Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1864

1 64 f 2 90 ü ƒ 3 30 Haver lul voed ƒ 3 40 a ƒ 3 S0 i dikte ƒ 4 20 a ƒ 4 70 Paardeb ƒ 5 70 a ƒ 6 20 Duiveb ƒ 7 af 8 Witte boonen niet ter markt br d zonder handel ƒ 7 ƒ 10 aangeboden ïrwten bl kooks J 7 50 mestings f 1 af 7 20 AVitte koningsb ƒ 7 a ƒ 7 20 Boekweit zonder handel Bredasche tot ƒ 240 geveild Delft 21 Julij Ter graanmarkt waren heden de prijzen nominaal zonder kooplust Tarwe ƒ 9 ƒ 10 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 50 Korte haver ƒ 4 50 ƒ 5 Lange haver ƒ 3 80 a 4 30 Paardeboonen ƒ 6 50 Witte erwten ƒ 7 25 Aan stads aag gewogen van 14 21 julij 39 4 1037 8 en 4 16 boter te zameu 22950 n S Ter markt 498 mud aardapp ƒ 2 a ƒ 2 50 liliddelburg 21 Julij Zeenwsehe tarwe bij weinig aanvoer langzaam opgeruimd ƒ 8 50 a ƒ 8 75 Puike n walch bij weinig handel ƒ 8 SO a 9 Zeeu vsche rogge 6 25 a 6 50 Puike wintergerst ƒ 5 75 dO Zomer ƒ b Londen 18 Julij Granen Eng tarwe stil op nagenoeg vorige prijzen vr meer gevraagd en vast Petersburger soms iets hocger gerst en haver 6 d a 1 hooger Aanvoer van 11 16 julij 758 qr inl en 13656 qr vr tarwe 169 qr inl en 103 qr vr gerst en 320 qr inl en 44035 qr vr haver Aan de veemarkt van heden erden aangeboden 6620 runderen 4S4 kalveren 32 680 schapen en 430 varkens Voor Donderdag 28 Julij S43 GOUDSCHE COURANT T r TX7Tri r A TVT P j Advertenticn lan ééu tjt z s ave van A ÜKIINKMAIn 1 regels meMnbeenp an htt zegcl is so Ccut oor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiteugew one letters orden bertkLiid naar plaatsruimte Lanap Tiendeweg D d 60 ADVERTEN TIEN Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden Dingsdag 26 Julij besloten gezelschap J F van der VLIST Ka itelevi Voor de vele oewijzen van hartelijke deelneming ons bij het overlijden van onze veel geliefde Moeder betoond betuig ik ook namens mijne familie opregten dank S M BONGA GoTOA 21 Julij 1864 Voor de veelvuldige bewijzen van belangstelling betoond bij gelegenheid onzer Sojarige Echtveree iging betuigen wij onzen hartelijken dank aan onze vrienden zoowel buiten als binnen deze stad J E TAN DANTZIG S SANDERS GoL DA 21 Julij IS 64 ASSOCIATIE Een JONG MENSCH sedert verscheidene Jaren werkzaam in eene handelszaak voornamelijk in EaES wenscht zich te asSOCiëeren met iemand die bij bekendheid met het vak het noodige kapitaal kan aanbrengen ten einde in of nabij GOUDA eene Zaak te vestigen ten doel hebbende den handel in Boter en Kaas op Engeland Schotland enz met eenige andere artikelen waarvan hij de noodige kennis en eonnexien bezit Volledig met den uitvoerhandel bekend kan hij de daartoe betrekkelijke correspondentie en administratie geheel op zich nemen en ook aanvankelijk een klein kapitaal inbrengen Inclinerenden adresseren zich franco onder lett A Z bij den Boekhandelaar A BIlI KMA te gouda Prijs van het ged ieerd bij G P van de VEtLDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoevfeihe J van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a 462 s j per kan 59 cents Jenever 2 = soort Montwijn a 462 j o per kan 5 7 Va cents inl BRANDEWIJN 4e2 o o o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GorDA 23 Julij 1864 beste runderen werd 5 6 a 5 4 voor d kalveren 5 3 en voor d varkens 4 6 per steen betaald 19 Jnlij Boter Friesche 100 a 102 Kampen enZwolle 94 a 98 Kaas Edam gras 50 a 54 en Gouda 42 a 46 90 Jnlij Granen Tarwe mei goede vraag goede en fraaijekwal vast gerst en haver vast Aanvoer van 16 19 Julij 