Goudsche Courant, zondag 31 juli 1864

1 114 ondag 3i Julij 44 W oiidergeteekenden nensehende te voldoen aan de herhaalde respectiere aanvragen ter Expositie hunner artikelen hier ter plaatse hebben de eer te berigten dat zij daaraan van heden af gedurende 8 dageu gevolg zullen geven en nel lu het SOCIETEIÏS GEBOUW van den Heer J KENP Oosthaven te GOUDA De geëxposeerde artikelen allen zooveel mogelijk in werking bestaan in Vheeler V ilson Naai Stik Zoom Rimpel Soutacheer MACHINEN Uitmuntend geschikt en algemeen gebezigd voor Huisgezinnen Naaisters Kleermnkers Behangers Sca CILIN DEE MANGELS HYDROPALT HUIS BRAND TUINSPÜITEN MECHANIQUE KAMERSTOFFEES MECHANIQUE VLEESCH HAKMACHINEN Sta De uitsluitende Hoofdagenten der verschillende C ompanys MARTIN KAUFMANN C Gouda 27 Jul j T iU OUDSCHE COURAIIT Deze Courant verschijnt dts DouderdoES en Zondags In de Stad gcscliiedt de uit2a e des avouds te Uitgave van A BRINKMAN i regels nut inbegi ip au Im TT T n f eiken resfl dnar nAtii 10 1 Lange TienJe reg l ii GO Buit engcu one U u pUtit nnmt TE HUUR met SoTe nltT een WINKELHUIS met grooten KEEiDER op een der beste standen van Gouui Franco te bevragen bij de Boekhandelaars J VAy BENTUM ZOON flhier Versch PACHNER SELTSEKen SCHWALBACH STAAtWA TT ÏR iü heeie cu halve kruiken puike GENUA BOEKRAAP PATENT en LIJN OLIEalsmede dubbel ge uiverde PETEOLEUJI tot civiele prijzen bij HESS O Westhaven B n 174 Voorloopigc Aankondiging Hiermede heb ik de eer het hooggeachte publiek van GOUDA en omstreken beleefdelijk ter kennis te brengen dat ik hier aangekomen ben met mijn Groot Nerterlandscli APE THÉATER en Kunstmiterij in Miniatuur van LOUIS BROEKMAN van Jimterdam bestaande uit 60 viervoetige kunstenaars apen honden eu een 1 el hoog psaruje van javaansch ras om in de elegant gedecoreerde tent op de Gboote M ikkt over de Stads Waag gedurende de kermis een cyclus van voorstellingen te geven Na eene achtjarige afwezigheid van hier gedurende weken tijd ik in Engeland Frankrijk Italië Denemarken Zwitserland en Duitschland reisde is hel mij een waar genoegen in mijn vaderland terug te keeren eu heb ik geene kosten gespaard om door nieuwe decoratiën en prachtige koslumes mijne voorstellingen zoo schitterend mogelijk te doen zijn en beveel ik mijne onderneming de eenigste en grootste in hare soort ten hoogste aan De eerste Voorstelling heeft Zondag 31 Julij plaats Met achting heb ik de er te zijn i L BFfOEKMAN Directeur I De Oud Carthagena s Bcrg planten Olie belet niet alleen onmiddellijk het uitvallen van het Haar maar zij behoudt het leven en de groeikracht van het aanwezige Haar zoo volmaakt dat daardoor de grijsheid Tverdorringj wordt voor men die zich gewent deze Haarolie als g wone Haarolie of Pomade te gebruiken zal om het zoo eens uit te drnkken zijn jeugdig leven minstens tien jaren rekken want zoo lang men toch een ferme onverkleurde haarbol bezit mag men het zij hier met eerbied gezegd toch niet oud heeten en hoe eerbiedwaardig de ouderdom zelf is wenscht men toch zeer zeldzaam voor deu ouderdom oud te ijuen Om dit middel voor elk bereil r te stellen is de prijs slechts GO een als conservatiemiddel heeft n en aan 2 of 3 fleschjes genoeg maar als geneesmiddel moet het bepaald eenmaal daags gebruikt worden Hetzelve is ü 60 cents per fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd Depot te Delft bij A BREETVELT Az en verder bijMej de Ved BOSMAN Gouda J H KELLER Sotterdnm Westewagestraat A EEIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PEINS Zerenhuizen W BARES GorincJieiit A D LIVEU Dordrecht A J v E BERKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Rijk OPENBARE VRIJWn LIGE Verkooping TE mOERKAPET r E in de Herberg van tan DRIEL aldaar aan het Dorp op Maandag 1 Augustus 1864 des voormiddags ten 10 ure van TWEE hechte sterke en goed onderhouden HUIZEN SCHUUR grooten TUIN en ERVE taande binnen de genoemde Gemeente B eder bij biljetten omschreven en nadere informatien te bekomen ten kantore an den Notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddinxneen Openimre Verkooping De Notaris