Goudsche Courant, zondag 31 juli 1864

Een m eene geldboete van ƒ 3 bij nanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het opbokken van een varken binnen de koin der gemeente Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders ten lu eene geldboete van ƒ 1 bij nanbetaling een dag gevmgenisstraf ter zake van et loopeu over de grasjierken van de openbire wandelphit ien te Gouda Twee leder m eene geldboete van ƒ 3 wegens het zich als voermin op den publieken weg met bevinden bij hun trek of lastdier in staat om hetzelve te voeren of te geleiden ten lu eene geldboete v in ƒ 3 bij i anbftalinï drie d igen gevangenisstraf viegens het visschen in gealoien vischtijd En a de veroordeelden solidair in de kosten Bij een zeer uitvoerig rapport onderwerpen B en W aan den raad buune besebouwingen omtrent de regeling van het onderwijs ter dezer stede m verband met de van rijks wege op te rigten boogeie burgersehool Ier visie Aan den heer van Aken Lector in de wis en natuurkundige weten schappen aan het gymnasium wordt op verzoei eervol ontslag verleend tegen 10 septemb a s Goedgeiieurd worden de rekeningen van libryemecsters waaibij de heer Kemper zich buiten stemming houdt en van den kassier bij de beleenbauk De heer Pnnce eerst benoemd lid der commissie belast met het voor loopig onderzoek der rekening over 1863 vau bc israel armbestuur eu oude ra en vr huis brengt rapport uit Ter visie Tot keurmeester van het vleesch worlt benoemd de veearls E Over bosch met 10 stemmen tegen 3 die aan den hr J J Gie sen te beurt Hierna sluit de oorzitter de vergadering Kantongeregt e Grouda Op den 13 Julij jl zijn door het Kautongeiegt alhier ver oordeeld Twee personen ieder m e ne geldboete v n ƒ 1 bij wanbetaling elk een dig gev ingenisstr if ter zake van het niet ter secretarie aangifte doen van verhuizing binne i de gemeente Gouda Een in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetalm een dag gevangenisstraf wegens het als geleider van een aingospanuen hondenkir zich op die kar te plaatsen binnen de gemeente Moordrecht Een in eene geldboete nn ƒ 3 ter zike v in het I iteu loo pen van vee op een anders 111 den oogst ta inden giond Len in eene geldboete vin ƒ 3 bij n inbeti mg een dig gev lugenisstraf wegens het invoeren van vleesch binnen de jfemeeiite Gouda zonder Jit hetzelve door een der keurmeesteis gekeurd ge oud en goed bevonden nas Burgerlijke Stand GOLT V GfBOUtN 26 lulij Lirbara oudera T H 1 1 t en L de ro iü 27 Cornelia ouder T n der Palm eu C ti uLUCüdaal Jjtauna Niigctje ouder F Xcrniij tii C mö dr HtLEi hs 20 Julij V Donk t n i 11 1 lel 2 j 11 m J U 1 Kok I Gtitni 27 Julj M n d r Dr j i o en J dn MiU 11 iii t i w MC J de Jong J J lJonIKU tu i Tl 1 eii S R aii Duui Iiige cl re ui ui tjt J j t 1 m M ik A Htij I i Hetk fcn i üt Favoonlt UI Iib A1IFN l lt oit i 1 Kr g b UI i t z lü i a fu II i Itni dn 0 H Ui iLsirui lü 1 1 111 LI bith iiuuiu 7 j 1 V tn II gchouJi a ds limes zegt dienaangdin 1 o a het volgen Je De bijgeloivigheid uclke sedert eeuwen bg alle volkeren hpck geheerscht heeft bij velen de nmige overtuiging doen ire mren worden dat bovennatuurlijke wezens van tijd tot tijd lit benedenrond bezoeken en zelfs het gezondste verslind laat zi h diknijK dairdoor medcslepcn Men zou zeggen dat dergelijke geheimzinnige verschijning thins plaats heeft De geest dojr de onderb iirhjke uitvinding van prof Pepper te voorschijn geroepen spreekt