Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1864

l 4 Zondag il Jüllj thai ISS sta itküDdige digb aden uits geven In J = Toor tad Ochta by Paerbur is de iioSte bu kru dfabr tk m de lucht gesprongen asrdoor 7 peisouen edood of gek et t erden Te Weenen i men b gonnen eeae meuwe koopman benr te bo en Ti Rome ordt eene meu e l erne gebon d De belawibe meer lieu te Aaht ovtrkden Te Panj s overleden de bekende boekhandelaar Haehette De grund geveide erI3derng an den taat Marjland hielt lot de at ehafag d r la ernn be lo tn De fraaije saiooijscne kapel te Londm = door b and vernield In Denemarken begmt de moed in de ehomcu te zin ken De doodstraf zal m Luïtland aan cene uaanwkenrige instructie orden 0 dcruorpen De Great Intern heeft den trausatlanti chen teletraafkabel aan boord uenomcn De studenten te P dua z jn ter oniustigeev ee t een aedttlte i egg zonden en de meeste overigen zijn eegegaan De koumg van Prai n zal keizer Irai Joze b oeken In Chili ismen ten mter te verbitterd op panje De bü isebe senaat stelt vertron cn in bet minutene Ie Kopenhagen welkt men ijverig aan devestingn erken Te lonöridge in Lngeland is tene kruidfabriek m delucht gevloten waarbij vier menschen omkv amen De perz sche leger ng heeft de eonces ic bekrachtigd van den russ ch perzlschen spoorwegDe Pran hen hebben 1 eniii van 12 miUioen Het lagerhui geeft den mm ter gelijk maaihet hoorhnis ongeljk De ru i che bank heeft hulpbaukeu copendte Ka au Ptisa rono ek en A trakan Men i onzeker of InnsJohann v Gluek=bnrg op rei = is naar Pan s of naar Athene naai Karlsbad ol naar Berlijn Lit Wttutn orden U OUO bestelde precisie c ei Bnaar Kon tai inopel gezonden Vrablc i iJ vollen op tard tegenTurken De Prol cn gaan etn spoorweg aanleggen van Kend burg naarKul In het vorstendom Lippe mogen de mee ters de lijfstraf toepas cTi op hunne d enatbodeu Uok de se hooi komt weder onder de kerk DeüT tl njk chc rcaer g wil m het Koong Eadama van Madagascar is nn eindelijk voor goed doodverklaard Lit Toulon worden weder aOO veroordeelden naar Civeuncvc zouden lu eIola ziju revolutionaire woelingen ontdekt en bed ongen Het theatre luternational dat men te Parijs gaat bouwen zalblOO personen kunnen bevatten Het parterre 2000 zitjilaatsen het or ke 1 1 voor 220 toonkunstenaars de diepte vau het tooneel is 30 el In de Harover che tweede kamer is het voorstel gedaan den Israëlietenhet kicsrtït te verleencn De kiijssbewegi igen m Jutlai d worden doorde Pruisen en Oü teirijkers zorgvuldig pcheim gehouden i en labnkantte Tilburg heeft uit ei en beweging om de buitcn tnoue drukte bel arbeid loou van dl zijue wirklieien vernoegd De Irauseh keizeil J e i arde rouwt over den ko iing van Wurtemberg gelijk zij steeds doet over al de souvereinen die in Luropa = terven fe Konstantlnopel iju 400Ü red fs uit de militaire dienst ontslagen Oldenburg en Hauover zijU toegetreden tot het franseh p msisch handelstractaat Bismarck zou zelfs uit Arastdrdam Drieven met bedreigingen ontval gen De oorlog kost aan Pruisen reeds 1 4 miUioen aan Oostenrijk slechts 5 miUioen thaler In El geland wordt een ondersteuningsfonds opgerigt ten behoeve der naar lurli e uitgedreven Circas iers Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 7 Julij Jatfib ouders J e meJlen en T LindeDoom S Johannes Arooldus ouders P au Dam en P van den Berg Margantua AiithoDius Casparus Htrman oudtrs C H Lubbert ea J P vau der Lee Auna Si biUa ouders J G Kromme eu C H Xuwes Cornths Authouiu ouders H J de Knoop en J Kromme Dirk oidcrs C de Jong en J van den Tooreu 10 Comdis Authomu ouders C au der bpelt en A sGra ezande Barend Lgidius oudtrs L laakhorst en J J tber O tKiïDLN S July J L au Leen 62 j 9 N J J ieuwveld 10 w C s=clbteijn 1 j 6 m 10 P Boot 6 m 11 D i an der Pijl huis rou an J D LvLïling 42 j SCHOONHOF EN Ingeschreven ciu 1 tot eu met S Julij lSb4 GH OREN Catherine