Goudsche Courant, zondag 24 juli 1864

1864 Zondag 24 Julij m 24 UDSCHE COUHANT Uitgave van A BRINKMAN lanffe Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN Waarschu wing Vrij algemeen verspreidt men in de stad eene lasterlijke beschuMiging ten aanzien der betrekking waarin ik zoude staan tot zekere doofstomme naaister C S Ik verklaar dit gerucht ten stelligste voor onwaar en acht mij daardoor grievend beleedigd De persoon zeive wijst een ander aan Een ieder wachte zich dus Toor ongegronde en lasterlijke luintijging W F Bruiiisma GoiDA 20 Julij 1864 Vruchtensap Tot 1 jiiiguntus aanstaande worden bij den ondergeteekende eommissiën aangenomen op Rood en VVit Aalbessensap a 20 p fl Zwart 30 I iBOZENSAP 60 II ir Half Bessenen Fbambozensap 40 Frambozen Azijn a 1 00 Limonade Stboo 1 00 C THIM Apothelcer Sc Droogut GOLDA 20 Julij 1864 NB Bij groote quantiteiten tot lagere prijzen Verkoopers of winkeliers genieten rabat ontwerp toch is Haarlem gelicel uitgesloten iu het eerste ontwerp IS Haarlem r ict alleen opgenomen maar verkrijgt nieuwe iï betere verbiiulingen met de eerste steden des rijks zonder iai hierbij eenig belang is verwaarloosd let leech ezea verneemt inen het overlijden ie Spa van den beer m Dirk Donker Curtius minister van staat oudministcr vai justitie in den oii lcrdom van nagenoeg 72 jaren Hij was grootkruis der orde van den Ned Leeuw en grootkruis der Frederiksorde van Vnrtemberg Aan de constitutionele ontwikkeling van Xederland is de naam van Dirk Donker Cnrtius i i groote mate vcrbondeu De commissaris des konings in de provincie Zuid Holland brengt ter kennis van de belanghebbenden dat door gedeputeerde sta ea h bepaald dat de afzonderlijke jagten op waterwild voor dit jaar in deze provincie zijn geopend op Maandag den 1 Augustus E instaanue en dat mitsdien van dat tijdstip af de uitoefening ütr Jagtbedrijven vermeld iu art 15 lett d ƒ en der jagtwct is geoorloofd terwijl hij herinnert aan de bepaling van art 1 van het Eeglement op de uitoefening der Jagt en Visscherij in dt f prcviueie krachtens welke die jagten niet anders mogen plaati hebben dan op liet water langs de stran rs op moeras den oevers en meeren piassen riviere sige landen Beristeii Gemengde Te Haarlem zijn twee loiliciens met zwemmen venlronkeu Prinses Clotiitle is zaturJag avonJ van een printje bevallen Het hoofd der üprucrige Flittahs in Algerie Leeft zi h oudcrworpe i De kamer te BrusPel h ontbonden en de verkiezirg bepaald op 11 augustus Van dei aat5ten oogst is uit Bengalfn voor drie nillioen a sanithee naar Eiigelaiid vprz iiiden De zweedsthe koning is zeei ontevreden op zijn det i hen collega omuai uie den duitschen boud voor ceu omnibus ni7J t en daarin plaa 5 wil nemen lii Algerie zal een bronzeii = ndlicelJ opgerigt worden voor den ropar chalk Pélissier De iuKoinstcn en uitgaven van Rotterdam beliepen in 1SC3 rnim 17 ton ïe Parijs verdacht meu twee olifanten pre=eiit eicmplaren van den koniug van Cambodja 3 e Mornin Pozt belooft nog nadere dociiraeatcn over liet ver t u de Ueilïg Verbond Het deensehe vrede ministevie is bij ongeliiic ri atiiüiiair De hoogrre burgerschool zal te Deventer met september Ijeiriiintu De eerste locomotief van panje uaar Frankrijk i 15 julij doc r de ryrcnetn gereden door een tunnel van 2ö ntd mijleu kiigte Een eiigel cli rou tje van veertig jaren is met vijf m trozen gehuwd De kafieucogst in de pr viiicic Oran Algerie overtreft de gunstigste n irhtiLg Vrijdag jl zijn de eerste peeren uit Duït chland an Kftltrdam verscheept naar Engeland Pruisen cischt van Denemarken 1 miilio n gulden oorlogskost en In Z eden U men begüonen met het ervaardigen van den ecr teu monitor Keizer 5Iax is te Mexico met Tc r de vele bewijzen van hartelijke deelneming ons bij het overlijden van onze veel geliefde Moeder betoond betuig ik ook namens mijne familie opregten dank s M BOXGA GoiDA 21 