Goudsche Courant, zondag 24 juli 1864

V po crk ii l vad T d it hel icgeiiwoordig gonvernement geh m is dif i iii jt iiï af te keuren of ha ir door een nader h p bt kr i iii ii hiint 7ii li beve tiireii ilat de heer Mirès vau onzen verlof bel ome heeft om mede te d ngen naar het 1i in de uip i Min ohe leening van 20Ü millioen Het jjiet i te ucmcii du keizer MaximiÜJau zich met i ll ili Ul atCÜ i lijn lij De Köln Zeituug den legennoordigen tl bi prLiiOu le is van jievoeleu at de vreJe= ouderhan i me Pen Tiarken met lans zuilen du en Eeu toestandrJjciiwoMrdiOT Joet ge r bloeJ stroomen m ar overigens z ko tcn door de schatkist te drigen bijua even groot a van erkclijken oorlog Lene groote moeijelijk heid 1 t is over voor het geval dat de vrede tot stand is ge ko iiineliik de oclkcuriug te verwerven van den deen sc 1 rr dc vyl afjtacd van grondgebied eene noodzake Iji iMurie van den Ie sluiten vrede zal zijn Xir lil Ziitunpr Joelt mede dat alle ontslagen deen51 ii icn ie met in de hTtogdommcn zijn geboren r ins ho j ïen ontvangen Mariu huu ivordt bevolen ohi d hel l v id te verlaR n Tevens wordt berist dat l J d Iigiug te he taal op ds sedt r dn 1 T politic p J e rev cli V L dc von 15 1 aar r tf a b ivi v L i de Tirasburg is ve bo ca om opschriffn in taal op i ithangborden te piaitsen j zoo berigt men uit Warsoli u e J ïn i in het nerk gestel om een der bel nairen in hannrn te krijgen Eindelijk den sevaa iken man zekeren Max lonnik m TgEi te worJeii Eeu paar i hem in het klooster te Lend Voor nerd l ij ter dooa voroor ietM welk volt jkken Ue prior van het klooster rb iiacri en htt kloosttr verbeurd verkhiaid poolsch schatkist l t Xor lileul ehe Zeiiung meldt dat in den nacht tiis i+pii m inimg en dings lag te Eenilsbnrg niet aileea anvalli u VA ü iioversche troepeu op pn isisohc ivachtposten en ilda er aarvan er veicu genoud werden in de straten iieb itr p i s irthau m iirdat zelfs de hospitalen waar vele aar gc 0 i c l niijen wordtn Volifns bci iït uit Eeud burg van heden is kapitein Haiumrr nad t iii eva kaaonneerbooten had doen zinken 111 Ie logt b j he cüind l anoe gevangen genomen 2l jalij De bonisvergadering heeft het oostenriji seh I raisischs voorstel lic Üresn Journal bevat een telegram volgens welk de Pruisische prins Friedrioh Karl den opperbevelhebber der bondstrocpen in Holslein heeft aangekondigd dat hij bevel ontvauïeu hft om ieh meester te makea van Eci ds rTri Generaal Iluke iieelt daarop geantwoord dat hij slechts over vier compagnien te beschikken had e dus voor de overmagt moest dijken maar dat hij de verantwoordelijkheid wegens dezen stap van ich afxHerp öinncnlanï GrOUda 22 lalij Ter benoeming van een lid van de tweede karaf V der E aten generaal voor het kiesdistrict Hoorn zijn uitrcbrart 1201 g Id ge stemmen waarvan op de HII W van Gültsi ia 53 5 W T Gevers Dcynoot 464 en H Eaat 141 waren vereenisd Derhalve herstemming over beide eerstgeiioeiiiJen Bij Kon besluit van IS Julij zijn uit de vroeger door hoofdin elanden van Rijulaad opgemaakte dr et illcn tot hooghecri aden vau dat hoogheemraadschap benoemd de aeeren S de 1 lercq Wz en J va n der Breggen Fz de eerste ter vervaa iiii loü den heer A Hartevelt Jz die verlangd had