340 qr inl tarwe 3100 qr inl en 4630 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1810 runderen 931 kalveren 11 590 schapen en 180 varkens Voorbeste runderen werd 5 0 a 5 4 voor d kalveren 6 en voord varkens 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboees 20 Julij Catharina Johanna ouders B de BruxQ en J iparnaaij Catharina Hcndrika ouders W H PoUt en M E Aret Johannes Authonius ouders W Boer en W Groenendaal Overleden 19 Julij M Steenbergen 3 w M Schenk 2 j 6 m 20 G Keesmaat wed J Woeriee 77 11 m 21 M van der Vlist 16 n Gehewd 20 Julij B Boer en G Uithof J Bennis en E de Mol A D Vermaat en G Zoune G F C Griss eo A J Kruisheer Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer JACOBUS HENDRICUS VAK LEENT in leven Ontvanger der Staatsloterij gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 Jugnstm 1864 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEYER te GOV DA VERLOREN op Donderdag 2 Julij een Baukbillet van ƒ 60 De eerlijke vinder kan hel tegen eene belooning van ƒ 20 terug bezorgen aan het Bureau dezer Courant UrbanusPillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men m het bijzonder attent maakt Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 22 Julij Zijn zeer nuttig in ong teldheden der MAAG en werken heilzaan op de SI IJ bVEBTEEING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UIT£LAG der HUID zij zyn ZACHT L XEEENT en SLIJMAEDRUVEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn in onderstaande Dépêts verkrijgbaar Aii terdam J Alsteede Droog H Weg pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amon Sijnd S s Handelm op resc België Roths 2V2 Spanj obl 2Vi Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 1 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metali 5 dito dito 2V d renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Stalen d 1871 d d d 1882 Mexico 1851 Arnhem E Bomeijn poth Deventer J Muller Delft H W de Kruijff Conda H v Erankenhuizen s Gravenhage J M v Renesse Roiürdmi A v d Toom Apoth Weste Wagenstr Schkdam D Maltha Tlel D V Wermeskcfken Vtrecht F Akena Apoth en Droog op het Steenw over de Dronkerstr n 37 jroerden L Ruijten Ter Boekdroklieri van A BRINKMAN Alen wordt instanteiijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons by me mand anders de Usbasvs Pulis bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld iu de hierbocen opnegeren Steden en fmtsen an hj de hur boten genoemde Défóthouders In e c doosje is een billet voor ien met de eigefihandige naamteekening van de vervaardigers ed KcESEN Zoos Apothekers welk Handteekening Jch ook bevindt oj het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijii Wij verzoeken de gebruikers hntantehji daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen aalt Alleen die Doosjei waarm een billet met onze Handteekenmg is zich aan te schaffen en zich te wachten von het gebruik van de vele namaaksels l Uitgi Deze Courant öwttenlonïr IiOnden 22 Julij Een te NeUon op Nieuw Zeeland verschijnend blad deelt het volgende mede Het bevestigt zich iu allen deele dat ot ongeveer 35 engelsche mijlen van Nelson eene aar goud buitengewoon rijke streek is ontdekt Nelson Picton en Blenheim zijn bijna geheel verlaten en alle goudgravers zijr naar Wakamarina getrokken waar ieder man wekelijks 18 oneen goud verzamelt Zes personen vonden in eene week meer dan ióO oneen en drie Maories op eenen r l tGnd 36 oneen Naar men verzekert heeft zeker gezelschap in een half uur