Goudsche Courant, zondag 10 juli 1864

Marktbeiigten GK Uda 7 Julij W B Poolsehe Tarwe pr 50 n ƒ 10 Zeeuwsche d ƒ 9 70 Eoode Ainerik ƒ 9 50 Viaamsche Ecgge pr 75 n S ƒ 6 60 Dantzig Stettin il 6 Urangerst 60 n ƒ 4 70 Polder d ƒ 5 50 Haver 190 n ƒ 8 50 Duivebooncn pr mud ƒ 7 25 Uitte voeder erwten ƒ 7 30 De veemarkt met geringen aanvoer de handel iets levendiger vette schapen en lammeren vlug magere traag magere varkens en biggen traag te verknopen Goeboter ƒ 1 06 a ƒ 1 14 Weiboter ƒ 0 86 a ƒ 0 94 Aangevoerd 70 partijen kaas ƒ 22 a ƒ 25 Dordrecht 7 Julij Tarwe kon vorige prijzen niet opbrengen 10 c lager afgegeven Jar witte Z en Overm S 3U a ƒ 8 70 puike n d ƒ 9 10 a ƒ 9 40 mindere en geringe ƒ 9 10 a ƒ 9 40 mindere en geringe ƒ 8 a ƒ 8 90 Blaauwe f 8 a f 8 30 Zomer tarwe 8 50 i 9 40 Kogge beter te plaatsen N VI 6 40 ü ƒ 6 50 Z ƒ 6 20 a ƒ 6 30 Overm 6 a ƒ 6 20 150 2 ffi jarige pruis f 190 Gerst als voren winterzakm ƒ 4 80 i ƒ 5 80 Gestort ƒ 6 zomerzakm 5 50 a ƒ 6 gestort ƒ 6 20 Spelt ƒ 2 90 a ƒ 3 0 Haver 10 c hooger Inl voeder ƒ 3 60 a 4 d dikke ƒ 4 20 a ƒ 4 70 I Paardeboonen ƒ 5 70 af 5 20 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 8 Witte b zonder aanvoer Bruine b ƒ 8 a ƒ 11 Erwten bl kooks ƒ 7 50 Ivlesting ƒ 7 a ƒ 7 20 en witte Koningsb 7 ƒ 7 20 Boekweit lager aangeboden zonder handel per 2100 n S n holst ƒ 235 en Peel ƒ 240 Delft 7 Julij De graanmarkt kalm de prijz en slapper uitgenomen haver Tarwe ƒ 9 a ƒ 9 60 Eogge ƒ O a ƒ 6 40 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 50 Korte Haver ƒ 4 60 a ƒ 4 80 Lange d ƒ 2 90 a ƒ 3 50 Duiveboonen ƒ 8 Paardeboonen ƒ 6 Br boonen ƒ 10 Gr en Witte erwten ƒ 7 Aan stads waag gewogen van 30 Junij tot 7 Julij 43 4 1160 8 en 86 16 boter te zamen 25600 n S Boter ƒ 48 a ƒ 58 het vierde ƒ 1 20 a ƒ 1 45 het n ffi Ter markt 570 mud aardapp ƒ 2 10 a ƒ 2 50 Deventer 8 Julij Tarwe ƒ 9 75 a ƒ 10 25 Eoggs 11 1e d p Aa EjcJegeJreld grauf llechLierg urn den gr vil 1 e l o i li Wei ri 7 lulij Gij ivordt verzocht den 11 lier sozaraci t ijkc oosten ijksche depOches die in het he iiii rr onii jB eu N van de ilorniug Post vanden 4 Julij opeiiiiaar gemri ikt worden op de stelligste wijze tegen te spreken Parijs Ij Ju y Aller aandacht is hier gevestigd op de ikliattui lu het ciigtische parlement Met ongeduld ziet men i Li optreden vau lord Perby te gemoet die beter dan Disraeli den jiarlementairen aanval besturen kan Trom ens het britsche nimibterie heeft een verdedigiugstelsel gekozen w iartegen weinitr valt te argumenteren Het roept zijnen tegenstanders eenvoudig toe U at zoutk gij in mijne plaats doenr En daarop muvi de tegenpartij Ljt autwosrd ichuidig blijven want thans lu l utrekiiid werkelijk niets anders doen dar de zaken voorshan is a ii haar beloop overlaten Een geheel andere vra ig is Li i ven iel wat men vroeger in de plaats van het britsche iiiiiu te ic OU gedaan hc c n het i j ooi meer spejiaai lei aauzien der aldus gestelde vraag dat lord Palmerslon iiLü za i eoben te verantwoorden Geheel Europa is hei toch da ru u r iit eens dat Engeland inde deeusch duilschc kwestie iiii tir dwaze iitiuur geuiaakt heeft de Eugelscheii zelf hebben irt uiid verstand genoeg dit eveneens in te zien ea te bekenlu i CU iu is het niet voldoende dat de britsche regering vr Kiitt v i de opiosiii indien zij ia hare plaats ware thans oa doen de vraag i alleen waarom heeft net ministerie hi i iaiid in een toestai d gebragt waarin het zonder zich te kuuii n verdedigen aan de afkeuring van geheel Europa bloot taat en bivtndien door Uuitsehland bespot en door Uenemari cii i t i t il ttordtr Alhoewel no aL J het gevoelen vast st at AL emeea