Lrsuie ouders A an Schtrpenzeel eu N J Koo II au Hendrik oudtrs C Muik en M ü bHi LUfc J M Kapot Q 9 w P Ptletier 6 m H OUDEW TEE Iigeachrevea van 6 tot 12 Julij 1S6 1 Bt ALLEN Gerarda b pbiua Johanna ïlendrika Maria Putmann geb urvorbt d Orietjc i tij t i b dt o el z outrma dt Aast p b au Süest z ïana vaa de Pavoort gtb Bicrmauè z OvtiLiiLN Pitter Hoogtudoorn firn Corutlia Be ujen geh 11 t Con tlis iTi Amtijde 40 j Cornelia Iloogeudooru 12 j 40 GOÜDSCEffiWüRANT Uitgave van A ERIN KMA Lanffe Tiendeiceg D n bO ADVERTENTIEN Lokaal Xut en Vermaak Maandag 18 Jubj 1864 des ATonda ten 8 2 lm Buitengewone Voorstelling door PROFESSOR en M LÉON van Parijs m de HOOGEEE Ht ilOKISTISCHE GOOCHELKINST op het gebied Tan Pkystque Ckimie Magnetisme Mecamque Elecinciteit Prestige en Zimlegooclieluig op eene geb elp nieuvie wijze nimmer dus danig vertoond E TKÉE 75 CENTS Kinderen onder 10 jaar betalen half geW Het Bureau tot het bespreken aü plaatsen 13 van af Zaturdag geopend tegen betaling van 10 Cents Pnjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accg s bij eene hoeveelheid via minstens tien kaa k contant Zuiver overgehaalde JENETEK a46V 3 o P 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 o j per kan 57 Vs cents inl BR M r WIJN 4b= io j per kan 62 cent Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 13 July 1864 De Thee Soorten t IT BET MYGliilJ iN Sinderam en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en OPENB EE VRIJWILLIGE VERKOOP Paarden Koeijeii E KALVERF BoL n en Melkgekiedschappe alsmede uitmuntend te leld staind Rogge en Haver tot eene hoeveelheid van 19 MOEGE EN VIER MCjiGEN HOOIGEVS zich bevindende en wassende op de Bouwmanswoning van Willem Rodenblkg te Zeven Hc VI op Zaturdag 30 Julij 1864 des voormiddags ten 10 Ure op de bovengenoemde Bouwmanswonmg Naaere mformatien zijU te bekomen ten Kantore van de Notarissen A N MOLENAAR te Zuid Wadamxtteeti en J A tan BIB LEE te Aarïanderveei Een JUPVROTTW in middeiUiren leeftijd veilaiigt tegeu 1 Septe ilir bij Burgerlieden met een klein Gezin te Gouda Kost en Inwoning voorzien van eigen Beddegoed op gi ve ïan Prijs ra co in te zeuden o ider lett G N Un den Boekh indelaar A BRINk I N te GOUDA i rijzen der Effecten pCt Ned sch 2V2 dito 6 dito 4 Amort feij d S s Handt lm op resc BelsieRoths 2J 2 Spanje obl 2I 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = sene 5 d 6 serie 5 üObijH 186041 2 Volgel Spw 5 Oost Metdll 5 dito duo 2Vs d renteAmst 5 ü nat 1854 5 Pruisen 185 5 Itahe 1861 5 dito Amat 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 6 d d 6 d 1882 Mexifo 1851 3 AMSTERDAM Dmgsdag 12 Jnhj I aaj bte Hoogste Gebleven kotis koers koers 62Vi6 b2V fi 62 e 74V4 7 tV8 97 a7 V r 97S 4 9078 146V 146 146V oöl 4 l 44 443 4b 467 8 46 961 4 91 4 71 8 7iV 71 73 S3V2 83 831 83V8 1901 2 1901 190Vi 58 581 58 29V8 9 l6 7 fi 80 65V8 65 65V fi 1021 2 24l 72 48 8 48 481 8 48 48 46 6 e 46 ifl 28 281 8 28 Ter Bockdnikkenj van A BRI MA Deze Couraut KENNISGEVING De BLTlGEMLFSrER van GOUDA brenst bij deze ter kennis van belingiiebbendeu dat ooor den Heer Cummi iiis des Komngs m de Provincie ZiiD iioin D op den 11 Jubj 1864 1 = e secutoii verkliard het koluei van het Pa entregt over he dienstjanr lS64 6j eerste gedeeifj l at oormeid Kohier ter iiivorileiiiig is gcaield in hinden au den Heer Onti mger dit ie el diuop voorlomende erpligt Is zijnen ain lag op den bij de Vi ei bep laldeu oet te voldoen er dit lieJen ingiat de termijn van DRIE AIV Ï l L binnen A elke de reclames behooren te norJeö ingediend GOIDA dm lö Julij iSb4 De BiEGFMEESTER voomoemd AN B E K G L N I J E N D O O E N üverzi t GOLD 16 Julij Mies vchijnt het mhij ijnd einde der deensche knestie a in te kon ligen Mtn m ig zich Overigens vreest men altjd de zamenspanning der twee keizers en den wetverkr chtenden koning tegen de libc ale be gin elen waart g n men slechts