M KIST te GO VDA zal op Woensdag 3 Augustus 1864 des nurmiddags ten Elf ure in het SiATiONSKoFFiJHUia aan den Catteimngel te GOUDA publiek verkoopen NO 1 Een HUIS en ERF aan dea ISleekerssingel te GOUDA wijk B n 40 N 2 Een dito naast het voorgaande wijk R n 41 en dienende als BLEEKERIJ N 3 Een in 1860 nieuw gebouwd sterk en aangenaam WOONHUIS met vier Kamers Keuken Kelder enz ERF TUIN BOOMGAARD metTüIN JdUlS alles aan den Cattmsingel te GOUDA wijk Q n 90 N 4 Een stuk uitmuntend WEI en BOUWLAND aan den Jrinterdijk en achter het vorige perceel gelegen NO 5 Een HUIS en ERF met daarachter gelegene BLEEK en MOESTUIN aan den Cattemit gel te GOUDA wijk Q n 88 ü Een in 1860 nieuw gebouwd WOONHUIS met daarachter gelegen HUISjB en houten SCHUUR alles annex aan den C attenüiigel te GOUDA ijk Q n 91 Behoorende bij dit perceel de open grond ter breedte zoo als die naast de Gebouwen gelegen is en ter lengte van den Singel tot aan den Boomgaard NB In de biljetten staat abnüerel tjk ter diepte van genoemde houten Schuur Zijnde de perceelcu 3 6 ilicnlaan en bij elkander gelegen en te zaïmn groot 31 Roeilcn 19 Ellen en de percelen 1 en 2 te zamen groot 2 Roeden 91 Kllen Alles verder bij de biljetten breeder omschreven Prijzen der Effecten Gebleven koers 627io 74V8 977i6 pCt Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 fio 1828 29 5 dO 1840 4 dO 6 serie 5 dO 6 = serie 5 do bijH I8604l 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2J do renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Ital e 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten dO 1871 d dO do 1882 Mexico 1851 3 441 587io 237 6 47Vi6 461 4 28Vl Ter Boekdrukkery van A BRINKMAN AMSTERDAM Dingsdag 26 Julij Laagste Tl o ste koers kot rs 62V8 621 74 H s 977io 9T 6 flOVs 141 lllVs 44 7 6 l lu 96Vj 991 8 72 74 741 83V a 83V8 S4Vi 843 8 I86V4 I86I 2 587i6 SSi is 29 6 29 k 81 81 Va 65V2 65V8 63 631 2 64 23 231 2 48V8 481 477l6 4774 461 8 467i6 283 287i6 Overzie GOUPA o Julij Pruisen doet irh als overwinnaar gelden eu bekoiuinerl i h volstrekt niet om den boud en niet veel meer om Oostenrijk De btnd Reiidsbnvj is door de boiidstroepcii ontruimd eu door Pruisen be et IV e overmoedige handt4 Mj e wekt ue aifXe tuciie verotitwaardigin r van geheel Duitsclilatid en geeit Mijjeitiiug tot scherpe prote leii die als geHooiilijk el v o iiig jUen biten Ab de iiik me nenemirken ee i in orde i mogen de liheri fn in Pruisen to vieu dan zal het ban gelden en de zegevierende koning l zic i ia ziju eigen r jL doen r iourzi iiien Mv i gcn ia de v tpeiisclior iiig ten einde eu bur v el men uit Koijciili igen meldt dat een wapenstilstand vour iie en m ianileu geloten is v anirouwt men deze tijding d i r de vridebuuleliiigeii voor weinige dagen begonnen nog Keen resultaat iiebben opgelever l GiSjiiinen en geruchten verdriiiL en elk indcr in i ir liet schijnt we e vcr dat de juiste bc loelingen en de werkelijke vo jriifirjens der vorstiMi geheel onbekend zijn u i trüm In België zil een hevij e strijd gevoerd orden tm=e ien de liberalen en buni e leircnsfi nders Leopold is dit schouwspel ontloopen en bevindt zich te Vichy BiJ geini vau gebeurtenissen houdt men zicli bc ig met de mogelijke bedotImgen dezer reis en geeft men daarjin aileriei beteekenis en De veiiiieuwiiig van liet lieilig verbond hoe herhaaldelijk ontkend vindt tilgemeen ïelooi maar men wantrouwt de voortjewende onvcr ehilligheid der enpnlscbe minislei S Bestaat het verbond in d Iicl onrn=t snaar en strijd ten gevolg hebben De tmcrik iaiiscLe berigten blijven eer omolu dig eu onzeker Grant heeft ieli niet laten bewegen om ziaie plannen op te geven en zoo moest de inval dLr zuidelijken n i ar belangrijk resultaat blijven Het is een strooptogt geweest otn ceni e dagen in den nood te voor ieii maar hel zuiden is ie zcir verzwakt om eenige ernstige onderneming tegen bet noorden te beproeven hoe heflisrer het zich rotr des te eerder zal het einde daar zijn Be iriegen wij ous niet geheel dan vormt men zich vrij tiigemeeii eene zeer val rlie voorstelling van den stand der z iak Het