Goudsche Courant, donderdag 21 juli 1864

PanjS Itj Julij D sten ming blijlt 1 er vr Jeheveud tlhoenel men zii h met ontveinst du de deen=Lhe kne tie nog altijd een eenisernnte dreigen 1 iinziea heeft zelf = din toch winucer zooiiel Denemirken al Prulsenen Oostenrijk geneigd zijn om den ïrcJe e sluiten blijft er nog zeer eel te regelen over aarop de vreJe ten liatste ichipbreuk zou kunnen ijden Hei is tOLh niet iin te nemen dat Denemarken thans zoo gc nilliï zal zjn om öieesnijk eu Holstein if e staan terivijl bovendien din uog dekncotic Jer oorlo akosien op den voorgrond treedt die rin lieverlede tot een hoogst aanmerkelijk bedrig zijn ffe tircn en die door Denemarken zullen moeten betaald ordej zelf don wanneer het denkbeeld eens verwezenlijkt crd om het m dtn duitscUen bond op te nemen A olgcn hl verspreid gerucht zou de hertog van O denburg eenmaal aan het Loofd m de regering der heitogdommen de e it tnn nan jlanover iu t elk 1 nd men lu ruil eengedeelte an zijn grondgebied zou vragen loor Pruisen De vergelijkende proefnemingen met het geschut in hetkacp vin Chilons zijn than bepaald van den 20 tot den 25 Aujutu Gelijk men neet zal de keizer diaibij tegennoordig ii n 17 Julij Onze regering heett Jeptches gezonden mar It hoi en van Weeiien en Berlijn met het doel om er op aante Jrtngeü dat aan Denemarken voorvv larden tot het s uiienvai den AIc 1 I hier iQiüdelernijl uog altijd met bekend met de gehe me pluineu an Prui n De hertog van Vugustenburg heett n lar dtze hoofdstad itn a ent gezonden die den keizer heeft trahten duidehji te maken t at Pruisen volstrekt met voornemen is de pretentim v in den hertog te ondersteunen het zou in egendeel nog altijd in de geheime bedoeling van iien heer von Ei martk liegen u Slceswijk en Hols em aan Fr 1 c A Tt er k van zi n moge i oo eel is ektr dat met alle magt ge rbeid wordt aeu de bevestiging der franschengel scne rlliautie Men wil than neten dai de reis van konmg Ijcopold van België geen ander doel heeft dan om die alli antie in de aand te werken ai r men mededeelt hfeft de heer Jeffeison DuVis thans opnieuw voorstellen bij onze regering gedaan ten emde eene erkenning v m de zuidelijke tattn te vernerven Onder de belüfen van uen pre Jent behoort eenc oo even zijn nier tijamgen uu Kopeubi cii omvangen meldende dat aldaar eene geweluige agititie heerscht tegenhet = lui en van iien t ien beweert uat Zweden die beweg Uj 1 bet geheim aanstookt maar men heeft alle hoopdat Jii n n rt schipbreuk zuilen hjden In den laatsten iijd z n hier achiei envolgens meer dan 2000 Polen aangekomen die deei gemaakt hebben an korpsen opstandelingen welke zich verpiigt gezien hebben zich te ontbinden Meestallen ucbl i ij e noeijenia n en gevaren moeten dou oi ii voor y zich op vreemd grondge bied in veil sheid konden wanen Er heeft zich onmiddelijk e n comité gevoTnd ten cinJe ie hunnen behoeve gelden m te zim len iJe markies de oailles staat aan b t hoofd van dal 10 e De iijUingen uit Algiers luiden zoo als reeds vroeger gemelü veder veel onguns ge nbicro i hebben hun istelsel weder in w rkiug gel agt met de bossclien in brandte s acn De omstreken van Pnilippeville moeten daardoor s in eene vuurzee hencbapeT ziin terwijl men het m diestad zelve van dei rook scuier n et uithouden kon Ook deomstreken van verschillende militaire pasten zjn door de AreLieren in brand gestoken Pc iraaschi