili Maria Jacoba ouders J de Jong en J vaa Geelen 3 Adrian u3 ouders J van der Pool en E Torné 4 Jan ouders G bchiedon en J M Blljee OvEKLEDEN 30 Junij J Bergman wed K Fanyer 57 j 3 Juïij K Jaarsveid 30 j J J Prinsenberg 15 m 4 J J de Graaf 7 w G Limacher 6 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 24 t i en met 1 Jalij 1864 Geboren Jan Willem oudeirs T Tieter en M J van Vlierden Jan Hendrik ouders J H Suur en S de Gier Cornelia Catharïna ouders G Mulder en G H Wennekes Geertrui ouders J Labeij eu H EdL lmg 0 LRJ LUE J H van den Bergh 6 w A Benwlces 33 j echtgenoote van P vau Oostrom Gltkouwd H van Baaren met T de Vaal OUDEWATER Ingeschreven van 29 Junij tot 5 JuHj 186 4 Bf VALLEN Marrifrje Hakker geb Knehn d OVERLEDEN ClasiEi Blokland 15 j Carolina de Koning lm Klans de Wit weduwenaar van A van der Schee 78 j ONDLRiRotwD Hendrik Kamsteeg en Jauoigje de Vast Jas GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINK VTAX Zanffe Tiendeiceg rt u tiO ADVERTENTIEN w ircn Me mannen door de anti revolutionairen voorop gezet Waardoor hadden zij zich die eere waardig gemaakt Wees men op tdenien op uitstekende bekwaamheden Bij geen der anti revoii tionaire candidaten was daarvan sprake het waren volgens de aanbevelingen brave godvreezende mannen die hun waardigen vriend Groen van Priusterer krachtig ondersteunen Men heeft el eens van stemmachines gesproken hoe zca de inti revolutiouaire partij die afgevaardigden genoemd willen hebben Xog treuriger was de toestand au verschillende reactionaire candidaten Alet het me op de koel moesten zij troost en hulp zoeken bij den man die hua reeds zoo dikwijls hun stelselloosheid hun portefeuille jagt verweten had en na irouw en gehoor aamheid beloofd te hebben in bijbeltaal na het shibbolet te hebben uitgesproken werden zij in genade aaii eiiomeii Zoo werd Zuylen in s Hage de Brauw alhier gekozen Hoe zulk een handelwijze te rijmen is met het bepaalde verbod der grond et on met de kiezers ruggespraak te houden is niet regl duidelijk Jlaar genoeg de zaak is beslist moge de uitkomst voor hetland zoo voor eelig zijn als wij reden hebben du te mogen verwachten van eene regering die reeds zooveel goeds heeft tolstand gebragt en nu door de voikslem gesteund nog zooveelnuttigs en noodigs kan Behaagde hei Gode ons geliefd jong e kind rORXELTS op itonadari i JnV tot zich te nemen heden werd ons ouderiiart andermaal diep getroffen do r het af tervei van den ons eeiiijr o ergcbieveii lieveling PIETER S IJ AXI bijna t éé jaar oud C C KX VAP C E KNAAP DE De PIREfTIE der GASFABRIEK maakt bekend dat met 1 AugTlStUS e k de pri 5 vau het GAS wordt verminderd tot op 15 Cents pT Kubieke El Men is van meoniiig op WoensdEg den 13 Julij 1864 des voormiddags ten 10 ITre in het Loclment van den Heer II KL S IERS te KRIMP EX aan den YSSEL in het openbaar te Teilen en te Verkoopcn TWEE PARTMEN nOOI en GRIE DLA D De ondertrcteekende brcni t bij deze ter kennis van liet algemeen dat het Examen van Toei ting op het Gymnasium te GOt D zal cehouden w orden op Zaturdaa den SC JvUj des middags ten 1 ure in het Lokaal van het G mnasium Zij die hunne kinderen apn geuteld E amen willen onderwerpen worden uitgenoodigd daarvan voor of op den S tea Julij franco berigt te zenden aan D TEBFSTRA Becior aan ht Gymnas v i ft Gonda gelegen in den Polder LiNGEL iND te Krimpe aan den l ie te yamen groot 1 Bunder 84 Roeien 52 Ellen alsmede eene hijpotheeaire schuldvordering groot geweest ƒ 5000 n thans per resto groot 250O kapitaal rentende 4 2 percent in het jaar en gevestigd op onroerende goederen gelegen in de Gemeente DELFSHAVEX alles breeder bij biljetten omschreven terwijl nadere informatiën zijn te bekomen n Kantore Tan den Notaris G J SPRUYT te OUDERKERK au d n V iSEL WALDWOLL AAREX FABRIK TON H SCHMIDT C Remda Thuringerwoud HOOFD DEPOT voor NEDERLAND ES BELGIË M J C HAM Utrecht Geen zekerder heilzamer en gnedkooper middel ter genezing vau de meest ingewortelde RHc MATIEK Rhumathclit Hoofd K iei Toni of Manqpijn bestaat er dan de krachtig werkende SCHMIDTSCHE WaldWOl artikelen die tevens het Toorleel hebben van zeer gemakkelijk aange vend te kunnen worden en niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen te weeg brengen