Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1864

1 64 deu 130Ü nmderen 750 kalveren 102 i0 scliapeu cu 390 varkens Voür beate ruadereo werd 5 en voor d seliapen 5 2 per steen beta Btirgerliike Stand ƒ C Mi a il Boekffeit 7 75 y Uerst ƒ 5 25 u 5 5Ü Boter pr 20 ii S ƒ 20 a ƒ 21 50 2 s ƒ 15 a ƒ 16 Zwolle S Julij Aiiddelpryieu Tarwe ƒ Ü 62 Eogge ƒ 97 Boekncit ƒ 7 45 Gerst ƒ 6 50 Aardapp d ƒ 2 50 Boter pr n ƒ l lu 20 n t6 ƒ 22 IiOnden + Jnüj Grauen Inl tarne bragt volle vorige prijzen op vreem le met beperkte vraag en bij veel aanbod 1 lagtr meel G d lager gerst vast en haver 5 d lager Aanvoer v m 27 Junij tot 2 Julij 160 3 qr inl en 27310 d vr tarwe 420 qr iiil en 73S2 d vr gerst en 120 qr inl en 34876 d vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 4730 runderen 1 0 kalveren 27 640 schapen en 474 varkens Voorbeste riiuderen nerd 5 voor d kalveren 5 voor d schapen 5 4 en voor d varkens 4 7 per steen betaald 5 Julij Boter Frieschc 98 Kamper en Zwolle 90 a 96 Kaas Edam gras 52 a 51 hooi 40 a 48 7 J j Aaa de veemarkt vau hetieu werden aangebo Donderdag 14 Julij S3 OUDSCHE COUKANT GOUDA Geboken 6 Julij Willem ouders J Boon eo J M van Ham NJcolaas Ferdinand auders C SI Goudriaan en E J Tuinenburg OvhKLLDtN 4 Julij C Knaap 5 w 6 P W knaap 22 m GETRurwD 6 Julij F P Wastiaux en M X vau der Ilaa ert J van der Spelt en M de Jong H B van Luijk en H C van Schaïk WOERDEN van 1 tot en met 7 Julij 1S64 Bevallen Jannetje Voordouw d P J aD Xieuwkerk gcb Duijtz d OvERLEDE Anna van der Maat ruim 58 j wed van A Voordouw Onderthouwd imoü Tbeodorus Beets 29 j en Cornelia de Vries Pobbé 22 j riT TXTT Ti fcT i e prijs der Ad Uitgave van A BKlNKMAlN regels met inbegnp v r fr j T n cf eiken regel daarboven 10 Ceiir rfWT 1 n n rt 1 eiken regel daarboven 10 Ceiir Lange Tl ndeweg D n 60 B ntenge oue letters borden berekend naar ADVERTE ÏIE J M VA MI DE Tauhnee ter dubbele biiurt GOV DA Zet KÜNSTTANDEN in volgens het hvM r uitgekomen s stema die de natuurlijke in alles e eü rcn Hij neemt met j f min if j ji alle 1 AXDEX en KIEZZX uit en verngi verder alles te het vak beiioorende EXCELS C II £ Gal Slijm eii Maagpillcii Bijna eene halve et v ti orden dcyt bijna in ieder huisgezin gebruikt daar it i L ivcn vele de voorkeurvcrdienen dagelijks ontvangen wij hier de bewijzen van hunne werking is zacht 7ij drijven de Gaf en Slijm af versterken de A a erbeteren de vochten en bevorderen de gezondheid Enkele doosjes 25 cents dubbelde 40 cents Te rkrijgeu ie Gui iïA bij J K BOERS Te ScHOO NiiuVHv bj J W VALK J OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping van ei ne in 1S3P r ieu gebouwde Boiiwmanswoningf alsmede eenige perceelen uitmuntend goed Wei Hooi en Bouwlanden met DijÜgrond te zamen groot 34 Bunders staande en gelegen te ZEVEKHOFEN de VeüiBg op Vrijdag 22 de Afslag op Vrijdag 29 beiden des voarmiddags ten 10 Ure in het Logement de Vtrtjvlde Wagen aan de lage zijde cnder AaTlauderteeH breeder bij biljetten omschreven en inmiddels UIT DE HAND TE KOOP Nadere informatien op franco aanvrage ten Kantore van de Notarissen A N MOLENAAE te Zuid WadJianeen en J A VAX BEK LEE te Jarlandervten iif jf Op de biljetten is de datum abusivelijk verkeerd gedrukt gelieve dus op bovenstaande te letten Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming vau HH Commissarissen aanstaanden Woensdag 13 Julij besloten gezelschap J F van der VLIST Kastelein Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Geraeeut accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Znivei overgehaalde JENEVER a 462 per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 io per kan 57Vs cents iul BRANDEWIJN 46V o o V kaö 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüD i 9 Julij 1864 De Mumatische Lijders worden attent gemaakt dat het warme weder uiterst voordeelig medewerkt om hen door de aanwending der Al Sliau l bin s of Anti Rliuinatisclie Watten van hunne kwaal te ontdoen De warmere weêrgesteldheid werkt zeer gunstig mede met deze bereide watten en is het nu zeer gemakkelijk om de oorzaak en grond der kwaal voor goed weg te namen en de vatbaarheid voor het vervolg merkelijk te verminderen Bij ligtere aandoeningen en van Ehumaiischen aard waaraan velen