Julij 1504 Voor eenigen tijd fijn weggevlogen TWEE DUIVEN als een roode witstaart en een geele witstaart beide doffers hoogvliegers en met ruige pooter Pegeen die dezelve terug bezorgd kan de volle waarde derzelven ontvangen bij den poelier P ZONNE lange groenendaal alhier Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Sijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a 462 jo u per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 j per kan öTVs cents inl BKA DEWIJX 46V o P =r kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar cTenredigheid GoCDA 20 Julij 1864 geestdrift ontvangen Den 6 juuij werd de scheepvaart op faet Ladoga ncer neg door het ijs belet In Gallicie heeft het iu den laatsten tijd zoo zwaar geregend dat het verkeer op de siworwegen ia gestremd lü Keurhessen is de diensttijd de infanterie tot op 15 maanden verminderd De zwitsersehe regering heeft een groote hocveell eid japansche zijwom eijeren aangekocht Tien duizend man franscbe troepen zullen terug geroi pen worden uit Mexico De koningin der oandwichs eilauden zal eene reis uaar Europa ondernemen In de gjmcente Gculier tïiimborg ziju twee huizen afgebrand Dr Thomson an Londen i door koning Leopold vour geneeskundige diensten verhevea tot buiteügcAoou heelmeester en otficier van de Leopoldsorde en had reeds ontvaitgen iS 000 galden De kcniug van Prniscn is met moeite overgehaald tot het toestaan der wapenschorsing Te I aibach heeft 13 dezer een buiteiigeivooii hevige storm gewoed die dt zw iar te boomen knakte of verbrijzelde en groote schade heeft aaugerigt Te Londen worden bij Rogers preken aan de geestelijken afgeleverd tegen ƒ 3 eu ƒ l oO en ook miuder al naar kwaliteit De roord amerikaansthe oorlogst toom boot Xiagara is naar Antnerpen gestoomd de Sacramento is uit zee ter reedc van Vlissiugen gekomen Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 1 Julij Adriana Ida ouders J van dor Spelt en M de Jong Johannes Simon Petrus ouders S P van der Kkin ca J van der Kroft 16 Mariuns Gijsbcrtus J Huijvinaar en G Kuijlenburg Frederik Nieolaas Gcrrit oudere F N M ia s en J G Frauke 1 Elizfibcth ouders C G Wulifraat en P S Tijbaut Michiel obders P Ham cii A van liijswijk IS Pieter Mattbijs ouders J Vv Morie en C C van Geudcreu Jacob ouders 15 Bloklaud en J XJmans IU Maria Magdalena ouders J Kabbc en P van Hcrtem OvKRi F DEX 14 Julij A M E van Veen Ij 17 M de Jong 15 d IS J A van Dam 10 d J Spruijt 25 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 8 tot en met 15 Julij 1864 GFRORtN Maria ouders J van dt Linden en B Murk Elisabeth moeder E Wendels Cornelia ünkrs J J van Huuksloot en A Verhaar Gfcrtruida Huberdina Jozïna ouders W Ross eu V Ereustein MariiUi Cornelis ouders G Uek eu J Kajwen Ovï KLKtiKN C Voormolen 7 m OUPEWATER Ingeschreven van 13 tot 19 Jiitij 1864 lïi v Mj FN Cornelia llugervorst geb Hoognidoom d Ovi iaEDKN JühanLd Koos geh met Pieter Verrocn 5 i j OM t inBOUWD Barend den Hertog 28 j jm en Clasina HogervorE 35 j jd Gi iniMi Gerhard Bernard Winter jm 30 j en Johanna Maria Kattenbelt 2 i j Hendrik K an tecg jm 31 j en Jannigje de Vast jd 30 j Prijzen der Effecten Gebleven koers C2Vi6 74 j6 pCt Ned w sch 2V dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 Va Handelm op resc België Roths 2V2 Spanje obl 2V rortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 61 = serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Meta l 5 dito dito 27 do renteAmst 5 do nat 1864 6 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 478 97 84 59Vl6 653 6 l AMSTERDAM Dingsdag 19 Julij Laagste Hoogste koers koers 0 V 6 82 Vl6 i lu 75 98V4 98 6 90Vs 1411 2 55 4 l6 44 7Vi 47Vi6 97 97 993 73 74V4 837 8 C4 S iVs I86V4 186 Va 58 59 SOV16 SOVs 8OV4 81 65 65 63V8 24V4 47 2 47V8 47Vl6 47V8 45 46V8 28V 283 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt dei Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden