Goudsche Courant, zondag 31 juli 1864

1864 Donderdag 4 Augustus B E R I G T VOOE HET EEBST IN GOUPA Het groote THÉATKB llaritime Hlécanique of zooseuaamd ZEETOONEKL van de Oeb OU AIRIER Dit riemde schouwspel beslaat uit meer dan 5000 Mechanisclie flgureil Leven groot en Natuurlijk 1 De Storm op Zee 2 Hel verbrijvi en der Scliepen tegen de Rolden 3 De R h if uoh r 4 De reis ter Liiid en ter Zee van Loinleu naar CaHJurii ie 5 De j i£rt op den intttu Sier iu ile I Iszee enz ile publiek wordt opmerkzaam emankt dat dit spcctakel eenij in zijn soort is en dat dit alles niet wordt voorgesteld duor Glazen of Verirrootgatcn terwijl het kunstgenot nog aanmerkelijk zal verhoogd worden door e geiieele nicnwe V rk iainheden van den Heer ALliERT beroemd l restidigitateur Professor der l li ifk gebreveteerd en gemedaillterd Pc voorstellingen geschieden op een ruim groot tooneel van 10 el breed en 1 diep Deze sierlijke wondertent zal geplaatst zijn op de Groote Markt nabij het If rt an De eerste oor telling zal plaats heliben op Maandag 1 AugUStUS eii vervolgens gedurende de Kermis twee groote voorstellingen per da de eerste ten 7 de andere ten 9 UUr l rijz en der pla itsen 1 K 50 Cents 2 Hang 25 ents t 15 CtOUDSCHE coükan Uitgave van A Lange Tiendaceg De Geest De Geest De Geest L K MAJU heeft de eer Ie berigteii ilat bij de Kermis komt bezoeken nut zijne KONINKLIJKE GEPATENTEERDE Optische toestellen om te vertoonen zijne Wccrgaloijze WondervoUe en Onnavolgliare IXiLÜSIE genaamd DE GEEST REISGIDSEN OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping S C HU U R en eeniee perceelen BOUVVenGaiENDLAND onder de Gemeente BERGAMBACHT benevens 4 Bu ders HOOIG R AS wassende op bet Land vau den Heer P ZANEN ofBihcijli onder HAASTRECHT Op Woensdag 3 Augustus 1863 des Toormiddags ten 10 ure ten huize vanA DE VREUGD te STOLIFTK Breeder bij biljetten omschreven eu nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAK te ZuidIFacldiiixi een Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip vau Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan Zuiver overgehaalde JENEVER ii i Jio o per kan 59 cents Jenever 21 = soort iMoutwijn a 462 o per kan STVs cents inl BRANDEWIJN U lw P r l n 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 31 Julij 1864 80 30 20 20 20 20 20 2 20 2 75 3 30 Itrisgids van Spoorwegen Diligences en Stoombooten p jaar Xcderl ind België de Kiju l arijs iïebonden Eeisboek door XEDEKI AND met Reibkaartcii en l iatte L rondon gebonden Pieisboek langs den lUJX met Reis kaarteu en Platte gronden geb Reisboek door E ELGlE met Reis kaarteu en l iatte gronden gel Keisbo k iu PARIJS met Reis kaarien en Platte gronden 2 cb Reisboek in EONDEX met Reis kaarteu en Platte ironden ceb Reisboek door N V Dl lTSCH LAND met Reiskaarten en Platte gr M den gehouden Reisboek naaren door OÖ ST INDIE met Reisk en Platte rronden geb Reisboek door Z YrrSEi L VND en ZriD DUITSCHLAND met Reisk en Platte gronden geb ts PAYSBAS Guide des Yoyageurs met Reiskaarten en Platte 2 gronden gebonden TAALGIDS voorreizigers gebonden in vier talenj 2 20 Urbanus Pillezi Den 22 April lS6 i ontving ik een brief van een mijner verkoopers welke mij het volgende schreef Bij toeval is mij een doosje Urbanus PiUen in handen gekomen van een ander maar dezelve Toldoen niet De doosjes zijn met rood en zjcart lak even als de uwen geca fcbeteerd doch met een vreemden naai en boven met 25 opgedrukt Zij die de Ecllte verlangen halen dezelve bij de onderstaanden en maat ik attent dat op de echte het getal 25 ges hreven staat en niet gedrukt ieder vermijde de nagemaakte GovD 1 J C ZELDENRIJK OCEEWATEK Y J TAN VREESWIJK in de Marktstraat Schoonhoven V tan SCHAIK A QUAHT mjdstraaf A 174 heeft de eer te bcrigten dat zijn JIAGAZIJN bijzonder ruim gesorteerd is iu vele soorten van Artikelen tot KERMIS CADEAUX zeer geschikt als PhotograpMsclie Albums zeer elegant eu goedkoop Portemonnaies Sigarenkokers Zaken Schrijfportefeuilles Papeteries Prenten Leesboek es Heeren en Dames Necessaires en een lal van Arlik len de Luxe voor dagelijksch gebruik als ook een FRAAI ASSORTIMENT Kni lcrsi ceiii oe lcreii alles tot buitengewoon lage prijzen OPENING VAN HET Groote Nederlandstiic ONDEN i n APEN ÏIIÉATEU en Kunstrijderij ia Miniatuur Lonis Bi oekiiiaii 11 van JifSH ÊSiBSEiA fS Maanda j den 