thans zoo ligt blootstaan door na zeer warm te zijn geweest plotseling stil te staan op eene koele of togtige plaats verzuime niemand om de pijl lijke plaats aanstonds met deze watten te beleggen en binnen weinige uren zal men voorzeker van pijn zijn bevrijd De prijs per pakje is slechts 30 Cents te bekomen of te ontbieden aan het hoofddepot te Deift bij A BEEETYELT Az die elk biljet waarin deze pakjes watten zijn gewikkeld heeft ocderteekend tot waarborg der echtheid Die e watten terkrljghaa heeft gesteld lij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PBINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woe den T W DEN ÜIL Schoonhoven Geb KAULING Alphen J G0ÜDK VDE Boskoop J H KEILER Botlerdam Westewagestraat A EEIJNOOEDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Kijk Men is van meeniug op Woensdag den 13 Julij 1864 des voormiddags ten 10 Ure in het Logement van den Heer H KUSTERS te KRIMFEX uu den TSSEl in het openbaar te Veilen en te Verkoopen TWEE PARTIJEN HOOI en GRIEXDLAND gelegen in den Folder Langeland te Kriiiij eu aan den l ssel te zamen groot 1 Bunder 84 Roeden 52 Ellen Eene hijpotheeaire schuldvordering groot geweest ƒ 5000 per resto groot ƒ 2500 k ipitaai rentende 4V2 V eent in het jaar en gevestigd op onroerende goederen gelegen in de Gemeeuie DELESHAFEN En eene schuldvordering groot geweest ƒ 2500 per resto groot ƒ 2400 kapitaal rentende 5 percent in het j iar waarvoor verleend 13 hypotheek op onroerend goed in de gemeente KlilMl EN aan den ÏSSEL en verband op een vaartnig groot 36 tonnen Nadere informatien ten Kautcie v m denNotaris G J SFEUYT te OUDERKERKaan den T SSEL Trïjzefl der Effecten Gebleven fcotrt 621 2 74V8 pCt Ned w sch 2V3 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Roths 2V2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rnsl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d se serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604l 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 ditr dito 2V2I d rt iteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen IS 59 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 44 47 6 961 2 83 581 8 65 25 Ter Boekdruikerij van A BMNKMAN AMSTERDAM Vrijdag S Ju ij Laagste Hoogste koers koers 62V4 fi2Vl6 HVs 7iV 6 9 V4 98 903 8 90V16 146V 448 4 45 Vlo 7Vl6 It 96 99Vi 731 4 S3Vi6 8SV 83 SSVe 1901 4 1901 58 58Vi6 29Vl6 29 80 65Vl6 651 4 647 8 25 25Vi6 46 463 48 43 6 46 46 281 4 2811 ie en voor Gouda en Ue e Couraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de mtga e des avonds te voren De prijs per drie maanden isf2 franco p post ƒ 2 2 ï De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure S C H U T T E B IJ BEKENDMAKING BuBGEMEESTEE EN Wethoiders der gemeente GOVDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 2s Junij lS28 staatsblad n 42 de Commissie van onderzoek enz omschreven in Art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 hare bij de Wft bepaalde werkzaamlieden heeft aangevangen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de Schcttekij ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie te compareren in het RAADHUIS dezer Gemeente op Maandag den 25 Julij 1864 ie torgens ten 10 ure ten einde of voor de Schutterlij kt dienst tt worden gedesigneerd of wel redenen van vrijstelling hebben daartoe de vereischte bewijsstukken in te leveren opdat die uden kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetst tem ijl alsdan tevens zal worden overgenomen de schriftelijke opga e van hen welke moglen verlangen vau de bij de AVet bepaalde nommerterwisseling gebruik te maken bij welke opgave zal moeten zijn uitgedrukt de woonplaats het jaar van geboorte en het gelrokken nummer van dengene die de mminerrerwisseling vrrlangt wordende de daarbij belanghebbenden nog verwittigd dat de bewijsstukken voor degenen die aXhier gehuwd of aeduwenaan zijn aan hen ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos zullen worden afgegeven wanneer zij zicii daartoe aanmelden op ZATVRDAO den Hi Julij aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure Wordende eindelijk de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ter bepaalden lijd voor de commissie van onderzoek te