men leze hierover de Brochuren die gratis verkrijgbaar ijn Lijders die een enkel pakje WaldWOlwatten a 25 Cts eu flescbje DENNEX OLIE a 35 Cts gebrrikt hadden betuigden geheel hersteld te zijn van deOBverdraaglijkste Rhumatische pijnen men zorge slechts zich van de echte te bedieten kenbaar aan de omslagen waarop bovenstaand vignet staat en alleenlijk te GOUDA verkrijgbaar bij llej de Wed BOSMAN verder teOudewater Buijs Harmeien W G Kurvers Woerden C G L Ruiten Rotterdam Wed P de Koster En verdeie Dep jts vermeld op de gebraiksaanwijiingeu Aanvraag om DEP5T Vrasco bij M J C HAM Utreclit Wordt te KOOP aangeboden een geheel nieuw SERAPHINE ORGEL met drie Registers informatiën te bekomen bij A QUA X T Boek Papierhandel GO ÜDA Prijs van liet gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente icj is bij eeue hoeveelheid vau minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a iG j per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 per kan 57Vs cents inl BRANDEWIJN 4C7 o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid G0UD 1 6 Julij 1SG4 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dlngsdag 5 Julij I aagste Hoogste Gebleven koers koers koers 62Vl fiSVs 62 n u 9 1 4 98V2 Ü8V16 147 55 557i6 iiVs Vic 44 47V4 tIh 97 97 V 97 99V 4 72V 6 73V4 84 84V 83 S3 Vi6 83 191 191 191 5SVu 58 6 58Vm 295 8 79 8 8OV4 79V8 65 65V 6 85 I02V8 102 1Ü2V 64 64 25 25 6 25 53 53V8 ii lu 54V8 54V 52 52IS 16 52 28 28V8 281 ï pCt Ned w sch 2 j dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3Vs Handelm op resc België Roths 2Vs Spanje obl V Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d ö serie 5 d 6 = serie 5 do bijH 18604V2 Volgef Spw j Oost Metall 5 dito dito 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 dO 1871 5 d dO 6 d 1889 6 Mexico 1851 3 Tt Bockdmkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des DonderdaKS eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avond te Overzigt GOUDA 9 Julij In den laatsten tijd is er eene blijkbare toenadedng bespeurd tusschen Rusland Oostenrijk en Pruisen die vroeger Polen onder zich verdeelden en nog altijd be ehom d worden als de natuurlijke vijanden der nieuwere europesohe instellingen daardoor vonden de geruchten ligtelijk ingang betreffende eene trijile alliantie die als een nieuw heilig verbond den vooruitgang zou moeien stuiten Het engelsch blad de Morning Post deelde voor weinige dp en eenige brieven mede van en aan Bismarck waaruit het werkelijk sluiten van het verbond bleek En ofschoon deze documenten van verschillende kanten op de stelligste wijze voor geheel verdiclit verklaard worden heeft men zoo weinig eerbied voor de waarheidsliefde der diplomatie dat men algemeen geloof weigert aan die ontkenning en zich overtuigd hondt dat de medodeeling op gronden vau waarheid rust en den vrede van Europa in de toekomst ernstig bedreigt daar deze zamenspanning geheel natuurlijk eene engere verbindtenis tusschen Engeland Erinkrijk en Italië uitlokt Het algemeen misnoegen dat de onthouding van he engelsch bewind in de deensche kv estie veroorza ikt heeft der oppositie aanleidicg gegeven toi een ernstigen anval ter omvernerping van het ministerie Het gevaar zou zee dreigend zijn indien de oppositie eene andere gedragsl jii in uitzigt stelde en voor Denemarken de wapenen wilde opvatten maar hoe hevig zij de politiek hunner tegenstanders bestrijdt zij deinst terug voor de verantwoordelijkheid om Engeland in een onafzienbaren oorlog te wikkelen die het zonder eenig bondgenoot zou moeten roeren Waartoe dan echter die strijd op eeii oogenblik vol van ernstige bezwaren Pruisen gaat voort met zijn onedelmoedig veroveringswerk het heeft naauwelijks Al en vermeesterd of het bedreigt Funen en schijnt in ernst geheel Denemarken te willen onderwerpen Groot is de ijve der Pruisen zij strijden met hunne brutale overmagt voor eigenbatige bedoeling ter ijl toch Oostenrjk Augustenburg voorstaat wil Rusland Oldenburg bevoordeelen maar Pruisen liever den buit zich zelf toeeigencn Denemarken van allen verlaten bezwijkt in den ongelijken strijd een deensche prins begeeft zich naar den koning van Pruisen misschien om den vrede te sluiten onder harde voornaarden Zweden kan wel niet veel maar