Goudsche Courant, zondag 17 juli 1864

V u a ui ie e eiiui Prui eus sh u tot afsl uh derdeen Hie rten me oTier ehuiigheid ainzig Lord Palmerstou gil te kennen cen kenni vin zoodinigen eisch te drigen De lord it te ke ii len dat h j meende dat een apeustilstana was voorde I lo en hij ttist ethter met of die reeds gesloten na Hét e ucht omtrent de aftreding an den heer Cba e als minister van financiën heeft zich bevestigd De minister moet tot dit besluit gekomen zijn ten gevolge van een onflict met len president ter iike van de benoeming van ambten ireu bil hcL d pirtement van fiuancicn De heer Lincoln heeft de po rtefcmile eerst ansebodcn ain den e gouverneur To ld uit Oiuo die echter bedmkt heeft daarna is de portelcuiUe aan reboaen aan den senator le enden uit Maine en d e iieeft T nvaukcüjk om gezondheid redeneu varigheul gemaakt doch 1 ltr d poilefeuiUe langenomen PaniS 12 Ji liJ II onze politieke ereld Is het zeer ti Men verwacht vreJeheveude voorstellen vin de zijde van D nemirken en m dat vertrouwen ziet men de toakom met niinkr h iorgdhei l te gemoet Ret ceiuge niirvin ni onze politieke kringen nog veel gesproken wordt is de tussthen Pruisen en Frankrijk Het feit schijnt voor een te en prank vatba r te zjD de ontvangst die aan den prui isc ien è ut e Font nneb eau te bcu t vilt bewijst reeJs vol loeude de verstindhoudmg tu scbeu beide mogendheden op de en inb i il vin zctr mtimeu aard moet zijn Zonderling ge l honden tvc n el gelijktijdig de geruchten am van de be t rdc illnntie tu htn lluslaud Oostenrijk en Fruiscn het Mi Fnnkrijk üningen zou zich in de armen v m Lnseland 1 met in lUe vin l rui en Ie werpen Wal er vin de z ik op r 1 il tfr liter kunnen blijken iidig de middags ten 2 Jre heeft op de 5 lone 1 t m ongeluk phata gehid Een aaatil pissig tr hadac jk te Lvou op de stoomboot Li Mouche voor eenT 1 oo de rivier ingescheept en namen racest uien Ïtk phil Het schijnt dit de boot nadat men een HU ad oor let stooten op een bink eene hom 1 rv e 1112 m 1 kte aie den pa sigiers schrik auijoe Zij iiin dien plot e mg mar de zijde tegenoverL wiirnr de boot Lheen over l lle HetUI e i derpi igiers volgende helde on niddell jk IL len 1 1 Pil lit nt ni r üi r UI ndtre zijde ov r wiardoor de pa igiers met fcl ïTPield tegen de bilu traJe vic en dat ueze brik 11 r eakkig gevolg d l de p is igitrs Z ch op het heV lil het dek u et kunnende staande huudtn m lort til Diar eer t hulp opdiagde toen het te u meet i lie onselakkigen jimmcriijk verdronken n oogenblii hinden en hooiden boven den water 1 ut teken vrouwenhanden die nog krampachtig de o lfl eI laen o nbrel e omklemden welke h lar eene seconde vroe er cïêu de felle onnestrden be clierindc men zig hier nt i iiV knieren door den trooji medevoeren en toen A 1 il es gediin Reeds zijn een veertigUd lijken opgevischt eei I on is in roa 4 Juin lit een goede brcn norJt verzekerd dal het fiael che gouvtriienient de keizerlijke regering heeft geluk gewe = cht met het oni erdmkken der onlusten in Algerie Xhms wordt het ook van eene zijde die met ne regering in betrcKkin stuf hoog t onwaarschijnlijk genoemd dat er mil del zou kiini en gevonden worden om Denerai kcn te doen 1 pncmen onder de staten van het duitsche verbond Dit zou vcwtl net wesncmen da de aangeknoopte onderliandelingen w Uist zouden kurreu lelden tot eene andere schikking Lit Cl lis