verschijnen daar zij welke niet raogten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zoo verre huu dienstpliglige nommers zijn ten deel gevallen bij de SchvMerij zullen worden ingelijfd GOVA den 12 Jvlij 1864 BcBGEMEESTEB cü Wetiioüdebs voornoemd De Burgemeester V BERGEN IJZENDOORN De Secretaris DROOGLEEVER FORTÜIJN öuttenlanïr IiOnden lO Julij De discussien in het lagerhuis over de motie van Disraeli tot afkeuring van de houding der regering in de bnitenlandsche aangelegenheden zijn gisteren nacht ton einde gebragt waarna die motie is verworpen met 313 tegen 295 stemmen Daarentegen beeft het hoogerhvus eene motie van gehjkc strekKing door lord Malmesbuiy voorgesteld met 177 tegen 168 stemmen aangenomen 11 Julij In het lagerhuis heeft de heer Griffith de regering gevraagd of hetgeen lord Palmerston bij eene vorige gelegenheid gezegd had ten aanzien van een eventueelen aanval op Kopenhagen ten doel had om zoodanigen aanval te voorkomen Lord Palmerston heeft hierop geantwoord dat in zoo verre Advertentieblad Omstreiien De prijs lier Advert ent ie n vau ten tot zes an het teel is SO Ont oor j plaat iruimte de regering geiuformeerd is er reden besta it om e gelooven dat zocd inige aanval niet te vreezen is Uit Xew York berigt men van den 29 Junij Volgenseen gerucht heeft de generaal Sherman der noordelijken zichteruggetrokken wegens gebrek aan levcusmiiMeleu en four iL ca De Morn Post is overtuigd dat I rankrijk tegen DcjiemarLens toetreden tot den duitscheu bond lA prote terei jades uoods met de wapeuen optreden Xu de grgote parlementaire stiijd voorbij is en het doorde beslissing van het L igerhuis ter gunste der regering isuitgemaakt dat Engeland niet ten behoeve van Deueni irkouoorlog zal voeren vertoont zich zoowel in onze commerciëleals staatkundige kringen eene merkbare reactie De koorts tige spanning welke zich in de vorige week van ons pu bliek had meester gemaakt is nu geweken en sftaatkondige aangelegenheden zijn nu geheel en al op den achtergrond geschoven Wel trachten de bladen door hunne oommentaricnomtrent den uitslag der debatten de publieke aandacht nogeen weinig bezig te henden doch hunne pogingen b ilen weinigen men is volsh geu onverschillig omtrent hun polemiek betreffende dat onderwerp Indien men de officieele dépêches uit W ishii gtou nopensde gebeurteuissen op het oorlogstoouecl kan f o üo eu dan beeftgeneraal Grant sedert hij den Rapidan was overgetrokken meerd iu 30 vanen van de zuidelijken veroverden orastrecks 17000 der hunnen krijgsgevangen gemaakt terwijl hij zelf slechts hetderde dier manschappen aan krijgsgevangenen verloren heeft Parijs 9 Julij Volgens hier ontvangen berigtea uit Londen zullen de stemmingen die in het hooger eu lagerhuis plaats hadden de aftreding van lord Palmerston niet tengevolge hebben Daarentegen zal hij vcrpli st zijn sommige ijner ambtgenooten aan de oppositie teu offer te brengen en nel in de allereerste plaats graaf Russell die het eigenlijke mikpunt vau den aanval was De Memorial Diplomatique verklaart alle berigten voorongegrond die melden dat de keizer en keizerin v m Mexicoaldaar niet met geestdrift ontvangen zijn De keizerin heeft bijden iutogt geweend maar was juist van aandoening overde hartelijke receptie De Memorial beroept zich te dieu aanzienop een schrijven v an de keizerin zelve aan zekere mevrouw B Blijkens een door den ambienaar van den burgeüjkeustand alhier openbaar gemaakten staat over 18C2 zijn in datjaar te Parijs geboreu 52 312 kinderen waarvan 20 50 vanhet mannelijk en 25 807 v an het vrouwelijk geslacht Tegen 37 721 wettig geboren kinderen staan 14 591 onechte kinderenover eene hoogst ongunstige verhouding die iedereen vauzelf wel in het oog zal springen Er moet evenwel bijgevoegdworden dat van die 14 591 oueclite kinderen sedert 6711 zijngelegitimeerd Het aant ai sterfgevallen bedroeg in 1SC2 42 155 De Mouiteur deelt eene de pêche uit Kopenhagen ine le meldende dat de koning van Denemarken zijn ministerie heeftveranderd bij aanneming van het ontslag van den heer Mourad Graaf Moltke Nntchan die vroeger onder het ministerieBelhume minister is geweest is belast met de zamensiellingvan een nieuw kabinet 10 Julij De stemming is weder vredelievend Men be