handelt denkt bezit de kracht om door muren en andere hechte voorwerpen heen te dringen en bij lie nidering van een oningewijde verdwijnt hij oogenblikktlijk ontitbair als Ue lucht De toeschouwer spreekt met den 2ee t deze antwoordt hem hij treedt nader de geest ontwijkt htm hij wil hem vatten miar tast in het met De uitdrukking van de gelaatstrekken zelfs de kleur vin de klce img wordt zoo getrouw teruggegeven dit de toeschouwer Kh Is vast genageld gevoelt en alleen tot de werkelijkheid tcrujKeert dij de gedaan e dat deze wondervolle verschijning het u twerksel is van een kunstig toestel Men nedcnke dus wi i ppprs toestel kan niets büveiuiatuurlij s zijn het kan geen gc teu vi af estorven timihen of hoe noi te voorschijn brengen zoo ds eenvoudige heden zich eklns voorstelden alles is lie vrucht van zuivere v etenschap en kunst er clieiJeue andere bnden en met mme de Duly Telegraph de Moruiug Post de Musical de Standard enz spiekeu in gcljki n gee t en zeggen dit men de ziubbegoochelnig moet 01 lervmden om er zich een denkbeeld van te kunnen vormen Gcuieiigde Berigten De Keizer vin RusldiJ gait m t midileii lu September uaar Berlijn De aartabi K hop vaa Panjs toont meikljJ ii mtt uitgewtktae pool f he pritattrs De kalluraaf Dek i cr heeft dt r da e i het vor frehjk huis met een eedicht vereerd en is daarvoor utmens Z M bedankt 1 u Riju burs Is deze eek de eerste witittr blo kool naar Uotterdaia Ingezonden Nog weinige dagen en de politieke wereld waarin vooral m den laatsten tijd zulk een heftige strjd is gevoerd zal tot rust komen en de gemoederen van hen e niet tot de rubriek Onverschilligen kunnen gerekend worden zullen ongetwijfeld afleiduig zoeken En zij kunnen die vinden Alledaagsche zaken zgn bij het groote verkiezingwerk tot latere dagteekening ter zijde gesteld Nu echter is de tijd weder daar waarop de geheele organisatie der groote machine in al zijne bijzondere deelen neder kan Dnderzocht worden AUerwege wordt weder gewerkt om iets wezentlijks en nuttigs tot stand te brengen Waarom ook met hier Met een glimlach t ZIJ deze iets goeds of kwaads voorspelde zagen wij de benoemmg van den heer van ken van ons Gymnasium tot Iseraar aao de burgerscfaool te Leiden Waarlijk het irordt toch eenmaal tijd on den al zwalker en zwakker wordenden zieke de bijna levenlooze amphibie met alle eer en plegtigheid het tijdelijke met het eeuwige te doen verwisselen Nu toch daar weder een der lichten 13 uitgegaan die het tot nog toe deden schemeren en tot zedelijk voedsel verstrekten voor een zeer klein aantal jongelui nu er alom ingevolge de wet op t middelbair onderwijs burgerscholen verrijzen waarin di hoUandsche jeugd practische wijshe d zil kunnen verkrijgen vvij herhalen net zoo ooit dan uu IS het tij 1 om den ouden afgeleefden ea gladversleten grijsaard emeritus te verkhren Of willen de goudsehe regenten het goochelspel nog linger doen voortduren Kunnen zij het verantwoo deu dit ecu goed gedeelte van de duur vergaarde penningen der burgerij besteed worden om alleen te kunnen zeggen üouda heeft een Gymnasium maar geen Burgerschool I Wij weten niet wat te antwoorden maar hopen dit de zaak spoeaig eene gunstige wending neme en tot afdoening kome Nu nog vestigen wij het oog op onzen nieuwen burgemeester den man des tijds den president der schoolcommissie die zich zoo eervol van hire taak gekweten heeft en nog dott getuige onze geheele sohoolmrigting Op hem