meldt men dat het zuidelijke schip Rappa hiunock hetwelk zich thanm d e Inven bevindt op last van e r ïibiik vin koophindel van Boulogne moet worden ver Oo tenrijk en Ru land zegt men zi een weinig ongerust over de verinderde veruouding tusschen ons net en Prui en Bee Is 1 i iarvan i n bezoek van gra if de Metto ich ain Drouin de Ihms het gevolg geweest dit eenige toemdenngen ook tot Oo tenrijk heeft in het leven geroepen althms de officieuse pers schijnt Oostenrijk w it beter gezind dan in den laatsten tijd Men verzekert dat Prui en dat geicht werd den giootherto T van Oldenburg te ondersteunen da irvin afziet Dat ware ten bewijs dat werkelijk ons kabinet en dat van Berlijn tot elkmder genaderd zijU gen Ook de Corrtspondent e Havas deelt mede dit door somminn de reis van den keizer van Rusland naar ederland verwijderde polituke beteekenis gehecht wordt Men meent niirelijk dat te dezei gelegenheid de wei eh naar een fnnschrus isoh bondgenootsch ip op nieuw levendig geworden en men acht het met onmogelijk dat de reis van den prins van OrinjL iiiir Fontainebleiu heeft moeten dientn on den weg te btinen voor eene persooulijke ontmoeting tus chen Napoleon III en Dagelijks doen zich nieuwe feiten voor welke het bestim vin ae noordsche triple alli intio onloochenbaar maken Len krichtig bewijs van het bestaan dier alliantie i het besluit door de bondsvergadering genomen om de aanspraken van den nieuwen pretendent tot den Sleeswijk Holsteinschen tioou dei hertog van Oldenburg te onderzoeken een besluit dit 1 lei Is geuomen dan op aandrang vin Pruissen en Oosteur jk die op hunne beu t diarmede Rusland zoeken te believen Brussel l i July He len heeft te W eenea ü lulij Van het ministerie van bmtenlmdsche zaken is bengt ontvangen dit morgen e u koerier uit Denemiiken zil iinkoraen niet voorstellen betreffende het sluiten V 1 1 f n ipeiist 1 t ind Berlijn l Jnbj lu onze ministeriele kringen wordt de vi iging vin het citen c ministerie nog nie lU een wairborg voor een poulige lier Lelluijr viu dei vrede beschouwd De vojr elien v m het nieuwe miuutirie zul in niir nen hier re oot nog alt IJ 1 vin hel stmdpuiit uitgim lit dt in eguTei vin het deensche konin rijk moet woiden gehindhiald ecii indpunt dat de geallie i len reed sedert I ing vairnel heiijeii gezegd Pruisen en Ooste iiijk kunnen niet terigkeeren tot een stmd van zaKen die door de i loop der tiingen onhoudbiir ptwoiJeu is en zullen thins geen mdeien groudslig aannemelijiv ichten dan de fscheiding d r hertog lommen van Dtnemuken Het mmisteiieel orgiin is dm ook vm oordeel dat de wijziging v n hti deens l e ministerie jieen andeie beteekenis heeft dan dat meu dairuit de hoop km pulten d itDeiiemirken met I nger m ziju nutteloos verzet z il blijven volharde 1 en zich emiielijk am een stand van zaken zal ondcrneipen die met door Duitschland m iar door de aanmatigende en zelf uchtize staatkunde dei decnsehe volkspartij UI liet Itven geroepen is 13 Julij olgens berigten uit Odessa is de russischeictnng geneiïd om hijzondeie ficilileiten toe te staan voorden uilvoei van granen eu wel ten gevcige vin den grootenvoorrnd die al 1 lar ai i e ig is en van de veidere gunstigeuitzigteu op een voordeeIii en oogst Ook in de Donauvorstendommen be ooit mar men zegt de oogst lanzie lijk te zullen ijn i Julij J e Kieu zeitung neldt dit gisteren alhierolhcieel berigt