tijds 5 pond goud gevonden twee goudgravers oogstten in nog geeu twee uren 15 pond Zij hadden een aan den oe er der rivier staanden boom geveld en bij het uitgraven der wortels liaddeu zij dit goud gevonden De Morning ost houdt de echtheid vol van de doordat blad medegedeelde diplomatieke stukken en zegt rerderdat indien de h alliantie wordt hersteld Frankrijk en Engeland van hunnen kaut een of en defensief verbond zullensluiten De Daily News zegt dat alle partijen in Engeland een naauwverbond wenschen met Frankrijk als de beste waarborg voorden vrede en de vrijheid tegen de h alliantie Blijkeus de nadere berigten uit Canada ontvangen nopenshet vcrsciirikkeiijke ongeluk op den spoorweg waarbij een geheele trein in de rivier Richelieu is gestort had men op 30 Jnnij des avonds 85 lijken gevonden 383 gewonden warennaar Montreal ge onden Er ontbraken nog 97 passagiejs De conducteur en een waehter zijn gedood De San Francesco Bulletin meldt dat sir Macdonald Stephenson de ontwerper voor het aanleggen van spoorwegenin Indie met dit doel verscheidene streken van China hadbezocht Hij steltvoor Hankow tot middelpuut te kiezen vanwaar lijnen zouden worden geleg l naar Shanghae 650 mijlenj Canton 850 mijlen en Britseh Indie lOOO mijlen VanShanghae zou eene lijn loopen naar Peking van 850 mijlen Sir Macdonald Stephenson stelt evenwel voor eerst een kortenspoorweg Ie maken var Tientsin naar Peking en tusscheaShanghae en Soochow ten einde de Chinezen aan dit middelvan vervoer te gevvennen en hun het belang daarvan te doenbeseffen Nevens de vredes of manchesler partij bestaat in Engeland eene nog grootere partij welke vreest dat de regering en met name lord Palmerston oorlogzuchtige plannen koestertten opzigte van China en Japan en thans uu de natie zichzelve ipoet bekennen dat Engelands invloed op het enropeschevas elaud is verminderd klimt de bezorgdheid dier partij datlord Palmerston als vergoeding daarvoor een grooten staatkundigen greep in het oosten zal wagen De Daily News hethoofdorgaan van genoemde partij vindt in het zenden van 500 man troepen van Hongkong naar Japan een geuoegzamengrond om aan zijne ontevredenhe d lucht te geven In NieuwZeeland zegt het blad is de tegenstand der Maories sterkergeworden dan ooit een britseh legercorps van 10 000 manmoet al zijne krachten inspannen om aan de inboorlingen hethoofd te bieden Aan den oorlog met de Ashautijnen is dank zij dewaakzaamheid der pers een einde gemaakt maar niet dan na t de zncht van den gouverneur om zijnen werkkring uit te eiden vele menschenlevens had gekost Naauwelijks even vel IS deze oorlog geëindigd of er komen ons geruchten ter oore van andere kleine oorlogen zoowel in Afrika als in het verre oosten 25 Julij In de zitting van het lagerhuis verklaardelord PaJmersion op eene interpellatie van den heer Lindsay dat hij de offers die de oorlog in Amerika aan menschenlevensen schatten kost betrenrt maar hij gelooft niet dat de omstandigheden thans gunstig zijn om eene bemiddeling aan tebieden FaiiJB 23 Julij Het bevestigt zich dat de maarschalk Mac ilahou benoemd is tot gouverneur generaal van Je afrikaansche kolonie en dat hij reeds den 20 aug deriiaive voor het opbreken van het kam van Chaluus zal vertrekken om zijne nieuwe fu Mctien te aanvaarden Men verzeker dat de scheidsregterlijke uitspraak deskeizers tot regeling der geschillen tusschen den onderkoningvan Egypte en de maatschappij voor het Suez kana d reed aan de maatschappij is medegedeeld De Constitutionel