niet meer tj weden benoemd de laatste bij herbenoeming Alen verneemt dat in de jaarver i itring van het Ne derlaiüische Zeuileling Genootschap dis dt er dagen gehouden werd oor alle rigtingen volkomene vrijheid als beginsel is vastn esleld zoodat dientengevolge onder anderen ook dr Zaalberg als directeur is herkozen Wezens dit aangenomen beirinsel beeft de heer Voorhoeve zich vcrpligt geacht te verklaren dat hij zijn directoraat zal nederlegg n en hebben terstond verbcheidene heeren voor hunne betrekking als bestuurders bedankt De Amhemsche couraiit ontleent aan een particulier schrijven uit Utrecht het volgende Aan de tjrrespo identen der verschillende dagbladen schijnt het ontsnapt tenzi andere rfïleneu hen vau de niededeeling weerhielden wat er in de vorige week aan ons station heeft plaats gehad b j gelegenheid dat de keizer van Busland van Soesldijk terug eereude aldaar per eitra spoortreiii zijne reis zou voortzetten De extratrein was besteld teu half 12 ure Ten gevolge van een vroeger vertrek des keizer uit Soestdijk of de grootere snelheid van zijn rid van da ir n iar Utrecht kwam hij ten elf ure a ia De keizer eisehte d it terstond de trein hem verder zou breuj er De stations chef gaf len antwoo J dat alles was ingerigt om ten halt i tt vertrekken dat de veiligheid van het vrkeer niet de minste ivijziging gedoogde dat indien de trein ten 11 ure besteld v as deze ook ten 11 ure zou zijn afgereden miar nu hij om half 12 was aangevraagd geen secoude vroeger en geen seconde later dit middel van vervoer ter ibenste z if van een keizer kon gesteld worden Men zegt dat de hooge reizigers weinig tevreden waren met dit ged vongen oponthoud Er zouden misschien russische keizers zijn die als zoo iets in hun eigen land pliuats had het gansche personeel van het station naar Siberië zouden zenden Het nederlaudsche publiek kan echt r den man slechts prijzen die op de e wijze voor onze veiligheid zorgde en onze regiea handhaaüle zeKs tegenover e ïn magtig vorst De tentooastelling van frieschenijverheid u kunstvlijt welkein het geuou oer nieuwe maaège te Lceuivarden wordt gehouden nekt voortdurend dealgemeeae belangstelling Het getal bezoekersin de jongate drie c ageu bedroeg ongeveer 3000 De deelneming in de verloting is mede zoo groot dat de commissiezich genoopt heeft gevonden aanvrage te doen om het getalloiea aanvankelijk op 1000 bepaald tot 1200 te brengen Belangrijke aankoopen voor die verloting zijn dan ook reedsgeschied Meu schrijft uit ijhe De prijs van den turf is hierslee Is zeer laig Men besteed voor de beste soorten 3 0 a 4 voor de lange en ƒ 2 50 i ƒ 3 voor de korle Overhet algemeen is de nieawe turf dii jaar niet zoo droog als inhet vorige jaar Men schrijft uit Oosterhout Met iL O hioibouw is hethier ep ia de omstreken geëindigd de opbrengst is bijaa dehelft minder dan die des vorigen j iars iniarde kivaliieit heeftdaarbij uitmuntend gewonnen d rogge die weldra rijp zal zijn belooft over het algemeen een ruim beschot en is zivaar geladen van korrel de boekweit wtlke reeds in vollen bloei staat is zoo zwaar van stengel en tros ais lüaar zeldzaam v rkonit de aardappelen zijn in kwaliteit goed en eer lekker van smaak dj bijenteelt belooft