i ontvingen dat een kotrier uit Kopenhagennnr Weeiien en Berlijn is vertrokken met een voorstel tot hetsljittn V lil een wij enstilsland eu met aanbod om den vredete sluiten Oostenrijk en Piuisen hebben bij den bondsuig een voorstel ingediend ten strekking hebbende dit iin den hertog vanVngustenburg de gelegenheid zal worden gigeveu zijne aanspraken op Slecswijk Holstein te doen gelden even als dit tenlanzien van den hertog v in Oldenburg geschied is De bondsdag zil in zijne volgende zitting omtrent dit voorstel eenebeslissing nemen De Prov Corr zegt betreffende de ministeriele kwestiem Denemarken het volgende Het schijnt zeker dat het doelvan deze verandering is om door eindelijk de bain des vredes K betieden Denemarken vooi verdere verliezen te bewaren Men heeft regt am te nenen dat de duitsche mogendhedena in eene ernstig gemeende vredelievende staatkunde op allemogelijke wijze te gemoet zullen komen De vrede is echtermet zonder losmaking en zelfstandigheid van geheel SleeswijkHolstein te erlangen en een wapenstilstard kan eerst dan tot stand komen wanneer voc if aanneembare grondslagen voorden vrede aangeboden worden Dit Hade 4eben wordt berigt dat de militaire bevelhebber der stad heeft bevolen alle opschriften lu de deensche taal te verwijderen Geene dagbladen mogen m die taal verschijnen behalve de lordslesvigske Tidende bit Pe ersburg werdt gemeld dat de te Kisin geïnterneerdepolen in het begin van Junij eene poging hebben gedaan omüie stad door list in handen te krijgen welk plan t jdig is on dekt De belh imels zijq op 18 Junij met den dood gestra tDe overigen die leden van de commissie van uitvoering waren ïijf m getal en ouder deze een Rus zijn veroordeeld totJoj irigen dwangarbud u de mijnen van Siberië eu reeds dervfaarts vervoerd 15 July Men meldt uit Dantzig van heden dat hethoofd van het loodswezen van Neufahrwasser het volgendeberigt aan den handelstand heeft gerigt Gisteren avond waren drie deensche stoomboolen m de haven die de parlementaire vlag heschen Het hoofd van het loodswezen voer daarop naar de booten en ontving eene depêche voor den kommandant der stad Volgens zeggen van den deensehen pirleraentair bevat die depêche het berigt dat van de deensche zijde de vijandelijkheden gestaakt worden Hellen morgen waien twee deensche stoombooten in het gezigt die westwaarts aanhielden en zieh na ir debogl van Hela begaven KopP3liag9Il 13 Jul j Men verzekert heden morgen dit het gouvenitmenl depeclies nnr de hoven van Weeuen en Berlijn heeft gezonden Vis stellig wordt gezegd dat zij de voorwairden voor eene wapenscl orsing ml oude i Het gerucht wint meereu meer veld dat welhaast vrede gesloten zal worden De kolonel Kuifmaiiu is mar het pruisische hoofdkwartier vertrokken niir men verzekert met het doel om overeene korte wapensehoising te onderhandelen Ook is een deensche koerier naar Berlijn vertrokken Petersburg 13 July De stlinten van de algemeene miitschippij voor crediet op vist goed en industrie is op telegrafisch bevel des keizers bij den njk raad aanhangig gein lakt Men verwicht eene gunstige eindbeslissing öinnenlttïTÖ Gouda Ifi Julij In den vroegen ochtend V111 11 julij te 4 4 lire heeft i iii het overzetveer te Lige Z v iluweetn droevig ongeluk ph i s th ld Uur liet water eenigzins hol stond weigerde de schipper een 5 tal C soiieii nnniicn en viouwtn uil de gemeenten