verheft evenzeer als de Pays zijnestem tegen eene willekeurige regeling van do kwestie derduitschdeensche hertogdommen Noch Oostenrijk noc i Pruisen noch zelfs koning Chrisliaan zegt dit blad zijn souvciiinemeesters van het deensehe en duitsche grondgebied Er zjnnog andere mogendheden die belang hebben bij het lot derhertogdommen Aigerie is ten gevolge van den jongkien opstand vvejerzoodanig onder het gezag van den sabel gej ln tsf aisof dekolonie eerst gisteren veroverd was Ons gouvernement druitdaardoor in een zeer vioieusen cirkel rond He is toc ii juist het misbruik van magt van de zijde v n het iniiiiair bewind dat tot den jongsten opstand geleid heeft In pla lts nu vanna het dempen der iusnrrectie met zarhfziniiigheid te werk teg ian en van lieverlede aan hei civiel ge as meer uitbreidingte geven heeft juist het tegenovergestelde pLuts en hebben thanszelfs de prefecten de bevelen te ontvangen van de milii iiecuramandanten De vreemdeling heeft wsl geliik wanneer hijbeweert dat wij wel overzeeiche gewesten weten te veroveren maar dat wij ze daarna met weten te koloniseren op liare op g vestig i Weenen 25 Julij De regenng heeft een suip gedun welke zeer geschikt is om de vrtdesoulerhandelingen te bespoedigen Door tusscheukorast van den gezant eeiier bevriende mogendheid heeft zij te Kopenliagen aan het kabinet de atellige verzekering doen toe ome i dat hoe geneigd zij ook moge weien om de vijandelijkheden te doen vervangen door ee i vasten vrede van ééne voorwiirde dairbj niet 1 worden afgeweken nl dat Slecswijk en Hui tein onvoorw i lelijk worden afgestaan Men voegt er bij d u dit berigt ir a iptnhaïeu een diepen indruk heeft gemaakt Op onze reje tusschenkon st Ueeft ineu te Kuoeuh igen de hoop de voor Denemarken zoo noudiottige ooriosf spoelig zal ophouden men is er overtuigd dat onze icgering welwiüe l gezind is en met geheel andere beginselen bezielil dan Pruisen ïen einde dezen steun niet te verliezen zal men zich te Kopenhagen groote opolïeriiigcn getroo=ien en heeft men d ia ook reeds het besluit opgevat zicli Ie voegen na ir deu draug der noodzakelijkheid Men verzekert dat de confe entien tusseheu dewcderzijdsohe gevolmagtigden morgei regelmatig beginnen lieden hulden reeds voorbereiden Ie tiesprekingen tïi5= heu hen pliat Hoewel daarin slecht in het algemeen eene gedaciiteiiu isseling plaats had zal de e bijeenkomst toeh van veel inviuc izijn op den eigentlijken loop der onileiliandeiingen Berlijn 23 Juhj De pruisische en oostenr jkscne regeringen hebben aan tie onderscheidene gezanten ecie circulaire gezonden waarin o a de volgende verklaring voorkomt Ofschoon de geallieerde mogendheden het hare doen om even als de hertogdommen Holstein en Liiienburg die tot i duitschen bond behooren ook Sleeswijk onder het geuieei sea ppelijfc bestuur van oostenrijksche en pruisische cnmraisi ir u te brengen zou het toch onjuist ijn daaruit de gevolgtr king af te leiden dat de inlijving van Sleesw jk bij den d sehen bond het noodzakelijke gevolg van de eii maatregel ir ot zijn Het hertogdom Sleesw jk zal krachtens zijne aaiiepiiken op eene onafscheidelijke vereeniging met Holstein feiteiy m het lot van laatstgenoemd hertogdom deelen m ia ilit kan geschieden zonder dal Sleeswijk een duitsche bondssuiat wordt De toekomstige scuverein der hertogdommen zal varst van Holstein zijn en blijven maar niettemin zal hy tven Sls andere bondsvorsten zijne heerschappij ook over laudei fa en de i bontl kunnen uitstrekken V