dit iaar redelijke resultaten e zulleu leveren voor eker zijn de vooruifzigten goed Jaar de bijei hettweede aas an de eüge botkweitveiden ruimsohoots aanhalen De prijzen van het hooi zijn ƒ 17 50 i 18 de lOOC aN Iieyden 21 Julij Degemeenirraad heeft pp heden benoemd voor de hoogere burgerschool tot iiicctear tevens belast met het onderwijs lu de scheikunde op eene jaarwedde Vi n ouü dr D de 1 dc te Eotterdam tot leeraar in de i is en natuurkunde op eene jaarwedde van ƒ 1800 dr C J E Brutel de la Ttiviire tot 2en leeraar in de wiskunde op eene jaarwedde van ƒ 16 0 A T van Aken te Gouda tot Sen leeraaf in de wiskuudt op eene jaarwedde van ƒ 1400 J van Loghem tot leeraar in de natuurlijke historie op eene jaarwedde van ƒ 400 dr H van Hall tot lecraar in de staathuishoudkunde op eene jaarwedde van 20u mr J Lu ic tot leeraars in het fraasch J M Eeinders in het engelsch J Perrin ia het hoogduitsch en in de philosophic dr C A X G F Sicherer allen van het stedelijk gymnasium De gemeenteraad heeft voorts bij het stedelijk gymnasium op nieuw benoemd tot rector di VV H D Suringar tot len leeraar voor de oude taien F A de Graaff en tot 2en leeraar J J Cornelissen en tot len leeraar in de geschiedenis en Hol laadschc 1 dr tV Bisschop alsmede tot £ en leeraar op eene be oldiging van ƒ 1200 benoemd ds H G Eogge te Delft Woerden 22 Juhj Gisteren avond gaf iet rauziek corps van het 4 regiment infanterie op de wal vót5r de sociëteit alhier een concert dat begunstigd met zeer schoon weder een heerlijk eöect maakte en waarvan de toegevloeide menigte ruimschoots profiteerde Algemeen koestert men den wensch zulks meermalen mapplaats vinden daar er hier in het geheel geen publieke vermakelijkheden zijn en men naar Utrecht gaaf om eenige uitspanning te genieten hetgeen voor vermogende menschen te doen is maar waartoe de burgerman niet bij magte is Da rom hoopt men dan ook dat de raad der gemeente dit in aanmerking nemende goed gunstig zal beschikken op een request dat dezer dagen door p m 100 burgers is ingediend om hier weder gelijk vroeger eene kermis te hebben die al sedert eenige jaren afjescuaft is Gemengde Berigten Te kabinetten van AVeenen en Berlijn zullen den Morning Post als hij niet zwij t den oorlog aandoen J opold gaat Nipoicon Hijsaeid leereu Te WoiHiPzen is ƒ r597 gecollecteerd Voa Bisniprck gaat aaar Weenea om den vrede te sluiten lu het Westland weiJen lialf julij do lardrij peleu verkocht tegen GO centen per half mul Ia 1847 waren te Tilburg 13 wolspinnerijen door stoom gedreven thans zijn erS 2 het aantal fabriei aoten is raecr dan vervierdubbeld de fabriekarbeiders zijn van 900 tot 5000 geklommen Het britsehe eskader gaat een kruistogt doen Men beweerde dat de heer iïf ggs niet veraioord was maar op den spoorweg door eene bloedspuwing overvalle men heeft nu echter den moordci lar ontdekt die ingescheept uas voor Noord Amerika Op de iersche kast wordt veel haring gevangen Ce ontvangsten der Unie bedroegen in ht iaar met 30 junij geëindigd 242 miUioeu dollars de uitgaven 8SJ miHioen het s kort ti3S milhoen Te Wcenen is bet mode zonder criooline te gaan Den 1 julij waren reeds 120 000 exemplaren verkocht van Kenan s werk Men wil de f an iche bezetting