gelooft men in onze staatkundige krine en dat v i het wezen der za i v octitït L nuciaeuen verval in de door lic Morning Post meuegedeelde d p jCi juist zijn Men wil voorts ueien dat de V er l tLuin de Lhujs reedsciae cireuiaire heeft doen toe omen aan Frankr j ts diplomatiekei enteii aarin wel is waar regtstreeks geen nota genomen V v m bedoel le de ê t muar waarin toch over t algeia 1 vries voor eene coalitie der iioordsche mogendhedenai 1 wordt beschonwd eu wel op grond dat Frankrijk de gi 11 daarvr a v ef i te turnen üit zou dus zijn olge cener alliantie met Enj lar lcr i x r iiaau veink = lürei a a ue echth ld i tr 110 de jjorino ivst medegedeelde correspondentie ciiil i vi de stellige tegenspraak niet alleen va Pruisen maar ook van Oostenrijk Trouwens Gok oor at ii t rrcspoit ientie openbaar werd was men stellig overtuigd van de loeu idering tusschen de drie noordsche mogendbeden eu dit feit waa Eene nnauwere aaneensluiting tusschen Frankrijk en Engeland is het eeaige mogelijke tegenwjgt tegeüovei de n crdsohe alliantie e komst van lord Clarendon te ranjs zal dan ook wel geen ander doel hebben dan die aaneensl iiting te bevorderen iN iaz men zegt hcett gisteren te Fontainebleau een onderhoud p ats gehad tusscnen den minister Urouin de Lhuys en den prins von iMettcmich waarbij men elkander op vrij scherjien toon onopregL cx i ier eet De henog van Augusicnburg heeft naar men verneemt een memcr u o gezoiden aan de verschillende mogendheden waarin hij protesteert tegen de aanspraken van den hertog van Oldenburg De reis van een der deensche prinsen naar Berlijn heeft aanleiding gegeven tot hei in n bi ngen van een gerucht als zou het deensche gouveinement reg reeks met Duittchland willen onderhandelen over den vrede De Keai sage heeft dezen nacht Cherbourg verlaten zonder dnt men weet of hij ontkomen is aan jne vervolgers itlet schip is in de haven van Cherbourg vervangen door den noordelijken oorlogsbodem de Sacramento Brussel 6 Julij De regering is dezer dagen wederom in groote moeijelijkheden gewikkeld Te midden van de beraadslagingen in de kamer over de begrooting waarbij de oppositie zich zeer gematigd betoonde heeft de heer Orts het voorstel gedaan om ten gevolge van het toenemen der bevolking het aantal der kiesdistricten en dientengevolge ook dat van de leden der lamir te vermeerderen Hoewel het voorstel niet ongrondwettig kon genoemd werden zag de oppositie in dit voorstel vooral toen de regering verklaarde er zich mede ts vereenigen een toeleg om aan de liberale partij de zoozeer door haar gewensehte meerderheid te verscliaffen daar de verkiezing van nieuwe leden juist zou plaats hebbeu in die plaatsen des lands alwaar de liberale partij groote kans op de overwinning heeft De oppositie heeft toen verklaard dat indien aet voorstel niet werd ingetrokken zij zich aan de beraadslagingen der kamer zoude onttrekken en zij heeft woord gehouden Ia de vergaderiag van Dingsdag 11 waren slechts 5 J liberale leden tegenwoordig ea de banken der oppositie ledig zoodat de kamer niet kon beraadslagen of besluiten Om de n erkzaamheden voort te zetten werd de tegenwoordigheid van 59 leden vereischt en enkele leden der liberale partij waren ongesteld of uitlandig In de zitting van heden waren weder niet meer dan 56 leden tegenwoordig Berlijn 5 Julij Men verzekert dat de deensche prins Johann met eene zending bij ons hof belast is Natuurlijk baart dit veel opzien Niemand weet er echter iets naders van De prins is of direct naar Karlsbad vertrokken zonder deze stad te passeren of hij reist in het strengste incognito ten einde zich ongestoord van zijn last te kunncu