mtoriteiten doen alhet mogelijke om het kwaad te stuiten Is Julij aaf men verzekert zullen de onderhandelingen over den vrede te A eenen plaat ï hbon De monitenr mddt dat de koning dei en m jjrankrijk wordt vernaciic en v Jeljk aanst Donderdag te Vich zal zijn De Aloniteur meldt dat prinses Clotilde en de jongeprins n den besten welstand verkeeren De pnns s gedoopten htelt Je nien ontvang n van Napoleon Louis Joseph JerSmc Het regeringsllad te Bucharest maakt de bepalingen vanJe nieuwe kieswet zoo als die te Konstintinopel is gewijzigd bekend Prins Couza heeit tevens eene prucia m tot d bevolking uitgevaaidigd waarin hij zijn dirk betuigt aan dePo e ei de grooee mogeudhedeu voor de medewerking diehij van h ar ondervonden heett Daarin wordt o a gezegd dit voortaan de oinnenhn Isohe aangelegenheden der Donauvor t ud nnmen vrij zullen zijn an elke vieende inmenging zoodit eerst van nu af die gewesten ich in eene volledigeautonomie mogen v e heugen Overigen is het ten eeuenmale onjuist dat de conferentie van konstintinopel het regt heeft uitgemaakt van de zonen der vroegere vorsten om zitting te hebben in den senaat Mie eJe 1 dier vergidering zullen door den prins benoemd worden voor de helit uit de leden der algemeene raden en voor de aeltt na ir vrije keuze De census vm 200 dukiten inkomsten voor het lidmaatschip der amer vastgesteld is sleeh s vjorloopig de binnen kiezen iv iiner zal den census definitief vaststellen of dien geheel ophelfen Het dagblld Romanul valt de m de jrronJnet gebrigte wijzigingen heftig aan Het bevestigt zich dit het gouvernenent zi h tot depruisische regering genend heeft met het v rzo fc dat Pru sen en Oostenrijk zich tegenover Denen irkcn bij de onderhandelingen ovf den vrede inschikkelijk zullen toonen Lit Londen verneemt men daarentegen dit de engelsche regering op geenarlei wi i e zal mtervenicrfn m de vredesonderhandelingen Zij schijnt over het mislukken der confeientie gebelgd te zjn en iaat de zaak thans aan ha ir eigen lot over De einduitslag zil er misschien veel gunstiger door zijn Bg besluit van dej minister van 1 mdbouvv zal hier terste ie eene algemeene tentooiis elling geho iden worden vangemest gevogelte waaitoe 13 pi j en in geld en een iintaigoujen eu zilveren medailles zijn uitgeloof I Dit is de eerstetmtüous tiling vin dien aar die in deze hoofjsnd gehoude 1 wordt De irince levert een betoog over de gebeurtenissen lu noorden nelken weg het ook lugesl igen heeft om Kicbmond I te bereiken steeds op onoverkomelijke liinderpilen i ge tnit ernijl het zuiden zoodra het op zijui I urt tegen het nooiI den oprukte m Mainland en Pensvlvanie ev neens legelmatig teruggeslagen is Bij die wedcrzijdsche onmigt om elk tnder ten ondcte brengen blijft er i og slechts een miudel over I namelijk de vrede met erkennmg dn het zuiden als ouafI hankelijke taat Marseille 19 Julij Lit Rome wordt van 16 dezer gemeld oat het vertrek van den pius mar Castel Gondolfo dit tegen 18 dezer aaD fekoudigd was nog ewjjfelachtig is Weenen 17 Julij De reg treeks bor Deii=marken a in de hoven v m Berlijn en Weenen gerigte voorstellen tot schorsing dei vijindel jkhi den zijn door Oostenrijk en Piui eii beantwoord met het aannemen van een napenstilstand te hnd en opheffing der blokkide ter zee tot den 31 julij Diirbij werd het verzoek gevoegd dat Denemarken dadelijk gevoiniagtigdeu naai hier zou afvaardigen om met