i3 2 franeo p post 2 25 De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 23 Julij Een nieuwe wapenstilstand is voor korten tijd aangegaan en de onderhandelingen over deu vrede zijn reeds te Weenen aangevangen Tit is het eenige wat men weet al het overige ligt in het duister Het is eene zaak tnsschen Denemarken en de twee groote duitsche megendheden Engeland is er buiten en van daar alleen komen slechts stellige berigten door de parlementaire disoussien Nu zijn het niets dan tegenstrijdige geruchten onzekere vermoedens en individuele beschouwiugen Wat moet men gelooven van het dwaze deensche voorstel om iu den bond te treden wat van de verschillend geformuleerde eischen vau Pruisen en Oostenrijk Men beweert schijnbaar niet zonder grond dat Pruisen niet gezind is zich eenigzins te bekr unen over de bondsbesluiten en den volkomen afstand der hertogdommen wil Voor wien zal Augustenburg zijn doel bereiken zal Oldenburg krachtige ondersteuning vinden En wie denkt aan het volk de twist is toch veroorzaakt door de onderdrukking der Duitschers die onder deensche oppermagt leefden i ij zullen aan die heerschappij onttrokken worden gaan zij eene betere toekomst te gemoet is de pruisische dwang niet erger dan de schromelijke onderdrukking Hoeveel heeft de bevolking der hertogdosrimeu reeds geleden en nu zal over haar lieslist worden zonder cp verv aehtingen of weuschen te letten De volken zijn dan toch geworden ter wille der vorsten en welke vorsten zijn het die zoo beschikken over eene nijvere krachtige bevolking die een beter lot verdiende De uitkomst zal het werk bekroonen Men verwachte echter niet te veel van de in het luister wr etende diplomatie Denemarken moet wel vrede sluiten en zal elke voorwaarde moeten goedkeuren ten zij de zwijgende keizer zijn invloed in de schiuU legt De fransche pers die zoo sterk gekneveld is mag toch op den Rijn wijzen De engelsche Morning Post bekreunt zich aan geene ontkenning en gaat voort met de onthulling der onheilspellende diplomatieke knoeijerijen en vindt zelfs een steun in het officiële venetiaansche blad dat het sluiten van het nieuwe verbond erkent maar de vijandige strekking tegen Frankrijk ontkent het is gerigt tegen het revolutie spook dat wil zeggen tegen de vrijheid en den vooruitgang der Tolken waarmede ook Eussell schijnt in te stemmen De amerikaansche berigten wekken verontrusting Terwijl Grant voor Petersburg ten zuiden van Richmond bezig gehouden wordt en de weg aaar het noorden dus open ligt heeft Lee een groot gedeei e van zijn leger afgezonden om een inval in Maryland te loen en Baltimore te bedreigen Wij beschouwen dit als een wanhopige afwending om van Grant verlost te worden De uitkomst kan van geen nut voor de zuidelijken zijn als Grant gebruik maakt van de afwezigheid des vijands om zijn doel te naderen er zal slechts meer bloed vergoten worden en nieuwe verwoestingen te betreuren zijn Alleen uit Marokk verneemt men goed nieuws daar wordt de vrijheid van handel geproclameerd De Engelschen die Denemarken zoo geheel loslaten willen het halstarrige Japan in hunne liefdearmen opnemen öuttenlanïr Londen 20 Julij De r ond ouder dat gedeelte der bevolking van het graalschap Lancaster dat door den amerikaanscben oorlog en de daaruit gevolgde schaarschte van katoen zoo schrikkelijk had geleden begint aanmerkelijk te verminderen Het getal personen aau wie nog onderstand wordt verleend bedraagt thans 120 711 in december 1862 toen de ellende haar hoogste toppunt had bereikt beliep het 508 293 en dat over eene bevolking van twee millioen zielen Verschiiiende omstandigheden hebben tot die veri etering bijgedragen aan den eenen kart hebben verscheidene arbeiders van katoenfabrie De prijs der Advertentiën van ée n tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden bcrtrkcod naar plaatsruimte ken ander werk gevonden en aan den