Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1864

ADVERTENTIEN Heden overleed na eene langdurige ongesteldheid in den ouderdom van ruim 60 jaien mijn geliefde echtgenoot PIEPER KORVFR in leven Distillateur alhier J C KORVLK geb Bron GocDi den 20 Ji iij 1864 Keukenmeid Tegen 1 iigustm kan geplaatst worden eene bekwame Kemkenmeid loon ƒ 75 Adres onder letter Z bij den Uitgever dezer Courant 25 Tulij De gebturlcni sen te Ren Islmrg houden voortdurend de umdacht in lio ge mate gespannen Tot heden 13 nog niet met voldoende juiatheiJ Ie gang der zaken bekend om met goeden grond een oordeel te vellen over hetgeen heeft piiats gehad en uit te miken aan wieu de schuld ligt Wij hopen intusschen dit de betrokken partijen zullen geleid wor den door een gee t vin verzoening en dit mrn deze groote nrhi id m het oog zal houden dat Duitschlanu zeer vele loerende vijanden heeft wier aartal niet ligtvaardig behoort te worden vermeerderd Lu Kopeuhigen wordt gemeld dat men daar het phnheeft opsevat om S ee K ijk Hol tein en Laueuburg af te stian onder beding dat de oortoET ko ten door dat voormalig gedeeltevan Denemarken zullen ijedngen worden Thans hat zich met eenige meerdere zekerheid het ver lie berekenen dit de Polen gedurende hnu zestien maandenlingen opstand lan manschappen verloren hebben Volgens le opgiven he door rus sische en poolsche blanen teu dee elan d aituriteiten geworden zijn zijn omstreeks 30 000 Polenm gevechten gedood of zwaar gewond geworden 361 zijnwegen onmiddelijke deelneming aan den opstand ter doodsebragt en 8d 000 7ijn w gens handelingen die hen comproinit eerden naar het binnenland van Eu 1 md of n ir Sibeie leels ter internering of duurzaam verblijf vervoerd deels totdwangirbeiJ veroordeeld Buitendien ziju 945 per onen meestimbtenaren en hndlieder r eg ns hunne trouw iin de rus=ische = regenns of wegens diensten die zij te h ren behoevever eend hebber door de revolutiornaire paitJj heimelijk ufopcnbair ven rd en gedood Men berekent verder dat het aantal Polen die na het onderdrukken V m den opstand naar het buitenland gpvlus zijii minstens lOOOO bedraagt terwijl het c er dergeneu die ic 1 thans nog in arrest bevinden ei omtrent wier lot nog geen uitspraak is gedaan omstreeks 6000 belcopt De russische regering heeft voor s aan buitengewone bel is tingen en boeten geheven in het koningrijk Polen 3 miUioen zilveren roebels in Litthauen 8 en m an nationale beldsungcn werden door het nationaal bestuur geheven m het koningrijk Polen 6 miUioen zilveren loebels m Littl inen i in 1 olhijnie Podolie en Kiew 2 in Gallicie 2l o en in Posen en est Pruisen 1 millioen De gezamentlijke som die verstrekt is op de t ee door de nationale regering uitge schreven leeningen vv ordt geschat op 2 milhoen Frankfort 2 3 luhj in diplomatieke kringen verzekert men dit de koning van Denemarken bij het herva ten der vredesonderhandelingen uitdrukkelijk de voorwaarde heeft gesteld dat de duit che bond niet bij de onderhandelingen zal veri egenvvoordigd zijn hetgeen Oostenrijk en Pruisen hebben toegestaan In diplomatieke kringen alhier wordt verzekerd datHessen groothertogdom en In de jongst gehouden zitting der tweede kamer te Stuttgart heeft de minister van oorlog verklaard dat geene V redes onderliandeliugen met Denemarken zullen worden aangevangen dan vvaarUij o a tot grondslag is gesteld de onvoorwaardelijke afstand van Sleeswijk en Holstein ömnenlanb Gouda 27 July Eergisteren nacht omstreeks een ure ontdekte de politie dat er brmd was ontstaan m een tnrfschip ade m de rivier de ls el voor die stad terwijl de schippt n zjn gezm m het schip in diene rust lagen nadat deze en de overige alüaar liggende schippers waren gew ekt is men den brand poedig meester geworden die anders zeer ernstig had kunnen worden De bijval en de toejuichingen welk p de utrechtsche kermis ten deel gevallen zija aan de voer ellmgen van het groot