het vil nog minder velen wantrouwen het zelfs en meenen dat iiet begeerige bukken slaat op het overschot van Denemarken om het oude Scandinavië te doen herrijzen Italië wacht op gsbeurtenissen die het doel zijner uitzigten zullen nader brengen het ministerie haudh iaft zich lu het vertrouwen der kamer In België is de strijd weder aangewakkerd De liberalen wilden beproeven om even als bij ons gescüieJ is de kamer met drie nieuwe leden te versterken naar aanleiding der toegenomen bevolking maar de oppositie ziet daarin slechts de De p jjs der Advertentien ap één 1 zis rebels nii t iubcin ip van het zegel is 80 Cent voor eiken regtl daarboven 10 Cent Bui t enirew oue lettera orden berekend naar plaatsriumte poging om de meerderheid van ééne stem tot vi r te brengen en belet nu door hare onthouding het nemen vaU elk besluit daar de 59 liberalen bij iierhaling niet allen aanwezig konden zijn Dit ellendi gehisptl weki algemeen mi aoege i en dreigt met ongunstige gevolgen Waar de p irtijen elk mder zoo opwegen moest men beroep doen op het volk ook m Engeland zal dit moeten geschieden In Amerika houdt de bloedige strijd aan de zaidtlijLen ontwijken elk beslissend gevecht en rekken den ramp iligeu toestand Hunne eenige hoop is de er i iÉi iiiï door i in r dat echter gelukkig terugdeinst voor den oin il vuj Engeland En zoo nadert langzaam het einde de zeg praal van de zaak der menschicid Oiirtcnlau o London 5 ulij Olsciioon hr zeer gewaaird zou Jijii uea uit sbg ie willen voorspellen van den strijd die nu tusschen ons gouvernement en de oppositie gevoerd worli z uu niCU tcch ie ourdeelen naar ile debatteu waarmeje de p rleme jtiire veldsl ï gisteren avoua gejpend werd gerust mogen zegf pu dat de = van succes oor de tories nog niet ztftr gunstig staan educhte aanval den heer Djsraeii is nu gedaan zonder dat fle oppositie tlaarbij eeuig raerkb uir voordeel heft behaald Het ministerie heeft zich nitniiniteiiJ u V ttr iullen T af r al ïen a bij de aanvallen nu verder ouk lecïi ïiiet belei l bes r den dan kan het weinig tuijie l j Icii of de raiiu zegevierend het strijdperk verLitcn leu denkt dat de debittm a iA i ou leri asr of geloopen zullen zijn en voor di ii t J ü in a di taat niet kunnen v eten Lor l Mi uieabur he fi iiiiiii vrijdag eene moüe aangekondigd in het hoogerh i het gouvernement evenals in de motie v n den he r Disrael beschuldigd wordt door ijne staalkun Ie den invlocJ van Engeland in Europa te hebben ducn dalen eu dus tl lardoor de vuoruitzigteu op vrede te hebben verminderd Indien het ministerie in het lagerhuis de zege behaalt zal het zich dus op een nieuwen aanval in Iict hoogerhuis moeten voorbereiden en inzonderheid graaf Russell zal hot alsdan zeer hard te verantwoorden hebben Jlen is hier algemeen van gevoelen dat het kabinet een compromis met de oppositie zou moeien sluiten door graaf Rusaeli te noodzaken zijn ontslag te nemen Vi e partijen zouden daarmede tevre len zijn daar tjch die niiiister bijna uitsluitend de oorzaak is dat het preslise van Ea elaiid I door de staatkunde van de laat ie tien of twaalf maanden zoozeer gedaald is De Times zegt de part i zijn in het parkmeut bijnaeven sterk en wegen teijeü cik ii Ier op zoodat le uiisLigviü den aanval der oppositie op l ec gouveruenient moeijelijk is tevoorspellen maar in elk geval U het wa irjchijuinii lat iihuis der gemeenten zal norden oi onüfij poedig na denafloop der beraatlslagingen over bedoelde mjtie I e mini trriele partij heeft besloten het amendement te oiidcrsteuuen vanden heer Kinglakc tot goeiiktuiing v n de sutt uiiJe der regering in de deensche zaak ticewei de miüisters liever eeneeenvoudige verwerping der luotie van di u heer Disr ieü haddengewenscht Er schoot aan de miiiisieneie partij e hter geenander middel over vermits de heer Kinglake weigerde zijnamendement iu te trekken 7 Julij In de heden gehouden zitting van het lagerhuis heeft de heer Lavaru outkeud dat de woorden vda lordPalmerston wanneer Deaem iri en in oorlog mogt norden gewikkeld zal het niet alleen worden gelaten eene dlgemeenetoezegging van Engeiauda hulp uitdrukten De bedoeLlejxoo den hadden slechts betrekking op zekere eventuelitei rfT De oostenrijksche gezant alhier heeft aan Reuters b n 4