Mile en Diimmelen Ter lleijde Zwiluvve enz op uit oogeublik ovei te zetten tie knecht heeft dit echter ondernonomen met eer vliegert of veerhengst wainm met een touw I og een kleine boot wis vislgehecht w nr n een Ijtil persosonen plaats nam Nuuvvelijks wis mende pi lil voorby gezeild en op het groote w iter gekomen of de kleine boot werd door een zwaar geilden kolell chlp lu den grond gevaren waar door negen personen meest rouwen zijd verdronken Dit ongeluk is gebeurd digt bij de pluis ahviir in 1860 op den tweeden pinksterdag de cipelsche stoomboot met 45 meu cheii is eioiigelukt Volgens eenander berigt zouden 5 mannen en 3 viouwen zijn verd on ien Het tweede groote zeudingsfeesl te W olfhezen werd donderdag door 1 uitenge lOon fraai weder begunstigd en is volgenshet progrinimi inde beste orde afgeloopen Even ilsvoorlelen Jiar werd het weder gehouden op het terrein behcoiende aanmevrouw de douiiriire baionnes v in Brikell Doorverth welkehel met de meeste bereidviirdigheid h id i gesti in Mtu schathel aintal amwezig n op 10 Ü00 Xid t ds O G Htl hingde feestgenooten met een koit woord ven eikomd had ti id dsL vm Ehijn p eJik nt te issenair op i hield de feestrede Daarna hid de eer te piU C pints Ka afloop derzelvewerden toespi iken gehouden i ooi ifgeviar Iigden uil Engelind Schoiliud Frankrijk en Duitschl md Hierop volgde eene pmze ni wier afloop op 5 spreekplaitsen spreekbeurten werden vervuld door de in het progrimma genoemde heeren De toespipken werJen voorafgegiin afgewisseld en besloten door gemeenschappelijk gezang onder begeleidu van een muziekkorps onder bestuur v m den heer H J val Lummel uit Utrecht t geen cru uitmuntende uitwerking had Ten slotte werd het feest des avonds ongeveer half zeven ure door ds Cohen Stuart gesloten Uitgelokt door het heeilijke weder wtruen meer nog dan voorleden jiar gedurende de piusen kleine wandelingen gedaan in de schoone omstreken vin het lindgoed zoodat de dag ondei vriendsch ippelijk z imenzijii lot algemeen genoegen afliep De kiezersvereenignig de Grondwet m het kiesdistrictVVinscuoten heeft tot kandidaat gekozen voor de amstnndeverkiezing van een lid der tweede kamer den heer prof lonckhloet te Groningen De kindidfiat van de kiezersvereenignigVaderland en Lon ng te Winschoten is e lieer m W oldnngh griffier bij de regtbank ildaar Volgens het Aan den Précursedr wordt uit s Hage het volgende geschreven Ik geloot te kunnen bevestigen hetgeen ik u vroeger heb gemeld aangianJe de onderhandelingen over eeufranseh nederlandsch hindelstriclaat De grondslagen zijn vastgesteld en aangezien de iransche onderhandelaars zich veelhandclbaaider toonen dan eertijds bestaat er thans alle reden te gelooven dat ook de nieuwe onderhandelingen niet zondervruchten zullen zijn De vierde haringjager is donderdag aangekomen met 62 ton volle en 29 ton mialjes hiring van fijne kwaliteit Deberigten uit de vloot zijn gunstiger De prijs van de maatjesnaring is heden esteld op ƒ 2SÜ per ton Het nieuwe stationsgebouw te Hirhngen is zondig II voor het gewoon dagclijksch gebruik geopend iets waaraanbij het toenemend dl uk verkeer langs deu spoorweg meer enmeer behoefte bestond en wiarv in let nul vooral in een ongunstig j uirgetijde nog het mies zü blieken Dt meeste f ibriek mteu te Tilbur hebben het voorbeeld vin ilei li ier Bnuners gevolgj door het wtikloon h inner