nederlandch Apen Theater van den heer L BEO M N regtvaardigen ten volle al hetgeen daaromtrent onhr s in bet Handelsblad gezegd werd De dressuur der paardjes overtreft alles wat men tot dusverre zag en die der apen grenst aan het ongeloofelijke De heer BEOEKM N heeft de redelooze dieren tot men chelijke kunstenaars hervormd Al wat aanzienliik is in T treeht verzamelde zich eiken avond in dit theater dat op zich zelf elegant is ingerigt terwijl ook het tooneel de decoratien en costumes waarlijk vorstelijk mogen genoemd worden Men mag den heer BROEK IA N een met minder schitterend succes iii Z M heeft eervol ontslagen P keijzer Pz als burgemeester van Zevenhuizen De heer Eaat burgemeester van Woerden op vvien bijde jongste stemming ter verkiezing van een lid der tweedekamer m het hoofdkiesdis net Hoorn een aantal stemmen werden uilgebragt heeft thans opentijk zijne vnenden uitgenoodigl om bij de aanstaande herstemming te stemmen voor jhrmr T Gevers Deynoot De haagsche oorrespondent van den Pr curseur schrijftaan dat blad dat de commissie belast met de regeling vanhet nederduitschvhamsch taal en letterkundig congres hetwelk ip septembei a s te Rotterdam zou wordeu gehouden besloten heeft deze bijeenkomst tot het volgende j ur uit testellen omdat het te vreezen was dat het congres ter bevordering vin sociale wetenscüappen Iietv elk te Amsterdam m diezelfdemiand zal plaats hebbeu een nadeeligen invloel op de tulen letterkundige bijeenkomst zou uitoefenen gelijk deze vvederkeerig op het andere congres zou hebben en vs el omd it veleleden verplat zijn zouden in alle gevalRn een lezei congressen te verzuimen Men schrijft uit Zalt Bommel De hooibouw in dezes reken begui sti d door droog weder is lu vollen gaig dehoehnigheid is dooi die weersgesteldheid veel verbeterd dochde opbiengst is gering Het rooijer der aaruippelen die zeerovervloedig zijn giat echter uit hoofde van dien drukkenbouw en den lagen prijs van dit gewas de prijs s ƒ 1 2 j ermud met eer vooruit Het ziad wordt reeds gemiaid enlevert een gunstig beschot op Rogge tuwe vvintergrum envlis staan buitengewoon gunstig s Gravenhage 22 Julg By konmkhjk besluit van 2 ï Junij 1864 n 2 is de zilveren eerepenning voor de kosteloo e koepokineu ng v ui minvermogeu en voor dit ge west tcegekend aan de lieeien J Boistlap te Oudshoorn D L J Del Bieie te Schiedam WAG Kapteijn te Nieuwleen J de Lang te Zuilhnd J vin Mum ilrede te W uerinaen D P van Rliijn te Lejerdorp D A loraejii te lOnda D C Schokkei te Ouddoip J Si hrt len te Levden J van der St irp te den Bommel C J Visser e Goedereede en k Gemengde Beri ten T enc teotooi aielliu au ezels zal in ausu to uchoutSon word ii m den Vgricultunl Hall te Islington Te Beciti is n n luis door twee gezinnen bewooiil afgcbnnd Het kapitaal der ül t tii loiidt rhe gasnnat happijen bedraagt 60 milliocii uldec bet gemidJdd duidiiid jthopt pet Ie Pjnjs i ui i if uw oort van eetbare kikvor hen u tgi oid De Lgeni i lurii wil tt P rj eeue kcuii g si t nvan Id I lihocn frs UI ija btj een 1 rai d in de stnat i j s soniiiere o per ouen gedood en 1 cwoid door ef i dLbbele ont 1 i i an gas en petroleum Il J t Liter mi Ipq 1 cr L i en aalbessen naau welijka lioopcrs tegen 2a3L de dos Men tr de ontbirdiug au den dt encclitn njksraad Ie I i ksboro nabij Workum i3 eene botr nwonmg tcrtul ifgcbrand Alen begint de gel eele rei dmg van piinsJobarn van Glueksbiirg oor ccne mystificatie te hoi den Inde cunbcbe tarwe be peurt men m den laatsten tijd letc dat meest o ucenlvomtmet bonigdauw en dat bezoigdheid wekt De brindeiniteii haiddravciij IS het lapd rondf cgaan Bern hebben ruim 3000 leden htt zan geibfeest detl enomt i Ie cer te steen an prof Oo t ce heift op gebngt ƒ 1709 80 E n pruisiscn idelborst zal drie jaren den cur ius volgLn an bet mam e ui titunt lan den Helder In de Kaapstal is men beducht voor een nieDwen lafferoorlog De gemiddelde le Ln