te Rome versterken Don Antoiiio Lopez de ïSauta Anna oud president van de republiek Mexico te bt Thomas overlcueu Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 19 JuUj Vcorzi ter mr A A van Bergtj IJzendoorn Tegej vioordig zijn de bh de Gra c Kcinper Prince Braggaar Lnij en Buchiier Droogleever KIst en van bt aateu De burgemeester geeft te kennen dewijl de voorge chreven tcimijnen aii afwachting versfokeii zijn fitting te zullen nemen als lid van den raad en noodigt den heer de Gia c uit hem de vastgestelde eeden af te nemen Deze zijnde De notulen van het verhandelde ie de vcigadering gehooden den 1 jul 11 worden goedgekeurd Zijn gelezen de navolgende ingekomen cfukken als lo Eene dispositie vau ged stalen afschrift mededeelende van een koninklijk besluit waarbij conressi wordt verleend tot heffing vsn tolgeld op het gouu he rijpadj oveitenkoinstig het 2o Eene gelijke dispositie goedkeuriiiir behelzende van door den schuttersraad aanj evr agdf u door den raad aangenomen verhooging van een post au uitgaaf dien it 1SÜ4 Notïf atic 3o Eene gelijke dispo iti waarbij wordt goedgekeurd voorgesteldi n afstand van grond aan i pelaai en Frin eiberg Notif 4o Eciie gelijke dispositie goedkeuring ï Reizende van verhooging van den poit Vin 3ub idieaan de ditU ldoeade s chutterij dienst loü4 Xotif 5o Eeue missue van de commissie over de openbare teekenschool daarbij voorstclle de g düreudf de maanden oct nov en dec dezes laars het onderv ijs lu het bouwkundig teekenen op te dragen aan den haer J D Kijk Als provisionele maatregel goedgekeurd en als zoodanig gedurende gezegde maanden aan den waamemender onderwijzer toegelegd f 200 Co Eene miss ve van curatoren over het gjmnasmm daarbij vocrstellemle na het vertrek van den beer Jorissen op 2S aagustus a s hec geven van ouder vijs in de hollandsche taal en letterkunde op te dragen aan den rector den conrector en den lector iu dic wi = en natuurkundige wetenschappen die zifii daartoe bereid hebben verklaard C en W stellen voor zich met het gedane voorsiei te vereeni en en aan de drie opgenoemde ondcrv ijzers geduteude den tijd dat zïj zKb met ge egd onderwijs zullen belasten de bezoldiging toe te leggen door den lir Torissen genoten Hierover ontstaan langdurige discussien aan welke deel nemen de bh Buchner de Gi nve cu Lurjten waarvan de eerst ere noemde verklaart in geen geval te 7i len medevserken over het gymnasium op den bestaandea voet na 1 jan 1SÜ5 te bestendigen Nadat ook ung de burgem en de hr Prince hit woord iiadden gevoerd wordt besloten het nemen van eene beslissing uit te stellen tot na het openen van den nieuwen cursus als v anneer beter dan thans zal kunnen worden beoordeeld welk aantal leerlingen de lessen op het gvmnasium zal bijwonen en op welke wijze het onderwijs in de boll taal en lelterkuode aUdan zal dienen te wordeu geregeld 7o Eene missive der commissie vnn administratie over de beleenbank inzendende de rekening en vpraittwoording lan den kassier over het boekjaar gesloten ultimo april II Ter visie 8o Eene missive van hh librymeesters de rekening over 1863 inzendende Ter visie 9o Eene mis ïve van den burgemeester kennis gevende dat hij zijn ontslag neemt als lid van het coUegïe