bouwen wijonze hoop dat onze jeugd niet langer verstoken blijve van iets dat als steunpilair voor h lar volgend leven moet dienen n 1 goed en degelijk voortgezet onderwijs Voor dat dus weder eene nieu oproeping geschied moest de zaak maar geheel uitgemaakt worden Niet linger dit ellendige talmen dat verveende voortsukkelen dit ji neeu en neen ja miar ridderlijk weg sloopenol niPt sloopen nieuw of oud goed of slecht eer of s ude dit zij de l uze B olgens zeker schrijver is het nederlandsche volk op zijn minst eenmaal sjaars volslagen gek en wel gedurende de kermisdigen Dat deze uitdrukking zoo ingekleed geenszins een edel denkbeeld van ons volk doet verkrijgen wie betwijfelt hei Maar het 13 m dit opzigt gelukkig niet de eerste mail dit iets overdreven woidt De eigentlijke beteekenis er vau het ned volk viert ccnmi il s jiirs eei regt nationaal leest ze 13 onwedeisprekelijk juist Menigeen mag nu m dit nation lal fecsti leren geene bevrediging vojr zijn gemoed vinden het feest zells mti nition lal noemen het als eene so nndvlek op ons kaï ikter ainineineii t is mugr hjk doch dit ook een gioot deel der natie niet zoo erg auingcestig is en vin een gedeelte dei acht of veeitien dagen 111 betamelijke vrjlijk heil duorgebragt geenszins zulk eene groote gcwetenszaik maak WIJ gelooven dit gerust te kunnen zeggen Neen gemeten zonder de bepaalde grenzen te overschrijden zoo als het a u redelijke nel opgevoede wezens be aamt dat moet bij een ieder dcoCr dagen het wachtwooid ziju Wehan dan feestvieren Ie stadgenoo en spiegelt u reels bij orraid eene opiegte gul e vreugde voor laat u met itsthnkkei door allerlei op a ui ot bijmerkiiigen Neen dat w ij ons karakter gedurendedeze feestd igen met verloochenen d it n ij met de üupe nrden van dezen of genen maar gedachtig blijven aan den schoonen regel Geuitt maar stel een paal aan onverzaidbre dingen Vergadering van den Gemeenteraad AittuKj van Vnjdof 29 Jtilij oorzitter mr A A v in Bergen IJzeadooru Tegenwoordig zijn de hh de Grave A irulij Kemper Prince Braggoar Remij Bnchntr Droogteevei Kist van btraateii en Lmjteu Het verhandelde in d vergadering van 19 dcztr wordt goedgekeurd oor notiv wordt aangenomen eene dispositie van ged staten van 9 dezer goedkeuring houdende van voorgestelde af en overschrijving op de gemeentebegrooting voor 1864 De gemeenterekeniug over 1863 sluitende voordeelig met 64i2 87S door B en W overgelegd wordt gesteld m handen e ner commissie bestaande uit de hh DroOj leever van Straaten en Luijten Op een adres van J van Wijngaarden houdende verzoek om tot kearmepster van het vleesch te worden benoemd woidt nadat de burgemeester had medegedeeld dat de verzoeker geen geëxamineerd veearts 13 besloten het aan te nemen voor notiv De bollandsche maatschappij van landbouw verzoekt voor hare tentoonstelling den 2ali aug a s te houden te mogen beschikken over het plein achter den waag en dat uit stads ka gelden verstrekt worden om het feest op te Inisteren Nadat over de beperkte ruimte welke het aangevraagde plein aanbiedt na aftrek van de oppervlakte die noot wendig onbezet moet blijven was gespro keu en de burgem en de h Buchner het woord hadden gevoerd worden B en W gemagtigd bet aangevraagde af te staan ofwel het terrein van bet voormalig tncbthms of eindelijk kan het in overleg met de militaire overheid geschieden het plein voor de kazerne De aangevraagde geldelijke ondersteuning wordt op voorstel