duur van een locomotief worlt m Engeland geschat op 20 jaar Gewei lige stormen op 17 en 1 dezLr hebben lu het zuiden an J rankrijk groote schade veroorzaakt ii es gemeenten begioot men die den wiji tok toïgcbngt op ƒ 1 j 000 frs De vergadering der banoversche stenden IS 20 Julij oiibcp nld terdaagd SerMs bc oftieieren znllen de roanoeu re m het kamp an Chalons bijwonen hapoleou denkt rr o er om alle njks werven af te schaffen en de rijksschepen door paiticuheren te doen bonwen Alle poolsche bibl theken n Ijttbaueu zijn op bevel der russ regering gesloten De bank van Engeland heeft 2o juhj het disconto verhoogd tot 7 pCt Te Kendsburg zijn de oosteniijksche en proisische vaandels weder op de groote markt i eplant Tc Tneet ziju e nige opgebragte deensche schepen voor goeden pnjs verklaard de lading aan neutralen beboorende is te hunner beschikking De nieuH e komeet onlangs te Marseille ontdekt zal m augustus met het bloote oog 7igtbaar zijn Te Wisaen nabij Coblcnz is ten kruidmolen inde lucht gevlogen Te Warschau zullen Je Joden weder al van oüds bniteugewone belastm gen betilen Onde de laatstelijk lu dienst gestelde troepen der Lnie zijn 150 vrouwelijke reeruten ontdekt die men n tar de keuken gereuvojeerd heeft Men verwacht m October de bijeenroeping an den oostennjk ichen landdag Te Panjs is een nieuwe winkel geopend die voor 10 mil boen jaweelen m de kasten ten toon spreidt Oostenrijk zal eerlang den konng van Griekenland erkennen De nieuwe amenkaansche mi mster van financiën begint met ccne leenmg van 100 miPioen gulden Te Konstantinopel ziju de protestantsche zendelinghuizen gesloten en de bekeerlingen gevangen genomen In Portugal is de oogst zoo schraal dat men den invoer Tan buiten zal moeten openstellen Men verneemt dat door eenige lanwenlijke dames te Middelburg aanvraag is gedaan om een terrein buiten de s d ten einde daarop tn de volgende maand godfidienstoefenmgen te doen houden op dezelfde wy ze doch op kleiner schaal al = onlansra te olf hezen hebben plaats gehad De waarde der producten die jaarlijks te Leeuwarden ïineek Hoorn Purmerende eu Alkmaar ter markt worden gebragt kan volgens geloofftaardige opgaven worden geschat op 35 miUioen gulden Koning Icopold ic de engelsche toestemming tot bet congres naar Ingezonden Mijdrecht 20 Juli Mijnheer ie Redaoteur Het Dagblad van Zuid Holland en s Gravenhage van 13 Junij 11 bevat het volgende berigt Gouda Alen schrijft ons mt Mijdrecht het volgende Dit dorp werd eenigen tijd geleden vereerd door een be zoek van s lands advokaat en s m nisters vriend mr an DEB Ij den Nu hoort Mijdrecht ondei het kiesdistrict Gouda en is steeds voor het goede gestemd Hoe kon men dus daar vverken Er i eeii braaf zeer groot landeigenaar K TAN Wiekingen die den meesten invloed heeft Deze heeft e L v VV kandidaat notar s ten kantore van den DER Heiden De zoon verlangt als natu itaris te worden Op dat teedere punt is va u ziet men reeds van de voornoemde heeren ire ten voordeele van den heer W entholt en zal er eene benoeming tot notaris binnen nort volgen Lezers onthoudt dit feit en ziet de Staats Courant goed na V oor p m vier weken reeds mijnheei de redacteur werd ik op dat bengt gewezen en hoezeer mijne verontwaardiging daarover geene grenzen kende achtte ik loch de zaak geen antwoord waardig Veleu mijner vrienden echter meeneu dat een totiil stilzwijgen hiei een nadeeligen indruk zou kunnen geven en zoo mij uu of later eene benoeming tot notaus mogt ten deel villen de v ilsche gevolgtrekking van het be rigt ook voor goeddenkenden eenigen schijn van waarheid zou erlangen an daar mijnheer de leJacteui dat ik u thans eenige ruimte in uw bhd vi lag Ik ml alleen dit zeggen Mijdrecht dat Is voUomcn wair behooit uu tot het kiesd strict Gouda mair met illeen nu reen reeds sedert de erste kieswet A u hier lieelt men dan ook lu 18jU en 18o2 helpen vei kiezen den heer mi G M V v N Dtu