altijd ccieindig zwakkere zuiden is der geheele uilpatting n ibij eu hoeveel bekwamiT zijn geiitraal Lee moge zijn dan de noordelijke legcriiootden hij kan het onmogelijke niet lolbrengen zijn genie verlengt slechts den hopeloozen ie cn3t in l de hulpbronnen v iu het noorden zijn onuitputtelijk en bier ai hans zal de pgepraal verblijven aan de goede zaak Hoe enorm de opoffenngeu zijn hoe geweldig de schuld aangroeit het einde van den oorlog zal het begin zijn eeiier vernieuwde en reusachtige ontwikkeling v n het rijke krachtvoUe en volhardende volk öuttcnlaniï Londen 28 Jullj Gisteren heeft lord Paimerston op het feestmaal bij den lord mayor eene rede gehouden aarin hij zeide dat de vrede even zoo goed als de oorlog op overn inning Kan roemen en dat de zegepralen die Engeland heeft behaald verkregen zijn door zijne kapitalen die over de geheele aarde verspreid zijn Graaf Bussell zeide in eene rede d it Engeland noojt zooveel reden had gehad om trotsch te zijn en nooit zooveel invloed had gehad als tegenwoordig i Min ee i Zi is sO De lieer Li ard heeft in het l ii fi ii i tr i t it Kngeland keizer Ma imii ian zal etkcniiPii na dci gr d me keniiisjïeving van de vcstitrintr m jii i n de il fJslad r arijS 25 J ilij He engf Tn a in Oil reL fi i ig keni s gegeven d t OH id m naar lap m ou zenden en i dat rijk zou bezetten liet iV inscl n China en J ipan zal i r Ien ver tt r J iurès die daaiuver ln el vueri Lei admiraal Weenen 27 Julj De vrede nidi nen gewigtigen arbeid aangevangrn v in den nacht heb ir z j zich gpdtireii lv gehouden niet de 1 lil r oors ll n r n ttmet eik iiider bekend tr orilen lie gi i dag geschiedt en het bijwonen der ini waartoe de namidd iiren en erdere iin ngroot gedeelte van d n nacl t or leii londerlnindela irs e imiiiu fce r in m iteti kiezen rbiartoo hunne biutenpKui i i ji o jht r hoofdstad gelegen Met betrekking lit het voorgev ill p II bur weert inen dat de oraaf on Ueeliberg i in n r von mirck heeft te kennen ïen fveii dat liet ge ii in ir vesting het oostenr jkselie k ibinet in eene zeer nn eijeiijkt liag bragt Door d n be if tlden stap is tic bonds cor is aelligt geschonden eu dewijl Oostenrijk bet voorzitterj p v oert in de bondsvergadering is juist aan Oostenrijk de t iv opgedragen om voor de handhaving van de bondscoiisti uiie Ie waken Het gevolg hiervan zal zijn dat de oostenrijksehe gezant tevens president van de baiid verjidering de eerste zal ezen om den maatregel van het prnisisohe kabinet ernstig af te keuren Kopenhagen 26 Julij Faedrel indet mel lt dat een wapenstilstand voer negen maanden i ge loten P üiiitsehers zullen in bet bezit der berlügdoiii n n bl jven In 1 rn dit berigt bevestigd ordt dan i let mogelijk dat d za ik door een vreemden bemiddelaar geseaikt zal norden loór de aankomst der dcensche gevolmagiitrdeii ötnncnlanïr Gouda 27 Julij De minister van binnenl ziken hfeft als leerl voorde telegr liie tnt i relaten 23 personen iironder de navolgende 4 uit Gou D I Berger t 1 Rijnder en J Jlais Wij vesiigcii de i in i h op de a i r omtrent de uitgave v n l iai enga s re i m den tijd dat velen diiriin behoef t i reizigers zijn zij een on ai baar v idtiMfL dene zijden is liet ne es igd d it i ia trlige gidsen geleverd liet fi en z j kunnt i norden aaiilievolpu aan de touristeti i om het buite ihud te bezoeken Tot l i i men aaiigeiia ini ge uareven nied Uel ni ten en plattegiouden j IWj ikn e ik wie ze inziet ordt tot reizt n i ig lo 1 hand van zulk een gids ztker i et onvol li m l Volgens achterstaan il s herten e lielj ie i kermis een bezoek te waeliten van den heer M j i i u professor Pepper directeur Itr koninklijke p Ivtei hnie ie 1 ipden de verguiiiiing lieef tene door genoemden heer c uitviuding op onze holLuidsc ie kermissen te vertoone D e uitvin ing bestaat in het dojr middel van zekere toesltlltn ie voorschijn roepen van schijnbeelden door d n uif ii ler ir esteu genaamd welke in Engeland de algemeene aan d iiMvi to b laugstelling tot zich getrokken hebben De vpernnuiuste dagbladen vau Engel iiiil hebben zich met dezjr iiitviu liag bezig