kwijten Één ding is echter zeker wanneer hij met vredelievende voorstellen komt beeft hi alleen dan kans van slagen als hij de verzekering vau ziju koninklijken broeder medebrengt dat Denemarken definitief van de beide hertogdommen afstand doet Geheel Sleeswijk Holsteiu dat is hier tegenwoordig de leus ïen einde het plau eener splitsing van Sleeswijk in eens den kop in te drukken n kte Pruisen zooveel haast om den oorlog weder te beginne Denemarken reeds nu niet meer in staat den oorlog voort te zetten dan zullen de overwinnaars zeer zeker met geen geringe eiscLen optreden wil men te Kopenhagen echter nog eens met voorstellen lot schikking voor den dag komen dan zal men hier waarscliijnlijk niet eens in onderhandelingen willen treden Van de successie kwestie ziet het kabinet van Berlijn liefst geheel af De heer von Bismarck is persoonlijk den hertog van Augusteuburg niet genegen en maakt van de candidatuur des groothertogs van Oldenburg gabruik om tijd te winnen Hoe meer pretendenten er komen opdagen des te meer tijd zal het onderzoek van hunne respectieve regieii door den bondsdag of welke andere regtbank ook vereischen Inmiddels blijft Sleeswijk Holslein met alleen bezet maar raakt ook aan le pruisische administratie gewoon weshalve het altijd volgens üe berekening van den premier mogelijk is dat dic geivesien üan het pruisische regime gewoon worden en zich niet sterk verzetten zullen als zij ten siotte bij Pruisen worden ingelijfd 6 Julij De hanoversche regering moet aan hel kabinetvan Berlijn te kennen hebben gegeven dat het geneigd is tulhet franschpruisiseh handelstractaat toe te treden indien devoordeden die Hanover krachtens de oude tractaten genoot voor het land behouden blijven Men ï chrijft uit de deensche hoofdstad dat het tusschenkoning Christiaan en den heer Mcafüd tot een hevig tooueelgekomen is toen laatstgenoemde ter oore kwam dat de koningde tusschenkomst van keizer Napoleon ingeroepen had Monradmi et het zelfs gewaagd hebben zijn monarch te bedreigen Ook bevestigt het zich dat de Denen op Alsen 4ÜÜ0 man aan doeden en genoudeu verloren hebben 7 Julij De Norddeutsche Zeitung zegt dat ook de laatstedoor den Morning Post medegedeelde diplomatieke stukken allenonecht zijn Prankfoi t Julij Op den 1 dezer maand is delanddag in Uoburg door den regerings commissaris gesloten terstond nadat de landdag het nieuwe wetsontwerp betrelïende de drukpers in den geest der constitutie en de belofte door de regering het vorige jaar gedaan had behandeld en gewijzigd Op de vraag van den president of de regering het alzoo gewijzigde wetsontwerp zou bekrachtigen werd door den minister geen toestemmend antwoord gegeven waarop de landdag verklaarde dat indien de voordragt niet werd bekrachtigd de regering alsdan hare belofte het vorige jaar afgelegd niet alleen niet vervulde maar in strijd handelde met art 43 der grondwet 7 Julij De bondsvergadering heeft heden eene zittinggehouden waarin op voorstel van de commissie voor de holsteinsche aangelegenheden besloten is om de oldenburgsche regering te verzoeken zoo mogelijk voort te gaan tot de in uitzigt gestelde ontwikkeling van de aanspraken des groothertogsop ue successie in Sleeswijk Holstein 6tnnenlan2r Gouda b Julij Eergisteren namiddag viel een jongen van 8 i 10 jaren in de Gouwe alhier nabij de hooge brug over de turfmarkt en zoude zeker verdronken zijn zoo niet de heer S V d E van de overzijde uil zijne woning was gesneld en een toevallig op de plaats van het ongeluk aanwezige puthaak had gegrepen en daarmede den jongen die reeds in een zinkenden toestand verkeerde en door niemand anders was ontdekt boven water had