Linden die dus een goede oude vriend is van meer dan ecu kiezer m Mijdieoht en omstreken Ook als eerlijk en voornaam regtsgeleerde bekend woidt zijU riad en bijstand in gesel lUen w l luge rotpen Als zoodanig kwam Z Ed G dan ook op den 29 Apiil 1S63 i zegge clrie en zesiig te Mijdrecht en te A mkeveen voor eene zaak waarbij de veenpolder van inkeveen lielang had en later op 27 November 1863 geduiende enkele uren nogmaals te inkeveen op eene openbare vergadering D t is dus let veieeunde bezoek aan Mijdrecht eenigen tijd t eleden wan het was het cuige dit men hier ooit van den heer tin ueb Linden genoot Mjdiecht is voor het goede gestemd Ook dat is volko men w ar en diaiom ook komen de namen van d heeren J C AN DEB Heïuen en k V N A iEiiiNGEN oor onder de aanbeveling voor den h cr Meer niet over het bengt De zamenvoegmg van feiten onder dagte kening zoo ais die daarin geschiedt de insinuatie tegen de eerlijkheid van iemand die men B prijst om zijne braafheid dat alles laat aan ergdeukenden veel kwaads te denken over Diirop dit tot antwoord dit onz oude Goudsche vertegenwoordiger te eerlijk is om stemmen te gaan koopen de heer van deb Heiden te eeilijk om damn voor commissi on ur te spelen mijn vader en iK met laag genoeg om ons f Heden overleed na een geduldig lijden ons geliefd eenigst kind ELIZA BETH ALBEBDIENA VEHKEIJN in den ouderdom van 18 jaren en circa 3 maanden diep betreurd door ons Zij alleen die de overledene gekend hebben kunnen beseffen wat wij in haar verhezen H C VEREEIJN Gouda B M VEKEEIJN 2B July 1864 Geb Smits te verkoopen Dit weet men ook hier te goed en daarom s het berigt uit Mijdrecht gansch gefingeerd Dit ZIJ genoeg voor de weidenkenden Nog eene enkele vraag Zou het zoo n wonder zt j n onregt zijn wanneer de minister van justitie die zeker ook voor het goede gestemd is mij na ruim 12 jaren candida itschap na ruim 20 jaren voortdurend bij het vak werkzaam te zijn gebleven na eer menigvuldige vtrgeef che sollicitatien aan Z M den koning voor eene benoeming tot notaris voordroeg Ik geloof het nut Mijnheer le redacteur Ontvang de verzekering van hoogachting van Lwen Dw Dienaar f VAN WlLUIN FN In de Ams rdamsche Courint van den 23 dezer leest men dat de leden der 3 = Sectie Metalen Kruis te imsterdim het voornemen hebben op Zondig 3i Julij a s een kameruJ chappelIjk bezoek te brengen am iie oude vvapenbroe Iers leden der vereemging te Gouda even als zij ten vorige jare de lkmaar che bezoehten Dan dat benst uij eenigzins onvolledig toe cheen zoo heb 1 laaromtre it een onderzoek irj eo d bij het Bestuui der 2 Sectie Aletaleii Kruis v m Gouda ei Jms reken hetwcik mij oereidvaardig heeii me legedceld dit zoodanig bezoek werke ijk op dien dig door hen alhier venv icht word dit de 3 cctie Metalen Kruis van Burgerlijke Stand GOLD Geboken 23 July Gerarilu = oid i J d Ciul en ii r t Coruelia Johanna oudtia Leeüai i 1 JJo 1 Llcn la Ebsiheth ondcis v o as en oi Ij Lk Ov f KLEDEN 23 Jtlj L van Ge it 10 w C G I J 6 m de j J Bergman 1 j 6 m 2a C llofiua i 3 j 6 iii P Kur ver 6J j 11 m F i rrcjn I J in WOLRDLN van 15 tot en met 21 July 1S64 Bevallen A Groene id nl b Duits z G tikc eabnrg j eb do Jong d E 13rohm tb O itiom z Oveeleden feuutje e tuii h bijüa G j Chii t aau alz 6 m cel e erbaan rcirn 19 j ONDirTiioLWD llerimiiua vai Znieten 41 3 wednweiaar van Alar a den Oiidste met lat a Com 1 a Oppclaar 37 J Joi 1111 03 Cu hl 3 van Jx 0 30 3 weduwenaar van Ca liai Mai a de M i d uut Jacoba van Hossum 37 3 v tduwc van licueuk van J ing Bnjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goldv met in Cj rip van Ri k en Gemeente icci ns bij eene hoeveelheid van minstens tien k u k contant Zuiver overgehailde JENEA ER a 4t o pet kin 59 cents Jenever 2i soort Moutwjij d 462 j o g per kan D7 jcent3 inl BE DEWIJN 4b2 jo per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte na ir evenredigheid GcvDv 27 Julij 1864