1 Ancju itn i eorste groote voorstelling aanvang des Avonds teu 8V2 Uur in de jroule Tent tegenover de Htadmanij Het geëerde publiek der stad Gouda en oiiistreken wordt opme kzaain eiuaakt dat mijne zaak niet verwisseld raag worden met andere die di nzelfden naaui dragen en wair het publiek alleen door i txi naam wordt aangelokt maar niet bevredigd door de uitvoeringen Gaarne bied ik den gecerden lieguustigers welke in den voormiddag biljetten nemen het gratia bijwonen aan der proeven en de beschouwing van de zeldzame en schooue exemplaren van Apen zoo als die in geene zoölogische tuin gevonden worden alsmede der kleine echt javaansche Paardjes Prijzen der plaatsen Bang 99 Cents 2 Rang 60 Cents 3 Rang 40 Cents 4 = Rang 25 Cents Kinderen beneden de 10 jaar betalen vergezeld van volwassenen op de drie eerste rangen half geld Plaatsen kunnen a 10 Cents besproken worden Van Diugsdag af gedurende de Kermis worden dcgelijks 2 voorstellingen gegeven ten 6 en ten 8V2 uur met gedurige afwisseling Nadere bijzonderheden op de dagelijksche uit te geven biljetten L BROEKMANN Directeur van Aimlerdam Ter Drukkerij vau A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 2ó Do inzending der Adverteatien kan geschieden tot des morgensten 11 ure KEN NI S G E V I N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GO PX brengen ter kennis van de Ingezetenen dut de REKENING van de INKOMSTEN en ü I TG A V ENkr Gemeente over het dienstjaar 1863 voor den tijd van neemen dof en op de Secbetarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des uamiddags ten een ure terwijl boveudien tegen betaling van kosten afschrift dier Rekening kan worden verkregen GO VLA de 29 Jul j 1864 BcROEMEESTEB en Wethocmhs voomoemd De Burgemeester V BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris DKOOGLEEVEK FOETUIJN öuitenlanu Londen 30 Jirij H M heeft 11 donderdag vergezeld van de prinsessen Louise en Ludwig van Hessen den iiaijij Osborne liggenden Roijal Sovereign bezocht een schip dat naar bet plan van wijlen prins Albert is gebouwd Met dit schip zijn dezer dagen verschillende proeftogleu en tevens proefiieiuingea met het aan boord zijnde geschut gedaan die de beste rcsuliaien hebben opgeleverd Dit is bij de britsche vloot het eerste schip hetwelk van draaijende schiettorens voorzien is Men vreesde dat het daarmede niet goed zou gaan en dat in allen geval bij de werking der ladiugen vau 85 a 50 ffi kruid de dr iai toestel defect worden en andere averij ten gevolge hebben moest Desniettegenstaande is alles geregeld eu zonder schade afgeloopen alleen zijn er een paar glasruiten iu de kajuiten aan stukken gesprongen De Times bevat een brief uit Mexico dd 28 Junij waarin breedvoerig wordt aangetoond dat keizer Maximiliaan reeds iu groote mate de liefde der bevolking heeft gewonnen vooral wekt het hare bewondering en gehechtheid dat Z M met zijne gemalin zich somwijlen te voet eu altijd onverzeld van escorte iu het openbaar vertoont Uit Neiv York meldt men van den 22 Jnlij dat president Lincoln aan de half officiële vertegenwoordigers van denpresident Jefferson Davis der zuidelijke staten verklaard heeftdat hij be eitl was om over deu vrede te onderhandelen wauneer daarbij de iutegriteit der Unie en de afschaffing der slavernij tot grondslag werden genomen De vertegenwoordigersvan het zuiden hebbeu geweigerd om zich op die voorwaarden tot het genoemde doel naar Washington te begeven Den 23 Julij heeft een gevecht plaats gehad bij Atlanta waarbij de zuidelijken met groot verlies in hunne fortificatiewerken teruggeworpen zijn Generaal Sherman heeft 4000 mankrijgsgevangen gemaakt Volgens gerucht hebben de zuidelijken Atlanta verlaten en zijn zij naar Macon gelrokken SruSSel 2 Augustus Het manifest van de clericale partij iu België aan de natie dat bereids sinds geruimeu tijd was aangekondigd is thans openbaar gemaakt In de eersie plaats wordt daarin de handelwijze der elericalen om zich aan de parlemculaire werkzaamheden te onttre ken ten gevolge waarvan het bekende voorstel Orts niet in discussie kon komen verdedigd De partij zegt dat het middel waarvan zij zich bediend heeft geoorloofd is daar de tegenpartij hare toevlugt had genomen tot een incou itulioueel voorstel Verder worden in het manifest de bekende grieven der clfricalen tegen de regering opgesomd