de pruisische regeringen over de grondslagen van den vrede lot overeeus emming te kimen SerLjU It July Hanover en Oldei burg zijn nu toegetreden tot het nieuwe tolverbond hetwelk den 2Sn der atgeloopen maand door Pruisen Saksen Keurhesaen Brunswijk Thuring n Frankfort en Biden gesloten is op den grondslag van het fransche handelstiactaat Len zamenhangend handels geoied van Se j millioen zielen die voor den tijd van 1 January 1S66 tot den laatsten December 1877 naauw vereenigd zijn z l aan die staten gelegenheid geven om de groote vooideelen te genieten waarmede de toepassing van gezonde staathmshoudkundige beginse en op het verkeer met het buitenland noodzakelijk gepaard moet gaan Tot dusver hebben van de leden des tegennoordigen tolverbonds Beijeren Wurtemberg Nassan Wns en Darmstadt en Luxemburg met bijna 8 millioen inwoners zich niet aan de nieuwe vereenigmg aangesloten Nassau en Jlessen zelfs in Liijkbaren strijd met de belangen des lauds en de herhaaldelijk luide te kennen gegeven wenschen van de handeldiijvende bevolk ng Maar zelfs m het geval dat deze staten eene tweede tolvereeniging mog en vormen zuilen zij daaraan valt met te twijfelen weldra m den schoot des ouden verbonds terug keeren Krachtens de wet tot vaststelling van de civiele lijst deskomngs van A urtemberg bedra gt diens inkomen jaarlijksj 1 aar geld 777 gOU gnlden eu 2 aan opbrengst in natura 4500 centenaa s spelt 1250 centenaars rogge 7fiS centen lars gerst 11200 centenaars haver 1400 vadem beukenhout en 800 vadem dennenhout 17 Julij Nog voor een paar dagen liet on ministerie stellig verzekeren dat volstrekt aan geen wapenstilsUn 1 valt te denken zoo men niet in de afscheiding en zelfst didigheid van Sleesnijk Holstein eer gropdslig voor de vredesondeihandeliogeu vindt Doc i op hetzelfde oogenblik dat het mimsteue deze verzekeringen ten beste gaf waren de onoerhandelmgen tusschen de beide groote duitsche mogendheden eu Denemarken reeds begonnen Ihans best lat er eene vvapenschorsing eu hiermede hebben de Denen hunne eerste diplomatieke overwinning behaald Bij de vv ilelmoedigheid waarmede de successiekwestie door von Bismarck en Eechberg tjehanjhaafd word zal de tw cede zegepraal het kabinet te kopenhagen met moeijClijk vallen Het is Denemarken voorlmg reeds bekend e at wanneer de hertogdommen met oude het ge ag van koning Chnstnan kunnen blijven de hertog van Vugustenburg de eenige wettige pretendent is De kabinetten v m Bclijn ea A eeoen argumenteren evennel anders ij zeggen tu lUs plot selmg wat de heer von der Pfordten voor eenigen tijd over de successiekncstie ter guns e van den hertog van Vugusteii burg heeft bekend gem ukt is meest aan privaat werken onileend en uit een historisch oogpunt een gelceule arbeid ma ir t is geen jurijiike rbei I waarbij men i oorkonden steunen moet De beitog moet eerst zijne aan p ikcn schriftelijk benij zen A anneer eene enkele oorkonde out ree t eu dit toch Is inogel jk men hoedt er zich bij onze r gering althans van overtuigd din m ig de heitog zien hoe hij het maak A on Bismaiek deukt overigens deze zaak zonder den bond uit te ni ikcn Zoo als de zaken th ns stnm zullen Pruisen en Oostemijk ue hertogdommen waarschijnlijk noch aan den Vugustenburger noch aan den groothertog van Oldenbuig geven maar de personele unie goed vin len Dit plan wordt voorgestaan door Eusland en llu land voert het hoogste noord