fabiiekirbeiders met eeu cent per uur tt vtilojïm edert jaren Is het m de fabiieiven ilhier zoo dn k niet g veest als in dit Jiir men sehiijtl zulks toe am de uiiuioujei Ie rijzing der prijzen vin de k itoen oifen we e n i ii iiei sthjiitit in loor de grovere wollen stoffen vervingen lorlcn Ut verzending vm lUe soorten van biijeii duffel fl uiels etc fionel mar alle streken van Holland als n i ir het bui enkud is sedert eenigen tijd buitengewoon groot geweest eu neemt digelijks toe terwijl verscheidene or Iers moeten aigewezeu woriei niettegenstianle sommige fabrieken dig en nicht doorwerken Dat dit op ille takkeu van nijverheid alhier guns ig terugwerkt lilt zich ligt begrijpen Ammerstol 15 July an zaturdag 9 ♦ ot en mei heden ziju hier gevangen 227 zalmen waaronder de kle ns e helft zoogen nuule S Jiobs zilmpjes eu 2 steuren l i jS dtr S Jicobsz 55 a 5 de grootere ii 7 5 Ct per hilt leti pond pnjs der sicur 2 ƒ 5 doo z u n 1 ger V m prijs Gcnieiii dc Berigten Te Yokuhama in Japan js ttut zameuzneriD triren dt vr erud mpn outJ t De i ahaaufactit iiaük hteft htt 1 stuu lot 7 pt t vtilaa 1 l iiiise una M irat wordt iiü uit chuvvtbjkt aan dea siaaf van 1 dfltli Id Btlglt btpiotft m u d onl 1 1 k iiucr Ht arnitDgeld van de openbart vtruiak lijkh dtii il t aiij gthtvtn btjdroe lu httlaatste jaar 1 396 OUO franc Il t noornit t i li r ie vcide it ntbondeij Ije eng m öor Gordo i z 1 J ih it tht d eas v rlattu lu Oost Cauada i een spoortiiin pCltril rd ta bij sr IJ la re vaneen bru r naar fenedtu gestort 3 t doodeii i ii l geKWtlstti an n i rde verbrijzttde wagens te voorschijn l1 i Mtn vernii t n j per oü a De zuidelijken wejschcn naar vrtl i met bt loud i lavtrijij 7t 1 oiidt u zijn f 2400 uugtloofd v ilt i l kk dn moordtmar op den spuorw Ktizer Nip oi it il all ii vo i zi n ie deJults Ce ar Dt ko nj van Ilaiov i z k Dt L 1 i hebbendt meerderheid m lojtc laat tb i i i i en iin volgt dt n biuine Gedurtnde htt jiii l5 3 zijii n D t iihe 17 i Ud tt u t i f tteend Ie Madiid is cent zimtii puiuj niildtkt tit dt uitbai ting vootkomen Ia l rnnknjk i toi ie v ilttnl lau tent mait thap iij tut httIe tn van etn onderzetsthti tt e iail kabtl ia i Marktberigtan Gouda 4 Juhj Tarwe Pool che 2400 n SOtt Zeeiiwsche pr mud ƒ U 5 i 10 Ko ge Kom ig D ijO a ƒ 675 Dmtziaer ƒ 6 tiO i C7o Zeeuwsehe ƒ O 4a i GOO Gerst ƒ 4 75 a fl Hlv rƒ4aƒ5 BI Lrwten ƒ 6 60 a ƒ Boekweit fiuisehe pr 2100 n If ƒ 235 N Bnb ƒ 205 De veemiikt met geiingen aanvoeren timelijken handel Pt e schapen en 1 immcreii vlug magere traig lU igere varkins en b ggeii prijzen lager Kaas lausrevoerd 70pirti eii prijs ƒ 22 a 25 per 50 n l Goeboter ƒ 1 08 tot ƒ 1 4 A eiboter ƒ O 54 i ƒ O 9b Delft 14 July Bijweiiiionuvoer ter griiiimar t ook weinig koop u t illeen puike time voor coiisumtie b ijrt iets meer op Tarwe ƒ 20 a 9 40 ilty ie r I i ƒ fa 40 Zj lergei t ƒ 5 30 i ƒ ï 50 Koiie hivei 4 00 a ƒ 5 Lange d ƒ 3 90 a ƒ 440 Umveb ƒ b Pairdeboouen ƒ 6 30 ute ei w ten ƒ 7 25 Ain stids waag gewogen vm 7 14 July 41 4 lüoü i eu CO l 6 boter te zameu 23240 n 16 Boter ƒ 48 f ƒ 58 het vierde ƒ 120 a ƒ 145 pr n B Ier mirkt 566 mud a ii lapp ƒ S i ƒ 2 50 Londen H Ju y Gnuen Eng tirwe goed gevraagd en vast vreeirde stil lauuigen pelersburger en dautziger met dan i 1 lagei te vcrkoopen ger l v ist en hiver 6 d a 1 liger I tarve 2607qr vi geist en 198 qr inl en 44047 qr vr bav r