flaauwe hoop stelt in het zich onthoudende ingeland en in de gevreesde hulp van het dub belhartige Fiankrijk Het wordt meer en meei tij 1 dat ook de volken zich weder eens doen gelden mogi dit geschieden op waardige wijze in het vol bewustzijn hunner onwedeistain bare kracht Maar de uitzigten zijn somber en de rampzalige toestand van de heerschippij des gewelds zal nog Img voortduren omdat en vorstej en volken het beginsel des verderf huldigen en wel woorden van wnjsheid in den mond voeren maar in hunne daden van anderen geest getuigen In Engeland is men algemeen tevreden met de beslissing van het lagerhuis en bekreunt men zich niet over de afkcu ring der pairs In België zal bet volk geroepen worden uitsprnk te doen over den strijd van liberalen en klenkalen De prija Jpr d erteutim iu ten tut ze reci ls met nli Tip an het zt il i ÖJ Ctnt oor ellvt u r cl ciarbo cti 10 Cent h lUi one Utter worden bertkend naar pi a 1 UI t In Iriakrijk heett het volk geen steoi en de dwingende re gering hult ich in een ondtorcmigujar duisier oo ffiat Luropi m de ee vcinikkeiin tot de andere over en dit duuil luü 1 mir tot dit de eeu ot andere geruigschjnende omsnndigheid de lanle liiig ceft tot het oui Ummfu der brandstol de oo algtmti opceusti oopt ligt iïuttenlaiiiï Londen 13 JlIj IV konm n hi ef i tereu d r lordProbij lu het ligerhuis op let i Ires bi lrifleiUe dr i fu chelange eiïeubeden geiiitwoorl lk heb uv adres o itv nsen wiann mij dank wordt ge eg 1 voo het ovcf seii u hc pirlement v n de coriesponileiilic be rellm Ie de dm ch i nschekwestie iKmede vin oe piotu omn der c nieren i ip Ited lar inij J ZL len Londen gehouden i Het doet mij cvin ils ii ini Ited dit de to ileren ie iiitLin is gegiiu oi i r ui ht doe toe ZIJ WIS bijeen gi Komen gt hag 1 t i Ik i gcUkk g de veizckeiai te ontv m lit j j volliu over het gedrae dit ik uij tot p iji gtrevenl htd ii vervikkehiigeij te volden ttn gelrig vvtaijj iv vti heb mij in eene gewapeti L iiiteiVentie te vikkelta it i den ourlog tussclien Üt iemii eu en de duit c ie mj cii v u den be e d Slet k c e V 1 ei f lit De kmialvloot we enog voor fepitnet 1 tei n jT z 1 mo gen v in diar vertieh ken on eeu kiui i tt c ntmeii Naar men verneemt al zj Bristol Pembioke ci Cji bezoea en ei dm eenigen tjl blijvei olgens den Morniiiir Mr littft Ie z njin hertog V m Glucksburg te doel on Pnii en aiii te inhechtiug van Ho s eiu tn vii il it ge u v gelegen ten zuiden van de 5 ei H t overig fc te n jk zou aan Deuemirnea bljvei Het bul v dit voor f l aan het kibintt vm B ilj i is gcdnj 1 11 Kou Met de stoomboot 1 tbiop dt f d ige i v 11 I van Vnl cus de bier 01 tv ingen berig en uit Bnls h In 1 e 1 18 Juuij had de ludi che regt ing beslo n wnik te nt n n ov rde be eediging eu mishTii teioig 1 tt brit clie ez nt i ip luBhootan aaugej lan m ur zonder etn krjgs ogt te ond i tim in lar dat schier outoe miie ijkc Ler linl Men t enkt h lo auspoedig te dwingen tot htt geven v m voldotuiig door vgende maatregelen Htt alsn len iin de bevoikmg v u Bi o than vin den toevoei li Bu sch Iuhe wuriiu die volkiiig groote behoefte heeft e oiitnemea en luhjveu bj lit bi egrondgebied vin de vruchtbiie vlaken on de udelj i ifliei Img van het gebergte di zij benoant in het lu rt ken vinde jairlijksche toelage van lü ÜOO ropijen we ke lui tei t etl der bevolking uit de luJisthe sohitki weid be nld Te Bij den senait wis iiigekonitii tiiie intdeJeehng i u dai president Lincoln vv laiia luj ontkent dit door het bew id magtiging is veneend tot 1 et wenen v n vrjvvillijers voor e land of zeem igt in Ier m I Ciuada of tenig aider vre rd lana In de beije hui en vin li t congres wis aan enomeobat wetsomwerp waai bij nu ie tgei ng miüti ing vjrl Verle nd tot het opnemen lu het 1 tn j ur Ibfl Isüo u UU m 1lioen dollars tegeu 6 pCt leute btti Ibaar m g ud 15 Julij De heer G ffith heeft lu het ijirlen i