anderen neemt de aanvoer van ruwe katoen in Engeland toe Men denkt uu jaar ruim 2 700 000 b uit verschillende landen te ontvangen dat is ca 700 000 b minder dan voor het ontstaan van den oorlog in de vereeuigde staten ZIJ voornemens waren Generaal Hunter was geDe noordelijke generaal Sigel was In de berigten uit New York van 9 Julij per Hibernian ontvangen leest men nog het volgcn le In een rapport van den generaal Grant wordt bevestigd d it generaiil Lee een aanzienlijk corps van zijn leger had afgezouden Het gerucht was in omloop dat de zuidelijken zich hadden geconcentreerd tusschen Hagerstown en Baltimore en dat laatstgenoemde stad aan te tasten kamp erd te Martinsburg van zijn post ontzet Volgens een gerucht had de president Lincoln den generaal Dix gelast zich niet voor het haf van civiele zaken te vertoouen om zich te verdedigen in het proces dat hem was aangetlaan teu gevolge van het in beslag nemen van de AVorld en het Journal ot Commerce Men verzekerde dat de heer Seymour de gouverneur van New York het vonnis van het hof met geweld zou doen teu uitvoer lieggen en de arrestatie van den generaal Dix bevelia Kr iren personen uit NewOrleans die troepen voor Juarez trac lren te werven in hechtenis genomen De heer S ymour hid aan vijf duizend man van de militie gelast zich naar Washiugion te begeven Op eene interpellatie van den heer Wylde of tie Pruisen den 13 julij hebben geschoten op het noorweegsche poststoomschip Veken dat passagiers en da ironiler Engelschen in Jutland aan wal zette heeft de heer Layard iu de zitting van het huis der gemeenten geantwoord dat de Pruisen bij vergissing het vaartuig hebben gehouden voor een deensch schip dat troepen aan boord ha i Julij Eene bijzondere depêche v n New York geda IU teekeud IU dezer verzekert dat de geiieraji der noordelijkeu Wallace ia Maryland na een gevecht dal acht urtii duurde geslagen is ii Julij Graaf Eussell heeft helen in pjrlement in antwoord aan iorJ Stratford de Ke lelirFe ge egl dat hijde authenticiteit der correspondentie be rcüVude de lieilige alliantie betwiji eit Indien deze mogt he teld ziju dan is zijniet gevaarlijk voor EugclaüJ Volgens zjne meening zal zijdan gerigt zijn tegen de democratie en Je goede verstandhouding tusscheu Frankrijk en Eugebnd versterken Parijs 20 Ja ij Den 1 j dezer heeft men iu de nabijheid vun Fecamp ecu vrij hevig kanongebulder geho rd waardoor het gerucht is ontslaan dat in het engelsche kanaal een nieuw gevecht tuaschen noord en zuid amerikaaiisehe schepen heeft plaats gehad Men kan echter stellig verzekeren dat aldaar thans uitsluitend z amerikaaUïche oorlogsvaartaigen liggen terwijl die van het noorden op dit oogenblik in de nabijheid de nederlandche en belgisjhe kusten ten anker üggen De jongste berigten van Tauis honden in dat thans ookde arabische volkstammen onder elkamier slangs zijn geraakt Nadat de Bey te vergeefs getracht had eene Iceuing iu Eurupate sluiten heeft hij in het begin van Juiij eene g oo e hoeveelheid olie die gewoonlijk l piasters geltlt voor ItJ per 24 liters doen verkoopen op oorwaarde dal de koo so ndadelijk in contanten of in fransch papier zou worden voldaan terv iji de olie op bet einde van Junij 1S65 zal worden geleverd De schatkist is niettemin ledig en de Bey wil thans eenleger van 20 000 man tegen de opstandelingen van h t zuiden afzenden Ten aanzien van Mexico doet zich de piquante bijzonderheid voor dat keizer Maximiiiaaa door tusschenkomst onzerregering uitgenondigd is geworden om het koningrijk Italië teerkennen Voor een broeder van den keizer van Oostenrijk wasdat eene zeer lastige zaak De ministers des keizers hebbenechter met veel slimheid den valstrik ontweken Zij ÏBljèii namelijk geantwoord dat Itrdie reeds door Juare irerd erkendin een tijdperk toen hij het regt had namens Jfexico tot diengewigtigen maatregel te besluiten Italië is alzao reeds door