te karlsbad Dat de beide gioote duitsche mogeuuheden wem g gezind ziju om de hertogdommen overeenkomstig en wen cli der bc volking am d ii hcitog van Vugustenburg toe te wij en dit neet men nituurl k te Kojcnhigen evengoed als hie waarschijiii v weet men het diar nog beter Pruisen en Oostenrijk heo en reen voUsoonog maar een kabinetsoorlog gevoeid en daarom heeit deze schikking de meeste kins van welsdgeii waarbij persoonlij e vrijheid constitutie parlement drukpers vrijheid ei dergelijke Joctrinaire zaken zoo als men hier gelieft te zeggen zoo min mogelijk gehuldigd worden He ecn tot dusver over Denemarken s voors ellen lekend IS IS hoofdzaLeljk het volgende De overbienger der deenscbe voorstellen is de baron von juldeucroua deensch gezmtsch ipssecrelar s en oveibrengt r m depêches llij is reeds den 14 hier a ingekomen m nmiddeilijk na ir Kaïlsbad en V eenen doorgereis 1 De iili iii v tii zijn vnorslelleii komt op het volgende neer Vdministritive vereemging van slecsnijl Holstein doch in de ensche iron irchie Daarentegen wordt hier verzekerd dat het piogramaii der ge iliieerilen nagenoeg het volgende Is De viede wordt tusschen de drie oorlogvoerende mogendheden en door iieze alleen vastgesteld grojdslig s vredes Is ALtmd V in Slecswijk en Holstein de afstand heeft plaats aan Pruisen ei Oostenrijk Piuisen en Oostenrijk behouden Sleesnijk en Holstein tot na de regeling uer si ccessiekweetie Intusschen indien niet m het vierde punt een a htcrdeuitje voor de personele unie w is opengehouden dan wijkt dit progninina van dat dei deensche ministers zoo verre af dat met wel te begrijpen is hoe die klove zoo spoedig van eene brug voorzien zil norden De weenerpers het ieodale ater and i itgezonderd tnijfelt nog geen oogenblik of de personele unie al van de hand gene en worden doch zij is het tamelijk eens d t de vrede beznairlijk alleen door de geallieerden gedicteerd zal kunnen worden maar dat keizer Napoleon ten slo te niet nalaten zal op verzoek van Denemarken zju goede diensten aan te bieden 18 Julij Pruisen Oostenrijk en Denemaiken z jn overeengekomen om de vijandelijkheden te scl isen eu de blokkadeder pruisische havens te doen ophouden te rekenen van 20 Julij ten 12 ure des middags tot middernacht van den 31 dezer maand 19 Julij Lit Lubeck meldt men Prins Johann vmGlu ksburg is heden alhier aangekomen en is m den n imiddagmet het stoomschip Lllida naar kopchagen vertrokken De keizer en de keizerin van Atusland zijn heden te Wiesbaden aangekomen Na een bezoek aan het hof zullen zij eene godsdienstoefening bijnonen m de grieksche kipel M n verneemt dat zij a het g bruik der biden te Schwalbach een bezoek zullen afleggen aan het hof te VVeimar De Speneische Ztg deelt den tekst mede eener depecl e van lord EusseU m lord Piget dd 6 dezer na irin ge e i woidt dat Lngeimd zich ook nu met kan verbinden ae zaï der Denen met de wapenen te ondersteunen noch om D i schiand tot het aan lemen der m de conferentie vooi es e Ie voorn rden te dniugn o geiis een bengt uit het hoofdkwartier ia in den nachtvan 17 op IS dezer het eilml Fohi dooi de oostenrijk che troepen be et Himme is het met enkele schepen on komen Vlsiiu zijii al de eilinden der westkust be et Niar men uit eene goede bron verneemt zal de mimsterpiesident de heer von Bism 11 k de vredeaon erh in eliiigente Weenen bijnonen A aar cbijnlijk zullen Zj reeds mordenbeginnen