gehouden tot dat men ♦ em op den kant kende halen Tot buitengewoon lid van gedeputeerde staten is gisterendoor de prov staten van Znid HoUand herkozen de heer A F L Bichon van IJsselmonde met 2 van de 68 stemmen Er werden 17 stemmen uitgebragt op den heeï S A vanHoogstraten De prov staten van Noord Holland hebben heden met 41 van de 56 stemmen tot lid vau de eerste kamer der staten generaal gekozen den heer m H J Smit van Zaandam Z M de keizer aller Bussen en de grootvorst troonopvolger zullen dingsdag e k des namiddags ongeveer ten Z sure op het lustslot Soestdijk aankomen om aldaar een oftweedagen bij H K K Maj de koningin weduwe te vertoeven Uit He V eenen wordt berigt dat sedert de groote schadedoor de strenge nachtvorsten in Mei aan de komkommers enaugurken geleden deze gewassen door het weer dat met geringeuitzonderingen aan herfstweer gelijk staat weinig zijn vooruitgegaan en eene slechte uitkomst voorspellen terwijl de snijboonen niet minder ongunstig staan Naar gemeld wordt laat de hooibouw in deze streken veel te wenschen ovei daar bij de middelmatige opbrengst nog zonneschijn en droogte ontbreekt om het hooi behoorlijk binnen te halen De weilanden zouder vochtig genoeg zijn en veel gras opleveren zoo het weer niet te koud was waardoor het gras hard begint op te korten De heer m A S van Nierop heeft besloten om alslid der tweede kamer zitting te nemen voor het kiesdistrictHaarlem Hij heeft daarvan in een brief aan de kiezers in dedistricten Hoorn en Haarlem kennis gegeven met uiteenzettingder redenen die hem daartoe hebben geleid Als hoofdgrondvoor die keuze geeft de schrijver het volgende op Het opteren bij dubbele verkiezing is eene politieke daad Voor derigting die ik in het belang des lands wensohelijk acht hadik te berekenen de kansen van de vermoedelijke candidaten die in het eene of andere district zouden in aanmerking komen Het schijnt mij toe dat in bet district Hoorn eene nienwekeuze het meest goed of het minst slecht zal moeten uitvallen dat daar in ieder geval de nieuwe keuze bet meest zalnaderen de rigting die ik voorsta en die u uit mijne antecedenten bekend is namelijk de liberale rigting met de noodigezelfstandigheid die in voorkomende gevallen oppositie nietuitsluit als zijnde deze een noodzakelijk element in den constitntionelen staat Z M heeft bepaald dat eene rijks hoogere burgerschool van vijijarigen cursus in de gemeente Eoermond zal gevestigd zijn en bij die inrigting benoemd tot directeur en leere ar E H C Schaefer tot dus verre leeraar aan het athenaeum te Maastricht tot leeraren d J Bossen H J Hardeman tot dus verre hoofdonderwijzer te Utrecht C P Schreurs te Eoermond Aan de tweede kamer is üoor den minister van binnenlandsche zaken het wets ontwerp betreffende de schutterij ingediend Volgens dat ontwerp zijn allen die 22 tot 29 j oud zijn schutterpligtig De sterkte is in vredestijd 3 op de 200 in oorlogstijd 3 op de 100 inwoners Er zijn twee klassen van oproeping de eerste van ongehuwden of kinderlooze weduwnaars de tweede van gehuwden en weduwnaars met kinderen B j invoering der Wet in Mei 1865 strekt de door de schutterpligtigen reeds volbragte diensttijd i i mindering van de krachtens de nieuwe wet te volbrengen dienst Ammerstol 8 Julij De stand der gewassen in deze omstreken is over het algemeen zeer bevredigend De vroege aardappelen leveren een ruim beschot de boomen staan met vruchten beladen de hennip het bijna eenige gewas dat buiten de aardappelen geteeld wordt staat bijzonder welig en de laatst gevallen regens waren zeer weldadig voor wei en hooiland Algemeen wordt er thans meer warmte en zonneschijn gewensoht 1 