van regenten over de Gasthuizen en an de Gezondheids commissie Besloten hiervan mededeeling te doen aan dcre in itellingen met nitnoodiging eene aanbeveling in dubbeltal tei vervulling aan den raad in te zenden Eene missive van den hh Hoffman en van Bovene daarbij kennisgevende dat zij de benoeming tot regent over het vereenigd Wees en lemoeseniershuis niet aanuemeo Notif Eene missive van de bh Kabel Knaap en Kluitman inhoudendedat zij de benoeming tot regent over straks genoemd gesticht aannemen Xotif De burgemeester onderwerpt aan den raad de vraag door welk gezag eene aanbeveling moet worden gedaan ter vervullins van de vacaturen alsnog bestaande door het bedanken van de hh Hoffman en an Bovene zijnde aan h en W opgedragen voor de eerste benoeming en aan regenten voor de volgende aanbeveling in te zenden De heer Kemper is van meening dat B en W doch de hh Prince en Buchner dat de drie regenten die de benoeming hebhen aangenomen de aanbeveling moeten doen In stemming gebragt verklaren de burgemeester en de heer Kemper zich tfoor eerstgemeld en de overige leden voor bet andere gevoelen l£ö Vier adressen als van A Aalbers te Vorden J J Giessen te Oud Alblaa A Overbosch te Epe en E Overbo c i te Utrecht de laatste aaubevul u door dci uirect der vee artsenij school te U rt Ut welke rier j rsonea het errock oordraaen om tot keurmeester vai het vlecsch te worden bem emd Ter vi if en benoeming in de volgende vergadering Ee i irclijk atïres van L G Moraal shster ti Soetcntoude wordt ook ouxi it het s gr teld op ongeztj eld pipier trr 7ijtie gele id 13o Eene mi ive ui dm schutter r i inTcudv iJe de rekfaiui over 1SG3 iiewij iird in dier voege aK de ia dscf mmi e luel Ue vwrloopige puemini bela had gemeeud u m eten vocrslelleu Die rekening alanu goedgekeurd De burirein deelf mede dit i cj J L T afebcr hec t aangenomen de benoeming tot econdante op de oppubarc j inge jufvr ooi tni dit ie kas ian den gemeeute outvanizer op julij h ojisi nomen eit de bm keu en ka in orde zijn bevundeu met eeu v lorhaudeu bcdratr van 111 3 No De rekening van bet burgrrl k armbestuur ovtr i Gï udke ter vi ie heeft irelecen wordt irocdgi Lcird nadat de burjem dt CT fkeri bad gegeven dat gecue jKunuirfu oi beproefd zulleu blijveu om vour a a t il ge gemePütLH volJjenui te eriangtn Aau de orde is htt voorstel vaa B eu W fn 3er ommis c van fabricage om aau hcL r c kerkbe tuur op de haven toe te sraar een toren te bouwen 33 di m voorui priuiCLdr ouder voor airde dat de deuren naar buiten zullen oncn laao en het eigeudo n rezt der gemeerte op dit kerkgebouw in zijn sehecl bbjve De heer Buchner vi rkHart yich iret het vofir r vnu B en W te verceni ri maar daa bij iii lioedauïghfid v u tu Ic vraair te müc fcu in het midden bren eu of de op b ii r d e n klok zal oor icn worden il t gdui er v i umt in hef gasthuis vooral wanneer typb che ou je tei lbed u j doodtijTe ilte eeiip voorwaarde va i tik n j ir tUM kuiui vv rken liij IS met oukuuli dal de klok i k otl l Iu wr rdt maar uu t zoo h il li hjk i lij r e kt rkea plaats bepft De hr Kemprr hrenzt onder if lï c V d it het mar buitel openslaan dtr deni i m d n l i vnrdiu inire rigt dat de pa i iirc art de tjp rn ru Jemnde De aeer