Frankfort Ifi Julg Hertog Kirl van GlueKsburg liro der des komngs v in Denemarken heeft bij den duitschen bjiii geprotesteerd tegen de preteutitn van den groothertog van Oldenburg doch die van den hertog v m Vngu teibiir erkend Madnd is Julg Uit Lissihon veniee at men dit m eene door een groot aanti handelaren on 1 rteekende petitie de vrije nvoer vm grincn is veuocht diar de migazijnen ledig Zijn en de oogst oiitoereuend is Turijn 17 Jiilj H Ir n Bistoggi ïusin en ler andere ilgev iiidig len hebben na ecue levei Jige discussie 1 de k imer hun outshg ingediend I n im r h i diarjp tic orde vm den dig iingeiioineii door d 1 leer M 1 len voorgesteld nairbij de inuiisfer norlt uiiguoülig e i on weip am te bieden tot het voor i 1 11 d g 1 1 iiirn bij de uitoefening der fuuf tien v in t eviuii le c i iiii t kan geboieu woiden tUsschen het per oon j 1 h ie ii belang De k imc houdt helen de 1 1 u TC vergt 1 hls vin deze zitting 19 Julj öinnenlnnö Gouda 20 Julij Ter benoeming v ia e i 111 elei tvee e kamer cici stiteii geuerail voor hot kiesdistne AV m hoicii ji 1 l J ge lige stemmen uitgebragt n i irvan op d H II l iut Jonckbloet 1S2 Borgesius lis W oldriiigh Js vu s j 49 en V ciiema 42 n iren vereeui l Derhüve hci eunig tusschen de H H Jonckbloet eu Borgesius Wij vernemen at de heer en mejufvroan 1 01 vj igavond voor de leden der u cit Om Ge 11 eeievoorstelling zullen geven en j tnijeei ge 11 i irzi de buitengenone v airiigheil dei on ci 1 ealgemeene toejuiching verntrvei g k iir ui i 1 ig 11 geval was bij de voorstelling m het k 1 1 lau De bevallige dime nerd cvei cci I uo i c on cv ugheid lis om hare aangenime vooi t et i c Ie I eoLton ich behalve door sterke zin be e ielu g o v jor be schaafde manieren boven den gene uen kui eu 1 r 1 tii Dooi 1 i op vei oek eervo 01 s i r vci ee 1 1 11 dci 1 luitenant vin het leg oostind eavileiie 1 VI vuV i athnmet verlof alhier te linde met toekennii g vin den 1 ug v i ritmeester en vin peusioei Gisteren heett te i7trecht pints gehid de n ibes hgvan het Onnje eeshuis te Huizen w larv m lee s m lietverleden jiir de toudameu en ziju gelegd Viune r werdPieter W ouda van Huizen voor i7oJ Lit Zwolle schrijft men aan het LD dl is t irEr loopt hiei een gerucht dit vee w lars iijilj I if tals zoude nimeiijk onze vroegere stidgenoot tl heer I v nEoijen commissi is des komngs m de prov Giom e rin annmeikmg kenen voor de vacature als commi 1 1 Overijssel an de leden van de tweede kamer der si tt p it 11 zijB rondgedeeld tivee geschriften als 1 een voor tel i rorganisatie der koniiiklnke akadem e v in beeldende k i en 2 het ontwerp voor sj jomegen door len Hu leinn 111 cipolder en omslieken vii mi j P Amerstoordt beoord t 1 caverg leken met een dergelijk ontwerp vroeger ingeJiii I irJ J van Brederode a iruit blijkt dit die heer rerjs 11857 eew amvr ig ge lain hetft om eoii e sie tot unlej v ueenen spoorneg door den 11 lanemmeraieerno Lr Ii verba uimet eene nieuwe lanvrng door ne heereu Vmersfoordt s heeft hij bij mis 1 e vin 10 Julij a n den minister tic rie iteit verzocht ne be uigen 11 deze aau den minister 1 1 be ve ende Vin let slot v in dit geschrift wordt o a gc J Behoudens ule lespeet voor het ontv tip Amersfoordt c e 1 erkenning der belingeloosiieid vai dezen heer mogen n 1 ni teeuigeu gionl onderstel en it het ontwerp BreJero It devoorkeur ver hen bovtn hel ontwerp Vmersfooidt In tt