en ouder auderen woidt gezegd dat de staatkunde der eersten zich ten doel stellede eeudragt te herstellen welke door de partijdige handelingen van het tegenwoordige kabinet maar al te zeer is verbrokeu Overtuigd dat dit door de natie erkend zal worden ziet zij de aanstaande verkiezingen roet vertrouwen te gemoet Wesnen si Julij Meu meldt dat de conferentie op gisteren die vijf uur geduurd heeft een gunstig resultaat he j BRINKMAN ö no 60 I De prijs der Advertcut itii van etii tot zfs i regels mrt iiib trrip aii het zegel is bU Cent oor eiken rt jztl iaaibu eu 10 Cent i 11 i cii L w üue letter urdi q bfrt r i i J n ar plaat ruiitili opgeleverd zoodat men spoedig het sluiten van den vreje eu van esn wnpeustilsland ie gemoet k m zien Men ze t zelfs dat de vredes preliminairen en de v apenstilstand waartcii jiilijk heden of morgen zuilen onderteekend worileu De Presse meldt dat de grondslag van den vrede ii jIs volgt Denemarken staat geheel Linenliurg HoKlein en ieeswijk aan beide groote duitsche mjgeiullieden af Ten aanzienvan de geënciaveerde jutlaudsehe districten zal meu een nieu segrensregeling daarsieüen Het eiland roe bljfi aui üaitschland Alsfu en de noordzee eilanJeii vaiieu aau Sleeswijkteu deel Heden middag zijn de vredespreliminairen en een wapenstilstand voor deu tijd van dne m lauden lu sraea de oostenrijksche pruisisciie en deensche gevoiui g ig cn op liet lain sierie van buiteuLiudsche zaken ouri rteekend De bec von Bismarck vertrekt heden nutr G isieiu Oinncnlonö Gouda 3 Aug VV iiinrcr u j oris niet ver spel v tti deu heer L lirockin m vuortdiiren 1 vi vers lükkeu MtrL si iat als t v ire ver uu l werktfieu vun liet uieusciieLjk veriiufi w un uor errhvieu mogel jk par j ii ui hot It lof c lou c louiVfi ie iitüü vele dieren oo ils honden aper eu paardjes vürdt n beheerd en eeleid en tüi kunsiverrigtinjreu eu a irdigfiedcu ürdeu geJuuugen Ktk die reeds ïu de gelegeuheid is geiveest oin i i ki u iar te nemen z il voor ker uiet ouvuUlaau huiswaarts zijn gekeerd Wij twijfelen dan cok geeuszius of Gouda s feest uUen van deze scboune geiegenheid zouveel trekken Gisteren is alliier door de politie 1 erIer zake van p legd sedert V Ov T lau Jen d jirov r volgende latslü erij i dH le vA u poatie a ingenoudeu lie persopn van J J Droog tegen w ieu iloor d regtu ink te Roti dam bevel van gev ingenueiaiug wa veileeud diefstal door hciu in het alge lopeu jaar welken tijd hij voortvlngtig w m eï Cuiil mr C l dlj ji vi r aa ïgeirjkken Z M heeft benoemd tot omrais ijssel den heer G J A gr it v mraad van state vo jrm dig comnii iri Z Holl ter vervanging v n Wijlen j ir Z I hceit bij besluit v n den 21 nadere beperking in het verhuren v in 1 vastgcsield N i Iier ieuing van vroei eie bcsluii verbod van het verhuren van hoele of gedeelten van loten uide st ialslolerij voor z ooveel de nominers betreft i i if in devierde en in de vijf Ie klassen worden uitgetrokken worlt hetverbod in die besluiten vervat mede ui toepissiug ver kl tardop de nominers welke in de lerde kl isse wür lenDit besluit komt in werking met de iSli Ivter j De Fr Cour een artikel wijdende a in Ear ipi s loekomr zegt o a En wat geven uogtaus al die drukteen iie ieïingvoor het wezentlijk heil der volkeu zoo vra igt de lu lu die alleen in rust het heil der wereld zoekt wDe stoom en rookdamp der fibrieken ijeletteu het nie ischdom tot God op te zien zoo zucht de pessimist die van zijn stelsel van godsvereeriug de verbetering der menschen wacht Het is zoo bij alle teekeueu van vooruitgang en va volksontwikkeling is er veel dat nog onirus en ouib aH kent niet Wij zien iu deze dagen weder tie steliiii r gevierl en je erd Magt is deugd wie het sterkste is heeft gel jk De itroote beginselen in het leven der volkeren door de revolutie van 1789 gepredikt zijn als niets ge icht Klein eu oum irii te wezen is zondig en laag trouw a iii woord en et bttee weinig en de zelelonze leer der diplom itie d it hu die sterk is slim moet we en wordt weiier iu eere verheven Het voor eker le enS Vaardige artikel eindigt met de wouraen Alles evenwel wordt er lu Duitschlaud op toegelggïff om ilê toekomst des volks onmogelijk te maken en daa n kaa die omkeering uiet zonder groote schokken tot staiyi komeij In Duitschlaud zal eenmaal eene revolutie uitbarst i met minder vreeselijk diu de fransclie