zalmvisscherij sas in de afgeloopen week ook vrij bevredigend Er werden van zatnrdag 2 Julij tot heden gevangen 190 stuks meestal zomerzalmen van 8 ü 16 halve ned pond en zoogenaamde St Jacobs zalmen van 3 a d halve ned pond benevens 3 steuren Prijs der zalm 70 a 75 Cts naar zwaarte prijs der steur ƒ 2 a 8 Gem engde Berig ten Men waDtrouwt de eigeubatige bedoelingen v n Zweden dat Denemarken zou willen opslokken Men zegt dat Engeland nagenoeg een half milU n gniden heeft besteed vour het geheim der tr pre alliantie la d rT verdirhle diipechea van de Wormn Pari bekend geworden is Msen t lot f t f IJ lf P i t = t e en de hertogdomm n li V = = op heeft F iem voor Hoorn geCen De engelsche oppositie wil wel i ierie worden maar niet fan J iitiek veraudcren Men vervracht den onderkoning van Egypte met Augustus in bet kamp van Ciialons De russischu vloot die sedert het najaar van 1863 in de wateren van New York vertoefde ia hnis aarta gestevend Men beweert dat lord Palmerston de vredevrienden zal verwijderen nit het kabinet en het lagerhuis ontbinden Op Nienw Zeeland zgn de Engelscben bij de bestorming van Galepa met groot verlies afgeslagen De tweede haringjager is woensdag te Vlaardingen aangekomen met 43 ton volle en 18 ton maatjes haring De ongehuwde pruisische grasmaaijers moeten naar huis om voor soldaat te spelen Te Rotterdam is eene Fróbelsche bewaarschool geopend Frankrijk wil zich wel verbinden tot opotfering voor het welzijn van Europa maar daarvoor wissel trekken op den Rijn Lord Stanley ztirt dat de slotsoni der eng politiek hierop neer komt Ruslaud is gekletst Frankrijk belecdigd Denemarken in den steek gelaten 18 jnlij verkiezing te inschoten voor deu bedankenden predikant Bij een j uwelier te Londen is onlangs ea nachts 36000 gulden aan juweelen ge toleo Oostenrijk benoemt weder een ambassadeur bij het masische hof Te Venetië zijn vele mannen van naam gearresteerd De Pruisen rejrganisereu de postdienst in Jutland Te Weeneu 3 juffer D Artot voorden winter bij de itaüaanïcbe opera geëngageerd tegen 15000 fl per maand Men verwacht kolonel Gordon eu zijne eng avonturiers weder te huis nit China Te Amsterdam zal een hengeiaars concours gehouden wordeu Het huis Duivecate van de vermoorde hondenraevrouw wil men afbieken om het verborgen geld verder op te sporen daar men lu de vorigs week oog ƒ 10 000 aan contanten gevonden had De inboedel is niet merr dan ƒ 200 waardig het bed en toebehooren is Tetaxeerd op 5 Te Mulhfim is eene bende heid nen van 14 persouen meest vrouwen opgepakt De negers verhtcu uitumütend in de gelederen dtr uiiie De oo tennjksche en btjngaarsche dagbladredacteurs hebben verbroederingsfeest gevierd Te Veile en omstreken zijn weder brandschattingen op groote schaal ujtge ehreven Men wil eene Eantongeregt te Gouda Op den 29 Junij jl zijn door het Kantongeregt alhier veroordeeld Twee ieder in eene geldboete van ƒ I bij wanbetaling elk een dag gevangenisstraf ter zake van het leggen in de grasperken van het stadsplantsoen te Gouda Een in eene geldboete enz als voren wegens het ophangen van goederen langs den publieken weg te Gouda Een in eene geldboete van 3 bij wanbetaling een d g gevangenisstraf ter zake van het opbokken van een varken binnen de kom der gemeente Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders Twee elk in eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag gevangenisstraf wegens het spelen om geld langs den publieken weg te Moordrecht Een in eene geldboete van ƒ 2 of een dag gevangenisstraf wagens het ter keuring aanbieden te Gouda van vleesch dat kennelijk ongezond was En al de veroordeelden solidair in de kosten