van B en W niet ingewilligd als te bezwaiend zijnde voor de gemeente kas Door de drie benoemde regenten over bet vereenigd Wees en lemoe seniersbuis 13 ingeleverd een dubbeltal ter benoeming van nog twee re genten bestaande u t de hh N IJzendooni en C Kramer J D RijL en J C W Terbrugge Benoeming m de volgende vergadenng Op een klagt van Dirk Kruit wegens volgens zijn inzien verkeerde toe passing van bet tarief van schutgeld door het Reeuwljksche verlaat wordt besloten de beschikking aan B e W op te dragen De beer ReutiQger treedt binnen ADVEÏlTENTlE f ëp Oüdertrouud S P F A E N ALTLN en S C KEOM Einige Kennisgeitng GoiDi 2S Julij 1864 èr öfl Ondertrouwd W JAC vvN ZANDWIJK W G Hl El Si 1 GoiDA 28 Juhj 18b4 Heden overleed na eene hngdurige ongesteldheid in den ouderdom van ruim 60 jaren mijn gehelde echtgenoot PIETLR KORVEE in leven Distillateur alhier J C kOIlVER geb Bkon Gold den 25 Jiilij 1864 Op den 27 Julij ISO is te Moordrecht overleden onze har elijk geliefde oudste zoon CORNELIS van VOLLE HOVEN student aan de voormalige Koninklijke Academie te Delft in den ouderdom van 18 jaren C VAN van af V AUGUSTUS 15 CENTS per KUBIEK KL J M VAN MIXÜEN Tundmtetter dubbele biiuit Oil I Zet KUNSTTANDEN m vul u het llltst Ultgckuin tllll die Ie nataurliike m il es eveuuiu HiJ iiiu i met e miiible pijU alle i V N 1 L N eu KIEZEN lilt en verngt verder alles ot het V ii 1 ilioüreiide jT cT ïbbês van GOUDA Ala ikt aan zijue j tirde ötadgenooten bekend dit hij alh ei raniveerd is met zijne zeer nette sma Av olie en we ingerigte Broeder en VVal elkraani Diar hij z ch reeds een gioot aantal J ircn met een drak bezoek heeft vereerd gCiien en dit J nr n ets heelt nagelaten om zijne begunstij ers eene necte en Zindelijke bediening met zilver te verschatlen zoo hoopt hij ook th ins weder die algemeeue gunst eu voorkeur te mogen ondervinden S f i B Zijue kriam slaat de derde van de Korte Tiendewey tegen over den heer BE KEIJZER Goud en Zilverkashouder zullende zjn niim des avonds door Gas verlicht worden maandag f Augusta opruiming van eene partij I PPï N J V CONNLIb JVPONSTOEIEN kAlOtNt en LIN L GOLDERL enz in het Magazijn van MANUFACTUREN V in G L F SHEULDERS Voorstraat t e WOERDEN M t den 1 = a i o September e k of vroeger wordt alhier bj een bejaard eenig Burgerman aiw lar noc een 2 = meid of werkster is eene HUISHOUDSTER gevraagd tusschen de 55 a 65 Jaren oud van de P G Alleen diegenen zullen m aanmerking komen welke eerlijk zindelijk en van goed humeur zijn inclinerenden vervoegen zich m persoon of door franco brieven onder het n oord HUISHOL DSTER bij den Litgever dezer Courant M u r u a 1 a Mir ia juw UI I S Sfu i I 1 tOUU do liOl I 0O IJ i w iiiW l 1 nS uji HO 9 ini i i ur j iiotiY ddwj jr i tj iv wnoi orj laq a dj ri HI t ï j jinU ij 7 j 0JiiNii j u l i o uaimoii HilellVIMIi VI AAXmd nVA 31 osaip japno xoiaaa oijooiaouv Sociëteit Ons Genoegen te CiO 7 X GEDVRFNDE Dl K RMI ï en w el op Djfi J tuj r jd Za prdag Zondag en Maandag 4 o 7 en Augustus 1 Ij4 des oormiddags ten half een ure GROOT A OC VL en I TLL MENT VL C a N G I R T do r de geheele i i l HUBERT SAU7LET bestaande uit 25 Personen LLlvLN JM ten half negen ure düvji geroein Ie 1 m lic Groote Soiree BAL 70 A 7 IG MnJteriachf Buitengewoon groot en Prachtig VUURWERK ENTRiE des voormiddag 30 C n a Zondagarond QQ 1 1 Donderdag l njdag Zatu dag en Maandeg Qcond 60 Cents f onder vertering Des morgens vroeg THEE