l nuce iu li t 1 n Ai V b i n ge hoord op het voornemen n loi wcn d iartcgeu ccne o denki iïcn hebben in h r ü Iks nitt t eiii eg aam De rn iji schitdf in lic Lt i iir unvjutiiu van een pa ir bur n De beer Keiuper fiviw di ir ij v i n l r f ti n te 1 er vernomen dit hc n nil opj lilt II t 1 1 iri jsnri jftidt e van den toren zon bedru fu J i ii n v im in et vo i l l duim vindt aaiic rir ven De ïuer Drotiirier f r v it r ii nr C i i oc t l doch op roiii v u hi t i y r b ii hr i f r f c onder v H w Lr a dat geen kluk tU i 7a pl i t hebben Pe lir I nij en f voor B c i V i idij i n cci linger onderzoek ia te stelle ï en aan d i r il i u t 1 dtaniu kfuuis te ireven Dit voorstel ondor ci üd zijnd wordf a icn In Overweging ïiju e L rnoraen ctn vo r ut ur mr Vrnf foordt burgemec tfr van Ilaa leiamer ntLr i in o in s t ejinuatie tot bet Tiüdcn der lci bLiiiudu ü om nj i n te d tn ri dsir mede iu verband t d iaj a l U n i Ui cii B en V voor in die u tn 1 1 it n i De hr Droosleevti i if nb i li r uiardig De hh I uijteu e Ki l 7i i ii t Il L i r wa r a het von t l vau B en V oin jlch ib 1 te itc u U vurdt aangenc u met vijf stemmen zijnde die der heeren keraper de Giait Laijteu Kist en de burgem tegen vier uitgehragt dojr de hb Droogleever vau btraatcn Bra gaar en Kist De hr Buchner had zich onder Al bcr lUl u tuï vtrwijdeid De burgeuj bremit lu b haadf lii Ci u vii nik aii de g f iriek om e gebouwen en grout eii van eu bij het j rov i ui liiu m h i iriot het einvi gen v i hrl vrue ei c contract op di düle o nwaardcu lU huur te behouden lot l l Hierover ont taan brcedvorrijrc iM tluit vtu iretlacbtcn waaraan deri nemen de hh Kemper Luijten Ki t Iiro Ut L r en Pnncc w larna de burgera voorstrlt het ver70C C ter vi ie tr Ifjj ii Daarto v onil be I iten Aan den hr Iiesktr wordt f or dei tiid van 3 jaar of koiter indien de ce iECitie Let teircm v iurc igcn jirbruik nooilii h id bij veruieuwiug in huur afgestaan een takje grou l eleL f n op dt e t over den Turl =ingel te n een jiarlijk cMou huurprijs vau ö en onder voor ardc dat het tot eeon ander einde al moj cu worden j eb 7 ird dm tot bewcidui B en W worden gemagtigd der Retuwal voor dea ijj v m G jaar ingaande lo october a s bij opeubare mcdediugiug te verhureu Daarna sluit de B de vergadering Marktberigten Tarwe Pc he 2400 ÏÜ f 3 35 Gouda 21 Jul Zeeuwsche ƒ O riö a ƒ 10 Rogge Koningsb ƒ 0 75 7 Dantziger ƒ i 60 a G 75 Zeeuwsche ƒ 0 45 ƒ 0 00 ier t ƒ 4 75 a ƒ 6 TIaver ƒ 4 a ƒ 5 Boekweit fransclie pr 2iOO w S ƒ 240 N Brob ƒ 260 De veemarkt met goeJen aanvoer en leveudii en handel vette schapen en lammeren srezocht magere moeijelijk t verkoopen magere varkens en bigben viugjer Aanireroen 70 nirtij n kaas ƒ 22 a ƒ 2i 7d Goeboter ƒ 1 1 O a ƒ 1 18 W iooter 0 90 a ƒ 1 pr n TC Dordrecllt 21 Julij Tar ve bjj nnder weinig aan TPvoerd en aan gebruikers tot 10 a 20 o hoorrer verkocht Jar witte Z ƒ 8 40 f 8 80 puike n d 9 20 a ƒ 9 30 maniere ea geringe ƒ 8 20 u ƒ 9 Blaauwe ƒ 8 20 a S 50 Zomertarwe niec ter veil Kogge fla dnver VI ƒ 0 20 a ƒ 0 30 Z en Overm f 6 ii f 6 10 150 2 hC jir pruis tot 190 aangebodeü Gerst Winter prijshoudeud Winterzakra f 5 h f 5 80 gestort 6 Zomer 20 c lager zakm f 5 30 a 5 SO gestort ƒ 6 SpeU